Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ pɔɔsɑ-m sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, tʋɣʋ ŋku pɑ yɑɑ sɩ lɛsɛŋ tɔ, pepeɣe kʋ tɑɑsɩ tɛɛwɑ tɩɩŋ lɛlǝŋ nyǝŋsɩ?
3Pɑ kɑɑ kpɑɣɑ pǝ tǝpǝyɑɣɑ nɑ pɑ́ sɑɑkɩ pʋlʋ. Yɑɑ pɑ́ lǝsɩ kʋ tǝputiyɑ nɑ pɑ́ pusi kɑ tɔɔ kɛ́ wontu.
4Amɑ kɔkɔ kɛ pɑ wɔkɩ sɩ tǝnɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ sɩ kilɑ nɑ pǝ́ sɩɩnɑ sɩ nɔɔsɩ tɔ. Pepeɣe sɩ tɑsǝɣɩ wɑɑsʋɣʋ?
5Anɩ wɑɑtʋ wei sɩɩ wɛ tǝcʋŋŋ tɔ, pɑ tɑ lɑnɑ-sǝɣɩ pʋlʋ. Nɑ sɑɑ wei kɔkɔ kɑ nyɑɣɑ-sɩ ɩlɛ, ɩsǝnɑɣɑlɛ. Tǝmlɛ nteɣe pɑɑ lɑnɑ-sɩ tɔtɔ?
6Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ, ɩsɩɩ pɑ wɔkʋɣʋ lɛsɛŋ tɑɑsɩ kɛ kɔkɔ nɑ pɑ́ yeki hɔtʋɣʋ tɑɑ tɩɩŋ lɛlǝŋ nyǝŋsɩ tɔ, mpʋ tɔtɔɣɔ mɑɑ hɔ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ mɛ mǝ tike mǝ ŋkpɑŋŋ.
7Mɑɑ kuli ɩsǝlɛ nɑ mɑ́ nyǝnɩ-mɛ. Ɩ́ hʋʋ sɩ ɩ́ fitɑ kɔkɔ kɛ́. Ɩlɛ ŋkɛ kɑɑ nyɑɣɑnɑ-mɛ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ nyɩ sɩ, mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ kɛ sɑɑ wei mɑɑ kʋlɩ mǝ tɔɔ tɔ.
8Mɑɑ yele nɑ tɛtʋ pǝsɩ wʋlɑɣɑ nyǝntʋ nti tǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ fɛɩ tɔ. Mpi tɔ, ɩ́ kisɑ mɑ tɔm tǝŋʋɣʋ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.