Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, ɑlɑɑ nɑpǝlɩ pɑɑ wɛnnɑ nɑɑlɛ, pɑ too kɛ kʋlʋm.
3Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑ́ wɑsɑŋkɑlǝtʋ kɛ Icipiti tɑɑ timpi pɑɑ wɛɛ tɔɣɔ pɑ pɛɛlʋtʋ wɑɑtʋ. Tǝnɑɣɑ pɑ cɑɑlɑ pɑ pɛɛlʋtʋ hǝlɑ kɛ wɑɣɑlʋɣʋ, nɑ pɑ́ ŋmɑkǝlɩ-yɛ.
4Pɑ yɑɑkɑɣɑ kɔɣɔ sɩ, Oholɑ, ɩlɛɣɛlɛ Sɑmɑlii tɛtʋ. Neu sɩ Oholipɑ, ɩlɛɣɛlɛ Yosɑlɛm. Mɑ́ tǝnnɑ-wɛ, nɑ pɑ́ lʋlɩ-m ɑpɑlʋpiyɑ nɑ ɑlʋpiyɑ.
5Amɑ Oholɑ nɑ́ lɑpɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ. Pǝyele mɑ́ tǝnnɑ-ɩ. Mpɑ n nyɩɩlɑɑ tɔɣɔlɛ nyɑ́ cɔlɔ nyǝ́mɑ Asilii nyǝ́mɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ń lǝsɑ pɑ tɑɑ kɛ́ tɑŋnɑɑ.
6Pɑɑ kɛ́ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ́, nɑ tɔm hʋʋlɑɑ sɔsɑɑ. Pɑ suukɑɣɑ wontu kʋpɑmpɑntʋ kɛ́. Pɑɑ kɛ́ ɩfepiyɑ nɑ pɑ́ tewɑ nɑ pɑ́ cɑkɩ kpɑɣɑnǝŋ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Oholɑ nyɑ́ luɣu lɑpɑ Asilii nyǝ́mɑ ɑkewenɑɑ sɔsɑɑ mpɛ. N sɔɔlɑ-wɛ, nɑ ń pilisi nyɑ́ tɩ nɑ pɑ tɩɩŋ.
8Wɑsɑŋkɑlǝtʋ nti ń lɑkɑɣɑ Icipiti tɔɣɔ n tʋɣʋtɑɑ. Tǝnɑɣɑ pɑ cɑɑlɑ nyɑ́ pɛɛlʋtʋ hǝlɑ wɑɣɑlʋɣʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ hǝntǝnɑ-ŋ nyɑ́ pɛɛlʋtʋ tɑɑ, nɑ pɑ́ pǝsɩ-ŋ wɑsɑŋkɑlɩ.
9Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ tʋ-ŋ nyɑ́ tɑŋnɑɑ Asilii nyǝ́mɑ mpɑ nyɑ́ luɣu sʋʋ mpʋ tɔ pɑ niŋ tɑɑ.
10Pɛlɛ pɑ kuu nyɑ́ pǝyɑlɑɑ nɑ nyɑ́ pɛɛlɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ wɔɣɔsɩ nyɑ́ wontu nɑ pɑ́ kʋ-ŋ nɑ lɑɣɑtɛ. Ɩsǝnɑ pǝ hɔmɑ nyɑ́ ŋkpɑŋʋɣʋ sɩ ɑlɑɑ lɛlɑɑ ɩ́ nɑ́ tɔɣɔlɛ.
11Oholɑ neu Oholipɑ nɑ́ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ. Amɑ ɩ kʋnyɩɩlǝŋ tɛlǝsɑ mpǝle. Oholipɑ nyɑ́ nyǝntʋ tɛɛ nyɑ́ kɔɣɔ nyǝntʋ.
12Nyɑ́ cɔlɔ Asilii nyǝ́mɑ tɔm hʋʋlɑɑ, nɑ ɑkewenɑɑ sɔsɑɑ. Pɑ suuwɑ wontu kʋpɑntʋ kɛ́ nɑ pɑ́ kɛ́ ɩfepiyɑ. Pɑ tewɑɣɑ nɑ pɑ́ cɑkɩ kpɑɣɑnǝŋ, mpɛɣɛ n tǝŋɑɣɑ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ cɛkǝnɑɑ sɩ, nyɑ́ pilisɑ nyɑ́ tɩ tɔtɔ. Mǝ nɑɑlɛ mǝ tɔntɛ lɑpɑ kʋlʋmtǝlɛ.
14Oholipɑ nɑ́ sɔɔsɑ lɛntɩ kɛ nyɑ́ wɑsɑŋkɑlǝtʋ tɔɔ. Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ n nɑwɑ pɑ lǝsɑ Pɑpiloni nyǝ́mɑ fotoo nɑ lʋm kʋsɛɛmǝm kɛ koluŋɑ tɔɔ.
15Pɑ lǝlɑ tɑmpɑlɑnɑɑ kɛ pɑ tɩɩsɩ tɑɑ. Pɑ temɑ nyɔɔŋ sɑɑlɑsɩ kʋwɑlɑsɩ, pɑ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ ɑwulɑɑ. Ɩsɩɩ Pɑpiloni nyǝ́mɑ wɛʋ pɑ tɛ tɔ.
16Wɑɑtʋ wei Oholipɑ n nɑ́-wɛɣɛ kpɑkpɑɑ tɔɣɔ ń nyɩɩlɑ-wɛ. Ɩlɛnɑ ń tili nyɑ́ tillɑɑ kɛ pɑ tɛ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɑpiloni nyǝ́mɑ polɑ nyɑ́ kiŋ nɑ nyɑ́ nɑ-wɛ ɩ́ kɑɑ nyɑɑlʋɣʋ. Nɑ pɑ́ pilisi-ŋ nɑ pɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ. N pilisɑ nyɑ́ tǝɣɩ mpʋ, ɩlɛnɑ nyɑ́ tɑɑ kpɑnɑ-wɛ.
18N kɑ pǝsɑ nyɑ́ tǝɣɩ wɑsɑŋkɑlɩ kɛ́ tǝkeelee. N hʋlɑ nyɑ́ tɑpɑkpɛtɛ kɛ yǝlɑɑ. Hɑlǝnɑ mɑ nyǝɣǝsɩ-ŋ ɩsɩɩ mɑ nyǝɣǝsʋɣʋ nyɑ́ kɔɣɔ tɔ.

19N lʋlǝsɑ nyɑ́ wɑsɑŋkɑlǝtʋ kɛ́, nɑ ń tɔɔsǝɣɩ ɩsǝnɑ n lɑkɑɣɑ nyɑ́ tǝɣɩ nyɑ́ pɛɛlǝtʋ wɑɑtʋ kɛ Icipiti tɔ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ nyɑ́ luɣu sʋʋwɑ nyɑ́ tɑŋnɑɑ mpɑ pɑ wɛnɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ luluɣu tɔ. Ɩsɩɩ kpɑŋɑsɩ nɑ kpɑɣɑnǝŋ pǝ wɛʋ tɔ.
21Oholipɑ, n tɔɔsɑ ɩsɑɣɑtʋ nti n lɑpɑ nyɑ́ pɛɛlʋtʋ tɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ Icipiti nyǝ́mɑ wɑɣɑlɑɣɑ nyɑ́ hǝlɑ nɑ pɑ́ ŋmɑkǝlǝɣɩ-yɛ.
22Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: Mɑɑ yele nɑ nyɑ́ tɑŋnɑɑ tǝnɑ mpɑ nyɑ́ tɑɑ kpɑnɑɑ tɔ, pɑ́ lɩɩnɑ pɑɑ le nɑ pɑ́ kʋlɩ nyɑ́ tɔɔ.
23Pǝ kpɑɣɑʋ Pɑpiloni ɩcɑtɛ, nɑ Kɑlǝtee nyǝ́mɑ tǝnɑ tɔ. Nɑ Pekotɩ nɑ Sowɑ nɑ Kowɑ pǝ tɛtʋnɑɑ nyǝ́mɑ. Asilii nyǝ́mɑ tǝnɑ kɑ́ sɔɔsɩ pɑ tɔɔ. Mɑɑ kpeɣeli ɩfepiyɑ telɑɑ, nɑ kʋfǝnɛɛnɑɑ, nɑ tɔm hʋʋlɑɑ sɔsɑɑ, nɑ yoolɑɑ, nɑ ɑkewenɑɑ sɔsɑɑ. Pɑ tǝnɑ pɑɑ kɛ́ kpɑɣɑnǝŋ cɑɣɑlɑɑ kɛ́.
24Pɑɑ lɩɩnɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ kɛ́, nɑ yoolɑɑ tuutuumɑ nɑ pɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ nɑ pǝ wontu. Pɑɑ kenti pɑ tɔɔ kɛ́ kpɑlǝŋ, nɑ yoou kɑhusi nɑ pɑ́ tɑ-mɛɣɛ kotɑɣɑ. Mɑɑ pɛtɩ Pɑpiloni nyǝ́mɑ kɛ mǝ tɔm. Pɛlɛ pɑɑ kɛɛsǝnɑ pɑ kiiŋ nɑ pɑ hʋʋnɑ-mɛ.
25Mɑɑ mʋ-mɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́, nɑ mɑ́ yele nɑ mǝ kolontunɑɑ lɑ-mɛ nɑ mʋsʋŋ. Pɑɑ sɛtɩ mǝ mɩɩnɑ, nɑ mǝ ŋkpɑŋŋ. Pɑɑ kʋ mǝ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ lɑɣɑtɛ. Ɩlɛnɑ pɑ kuu mǝ pǝyɑlɑɑ nɑ mǝ pɛɛlɑɑ. Ye pǝ kɑɑsɑ mpɑ, ɩlɛ pɑ nyɑɣɑsɩ-wɛɣɛ kɔkɔ nɑ pɑ ɩsɛ.
26Pɑɑ kuu mǝ wontu kʋsusuutu, nɑ mǝ kɑcɔkɑ nyǝntʋ tǝnɑ.
27Mɑɑ sɩɩ tǝnɑɣɑ kɛ mǝ tɔntɛ ɩsɑɣɑlɛ. Nɑ mǝ wɑsɑŋkɑlǝtʋ nti ɩ cɑɑlɑ Icipiti tɑɑ tɔ. Ɩ kɑɑ tɑsɑ Icipiti nyǝ́mɑ kɛ nyɩɩlʋɣʋ, yɑɑ ɩ hʋʋ pɑ tɔm.
28Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ, mɑ yɔɣɔtǝɣǝnɑ sɩ mɑɑ tʋ-mɛɣɛ mpɑ ɩɩ cɑɑkɩ nɑ mǝ́ tɑɑ kpɑɑnɑ tɔ pɑ niŋ tɑɑ.
29Tɑɑ hɑŋɑɣɑ kɛ pɑɑ lɑnɑ-mɛ, nɑ pɑ́ kuu mǝ wɛnɑʋ mpi ɩ́ kontinɑ hɑŋɑɣɑ tɔ, nɑ pǝ́ yele-mɛɣɛ kpɛtɛ tǝyǝlǝyǝlɩ. Pɩɩ kuli mǝ tɛtɛlɑtǝtʋ nɑ mǝ wɑsɑŋkɑlǝtʋ ɩsɑɣɑtʋ nɑ pǝ fɛɛlɛ tɔɔ tǝyelele.
30Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑɑ lɑ-mɛ. Mpi tɔ, ɩ́ lɑpɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ nɑ piitimnɑɑ. Ɩ pilisɑ mǝ tɩ nɑ pɑ tɩɩŋ.
31Mǝ kɔɣɔ ɩkpɑtɛ kɛ ɩ́ tǝŋɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ tʋ-mɛɣɛ wɑhɑlɑ sɔsɔ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́*fɑ*. tʋwɑ pǝ hʋwɛɛ ɩsɩɩ Mɑtiyee 20:22. Fǝlɑnsɛɛ tɑɑ wɛɛ sɩ kɔpʋ kɛ́.
32Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ wɑhɑlɑ sɔsɔ kɛ́. Wɑhɑlɑ ɩnɩ ɩ wɑlɑɑ kɛ́ nɑ ɩ limɑɑ. Wɑhɑlɑ ɩnɩ ɩ kɑ yelinɑ nɑ pɑ́ tʋʋkɩ-mɛ nɑ pɑ́ woŋiɣi-mɛ. Wɑhɑlɑ ɩnɩ ɩ tɔɔwɑ sɔsɔm kɛ́.
33Nyɑ́ kɔɣɔ Sɑmɑlii wɑhɑlɑ ɩnɩ, ɩ kɑ́ wɩɩ-ŋ nɑ ɩ́ kʋ-ŋ. Nɑ ɩ́ wɑkǝlɩ-ŋ nɑ ɩ́ tʋ-ŋ sɔɣɔntʋ.
34N kɑ́ tɔɣɔ-ɩ kɛ́ nɑ ń tɛmɩ-ɩ. N kɑ́ yɔkɩ-ɩ hɔɣɔlɑsɩ nɑ sɩ́ hɛɛ nyɑ́ lɑŋlɛ tɑɑ. Mpi tɔ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ.
35Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: N sɔɔ mɑ tɔɔ. N lɔ-m nɑ wɑɑlɩ tɔ, nyɑ́ wɑsɑŋkɑlǝtʋ nɑ nyɑ́ ɩsɑɣɑtʋ kɑ́ mǝlɩ nyɑ́ nyʋɣʋ tɑɑ.
36Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ sɩ: Yʋlʋ nyɑ́, tɑɣɑnɩ nyɑ́ tɩ nɑ ń hʋʋnɑ Oholɑ nɑ Oholipɑ. Pǝ wɛɛ sɩ ń kuli pɑ ɑcɑɑlǝtʋ tɔɔ kɛ́.

37Pɑ kɛ́ ɑlɑɑ yʋlʋkʋlɑɑ kɛ́, nɑ wɑsɑŋkɑlǝnɑɑ. Tɩɩŋ ɑsilimɑ nyǝŋ tǝlɑɑlɛ kɛ pɑ lɑpɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ. Pɑ lɑɑ-ɩ pɑ pǝyɑlɑɑ mpɑ pɑɑ lʋlɑ-m tɔ.
38Mpi pɑ tɑsɑ-m lɑpʋ tɔɣɔlɛ pɑ pilisɑ mɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɛ kʋyɑkʋ kʋlʋmʋɣʋ ŋkʋ. Pɑ wɑkǝlɑ mɑ kʋyɛɛŋ kʋhɛɛsǝŋ.
39Wɑɑtʋ wei pɑ lɑɑkɑɣɑ pɑ piyɑ kɛ tɩɩŋ tɔɣɔ, pɑ polɑ kʋyɑkʋ kʋlʋmʋɣʋ ŋkʋɣʋ mɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nɑ pɑ́ pilisi-tɛ.
40Hɑlǝnɑ pɑ́ tili tillɑɑ kɛ ɑpɑlɑɑ pooluŋ nyǝ́mɑ wɑɑlɩ. Pɛlɛ pɑ tɔɔ kɛ́ pɑ sɔwɑ lʋm, nɑ pɑ́ tʋ́ cǝlɑʋnɑɑ nɑ kɑcɔkɑ wontu.
41Ɩlɛnɑ pɑ́ cɑɣɑ pɑ kɑtonɑɑ kʋpɑmpɑmɑ tɔɔ, nɑ pɑ tɑɑpǝlǝnɑɑ kɛ pɑ nɔɣɔ tɔɔ. Nɑ pɑ́ sɩɩ mɑ tulɑɑlʋ nɑ nim kɛ pǝ tɔɔ.
42Sɑmɑɑ wei ɩɩ hʋʋkɩ nɑtǝlɩ tɔ, ɩ kɔmɑ ɩ kiŋ nɑ ɩ́ lɑkɩ kɔkɔtɛ. Sɑpɑɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ pɑ lɩɩnɑɑ. Pɑ tʋwɑ Oholɑ nɑ ɩ neu pɑ niŋ tɑɑ kɛ́ kpɑsɩ, nɑ pɑ temɑ-wɛɣɛ nteniŋ kʋpɑmpɑŋ.
43Mpʋɣʋlɛ mɑ pɔɔsɑ pɑ tɑɑ ɑlʋ wei ɩ kpɑtǝlɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ tɑɑ tɔ sɩ: Nɔɔnɔɔ n kɑ́ lɑkɩ-tǝɣǝlɛ? Nɑ pɑɑ kɔɔ nyɑ́ kiŋ nɑ?
44Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ kɔɔ pɑ kiŋ ɩsɩɩ pɑ kɔŋʋɣʋ ɑpɑlɑɑ tǝnɑ ɑlɑɑ kiŋ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlɑɑ pukɑɣɑ ɑlɑɑ sɑkɑlɑ nyǝ́mɑ Oholɑ nɑ Oholipɑ pɑ kiŋ.
45Amɑ ɑpɑlɑɑ siɣisilɑɑ kɑ́ hʋʋnɑ-wɛ, ɩsɩɩ pɑ hʋʋkʋɣʋnɑ wɑsɑŋkɑlǝnɑɑ, yɑɑ mpɑ pɑ kʋɣɩ yǝlɑɑ tɔ. Mpi tɔ, pɑ kɛ́ wɑsɑŋkɑlǝnɑɑ kɛ́, nɑ yǝlɑɑ cɑlǝm wɛ pɑ niŋ tɔɔ.
46Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: Mɑɑ yele nɑ sɑmɑɑ kʋlɩ pɑ tɔɔ. Pɑɑ kuu pɑ wontu nɑ sɔɣɔntʋ pɩɩ-wɛ.
47Sɑmɑɑ ɩnɩ ɩ kɑ́ yɑɣɑ-wɛɣɛ pɛɛ, nɑ pɑ́ kʋ pɑ nɑ pɑ pǝyɑlɑɑ nɑ pɑ pɛɛlɑɑ nɑ lɑɣɑlɛɛ, nɑ pɑ nyɑɣɑsɩ pɑ tɛɛsɩ kɛ kɔkɔ.
48Ɩsǝnɑ mɑɑ sɩɩ ɩsɑɣɑtʋ tǝnɑɣɑ kɛ tɛtʋ tɑɑ tɔɣɔlɛ. Ɩlɛnɑ pǝ́ hʋlɩ ɑlɑɑ lɛlɑɑ kɛ lɑɣɑtʋ nɑ pɑ́ tɑɑ tǝŋ pɑnɛ pɑ ɩkpɑtɛ.
49Pɑ ɩsɑɣɑtʋ kɑ́ mǝlɩ pɑ nyɔɔŋ tɑɑ. Pɑɑ sǝɣǝlɩ pɑ tɩɩŋ lɑɑʋ kʋpʋntʋɣʋ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ pɑɑ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ Ɩsɔ.