Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esekiyɛli

Esekiyɛli 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ala nan a falaxi a n xa sunu sigini ito sa Isirayila kuntigine xa fa fala,
2“I nga findixi yata gilɛ kɛndɛn nan na yatane tagi. A yi saxi yata sɛnbɛmane nan tagi a diine maxurudeni.
3A yi a dii xɛmɛ keden maxuru naxan findi yata xɛmɛ sɛnbɛmaan na. A yi fatan a se suxine yibɔɛ, a yi muxune fan donma.
4Siyane yi a xinla mɛ, e yi sa a suxu yinla ra, e wuren bira a ɲɔɛni, e yi siga a ra Misiran yamanani.
5Yata gilɛn to a kolon, a a yi a diin legedenma fuun nin, a yigi mi yi fa a ma, a yi a dii gbɛtɛn sugandi, a yi na fan findi yata xɛmɛ sɛnbɛmaan na.
6A yi a masigama yatane tagi, bayo a yi findixi yata xɛmɛ sɛnbɛmaan nan na. A yi fatan a se suxuni bɔɛ, a yi muxune fan donma,
7a fu e kaɲa gilɛne ma, a yi e taane findi yire rabeɲinxine ra. Yamanan muxune birin yi yilanyilan a wurundun xuiin ma.
8A rabilinna siyane yi keli a xili ma yiren birin yi, e yi yalaan nati a yɛɛ ra, e yi a suxu yinla ra.
9E yi wuren bira a ɲɔɛni, e yi a balan wure sansanna kui, e yi siga a ra Babilɔn mangan fɛma, e yi a sa kasoon na alogo a wurundun xuiin nama fa mɛ sɔnɔn Isirayila geyane fari.”
10“I nga yi luxi nɛn alo manpa binla a yi tixi igen nan dɛ. A yi bogixi, a yifɔtɔnxi bayo igen yi gbo.
11A yiine yi sabatixi, e yi nɔɛ rafalɛ mangaya taxamaseri dunganne ra nɛn. A yi tixi wudine xun ma, a kuya wudine birin xa a yiine fan yi wuya.
12Koni a tala nɛn xɔlɔni, a rawoli ayi bɔxɔni. Sogeteden foyen yi a bogine xara a yii faɲine yi ba a ma, e xara, tɛɛn yi e gan.
13Iki, a fa tixi tonbonna nin bɔxɔ xareni min xɔnla dɛnaxan yi.
14Tɛɛn bata a yiine li, a yi a dɛɛne nun a bogine gan. A yii sabatixi yo mi fa a ma sɔnɔn, naxan nɔɛ rafalɛ manga dunganna ra.” Sunu sigin nan na ra naxan daxa a sa alo wuga sigine lan e xa sa kii naxan yi.