Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, tɑɣɑnɩ nyɑ́ tɩ nɑ ń hʋʋnɑ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ nte tǝ tɑɑ yʋlʋkʋlɑɑ suwɑ tɔ. Tɑɑ nyɑ́, lɑ nɑ pɑ́ nyɩ pɑ ɑcɑɑlǝtʋ lɑkɑsɩ.
3Tɛlǝsɩ-wɛ sɩ, mǝ kʋɣʋnɑ ɩcɑtɛ yǝlɑɑ. Mǝ tɑɣɑnǝɣǝnɑ yǝlɑɑ wɑkǝlʋɣʋ wɑɑtʋ. Ɩ́ luki tɩɩŋ kʋlɑlɑɑŋ nɑ ɩ́ pilisiɣi mǝ tɩ.
4Ɩ́ kʋ yǝlɑɑ nɑ ɩ́ pilisi mǝ tɩ nɑ tɩɩŋ. Ɩlɛ mǝ tɔm kɑ sɩ. Mpʋ pǝ yelinɑ nɑ mǝ kʋyɛɛŋ pɑsɑ nɑ mǝ pɩɩsɩ tɛ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ yelɑɑ nɑ piitimnɑɑ tʋʋkɩ-mɛ. Tɛtʋ tǝnɑ woŋiɣi-mɛɣɛ.
5Mǝ cɔlɔ nyǝ́mɑ nɑ hɑtǝlɑɣɑ nyǝ́mɑ kɑ woŋ-mɛɣɛ. Mpi pǝ tɔɔ ɩ́ pilisɑ mǝ tɩ nɑ mǝ tɛtɛlɑtǝtʋ sɔɔsǝɣɩ tɔ.
6Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulumpiyɑ lɑkǝnɑ pɑ toŋ nɑ pɑ́ kʋɣɩ yǝlɑɑ kɛ ɩcɑtɛ tɑɑ.
7Yǝlɑɑ footiɣi pɑ cɑɑnɑɑ nɑ pɑ toonɑɑ kɛ tɛtʋ tɑɑ. Pɑ muɣuliɣi mʋʋlɑɑ nɑ pɑ́ tɔkɩ suluwɑɑ nɑ leelɑɑ ɩsɛ.
8Pɑ nyǝnǝɣɩ yem kɛ́ mɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛnɑɑ. Pɑ wɑkǝlǝɣɩ mɑ kʋyɛɛŋ kʋhɛɛsǝŋ.
9Ɩcɑtɛ tɑɑ yǝlɑɑ mɛ ɩ́ hɑ mǝ tǝɣɩ cɑɣɑnɑʋ tɑɑ. Ɩ́ kʋɣɩ tǝmɑ nɑ ɩ́ tɔkɩ kʋlɑlɑɑm tɔɣɔnɑsɩ kɛ pulɑsɩ tɑɑ. Ɩ́ hɑ mǝ tǝɣɩ ɑsilimɑ tǝmɑ tɑɑ.
10Lɛlɑɑ sʋʋkǝnɑ pɑ cɑɑnɑɑ ɑlɑɑ. Pɑ kpiki ɑlɑɑ lɛmpɑ kɛ pɑ ɩsɔtʋ nɑʋ wɑɑtʋ.
11Lɛlɑɑ nɑ́ lɑkɩ wɑsɑŋkɑlǝtʋ nɑ pɑ tɔɣɔntǝlɛnɑɑ ɑlɑɑ. Ɩlɛnɑ lɛlɑɑ nɑ́ɑ́ kekitiɣi pɑ sɑɑlǝnɑɑ, yɑɑ pɑ nɑ mpɑ pɑ kɑɑ cɑɑnɑɑ tike yɑɑ toonɑɑ tike tɔ.
12Tɛtʋ tɑɑ yǝlɑɑ tisiɣi nɑ pɑ fɛlǝɣɩ-wɛ nɑ pɑ kʋɣɩ lɛlɑɑ. Ɩ́ kǝntǝɣɩ mǝ liɣitee nɑ ɩ́ tɑŋɑɑ sɩ pɑ́ fɛlɩ-mɛ nɑ pɑ́ tǝnɩ kɑsǝyɑɣɑ sɔsɔɔŋkɑ. Ɩ́ lɛɛkǝɣɩ mǝ tɔɣɔntǝlɛnɑɑ nɑ mʋsʋŋ nɑ ɩ́ sɔɔkɩ mǝ cɑɑ Ɩsɔ tɔɔ.
13Mɑɑ kʋsɩ kɑtɑŋɑ nɑ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ mɛ mǝ tɔɔ. Mpi tɔ, ɩ́ pɛɛkǝɣɩ kɑsǝyɑɣɑ ɑsilimɑ nyǝŋkɑ nɑ ɩ́ lɑkɩ yʋlʋkʋlɛ.
14Kʋyɑkʋ ŋku mɑɑ kʋlɩ mǝ tɔɔ tɔ, ɩ́ kɑ wɛɛnɑ ɑpɑlʋtʋ nɑ tomɑ nɑ ɩ́ sǝŋ? Mɑɑ lɑ nti mɑ yɔɣɔtɑɑ tɔ.
15Mɑɑ yɑsɩ-mɛɣɛ tɛtʋnɑɑ mpɑ ɩ́ tɑ nyɩ tɔ pɑ piitimnɑɑ tɑɑ. Mǝ ɑsilimɑ tǝmɑ kɑ sɩɩ tǝnɑɣɑ.
16Ɩ́ kɑ wɑkǝlɩ mǝ tɩ nɑ Mǝ ɩsɑɣɑtʋ kɛ piitimnɑɑ lɛlɑɑ ɩsɛntɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
18Yʋlʋ nyɑ́, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ pǝsɑ kɛ́ ɩsɩɩ nyǝɣǝtʋ nti pɑ tɑ tɑɣɑnɩ tɔ. Ɩsɩɩ liɣitee nyǝɣǝtʋ, nɑ kʋsɛɛmtʋ, nɑ kʋhʋlʋmtʋ, nɑ nyǝɣǝlʋɣʋ mɑɣɑmɑɣɑ, nɑ sǝlǝpɑ nyǝŋkʋ ŋku pɑ sɩɩ kuluku tɑɑ sɩ, pɑ tɑɣɑnǝɣɩ tɔ.

19Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ Ɩsɔ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: Mǝ tǝnɑ ɩ́ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ nyǝɣǝlʋɣʋ ŋku pɑ tɑ tɑɣɑnɩ tɔ. Mɑ kpeɣeliɣi-mɛɣɛ Yosɑlɛm tɑɑ.
20Teitei ɩsɩɩ pɑ kpeɣeluɣu nyǝɣǝtʋ wɑɑnɩ wɑɑnɩ kɛ tǝntǝmlɛ kɛ kuluku tɑɑ, nɑ pɑ́ huɣuti kɔkɔ nɑ tǝ́ hoo tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑɑ kpeɣeli-mɛɣɛ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ tɑɑ nɑ ɩ́ hoo.
21Mɑɑ kpeɣeli-mɛɣɛ tǝntǝmlɛ kɛ. Mɑɑ woso mǝ tɔɔ kɛ́ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ kɔkɔ, nɑ ɩ́ hoo Yosɑlɛm tɑɑ.
22Ɩsɩɩ liɣitee nyǝɣǝtʋ hookuɣu kuluku kɔkɔ tɑɑ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ́ kɑ hoo ɩcɑtɛ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ nyɩ sɩ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ mɑ́ mʋnɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
23Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ tɑsɑɑ sɩ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
24Yʋlʋ nyɑ́, heeli Yosɑlɛm nyǝ́mɑ sɩ, mǝ ɩcɑtɛ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ tɛtʋ nti tɛʋ tɑ nɩɩ tɔ. Ɩlɛ mɑɑ mʋ-tɩ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́, nɑ tǝ́ wʋlɩ tǝkpɑŋɑlɑŋ ɩsɩɩ tɛtʋ nti tǝ lɑŋɑ lʋm tɔ.
25Teitei ɩsɩɩ tɔɣɔlɑsɩ nyɩɩsʋɣʋ sɩ tɔɣɔnɑsɩ wɑɑlɩ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ mǝ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kʋɣɩ lɛlɑɑ, nɑ pɑ́ pǝsǝɣɩ ɑlɑɑ pɑɣɑlɛ kɛ leelɑɑ, nɑ pɑ́ kuuki liɣitee nɑ wɛnɑʋ.
26Mǝ kɔtǝlɑɑ nɑ́ yɔkɑ mɑ kiiŋ. Pɑ wɑkǝlǝɣɩ mɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛnɑɑ. Pɑɑ fɑɣɑsǝɣɩ mpi pǝ wɛ tǝnɑŋŋ nɑ mpi pǝ kɛ́ kpɑɩ nyǝm tɔ. Pǝyele pɑ tɑ nyɩ ɑsilimɑ nyǝm nɑ mpi pǝ tɑ kɛ ɑsilimɑ pʋlʋ tɔ. Pɑɑ pɑɑsǝɣǝnɑ mɑ kʋyɛɛŋ kʋhɛɛsǝŋ. Ɩlɛnɑ pǝ́ kʋɣɩ mɑ nyʋɣʋ kɛ mǝ hɛkʋ.
27Mǝ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ́ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ tɑɑlɛ hɑsɩ nsi sɩ cǝlǝɣɩ sɩ tɔɣɔnɑɣɑ tɔ. Pɑ ŋmɩɩsǝɣɩ cɑlǝm, pɑ tɛŋ yǝlɑɑ, pɑ ŋmɩɩlǝɣɩ pɑ wɛnɑʋ.
28Mǝ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ nɑ́ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ lʋm mpi pɑ tɑɑkɩ kutuluɣu tɔɔ tɔ. Kpɑɩ toosee kɛ pɑ nɑɑkɩ, nɑ pɑ́ yɔɣɔtǝɣɩ kɑloolɑɣɑ tɔm. Pɑ tɔŋ sɩ: Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ. Pǝyele mɑ tɑ yɔɣɔtɩ nɑtǝlɩ.
29Mʋsʋŋ nɑ ŋmɩɩlǝm kɛ yǝlɑɑ lɑkɩ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ. Pɑ cɔɔsǝɣɩ kʋnyɔntʋnɑɑ nɑ pɑ́ muɣuliɣi mʋʋlɑɑ.
30Mɑ pɛɛkǝɣɩ mǝ tɑɑ kɛ́ yʋlʋ wei ɩ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ ɩ́ ŋmɑ koluŋɑ tɔ. Ɩ́ kɑ́ sǝŋ nɔnɔɣɔ nɑ ɩ́ pɑɑsǝnɑ tɛtʋ tǝnɑ. Ɩ́ kɑ́ sǝlǝmɩ-m sɩ mɑ tɑɑ yɔkɩ ɩcɑtɛ. Mɑ tɑ nɑ nɔɣɔlʋ.
31Mɑɑ mʋ-mɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ nɑ mɑ́ yele nɑ mǝ lɑkɑsɩ mǝlɩ mǝ nyɔɔŋ tɑɑ. Mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɑ́ nyɑɣɑ-mɛ ɩsɩɩ kɔkɔ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.