Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, tɛlǝsɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ sɩ: Mǝ lɑŋɑ ɩ́ wɑkǝlɩ kʋyɛɛŋ wei ɩ kɔŋ tɔ ɩ tɔɔ.
3Mpi tɔ, Tɑcɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kʋyɑkʋ kpɛɣɛtɑɑ kɛ́. Kʋ kɛ́ sǝkpɛtʋɣʋ ɑnɑɑm kʋyɑkʋ kɛ́. Piitimnɑɑ tomle wɑɑtʋ kɛlɛ.
4Yoou kɑ́ tii Icipiti nyǝ́mɑ tɔɔ. Yǝlɑɑ kɑ́ sɩ nɑ kolontunɑɑ kuu pɑ wɛnɑʋ, nɑ pɑ tɛtʋ pǝsɩ ncɑɑ. Hɑlɩ pǝ sɔɣɔntʋ kɑ́ pɩɩ Ɩtiyopii nyǝ́mɑ nɑ pɛlɛ pɑ́ seliɣi.
5Pǝ kpɑɣɑʋ Ɩtiyopii nyǝ́mɑ, nɑ Puti*fɑ* nyǝ́mɑ, nɑ Lutɩ nyǝ́mɑ, nɑ tɛtʋ hɔɣɔlǝŋ pɑɣɑlɛ nyǝ́mɑ, nɑ Lipii nyǝ́mɑ tɔ. Hɑlɩ pɩɩ kpɛnnɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ piyɑ nɑ pǝ́ kʋ́.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ: Pɩɩ kpɛnnɑ Icipiti sǝnlɑɑ Mikitɔɔlɩ nyǝ́mɑ. Nɑ ilim ntɔɣɔŋ, nɑ pǝ mpǝtǝŋ tɔɔ kɛ Asuwɑŋ nyǝ́mɑ nɑ pǝ́ kʋ́ yoou tɑɑ. Ɩlɛnɑ Icipiti nyǝ́mɑ tǝmɑ kɑlɑmpɑɑnɩ tii tǝfɛ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
7Pɩɩ kpiisi mǝ tɛtʋ nɑ pǝ́ kǝlɩ tɛtʋnɑɑ tǝnɑ. Mǝ ɑcɑlɛɛ kɑ́ pǝsɩ ncɑɑ.
8Wɑɑtʋ wei mɑɑ tʋ́ Icipiti tɛtʋ kɛ kɔkɔ, nɑ pǝ́ wɑkǝlɩ mǝ sǝnlɑɑ tǝnɑ tɔɣɔlɛ ɩ́ kɑ́ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
9Mɑ tillɑɑ kɑ́ sʋʋ kpɩɩlǝŋ kɛ kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ. Pɑɑ polo nɑ pɑ́ liɣiti Ɩtiyopii nyǝ́mɑ kɛ pɑ tǝpɑmm tɑɑ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ sʋʋ seluɣu, pǝ tɔŋnɑ kɔntɛ kɛ́.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑɑ yele nɑ Pɑpiloni wulɑʋ Nepukɑnɛsɑɑ kpiisi Icipiti nyǝ́mɑ tuutuumɑ.
11Ɩ́ nɑ ɩ yǝlɑɑ mpɑ pɑ kǝlɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔ pɑɑ ponɑ. Pɑɑ kʋ Icipiti nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ suuli sǝtɑɑ kɛ tɛtʋ nɑ pɑ́ wɑkǝlɩ-tɩ.
12Mɑɑ yele nɑ Icipiti pɔɣɔ pusi sǝkpesi nyɔɔ. Mɑɑ tʋ́ pɑ tɛtʋ kɛ ɑsɑɣɑɑ niŋ tɑɑ. Mɑɑ yele nɑ tǝ wɑkǝlɩ nɑ pǝ́ kpɛnnɑ tǝ tɑɑ nyǝm tǝnɑ. Mɑɣɑ Tɑcɑɑ mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ tɑsɑɑ sɩ: Mɑɑ kpiisi tɩɩŋ nɑ kʋlɑlɑɑm tǝnɑɣɑ Mɑmfi ɩcɑtɛ tɑɑ. Pɑ kɑɑ tɑsɑ tɛtʋ tɔkʋlʋ nɔɣɔlʋɣʋ nɑʋ kɛ tǝ tɑɑ. Ɩlɛnɑ mɑ́ tʋ́ tǝ yǝlɑɑ tɑɑ kɛ́ sɔɣɔntʋ sɔsɔɔntʋ.
14Mɑɑ kpiisi Pɑtǝlɔsɩ ɩcɑtɛ. Mɑɑ sɔ kɔkɔ kɛ Sowɑŋ nyǝntɛ nɑ mɑ́ hʋʋnɑ No nyǝ́mɑ.
15Mɑɑ mʋ́ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ nɑ Siŋ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ. Koluŋɑ ɩcɑtɛ nte tǝ tɑŋɑ Icipiti nyǝ́mɑ tɔɣɔlɛ. Ɩlɛnɑ mɑ́ kpiisi No ɩcɑtɛ yǝlɑɑ tuutuumɑ.
16Mɑɑ sɔ Icipiti nyǝ́mɑ kɛ kɔkɔ. Ɩlɛnɑ sɔɣɔntʋ kpɑ Siŋ nyǝ́mɑ. Pɑɑ tʋlɩ No ɩcɑtɛ koluŋɑ kɛ pʋ́ʋ́ɣʋ́ nɑ lʋm wɑtɩ-tɛ.
17Pɑɑ kʋ́ Oŋ nɑ Pi-pesɛtɩ pǝ ɑcɑlɛɛ ɩfepiyɑ nɑ lɑɣɑtɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kuu yǝlɑɑ tǝnɑ nɑ pɑ́ tɛɛnɑ.
18Kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ mɑɑ pɛlɩ Icipiti nyǝ́mɑ kɑwulɑɣɑ kpɑtǝŋ. Mɑɑ sɩɩ pɑ kɑlɑmpɑɑnɩ kɛ́ tǝnɑɣɑ. Sǝkpɛtʋɣʋ kɑ́ nyɑlɑ Tɑpɑnɛɛsɩ ɩcɑtɛ tɑɑ. Pɑɑ kuu hɔɣɔlʋɣʋ ŋkʋ kʋ yǝlɑɑ tǝnɑ nɑ pɑ́ tɛɛnɑ.

19Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑɑ hʋʋnɑ Icipiti nyǝ́mɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtǝnɑ-m Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kuuu wɑɑlɩ pǝnɑɣɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋm nyǝŋkɑ ɩsɔtʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ kʋyɑkʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule kɛ ɩ yɔɣɔtǝnɑ-m sɩ:
21Yʋlʋ nyɑ́, mɑ pɛlɑ Icipiti wulɑʋ ŋkpɑlǝŋɑ. Nɔɣɔlʋ tɑ tʋ-ɩ kɔɔlɛ, yɑɑ ɩ́ hɔkɔ-ɩ sɩ, pǝ́ wɑɑ nɑ kɑ́ mǝlɩ ɩsǝnɑ kɑɑ wɛɛ tɔ. Nɑ kɑ́ lɑ́ toŋ sɩ ɩ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ yoo.
22Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́, mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ, mɑɑ yoonɑ Icipiti wulɑʋ. Mɑɑ sɛtɩ ɩ ŋkpɑlɑsɩ nɑɑlɛ, kʋpɑŋkɑ nɑ kʋpɛlɑɣɑ ŋkɛ. Lɑɣɑtɛ kɑ lɩɩ ɩ niŋ tɑɑ nɑ tǝ́ hoti.
23Mɑɑ yɑsɩ Icipiti nyǝ́mɑ kɛ piitimnɑɑ tɑɑ. Pɑɑ sʋʋ tɛtʋnɑɑ pɑɣɑlɛ tɑɑ.
24Mɑɑ yele nɑ Pɑpiloni wulɑʋ nyɔɔ toŋ nɑ mɑ́ cɛlɛ-ɩ mɑ lɑɣɑtɛ. Amɑ mɑɑ pɛlɩ Icipiti wulɑʋ ŋkpɑlɑsɩ nɑ ɩ́ mɔlǝɣɩ nɑ ɩ́ sǝkɩ ɩ kolontu kiŋ.
25Mɑɑ hɑ Pɑpiloni wulɑʋ kɛ toŋ nɑ ɩ́ pǝsɩ Icipiti wulɑʋ kɛ ɩcɑm. Wɑɑtʋ wei ɩ́lɛ́ ɩ kɑ́ kʋlɩ Icipiti tɔɔ tɔɣɔlɛ pɑɑ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
26Mɑɑ yɑsɩ Icipiti nyǝ́mɑ kɛ piitimnɑɑ tɑɑ, nɑ pɑ́ sʋʋ tɛtʋnɑɑ pɑɣɑlɛ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ pɑɑ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.