Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ-m sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, heeli Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ nyǝnǝɣɩ pɑ tǝɣɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ tɔɣɔ mɑ tɔm. Pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ nyǝntʋ kɛ pɑ kpɑɑlǝɣɩ.
3Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ kʋmɛlɛmǝŋ wei ɩ tǝŋǝɣɩ ɩ lǝmɑɣɑsɛɛ nɑ ɩɩ nɑɑkɩ pʋlʋ tɔ, ɩ tɔm wɛ wɑɩyo kɛ́.
4Hɑɩ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ wɛ teitei kɛ́ ɩsɩɩ tɑɑlɛ hɑsɩ kɛ ncɑɑ tɑɑ.
5Pɑ tɑ polo nɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ ɩcɑtɛ koluŋɑ pɔɣɔlɛɛ. Pǝyele pɑ tɑ ŋmɑ koluŋɑ nɑ pɑ́ cɔɔnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩcɑtɛ sɩ, pɩɩ kenti-wɛɣɛ Tɑcɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́ yoou kʋyɑkʋ wule.
6Pɑ toosee wɛ kpɛtɛ kɛ́, nɑ pɑ nɑlɑɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɛ kɑloolɑɣɑ. Pɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ Tɑcɑɑ yɔɣɔtǝnɑ. Pǝyele ɩ́lɛ́ ɩ tɑ tili-wɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tʋɣɩ pɑ tɑɑ sɩ, ɩ́lɛ́ ɩ kɑ lɑ ɩsɩɩ pɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ pǝ́cɔ́ kpɛtɛ.
7Pɑ toosee wɛ kpɛtɛ kɛ́, nɑ pɑ nɑlɑɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɛ kɑloolɑɣɑ. Pɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ, Tɑcɑɑ yɔɣɔtǝnɑ. Pǝ́cɔ́ mɑ tɑ yɔɣɔtɩ.
8Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: Ɩ́ yɑsɑ tɔm kpɑɩ nyǝntʋ, ɩ́ kpɑɑlɑ kʋloolutu. Mɑɑ mʋ-mɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
9Mɑɑ tʋ́ niŋ kɛ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ mpɑ mɛ ɩ́ wɛnɑ toosee kpɑɩ nyǝnɑ nɑ ɩ́ nɑɑkɩ kɑloolɑɣɑ tɔm tɔ. Ɩ́ kɑɑ wɛɛ mɑ yǝlɑɑ kpekǝle tɔɔ. Pɑ kɑɑ ŋmɑɑ mǝ hǝlɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nyǝnɑ tɔɔ. Pǝyele ɩ́ kɑɑ sʋʋ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ ɩ́ kɑ́ nyǝnɑ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ Ɩsɔ.
10Ɩ́ tolisiɣi mɑ yǝlɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩ́ heeliɣi yǝlɑɑ sɩ pɑ hɛɛsɑɑ sɩ pǝ cɑɣɑnɑ-wɛ. Pǝyele pǝlɛ pǝ fɛɩ. Mɑ yǝlɑɑ ŋmɑɑkǝnɑ koluŋɑ nɑ mɩɩ hʋlǝsǝɣɩ-kɛ.
11Heeli koluŋɑ hʋlǝsǝlɑɑ mpɛ sɩ, heelim tɛʋ ɑnɑɑm nɔɣɔlʋ ɩ kɑ́ nɩɩ. Koluŋɑ kɑ hoti nɑ tɛʋ tɔmpɛɛ nyǝkɩ-mɛ.
12Wɑɑtʋ wei koluŋɑ kɑ́ ti, ɩlɛnɑ pɑ́ pɔɔsɩ-mɛ sɩ, hʋlʋsʋɣʋ mpi ɩ́ kɑ hʋlǝsɑ-kɛ tɔ pǝ wɑɑsɑ we?
13Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: Mɑɑ kɔnɑ tɛʋ heelim nɑ pɑ́ɑ́nɑ́. Tɛʋ ɑnɑɑm kɑ nɩɩ, nɑ tɔmpɛɛ hoti nɑ ɑ wɑkǝlɩ pǝ tǝnɑ.
14Mɑɑ yɔkɩ koluŋɑ ŋkɑ ɩ́ hʋlǝsɑ mpʋ tɔ. Kɑɑ ti ɑtɛ, nɑ pǝ́ yele kite. Ɩlɛnɑ mǝ tɔm tɛ kɑ ncɑɑ tɑɑ.
15Mɑɑ mʋ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ koluŋɑ nɑ kɑ hʋlǝsǝlɑɑ kɛ́. Hɑlǝnɑ mɑ́ tɑlɑ mɑ tǝnɑɣɑ. Hɑlɩ mɑɑ heeli-mɛ sɩ, koluŋɑ nɑ kɑ hʋlǝsǝlɑɑ pɑ fɛɩ tɔtɔ.
16Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ fɛɩ tɔtɔ. Mǝ kpɑɑlɑɣɑnɑ nti ɩ́ nɑɑkɩ Yosɑlɛm tɔɔ tɔ, nɑ ɩ́ tɔŋ sɩ hɛɛsʋɣʋ wɛɛ. Pǝyele kʋlɛ kʋ fɛɩ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ-m sɩ: Kɛɛsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ ɑlɑɑ tɔɔ. Pɑ kpɑɑlǝɣɩ pɑ luɣu nyǝntʋ kɛ́. Kpɑɑlɩ-wɛ sɩ mpusi kɔŋ.
18Yʋlʋ nyɑ́, heeli-wɛ sɩ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ mpusi wɛ ɑlɑɑ mpɑ mɛ ɩ́ nyɑlǝɣɩ sɑɑlɑsɩ nɑ ɩ́ tʋɣɩ yǝlɑɑ tǝnɑ niŋ tɑɑ tɔ mǝ tɔɔ kɛ́. Nɑ ɩ́ nyɑlǝɣɩ tɛkɛntɛnɑɑ kɛ yǝlɑɑ tǝnɑ tɔɣɔ. Ɩ́ hʋʋ sɩ ɩ́ kpiliki mɑ yǝlɑɑ kɛ mǝ niŋ tɑɑ, nɑ mɛ mɩɩ lɩɩ tǝcʋŋŋ.

19Ɩ́ kʋɣɩ mɑ nyʋɣʋ kɛ mɑ yǝlɑɑ cɔlɔɣɔ. Tɔɣɔnɑɣɑ pee ŋkute nɑ mʋtʋ hɔɣɔlɑɣɑ nyʋɣʋ tɔɔ kɛ́ ɩ́ lɑkɩ mpʋ. Tǝnɑɣɑ ɩ́ kʋɣʋnɑ yǝlɑɑ mpɑ pǝ tɑ mʋnɑ pɑ́ sɩ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ yeki mpɑ pǝ tɑ mʋnɑ pɑ́ wɛɛnɑ weesuɣu tɔ. Ɩ́ tʋsǝɣɩ mɑ yǝlɑɑ nɑ pɛlɛ pɑ́ nɩɩkɩ kɑloolɑɣɑ tɔm.
20Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: Mɑɑ tʋ mǝ sɑɑlɑsɩ nsi ɩ hɔkǝɣǝnɑ lɛlɑɑ tɔɣɔ niŋ. Mɑɑ lɛɛkɩ-sǝɣɩ mǝ kiŋ nɑ mɑ́ cǝlɩ. Mɑɑ wɑɑsɩ mpɑ ɩ́ kpɑwɑ tɔ.
21Mɑɑ lɛɛkɩ mǝ tɛkɛntɛnɑɑ nɑ mɑ́ wɑɑsɩ mɑ yǝlɑɑ kɛ mǝ niŋ tɑɑ. Ɩ́ tɑɑ tɑsɑ wɛɛʋ ɩsɩɩ kɑtɔsɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
22Mpi tɔ, ɩ́ wɑkǝlǝɣɩ siɣisilɑɑ lɑŋɑ nɑ mǝ kɑloolɑsɩ, pǝ́cɔ́ pǝ tɑɣɑ mɑ. Pǝyele ɩ́ sɔɔsǝɣɩ ɑsɑɣɑɑ kɛ toŋ. Ɩɩ sɑŋ sɩ pɛlɛ pɑ́ lɑɣɑsɩ nɑ pɑ́ wɛɛnɑ weesuɣu.
23Ɩ́ kɑɑ tɑsɑ mǝ toosee kpɑɩ nyǝnɑ kɛ toosuɣu. Mpʋ tɔ, ɩ́ kɑɑ tɑsɑ nɑtǝlǝɣɩ nɑʋ. Mɑɑ yɑ mɑ yǝlɑɑ kɛ mǝ niŋ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.