Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ-m sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́ kɛɛsɩ nyɑ́ ɩsɛ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ pɔ́ɔ́ŋ tɔɔ nɑ ń yɔɣɔtɩ mɑ tɔm.
3Ɩsɛɣɛlɩ pɔ́ɔ́ŋ nɑ pulɑsɩ nɑ tɛtɛkɑ nɑ kɑcǝsɩ nyǝ́mɑ ɩ́ nɩɩ Tɑcɑɑ Ɩsɔ tɔm. Mɑɑ yele nɑ lɑɣɑtɛ kɔɔ mǝ tɔɔ, nɑ mɑ́ kpiisi mǝ tǝfɛɛnlɛnɑɑ.
4Mɑɑ yɔkɩ mǝ tǝkɔtǝlɛnɑɑ, nɑ mǝ ilim lɛɛsǝŋ wei ɩ́ lɑɑkɩ tɔ. Mǝ tɑɑ lɛlɑɑ kɑ sɩ pɑ tɩɩŋ kʋlɑlɑɑŋ kilɑ.
5Mɑɑ sɩɩ mǝ sǝtɑɑ kɛ mǝ tɩɩŋ kʋlɑlɑɑŋ kilɑ, nɑ mɑ́ ŋmɩɩsɩ mǝ mʋwɑ nɑ mɑ́ cɔɔnɑ-ɩ.
6Mǝ ɑcɑlɛɛ tǝnɑ kɑ́ pǝsɩ ncɑɑ kɛ́. Pɩɩ kpiisi mǝ tǝfɛɛnlɛnɑɑ. Pɩɩ yele mǝ tǝkɔtǝlɛnɑɑ nɑ pǝ lɔ-wɛ. Pɩɩ yɔkɩ mǝ tɩɩŋ nɑ ɩ́ sɑɑlɩ yem. Mǝ ilim lɛɛsǝŋ kɑ́ yɔkɩ nɑ mǝ niŋ kʋlɑpǝm wɑkǝlɩ.
7Mǝ tɑɑ pɑɣɑlɛ kɑ́ sɩ, ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
8Pɑɑ nɑ mpʋ mɑɑ yele mǝ tɑɑ kɑkɑɑsɑɣɑ. Pɛlɛ pɑɑ fiti lɑɣɑtɛ, pɑɑ wɛɛ piitimnɑɑ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ mɑɑ yɑsɩ-wɛɣɛ piitimnɑɑ tɑɑ.
9Mǝ tɑɑ kɑkɑɑsɑɣɑ kɑ tɔɔsɩ mɑ tɔɔ kɛ́ piitimnɑɑ tɑɑ, timpi pɑ kpɑ-wɛɣɛ yomle tɔ. Mpi tɔ, mɑɑ wɑkǝlɩ pɑ nyɑmɑ wenɑ ɑ tɑ lɑɣɑnɑ mɑ tike tɔ. Nɑ pɑ ɩsɛ wenɑ pɑ nyɩɩlǝnɑ tɩɩŋ tɔm tɔ. Pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑɑ nyǝɣǝsǝnɑ pɑ tǝɣɩ ɑcɑɑlǝtʋ nti pɑ lɑpɑ tɔ tǝ tɔɔ.
10Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ pɑɑ nyɩ sɩ mɑ kɛ́ Tɑcɑɑ. Ɩlɛ pǝ tɑɣɑ yem tɔɔ kɛ́ mɑ yelɑɑ, nɑ wɑhɑlɑnɑɑ pɑnɛ pɑ́ mɑɣɑnɑ-wɛ nɑ pǝ́ ciɣiti-wɛɣɛ mpʋ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Ɩ́ kpɑsɩ mpee nɑ nɔɔhɛɛ nɑ lɑŋwɑkǝllɛ. Mpi tɔ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑ ɑcɑɑlǝtʋ. Yoou nɑ nyɔɣɔsɩ nɑ kʋtɔŋ kɑ́ kʋ-wɛ.
12Kʋtɔŋ kɑ kʋnɑ pooluŋ tʋ, nɑ yoou nɑ́ɑ́ kʋ pǝcɔlɔ tʋ. Ɩlɛnɑ wei ɩlɛ ɩ wɛɛ tɔ, kolontunɑɑ tɑ ɩlɛ, nɑ nyɔɣɔsɩ kʋ-ɩ. Mɑɑ yele nɑ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kpɑ pɑ tɔɔ kɛ́ nɑ pǝ́cɔ́ ɑ hɛɛ.
13Ɩ́ kɑ tɛ nɑ ɩ́ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ. Mpi tɔ, mǝ sǝtɑɑ kɑ́ sɔɣɔtǝnɑ mǝ tɩɩŋ kʋlɑlɑɑŋ nɑ mǝ tǝkɔtǝlɛnɑɑ. Pɑɑ pulɑsɩ kʋkʋlɑsɩ tɔɔ, nɑ pɔ́ɔ́ŋ tɔɔ, nɑ tɩɩŋ kʋlɔpǝŋ hɔtʋ tɛɛ. Tǝnɑwɛɣɛ ɩ́ wɔkɑɣɑ mǝ tulɑɑlʋnɑɑ kɛ mǝ tɩɩŋ nɑ sɔɔsʋŋ nyɑlɑɑ.
14Mɑɑ kʋsɩ niŋ nɑ mɑ́ kpiisi tɛtʋ tǝnɑɣɑ. Pɑɑ leɣe ɩ́ wɛɛ, pǝ kpɑɣɑʋ wʋlɑɣɑ tɛtʋ nɑ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ tɔ. Nɑ pǝ́ polo Lipǝlɑ ɩcɑtɛ kɛ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ tɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ yǝlɑɑ kɑ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.