Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - इजीकीएल

इजीकीएल 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1गे इस्राएल ङा पिप आ खिं ङा मुर आन पर्बम रोंका पने।
2इ ममा गुप्‍स आन दातेम ठेयब छाउरी गुप्‍स दुम्‍शा बाक्‍त। मेको आ चाइक्‍ब आन कली कोल्‍पाइक्‍ना पाइक्‍न ठिटा गुप्‍स आन दातेम गोल्‍शा बाक्‍बाक्‍त। उत्‍पत्ती ४९:९
3मिनु मेकोम आ चाइक्‍ब आन दाते ङा का कली कोल्‍पाइश्‍शा, ठेयब सेल्‍तु। मिनु मेको ठेयब बोल्‍यो ठिटा गुप्‍स का दुम्‍त। मेकोम सिखार पचा शेंसाक्‍व। मिनु मुर आन कली ब्‍वाप्‍तु।
4मिनु रागी रागी ङा मुरपुकीम मेको आ पर्बम लोव़ नेंतेक्‍म। मिनु मेकोपुकीम मेको कली बिक्‍तीकेम पिक्‍शा ग्‍याइक्‍ताक्‍म। मिनु मुरपुकीम मेको कली कोंङगुम कीशा, इजीप्‍त रागी लाइक्‍तेक्‍म। २राजा २३:३१-३३; येरमीया २२:११-१२
5मिनु मेको छाउरी गुप्‍सम आ देंशो मदुम्‍शो नु आ मिम्‍शो मगाप्‍शो तशा, आ चाइक्‍ब आन दाते ङा का कली योव़तु। मिनु मेको कली बोल्‍यो ठिटा गुप्‍स का सेल्‍तु। २राजा २४:६,८,९
6मिनु मेको गुप्‍स आन दातेम एर ओंथ पचा गोप्‍तु। मारदे हना मेको ठेयब नु बोल्‍यो ठिटा गुप्‍स दुम्‍शो बाक्‍त। मिनु मेकोम सिखार पचा शेंसाक्‍व। मिनु मुर आन कली ब्‍वाप्‍तु।
7मेकोम मुर आन बोल्‍यो दरवार प्रेत्‍तु। मिनु मेको आन सहर खतम सेल्‍तु। मेको आ ङोरशो नेंशा, रागी नु मेकेर बाक्‍ब नेल्‍ल हिंतेक्‍म।
8मिनु आ एर ओंथ ङा रागी रागी रे मुरपुकी जाक्‍तेक्‍म। मिनु मेको कली ब्‍वारद दाइक्‍ताक्‍म। मेको कली बिक्‍तीकेम पिक्‍शा ग्‍याइक्‍ताक्‍म।
9मिनु मेकोपुकीम मेको कली कोंङगुम कीशा ग्‍याइश्‍शा खोरम चोक्‍तेक्‍म। मिनु बेबीलोन ङा पिप आ बाक्‍तीकेम लाइक्‍‍तेक्‍म। मेकोपुकीम इस्राएल ङा डांडा मेर आ सेंदा गेनायो मनेंसेक्‍ल, दे मेको कली चोक्‍शा वोइक्‍तेक्‍म। २राजा २४:१५
10इ ममा ब्‍वाक्‍कु आ नेक्‍था ख्रुम्‍शो अङगुर बोट खोदेंशो बाक्‍त। शुश ब्‍वाक्‍कु बाक्‍तीके, मेको शुश राशी पाइश्‍शा शुश गेडा सिश्‍शो बाक्‍त। इजीकीएल १७:६
11मेको आ बोल्‍यो राशी का पिप आन हुकुम पतीक कोक्‍के दुम्‍चा ङा बाक्‍त। मेको शुश राशी आन दातेमी लाइश्‍शो नु कोल्‍शो दुम्‍शा, शुश राशी दाप्‍पाइश्‍शा लत।
12तन्‍न मेको गाइश्‍शा चुरशा तुल्‍चा पुंइसाक्‍व। मिनु खपीम ताइक्‍चा पुंइसाक्‍व। मिनु पूर्ब ङा फशेम मेको कली सोव़पाइक्‍तु। मिनु मेको आ गेडा नेल्‍ल हेम्‍तेक्‍म। आ बोल्‍यो राशी सोव़शा, मेको कली मीम नेक्‍तु।
13मिनु मुल मेको सोव़शो ब्‍वाक्‍कु मबाक्‍शो गोरशो रागीम ख्रुम्‍चा पुंइसाक्‍व।
14मिनु मेको आ ठेयब राशी रे मी ग्रूत। मिनु मेको आ फल नु आ आइक्‍च राशी नेल्‍ल नेक्‍तु। मोपा मेकेर हुकुम पतीक कोक्‍के दुम्‍चा ङा बोल्‍यो राशी का यो मली। मिनु एको रोंका पतीक कुम्‍सो नेल्‍लेम तुइश्‍शा, पना पन बाक्‍तेक्‍म।