Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 44

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ ponɑ-m Ɩsɔ tǝyɑɣɑ ɑwɑlɩ tɔɔ nɔnɔɣɔ. Nkɑ kɑ wɛnnɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ tɔ, ɩlɛ kɑ tǝkɑɑ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ-m sɩ: Nɔnɔɣɔ ŋkɛ kɑɑ tǝkɩ ḿpʋ́ɣʋ́. Nɔɣɔlʋ kɑɑ tǝŋnɑ tǝnɑ, yɑɑ ɩ́ tɩɩ tʋlɩ-kɛ. Mpi tɔ, tǝnɑɣɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ sʋʋnɑɑ. Ɩlɛ kɑɑ tǝkɩ ḿpʋ́ɣʋ́.
3Amɑ ye pǝ kɑɑsɑ ɑwulumpu, ɩ́lɛ́ ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ cɑɣɑ Tɑcɑɑ kiŋ tǝnɑ, nɑ ɩ́ tɔɣɔ tɔɣɔnɑɣɑ. Ɩlɛ kpɑɑŋ nɔnɔɣɔ mpɑɑʋ kɛ ɩ kɑ sʋʋnɑ, nɑ ɩ lɩɩnɑ tǝnɑ tɔtɔ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ sʋʋnɑ-m nɑ ilim ntɔɣɔŋ nɔnɔɣɔ, kɛ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ kɔŋkɔŋ tɑɑ. Mɑ nyǝnɑɣɑ mpʋ, ɩlɛ Tɑcɑɑ teeli suwɑ ɩ tǝyɑɣɑ ntɛ́. Ntɛnɑ mɑ́ hoti mɑ ɩsɛntɔɔ.
5Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tɔ-m sɩ: Yʋlʋ nyɑ́, lɑ lɑɑkɑlɩ. Nyǝnnɑ nyɑ́ ɩsɛ, nɑ ń nɩɩnɑ nyɑ́ ŋkpɑŋŋ kɛ pǝ tǝnɑ mpi mɑɑ kɛɛsɩ-ŋ Tɑcɑɑ tǝyɑɣɑ kʋsǝsɩɩtʋ tǝnɑ, nɑ pǝ kɔtɑɣɑ tɔɔ tɔ. Nɑ ń lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ nɔnɔɔsɩ kʋsʋsʋʋsɩ nɑ kʋlǝlɩɩsɩ tɔm.
6Tɛlǝsɩ tɔɔ kʋllɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɛ sɩ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ, mɑ́ nyǝɣǝsɑ mǝ ɑcɑɑlǝtʋ tǝmɑ wenɑ ɩ́ lɑpɑ tɔ.
7Ɩ́ sʋsɑ kpɑɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ tɑ nyɩ-m tɔɣɔ mɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ pilisiɣi mɑ tǝyɑɣɑ kɛ wɑɑtʋ wei ɩ́ lɑkɩ-m kɔtɑɣɑ kɛ tɔɣɔnɑɣɑ, nɑ nɑntʋ nim nyǝntʋ, nɑ cɑlǝm tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ́ pilisinɑ mɑ tǝyɑɣɑ. Mǝ ɑcɑɑlǝtʋ kʋlɑpʋtʋ kɛ ɩ́ yɔkǝnɑ mɑ́ nɑ mɛ tɑ́ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ.
8Ɩ́ tɑ́ pɑɑsǝnɑ mɑ tǝmlɛ kɛ mɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ kɛ́ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ. Amɑ kpɑɩ nyǝ́mɑ kɛ ɩ́ yelinɑɑ, nɑ pɛlɛ pɑ́ lɑkɩ-tɛɣɛ mǝ lonte.
9Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ sɩ, kpɑɩ tʋ kʋtɑpɛlʋɣʋ ŋku kʋ tɑ nyɩ-m tɔ kʋ kɑɑ sʋʋ mɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ. Pɑɑ pʋntʋ wɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ hɛkʋ tɑɑ.
10Tɑcɑɑ sɩ: Pǝ kɑɑsʋɣʋ Lefii nyǝ́mɑ mpɑ mɛ mǝ kisɑ-m tɔ, sɑɑ wei Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ toolɑɑ nɑ ɩ́ hɑ-m siɣile tɔ, mǝ tǝŋɑ mǝ tɩɩŋ kɛ́. Mǝ nyɔɔŋ tɑɑ kɛ́ mǝ ɩsɑɣɑtʋ sɑlǝkɑ kɑ́ mɑɣɑnɑ.
11Tǝmlɛ nte ɩ́ kɑ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ lɑ́-m tɔɣɔlɛ mɑ tǝyɑɣɑ nɔnɔɔsɩ tɑŋʋɣʋ, nɑ kɑ tɑɑ tǝmɑ lɑpʋ. Ɩsɩɩ sɑmɑɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ, nɑ kɔtɑsɩ lɛŋsɩ tɔlɑ lɛntʋɣʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑkɩ sɑmɑɑ ɩnǝɣɩ tǝmɑ.
12Mǝ tɛɛ Ɩsɛɣɛlɩ sɑmɑɑ kɛ nɔɣɔ kɛ tɩɩŋ tɔm tɑɑ. Hɑlɩ ɩ́ tusi-wɛɣɛ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ. Mɑɑ yele-mɛ, nɑ ɩ́ sǝɣǝlɩ mǝ ɩsɑɣɑtʋ sɑlǝkɑ.
13Ɩ́ kɑɑ kpǝtǝnɑ-m sɩ ɩ́ lɑkɩ kɔtǝlɑɑ tǝmlɛ nɑtǝlɩ. Yɑɑ ɩ́ tokinɑ mɑ wontu kɑtɛ nyǝntʋ, yɑɑ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ nyǝntʋ. Mɩɩ sǝɣǝlǝnɑ mǝ fɛɛlɛ fɛɩ. Nɑ ɑcɑɑlǝtʋ tǝmɑ wenɑ ɩ́ lɑpɑ tɔ ɑ sɑlǝkɑ.
14Tǝmɑ lɛnnɑ wenɑ ɑ wɛ lɑpʋ kɛ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɑɣɑnʋɣʋ tɔm tɑɑ tɔ, ɑ tike kɛ ɩ́ kɑ́ lɑ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Pǝ kɑɑsɑ Sɑtɔkɩ pǝyɑlɑɑ kɔtǝlɑɑ Lefii nyǝ́mɑ tɔ. Mǝ tɔkɑ tǝsulle kʋsǝsɩɩtʋ kɛ́. Pɑɑ sɑɑ wei Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ toolɑɑ nɑ pɑ hɑtǝlǝnɑ-m tɔ. Mǝ tike ɩ́ kɑ́ kpǝtǝnɑ-m, nɑ ɩ́ lɑ-m tǝmlɛ. Ɩ́ kɑ́ cɛlɛ-m nɑntʋ nim nɑ pǝ cɑlǝm. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
16Mɩɩ sʋʋnɑ tǝsulle nɑ ɩ́ kpǝtǝnɑ mɑ tɑɑpǝlɩ. Ɩ́ kɑ́ wɛɛ mɑ tǝmlɛ tɑɑ, nɑ ɩ́ pɑɑsǝnɑ mɑ tǝmlɛ.
17Kpoŋkpontu toŋ nyǝntʋ wontu kɛ ɩ́ kɑ́ suu. Ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ sʋʋnɑ pǝ tɑɑ tɑɣɑ nɔnɔɣɔ. Ɩ́ tɑɑ suu heeŋ hʋntʋ pʋlʋ kɛ wɑɑtʋ wei ɩ́ lɑkɩ pǝ tɑɑ tɑɣɑ tǝmɑ tɔ. Pɑɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɑɑ nyǝnɑ.
18Ɩ́ kɑ́ te mǝ nyɔɔŋ kɛ kpoŋkpontu toŋ nyǝntʋ sɑɑlɑsɩ, nɑ ɩ́ tɔɣɔlɩ pǝ tɑkɑsɩ. Amɑ ɩ́ kɑɑ lǝlɩ tɑmpɑlɑnɑɑ, pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ tii hɑŋɑɣɑ.

19Ye ɩ́ lɩɩkɩ sɩ ɩ́ puki yǝlɑɑ kiŋ kɛ ɑwɑlɩ tɔɔ tɑɣɑ tɔɔ ɩlɛ ɩ́ wɔɣɔsɩ mǝ wontu nti ɩ́ lɑpǝnɑ kɔtɑɣɑ kɛ mpʋ tɔ. Nɑ ɩ́ sɩɩ-tǝɣɩ tǝsulle kutuluŋ tɑɑ, nɑ ɩ́ kpɑɣɑ wontu lɛntɩ. Pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ sɑmɑɑ pilisi kɔtɑɣɑ wontu ntɩ.
20Kɔtǝlɑɑ ɩ́ kɑɑ looli mǝ nyɔɔŋ, yɑɑ ɩ́ yele nɑ nyɔɔsɩ su. Amɑ ɩ́ kɑ́ kɔ-sǝɣɩ tǝtetete.
21Kɔtʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑɑ nyɔɔ sʋlʋm nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ sʋʋ pǝ tɑɑ tɑɣɑ tɔɔ.
22Pǝyele kɔtʋlʋ kɑɑ kpɑɣɑ ɑlʋ leelu kɛ yem, yɑɑ ɑlʋ wei pɑ tɔɣɔnɑɑ tɔ. Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ piitim tɑɑ pɛɛlɔ wei ɩ tɑ nyǝntɑ ɑpɑlʋ tɔɣɔ pǝ wɛɛ sɩ kɔtʋlʋ ɩ́ kpɑɣɑ. Yɑɑ ye kɔtʋlʋ lɛlʋ sǝpɑ nɑ ɩ́ yele leelu, ɩlɛ ɩnɩ ɩ́ kpɑɣɑ.
23Pǝ wɛɛ sɩ kɔtǝlɑɑ mɛ ɩ́ sɛɣɛsɩ mɑ yǝlɑɑ. Ɩ́ fɑɣɑ Ɩsɔ nyǝm nɑ kpɑɩ nyǝm. Ɩ́ hʋ́lɩ́-wɛ nɑ pɑ́ nyɩ nɑŋŋ nyǝm, nɑ ɑsilimɑ nyǝm pǝ fɑɣɑʋ.
24Mpi pǝ kɛ́ hʋʋlɛ tɔm ɩlɛ, mɩɩ tǝŋnɑ siɣisuɣu. Ɩ́ kɑ́ hʋʋkǝnɑ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ. Ɩ́ tɔkɩ mɑ kiiŋ nɑ mɑ kʋtʋtʋtʋ kɛ mɑ ɑcimɑnɑɑ tɑɑ. Ɩ́ nyǝnɩ kʋyɛɛŋ kʋhɛɛsǝŋ kɛ mɑ nyǝŋ.
25Pǝ fɛɩ sɩ kɔtʋlʋ ɩ́ kpǝtǝnɑ sǝtʋ nɑ ɩ́ pilisi ɩ tɩ. Ye pǝ tɑɣɑ ɩ cɑɑ, yɑɑ ɩ too, yɑɑ ɩ pǝyɑɣɑ. Yɑɑ ɩ tɑɑlʋ, yɑɑ ɩ neu, yɑɑ ɩ kɔɣɔ. Yɑɑ ɩ neu ɑlʋ nyǝŋ wei ɩ tɑ sɑɑtɑ tɔ.
26Ye pǝ mɑɣɑnɑ kɔtʋlʋ kɛ mpʋ, ɩ́ lɑ nyʋɣʋ tɔɔ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Ɩ́ tɑŋ nɑ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tɛɛ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ sʋʋ ɩ tǝmlɛ tɑɑ.
27Kʋyɑŋku ɩ mǝlǝɣɩ tǝsulle tɑɣɑ pǝ tɑɑ nyǝŋkɑ tɔɔ tɔ, ɩ kɑ lɑ kɔtɑɣɑ nɑ pǝ́ hɩɩsɩ ɩ ɩsɑɣɑtʋ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
28Kɔtǝlɑɑ kpɑncoou ntɛ́ mɑ́. Ɩ́ kɑɑ wɛɛnɑ mǝ pɑɑ nyǝm nɑpǝlǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ. Mɑɣɑlɛ mǝ pɑɑ nyǝm.
29Mǝ tɔɣɔnɑɣɑ ntɛ́ kʋhɑɑŋ, nɑ tɔlɑ nnɑ pɑ lɑkɩ kɔtɑɣɑ sɩ pǝ́ hɩɩsɩ ɩsɑɣɑtʋ tɔ. Pǝ tǝnɑ mpi pɑ sɩɩwɑ sɩ, mɑ nyǝm kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ tɔ, mɩɩ tɔɣɔnɑ.
30Kɔtǝlɑɑ tǝnnɑ kʋmtʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝntʋ hɔɣɔlǝŋ, nɑ mpi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lǝsɑ-m pɑ wɛnɑʋ tɑɑ tɔ. Yǝlɑɑ kɑ́ cɛlɑ kɔtǝlɑɑ kɛ pɑ mʋlʋm kʋpɑmpɑm. Ɩlɛnɑ mɑ́ kooli pɑ tɛɛsɩ kɛ kʋpɑntʋ.
31Amɑ kɔtǝlɑɑ kɑɑ tɔɣɔ wontu kʋsǝpʋtʋ yɑɑ nti pʋlʋpʋ kʋwɑ tɔ. Pɑɑ sumɑɣɑ pɑɑ wontuɣu ŋku.