Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Isigiele

Isigiele 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode da na da amo gogolosu gesami, amo Isala:ili hina bagade mano aduna dawa:ma:ne, amo hea:le ima:ne sia:i,
2“Alia ame da laione wa:me aseme gasa bagade galu. E da ea mano dema:ne, laione wa:me gawali nimi bagade, ilia wa:i amo ganodini ouligisu.
3E da mano afae fofole, ema benea ahoasu hou olelei. Amo laione wa:me mano da dunu medole nasu dawa:digi.
4Soge fifi asi gala da ea hamobe nababeba:le, uli dogone gele, e da amoga sa:i. Ilia da e ma:goga hiougili, Idibidi sogega hiouginana asi.
5Laione eme da ea mano buhagima:bela:le dawa:le ouesalu, be hamedei ba:i. Amalalu, e da mano eno fofole, e da asigilale, gesenesu dawa:i.
6E da asigilaloba, laione wa:me wa:i amoma gegesenesa lasu. E amola benea ahoasu dawa:digili, dunu fane nasu hamoi.
7E da gagili sali amola moilai bagohame mugululi wadela:lesi. Soge fi dunu da ea gogonomobe husu nababeba:le, beda:igia:i.
8Fifi asi gala huluane da ema gegemusa: gilisi. Ilia sanisu efega efegele, e gagulaligi.
9Ilia da e gagilia sanawane, Ba:bilone hina bagade amoma gaguli asi. Ea gogonobe bu Isala:ili agoloa maedafa nabima:ne, ilia ea gagili sali noga:le sosodo ouligisu.
10Alia ame da waini efe hano bega: bugi defele ba:i. Hano bagade dialebeba:le, waini efe da lubi amola fage, amoga dedeboi dagoi ba:i.
11Ea amoda da gasa bagade alele, hina bagade hamoi. Waini efe da heda:le, mu mobiga doaga:i. Dunu huluane da ea sedade amola ea lubiga dedeboi ba:i.
12Be ougi bagade dunu da amo waini efe loboga a:le fasili, osoba gisalugala:i. Gusudili mabe fo da ea dulu huluane hafoga:i. Ilia da ea amoda fifili fasili, eso hougili, ulagili sali.
13Wali amo waini efe da hafoga:i soge, hano hamedei, amoga bugi.
14Waini efe damu da lalu aligili, ea amoda amola fage da huluane nene dagoi ba:i. Amoda da bu gasa hamedafa ba:mu, amola ilia da hina bagade hamedafa hamomu.” Amo gesami da gogolosu gesami. Dunu da amo enoenoi agoane hea:lalu.