Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtǝnɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ɣɑ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kuuu pǝnɑɣɑ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkɑ ɩsɔtʋ nɑɑnʋwɑ nyǝŋ, kʋyɑkʋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋkʋ wule, nɑ ɩ tɔ-m sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, kɛɛsɩ nyɑ́ ɩsɛ nɑ Icipiti wulɑʋ tɔɔ. Yɔɣɔtɩ nti tɩɩ mɑɣɑnɑ ɩ́ nɑ ɩ tɛtʋ tǝnɑ tɔ.
3Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑɑ kʋlɩ Icipiti wulɑʋ nyɑ́ nyɑ́ tɔɔ. N wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ nyɩɩʋ sɔsɔɔʋ ŋku kʋ hǝntɑ kʋ pusi tɑɑ tɔ. N hʋʋkɩ nyɑ́ tɑɑ sɩ, nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ n lɑpǝnɑ Nili pɔɣɔ.
4Mɑɑ tʋ nyɑ́ tɑmɑsɩ tɑɑ kɛ́ kulɑɣɑ, nɑ mɑ́ mɑtɩ Nili pɔɣɔ tiinɑ nɑ nyɑ́ sɛtʋ. Ɩlɛnɑ mɑ́ hɔ nyɑ́ nɑ tiinɑ tǝnɑ kɛ pɔɣɔ ŋkɛ kɑ tɑɑ.
5Mɑɑ lɔɣɔ nyɑ́ nɑ nyɑ́ pusi sɔsɔɔnsɩ tiinɑ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ. N kɑɑ pǝsɩ kʋlʋɣʋ, pǝ́cɔ́ nɔɣɔlʋ kɑɑ kʋsɩ-ŋ. Mɑɑ hɑ-ŋ ɑtɛ wontu nɑ sumɑsɩ nɑ ń pǝsɩ sɩ tɔɣɔnɑɣɑ.
6Ɩlɛnɑ Icipiti nyǝ́mɑ mɛ mǝ tǝnɑ ɩ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ. Mpi tɔ, mǝ wɑɑsʋɣʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ, wɛɛ kɛ́ tǝwɑʋ, ɩsɩɩ sǝsǝncɑŋɑ.
7Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔkɑ-ŋ pɑ niŋ tɑɑ, ɩlɛnɑ ń pɛlɩ nɑ ń cǝlɩ pɑ ɑsǝŋkpeku tǝnɑ, nɑ ń yɔɔlɩ pɑ ɑpɑlʋtʋ.
8Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: Mɑɑ kɔnɑ mǝ tɔɔ kɛ́ lɑɣɑtɛ nɑ mɑ́ kpiisi yǝlɑɑ nɑ tɔlɑ.
9Pɩɩ kpiisi Icipiti tɛtʋ yǝlɑɑ, nɑ pǝ́ yele-tǝɣɩ kpɛtɛ. Mpi tɔ, ɩ́ tɔmɑ sɩ mǝ tǝnnɑ Nili pɔɣɔ, sɩ mǝ lɑpǝnɑ-kɛ́.
10Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ kʋlɩ mǝ nɑ mǝ pusi mǝ tɔɔ. Mɑɑ kpiisi mǝ tɛtʋ, nɑ tǝ́ pǝsɩ ncɑɑlɛ, nɔɣɔlʋ kɑɑ wɛɛ. Pǝ kpɑɣɑʋ Mikitɔɔlɩ ɩcɑtɛ kɛ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ tɔ. Hɑlǝnɑ Asuwɑŋ nyǝntɛ kɛ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ, nɑ pǝ polo Ɩtiyopii tɛtʋ toŋɑ.
11Yʋlʋ yɑɑ tɔtɛ nɑtǝlɩ tǝ kɑɑ fɛlɩ nɔɔhǝlɛ kɛ tɛtʋ ntɩ tǝ tɑɑ. Tɩɩ wɛɛ ḿpʋ́ɣʋ́ kpɛtɛ kɛ pɩɩsɩ nɩɩlɛ tǝcu. Pɑ kɑɑ keesi yʋlʋ yɑɑ tɔtɛ.
12Mɑɑ lɑ nɑ Icipiti tɛtʋ pǝsɩ wʋlɑɣɑ tɛtʋ. Pɩɩ tɛɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋnɑɑ tǝnɑ. Tǝ ɑcɑlɛɛ kɑ́ pǝsɩ ncɑɑ nɑ pǝ́ kǝlɩ ɑcɑlɛɛ lɛnnɑ kɛ pɩɩsɩ nɩɩlɛ tǝcu. Pɩɩsɩ nsɩ sɩ tɑɑ kɛ́ mɑɑ cɑ́ɑ́lɩ́ Icipiti nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ yɑ́ piitimnɑɑ kpɑɩ nyǝ́mɑ tɑɑ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Pɩɩsɩ nɩɩlɛ tɛŋ, ɩlɛnɑ mɑ́ lǝsɩ Icipiti nyǝ́mɑ kɛ timpi timpi pɑ yɑwɑ tɔ, nɑ mɑ́ kpeɣeli-wɛ.
14Mɑɑ lɑɣɑsɩ pɑ wɛɛtʋ. Mɑɑ yele nɑ pɑ́ mǝlɩ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ tɛtʋ nti pɑ yɑɑkɩ sɩ Pɑtǝlɔsɩ tɔ tǝ tɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ cɑɑlɩ kɑwulɑɣɑ sǝkpelɑɣɑ.
15Pɑ kɑwulɑɣɑ kɑ́ lɑ sǝkpelɑɣɑ kɛ lɛŋsɩ tɑɑ. Pɑ kɑɑ tɑsɑ piitimnɑɑ kɛ ŋmɑkǝlʋɣʋ. Mɑɑ pɑsɑ-wɛɣɛ nɑ pɑ́ tɑɑ tɔɣɔ piitimnɑɑ.
16Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑɑ tɑsɑ-wɛɣɛ nɑɑni kɛ lɑpʋ, nɑ pɑ́ tekiɣi-wɛ, nɑ pɑ́ pǝntǝɣɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑɑ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝnɑɣɑ hiu nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkɑ, ɩsɔtʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ. Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
18Yʋlʋ nyɑ́, Pɑpiloni wulɑʋ Nepukɑnɛsɑɑ tʋwɑ ɩ yoolɑɑ kɛ tǝmlɛ sɔsɔɔlɛ kɛ Tiii nyǝ́mɑ tɔm tɑɑ kɛ́. Hɑlǝnɑ ɩ yoolɑɑ tǝnɑ nyɔɔŋ tɑɑ kpɛsɩ nɑ pɑ ɑsǝŋkpekiŋ liti. Ɩlɛ pɑɑ wulɑʋ yɑɑ ɩ yǝlɑɑ, pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ wɑɑ kookɑlɩ wei pɑ lɑpɑ tɔ ɩ tɑɑ.

19Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ mɑɑ hɑ Pɑpiloni wulɑʋ Nepukɑnɛsɑɑ kɛ Icipiti tɛtʋ. Ɩ́lɛ́ ɩ kɑ́ kuu tǝ wontu nɑ tǝ wɛnɑʋ nɑ pǝ́ yele-tǝɣɩ kpɛtɛ tǝkpɑtɑɑ. Icipiti tɛtʋ kɑ́ pǝsǝnɑ Nepukɑnɛsɑɑ yoolɑɑ kʋfɛlʋɣʋ.
20Tɑcɑɑ Ɩsɔ sɩ, mɑɣɑ pɑ lɑpɑ tǝmlɛ kɛ Tiii tɛtʋ tɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ hɑɑkɩ-wɛɣɛ Icipiti tɛtʋ.
21Wɑɑtʋ wei mpʋ ɩnɩ pɩɩ tɑlɑ tɔ, mɑɑ sɔɔsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ ɑpɑlʋtʋ. Ye pǝ kɑɑsɑ Ɩsekiyɛɛlɩ nyɑ́, ɩlɛ mɑɑ hɑ-ŋ tomɑ nɑ ń pǝsɩ nɑ ń yɔɣɔtǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ wɛɛnɑ nɑɑni sɩ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ.