Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ sɩ mɑ́ mɑ kɑwǝyɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɑwulumpiyɑ tɔɔ sɩ:
2Mǝ too kɑ kɛ́ tɔɣɔlɑɣɑ ŋkɑ kɑ wɛnɑ kɑ mpɑɑ kɛ tɔɣɔlɑsɩ tɑɑ tɔɣɔ. Tɔɣɔlɑsɩ kʋfɑsɩ hɛkʋ kɛ kɑ hǝntɑɑ nɑ kɑ́ tɔɔkɩ kɑ piyɑ.
3Ɩlɛnɑ kɑ́ fɑlǝsɩ kɑ piyɑ tɑɑ lɛŋkɑ nɑ kɛlɛ kɑ́ pǝsɩ tɔɣɔlɑɣɑ ɩfɑtɛ nte tǝ kpɛlǝmɑ tǝ tɔɣɔnɑɣɑ cǝlʋɣʋ, nɑ tǝ́ liki yǝlɑɑ tɔ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ piitimnɑɑ nɩɩ pɑ yɔɣɔtǝɣɩ kɑ tɔm, ɩlɛnɑ pɑ́ kpɑ-kɛɣɛ kɑtɔkɑ tɑɑ, nɑ pɑ́ tʋ kɑ mɩɩnɑ tɑɑ kɛ́ kulɑɣɑ tɑkɑ, nɑ pɑ́ ponɑ-kɛɣɛ Icipiti tɛtʋ tɑɑ.
5Tɔɣɔlɑɣɑ ɑlʋnyǝŋkɑ ŋkɛ kɑ cɛkǝnɑɑ sɩ kɑ tɛɛlɑ kpɛtɛ. Ɩlɛnɑ kɑ́ lǝsɩ kɑ piyɑ tɑɑ lɛŋkɑ nɑ kɑ́ lɑ-kɛɣɛ tɔɣɔlɑɣɑ ɩfɑtɛ, kpelikpekɑ nyǝŋkɑ.
6Ɩlɛnɑ kɑ́ nɑ lɛŋsɩ pɑ́ tɔŋ. Kɑ kpɛlǝmɑ kɑ tɔɣɔnɑɣɑ cǝlʋɣʋ, nɑ kɑ liki yǝlɑɑ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ kɑ yɔkɑ pɑ ɑcɑlɛɛ, nɑ pɑ kɑwulɑɣɑ tɛɛsɩ. Tɛtʋ tɑɑ yǝlɑɑ ɩ́ nɩɩwɑ kɑ nyɩɩsʋɣʋ ɩlɛ pɑ sʋʋ seluɣu.
8Ɩlɛnɑ piitimnɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ-wɛ tɔ, pɑ́ lɩɩnɑ pɑ tɛtʋ hɔɣɔlǝŋ tɑɑ nɑ pɑ́ pɛɛlɩ nɔɣɔ kɛ kɑ tɔɔ. Pɑ nyǝpɑ-kɛɣɛ puluɣu nɑ pɑ́ kpɑ-kɛɣɛ pɑ kɑtɔkɑ tɑɑ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tʋ kulɑɣɑ tɑkɑ kɛ kɑ mɩɩnɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ sʋsɩ-kɛɣɛ tɔɣɔlʋɣʋ sɔsɔɔʋ nɑkʋlɩ kʋ tɑɑ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pɑ ponɑ-kɛɣɛ Pɑpiloni wulɑʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tǝkɩ-kɛɣɛ sɑlǝkɑ kɛ koluŋɑ ɩcɑtɛ tɑɑ. Sɩ pɑ tɑɑ tɑsɑ kɑ nɔɣɔ nɩɩʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ pulɑsɩ tɑɑ.
10Nyɑ́ too kɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ lɛsɛŋ tʋɣʋ. Pɑ sɔ-kʋɣʋ lʋm nɔɣɔ nɑ kʋ́ lɔ nɑ kʋ́ lʋlɩ sɔsɔm kɛ lʋm kɑtɑtǝlɑɣɑ tɔɔ.
11Kʋ piliŋɑsɩ kɑ wɛnɑ ɑlɑɑfǝyɑ kɛ́ nɑ sɩ́ pǝsɩ kɑwulɑɣɑ kpɑtǝŋ. Ɩlɛnɑ sɩ́ pɩɩ nɑ sɩ́ tɛɛ tɩɩŋ tɔɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ sɑmɑ-kʋɣʋ kʋ piliŋɑsɩ pɑɣɑlɛ nɑ kʋ kʋŋkʋlʋmǝŋ tɔɔ.
12Tǝnɑɣɑ pǝ kpɛsɑ-kʋ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ pǝ́ pɛtɩ ɑtɛ. Ilim tǝlɩɩlɛ heelim mɑpɑ kʋ pee nɑ ɑ́ wʋlɩ. Ɩlɛnɑ kʋ piliŋɑsɩ kpelikpekɑ nyǝŋsɩ nsɩ sɩ́ pɛlɩ nɑ sɩ́ wʋlɩ nɑ kɔkɔ nyɑɣɑ-sɩ.
13Nɔɔnɔɔ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ timpi lʋm fɛɩ nɑ lʋkɔtʋ wɛɛ tɔɣɔ pɑ sɔ-kʋ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔkɔ lɩɩnɑ kʋ tɑɑ nɑ kɑ́ nyɑɣɑ kʋ piliŋɑsɩ nɑ kʋ pee. Kʋ fɛɩnɑ piliŋɑsɩ ɑlɑɑfǝyɑ nyǝnsɩ nsi sɩ kɛ́ kɑwulɑɣɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ tɔ. Kɑwǝyɑɣɑ kɑnɛ kɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ wulɑ.