Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ ponɑ-m Ɩsɔ tǝyɑɣɑ kutuluɣu sɔsɔɔʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ-kʋ́. Koloosi tʋwɑ tǝtɛɛlɛ kɛ hɛkʋ kɛ́. Sǝlɛ sɩ wɑŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ tooso.
2Nɔnɔɣɔ wɑŋ kɑ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ kɑkpɑsɩ kɛ́. Hɔɣɔlʋɣʋ kʋnɛɣɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ nɑ kʋnɛɣɛ mpʋ tɔtɔ. Ɩsɔ tǝyɑɣɑ mɑɣɑmɑɣɑ tɑɣɑlǝŋ kɑ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ hiu kɛ́. Kɑ wɑŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ.
3Pǝ wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ sʋʋ lɔlɔ nɑŋ tɑɑ nɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ nɔnɔɣɔ. Kɑ nɔnɔkpete lumɑŋ wɛ mɛɛtǝlɩ kʋlʋm nɑ wɑŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ tooso. Kɑ kɔŋkɔmǝŋ tɔɔ kpɩɩsǝŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ tooso nɑ hɔɣɔlʋɣʋ.
4Ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ kutuluɣu mɑɣɑmɑɣɑ nɑ kʋ wɑŋ nɑ kʋ tɑɣɑlǝŋ wɛ teitei kɛ́ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑɑnʋwɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ heelɑ-m sɩ tǝnɑɣɑlɛ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ tǝcɑɣɑlɛ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ mɑɣɑsɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ pǝ tɑɑ koluŋɑ. Kɑ kpɩɩsǝŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ tooso. Ɩlɛnɑ pɑ́ ŋmɑ́ kutuluŋ nɑ pǝ́ cɔɔ nɑ pǝ́ tɑ́. Ɩ wɑŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ.
6Kutuluŋ kʋsɔɣɔŋ ɩnɩ ɩ kɑ kɛ́ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluŋ kɛ tǝmɑ tɔɔ kɛ́. Pɑɑ ŋku kʋ wɛnɑ nɑŋŋ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ. Pɑɑ nɑŋ ŋku kɩɩ wɛ ɑwɑlɩ tɔɔ koluŋɑ tɑɑ kɛ́. Ɩlɛ pǝ tɑɣɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ koluŋɑ tɑɑ.
7Koluŋɑ wɑlǝɣǝnɑ ɩsɔtɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ pǝ sɔɔsǝɣɩ pɑɑ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu ŋkuɣu wɑŋ nɑ pǝ puki. Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛɛ nɑ pǝ́ cɔɔ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ nɑ pǝ́ tɑ́. Pǝ tɔɔ kɛ́ ye n kpɑɑkɩ, nɑŋŋ sɔɔsǝɣɩ wɑŋ nɑ ɩ́ kpɑɑkɩ. Pǝ kpɑɣɑʋ kɑncɑɑlɑɣɑ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu tɔ. Yʋlʋ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ polo hɛkʋ tɑɑ nyǝŋkʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɛɛ ŋku kʋ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ cɛkǝnɑɑ sɩ, Ɩsɔ tǝyɑɣɑ kutuluŋ wei ɩ cɔɔnɑ-kɛɣɛ mpʋ tɔ, ɩ kǝlɑ kʋlʋɣʋ, ɩsɩɩ mɛɛtǝlǝnɑɑ tooso.
9Kɔŋkɔŋ tɑɑ kutuluŋ ɩnɩ, ɩ wɑɑlɩ tɔɔ koluŋɑ yɑsǝlɑɣɑ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ. Lonte nte pǝ yelɑ kpɛtɛ tɔ,
10nɑ kutuluŋ lɛlǝŋ pǝ hɛkʋ tɑɑ, mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ kɑ wɛnnɑ nɑ pǝ́ cɔɔ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ.
11Kutuluŋ ɩnɩ ɩ nɔnɔɔsɩ nɑɑlɛ tʋlɑɣɑɑnɑ koluŋɑ tɑɑ tɔɔ kɛ́. Nɔnɔɣɔ lɛŋkɑ nɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ. Lɛŋkɑ nɑ pǝ mpǝtǝŋ tɔɔ. Koluŋɑ ŋkɛ kɑ yɑsǝlɑɣɑ kɑ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ kɛ́ nɑ pǝ cɔɔ nɑ pǝ́ tɑ́.
12Kutuluɣu nɑkʋlɩ kɩɩ sǝŋɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ kɛ́ koluŋɑ kite. Kʋ tɑɣɑlǝŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɩɩlɛ nɑ kɑkpɑsɩ. Kʋ wɑŋ kɛ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ. Kʋ koloosi yɑsǝlɑɣɑ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ.
13Apɑlʋ ɩnɩ ɩ mɑɣɑsɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ. Ɩlɛnɑ kɑ tɑɣɑlǝŋ lɩɩ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ. Koluŋɑ nɑ kutuluɣu ŋku kʋ sǝŋɑ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ tɔ, kʋ koloosi tɑɣɑlǝŋ kɑ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ tɔtɔɣɔ.
14Ɩsɔ tǝyɑɣɑ hɔɣɔlʋɣʋ ŋku kʋ kɛɛsǝnɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ tɔ, nɑ kɔŋkɔmǝŋ tɔɔ pɑtǝmɑnɑɑ wɑŋ kɑ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ.
15Apɑlʋ ɩnɩ ɩ mɑɣɑsɑ tɔtɔɣɔ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ wɑɑlɩ kutuluɣu tɑɣɑlǝŋ. Pǝ nɑ pɑtǝmɑnɑɑ mpɑ pɑ wɛ kɔŋkɔmǝŋ ɩnɩ ɩ nɑɑlɛ ɩ tɔɔ tɔ. Pǝ kpɛntɑ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ.
16Pɑɑ sɑɑkɑ kpoŋkpolonɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ pɑ́ mɑtɩ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ kpɑɑŋ nɑ pǝ nɑŋ sɔsɔɔʋ nɑ lɔlɔ nyǝŋkʋ tɑɑ. Nɑ pǝtolee nnɑ pɑ tʋ puluŋ tɔ nɑ sɑkɑsɩ. Nɑ pǝ́ cɔɔ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluŋ ɩnɩ ɩ tooso nɑ pǝ́ tɑ́. Pǝ tǝnɑ pɩɩ kɛ́ kpoŋkpolonɑɑ kɛ́. Pǝ kpɑɣɑʋ ɑtɛ nɑ pǝ́ sɩɩnɑ pǝtolee tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tǝnɩ pǝtolee ɑnɩ ɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ kpoŋkpolonɑɑ.
17Ɩsɔ tǝyɑɣɑ wɑɑlɩ, nɑ kɑ tɑɑ tɔɔ nɔnɔɣɔ kʋsʋsʋʋɣɑ, hɑlǝnɑ lɔlɔ nɑŋ tɔ, pɑɑ lǝsɑ koloosi tɔɔ kɛ́,
18ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ nɑ pɑɑŋ pǝ fotoonɑɑ. Fotoonɑɑ kɑ sitɑ tǝmɑ tɑɑ kɛ́. Pɑɑʋ fotoo, nɑ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ nɑɑlɛ fotoo, nɑ pǝ́ polo mpʋ. Ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ mpɛ pɑ ɩsɛntɑɑ wɛ tɔm nɑɑlɛ nɑɑlɛ.

19Yʋlʋ ɩsɛntɑɑ nyǝnǝɣɩ pɑɑʋ kʋnɛ nɑ cǝnɛɣɛ. Nɑ tɔɣɔlɑɣɑ ɩsɛntɑɑ nɑ́ɑ́ nyǝnǝɣɩ kʋnɛ nɑ cǝnɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛɛ nɑ pǝ́ cɔɔ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ nɑ pǝ́ tɑ́.
20Pɑɑ lǝsɑ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ nɑ pɑɑŋ fotoonɑɑ kɛ́. Pǝ kpɑɣɑʋ koluŋɑ kite tɛɛ tɔɣɔ, hɑlǝnɑ nɔnɔɔsɩ nyʋɣʋ tɑɑ.
21Nɑŋ sɔsɔɔʋ ɑkelenɑɑ tɑɣɑlǝŋ nɑ pǝ wɑŋ kɑ wɛ teitei kɛ́. Ɩlɛnɑ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ nɑ́ɑ́ nǝɣǝsǝnɑ
22kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ. Tǝlɛɣɛ pɑ sɑɑkɑ kpoŋkpolonɑɑ. Tǝ kʋŋkʋlʋmǝŋ wɛ mɛɛtǝlɩ kʋlʋm nɑ hɔɣɔlʋɣʋ. Tǝ wɑŋ kɛ mpʋ. Tǝ wɛnɑ ŋkuluŋɑsɩ nɑ nɔɔhɛɛ. Tǝ kɔŋkɔmǝŋ tɔɔ kɛ́ kpoŋkpolonɑɑ. Mpʋɣʋlɛ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ heelɑ-m sɩ: Tɑɑpǝlɩ wɛnnɑ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ.
23Ɩsɔ tǝyɑɣɑ nɔnɔɣɔ kɑ wɛnɑ kʋtǝkʋɣʋ kɛ́. Ɩlɛnɑ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ tǝcɑɣɑlɛ nɑ tǝ nyǝŋkʋ.
24Pɑɑ nɔnɔɣɔ ŋkɑ kɑɑ wɛnɑ kɑmpʋnɑɑ nɑɑlɛ kɛ́. Ɩlɛnɑ pɑ́ tʋlǝɣɩ nɑ pɑ́ tǝkǝɣɩ.
25Ɩlɛnɑ pɑ́ lǝsɩ kutuluɣu sɔsɔɔʋ kɑmpʋ tɔɔ kɛ́ fotoonɑɑ. Ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ nɑ pǝ pɑɑŋ kʋlʋmǝŋ ɩnɩ ɩ fotoonɑɑ kɛ pɑɑ lǝsɑɑ ɩsɩɩ koloosi tɔɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kɑ́ pǝ tɑɑ tɔɔ kpɑɑŋ nɔnɔɣɔ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ sɑkɑɣɑ tɑkɑ kɛ́ kpoŋkpolonɑɑ.
26Kpɑɑŋ ŋkʋ kʋ koloosi nɑɑlɛ tɔɔ kɑ wɛ pǝtolee. A tɔɔ nɑ puluŋ, nɑ pɑ́ lǝsɩ pɑ́ɑ́ŋ fotoonɑɑ tɔtɔ.