Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ tɔmɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, kɛɛsɩ nyɑ́ ɩsɛ nɑ ilim mpǝtǝŋ hɔɣɔlʋɣʋ tɔɔ, nɑ ń yɔɣɔtǝnɑ-kʋ. Tɛlǝsɩ kʋ tɑwɑ hɔtʋŋ kɛ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ.
3Heeli ilim mpǝtǝŋ hɔtʋɣʋ kɛ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ. Mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ mɑɑ tʋ-kʋɣʋ kɔkɔ. Kɑɑ nyɑɣɑ tɩɩŋ lʋm nyǝŋ tǝnɑ nɑ kʋwʋlǝŋ. Pʋlʋpʋ kɑɑ teesi-kɛ. Kɑɑ nyɑɣɑ pǝ tǝnɑɣɑ hɑtoo ilim mpǝtǝŋ kɛ́, hɑlǝnɑ pǝ ntɔɣɔŋ.
4Yǝlɑɑ tǝnɑ kɑ́ nyɩ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ. Mɑ tʋnɑ kɔkɔ ŋkɛ, nɑ pʋlʋpʋ kɑɑ teesi-kɛ.
5Ntɛnɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́, mɑ yɔɣɔtɩ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ, pɑ tɔŋ mɑɣɑ sɩ ɑtuwɑ kɛ mɑ tukiɣi.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
7Yʋlʋ nyɑ́, kɛɛsɩ nyɑ́ ɩsɛ nɑ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tɔɔ. Yɔɣɔtɩ tǝ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛnɑɑ tɔɔ kɛ́ ɩsɑɣɑtʋ. Yɔɣɔtɩ mpi pɩɩ mɑɣɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tɔ.
8Heeli Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ, mɑɑ kʋlɩ pɑ tɔɔ. Mɑɑ kpɛɛ mɑ lɑɣɑtɛ kɛ tǝ suɣute tɑɑ nɑ mɑ́ kʋ́ pɑ tǝnɑ. Pɑɑ ɑsɑɣɑɑ pɑɑ kʋpɑmɑ.
9Kʋpɑmɑ nɑ ɑsɑɣɑɑ pɑ kpiisuɣu tɔɔ kɛ́ mɑɑ kpɛɛ mɑ lɑɣɑtɛ kɛ tǝ suɣute tɑɑ. Mɑɑ kʋ́ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ pǝ kpɑɣɑʋ ilim mpǝtǝŋ nɑ pǝ ntɔɣɔŋ tɔɔ tɔ.
10Yǝlɑɑ tǝnɑ kɑ́ nyɩ sɩ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ, mɑ kpɛɛ mɑ lɑɣɑtɛ kɛ tǝ suɣute tɑɑ. Tǝ kɑɑ tɑsɑ mǝlʋɣʋ.
11Yʋlʋ nyɑ́, nyɑ́ lɑŋlɛ ɩ́ wɑkǝlɩ sɔsɔm. Wii pɑ tǝnɑ pɑ ɩsɛntɑɑ.
12Ye pɑ pɔɔsɑ-ŋ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ n mɔlǝɣɩ? Ɩlɛ ń cɔ sɩ, mɑ nɩɩwɑ tɔm ɩsɑɣɑtʋ kɛ́. Tɩɩ lɑ nɑ yǝlɑɑ lɑŋɑ wɑkǝlɩ. Pɑɑ susi ŋkpɑlɑsɩ kɛ yem, nɑ pɑ ɑpɑlʋtʋ hoo. Pɑ tʋnɑ kɑ́ mɑkɩ tǝmɑ. Ntɩ tǝ tɑlǝnɑ ntɔ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ tɔmɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ sɩ:
14Yʋlʋ nyɑ́, yɔɣɔtɩ sɩ, Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ, lɑɣɑtɛ lɑɣɑtɛ. Pɑ sɑlɑ-tɛɣɛ nɑ pɑ́ sotiti-tɛ.
15Yǝlɑɑ kʋɣʋ tɔɔ kɛ́ pɑ sɑlɑ-tɛ. Pɑ sotitɑ-tɛɣɛ sɩ tǝ́ teeki kɔkɔ. Tɩɩ pǝsɩ nɑ tǝ́ yɔɔlɩ? Mɑ pǝyɑlʋ kɑwulɑɣɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ footiɣi tɩɩŋ tǝnɑɣɑ.
16Pɑ sotitɑ-tɛɣɛ sɩ pɑ́ tɔkɩ-tɛɣɛ niŋ tɑɑ. Pɑ sɑlɑ-tɛ nɑ pɑ́ sotiti-tɛ sɩ kʋlʋ ɩ́ tɔkɩ ɩ niŋ tɑɑ.
17Yʋlʋ nyɑ́, mɑ kɑpukɑ nɑ ń wii. Mpi tɔ, mɑ yǝlɑɑ tɔɔ kɛ́ pɑ kpɛɛ lɑɣɑtɛ. Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulumpiyɑ tǝnɑ tɔɔ kɛ́ pɑ kpɛɛ-tɛ. Pɑɑ kʋ pɑ tǝnɑɣɑ. Pǝ tɔɔ tɔ, kpɑ nyɑ́ lɑŋlɛ.
18Pǝ kɛ́ mɑɣɑsʋɣʋ toŋ nyǝŋkʋ kɛ́. Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.

19Yʋlʋ nyɑ́, tɛlǝsɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ nɑ ń mɑ niŋ tɑɑ. Lɑɣɑtɛ ɩ́ mɑ tɔm nɑɑlɛ, nɑ tɔm tooso. Lɑɣɑtɛ nte tǝ kʋɣɩ kɑtɑtǝlɑɣɑ tɔ ntɛ́ tǝ tǝŋǝɣǝnɑ-wɛ.
20Tǝ yɔkǝɣɩ yǝlɑɑ ɑpɑlʋtʋ kɛ́. Tǝ yeki nɑ pɑ́ seliɣi. Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ sɩɩ lɑɣɑtɛ kʋkʋkʋlɛ kɛ pɑɑ nɔnɔɣɔ ŋkɑɣɑ. Tǝ ŋmɛlǝsǝɣɩ nɑ tǝ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ tǝ́ kʋ́.
21Lɑɣɑtɛ lɔŋ nyǝntɛ ɩ lo nwɑɑŋ nɑ mpǝlɛ. Tǝ kɛɛsɩ tǝ nɔɣɔ nɑ hɔɣɔlǝŋ tǝnɑ tɑɑ.
22Tɑcɑɑ mɑ́, mɑɑ mɑ niŋ tɑɑ tɔtɔ. Mɑɑ yele nɑ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ huu. Mɑɣɑ Tɑcɑɑ, mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
23Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ tɔmɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ sɩ:
24Yʋlʋ nyɑ́, hɛɛ mpɑɑŋ nɑɑlɛ wei Pɑpiloni wulɑʋ kɑ́ tǝŋ nɑ ɩ́ kɔnnɑ ɩ lɑɣɑtɛ tɔ. Mpɑɑŋ ɩnɩ ɩ nɑɑlɛ ɩ lɩɩnɑ tɛtʋ kʋlʋmtʋ tɑɑ kɛ́. Tʋ kʋyʋsʋm nɑ pǝ́ hʋ́lɩ́-ɩ timpi pɑɑ mpɑɑʋ ŋku kʋ puki tɔ.
25Hɛɛ mpɑɑʋ ŋku Pɑpiloni yoolɑɑ kɑ́ tǝŋ nɑ pɑ́ tɑlɑ Amoni nyǝ́mɑ ɩcɑtɛ Lɑpɑɑ tɔ. Nɑ ŋku pɑɑ tǝŋ nɑ pɑ́ tɑlɑ Yutɑ koluŋɑ ɩcɑtɛ Yosɑlɛm tɑɑ tɔ.
26Pɑpiloni wulɑʋ tɑkɩ mpɑtɛɛ tɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ sǝŋ nɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ pile. Ɩ kɑ́ ciɣiti nyǝ́mɑ kʋtɔtɔnɑ. Ɩ kɑ́ pɔɔsɩ tɩɩŋ kʋlɑlɑɑŋ, nɑ ɩ́ wiili pʋlʋpʋ hɔɔlɛ tɑɑ.
27Ɩ mɑɣɑsɑɑ ɩlɛnɑ nyǝmlɛ kpɑ Yosɑlɛm. Ḿpʋ́ɣʋ́ tǝ hotɑ ɩ niŋ ntɔɣɔŋ tɑɑ. Ɩ hɑ nɔɣɔ sɩ, pɑ́ sʋʋ ɩcɑtɛ tɑɑ nɑ yoou kɑkiisɑsɩ. Pɑ sɩɩ yoou wontu kɛ nɔnɔɔsɩ, nɑ pɑ́ lo hɑpɛɛ tɑkɑ kɛ koloosi kilɑ nɑ pɑ́ hɛɛ lɔɔŋ.
28Yosɑlɛm nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ hʋʋkɩ sɩ, pile mɑɣɑsʋɣʋ mpɩ pǝ kɑɑ kpɑ-mɛ. Mpi tɔ, pɑɑ tɛmɑ-mɛɣɛ nɔɔsɩ sɩɩʋ. Ɩlɛ Pɑpiloni wulɑʋ nɑ́ hʋlǝɣɩ-mɛɣɛ mǝ tǝpǝntǝlɛ. Ɩ hʋlǝɣɩ-mɛ sɩ ɩ kɑ́ kuu-mɛ nɑ ɩ́ tɛɛnɑ.
29Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ, ɩ́ tɔɔsǝɣɩ-m mǝ kɑwɑlɑɣɑ tɔɔ. Pǝ́cɔ́ ɩ́ kuliɣi mǝ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ, nɑ ɩ́ hʋlǝɣɩ mǝ kʋpǝntǝŋ kɛ mǝ lɑkɑsɩ tǝnɑ tɑɑ tɔ. Ɩ́ tɑ yele sɩ ɩ́ sɔɔ mǝ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ tɔ, kolontunɑɑ kɑ́ kuu-mɛ.
30Amɑ pǝ kɑɑsʋɣʋ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ nyɑ́ tɔ, nyɑ́ kɛ́ wɑɑlɩ lɩɩlʋ sɔsɔ kɛ́. Wɑɑtʋ kɔŋ wei ɩ tɑɑ nyɑ́ tɔntɛ ɩsɑɣɑlɛ kɑ́ sɩɩ tǝnɑɣɑ tɔ.
31Nti mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ hʋlǝɣɩ tɔɣɔlɛ sɩ, pɩɩ pɛ-ŋ mpi pǝ hʋlǝɣɩ sɩ, n kɛ́ ɑwulumpu tɔ. Pɑɑ kɔɔlɩ nyɑ́ ntenuɣu. Pɑɑ kʋsɩ mpɑ pɑ pɑsɑ pɑ tɩ tɔ pɑ nyɔɔŋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tisi mpɑ pɑ hɔŋ pɑ tɩ tɔ.
32Mɑɑ pǝsɩ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ kɛ ncɑɑlɛ tɑɑ ncɑɑlɛ. Pɑɑ yɔkɩ ɩcɑtɛ tǝnɑ tǝmʋɣʋmʋɣʋ. Amɑ pǝ kɑɑ lɑ mpʋ nɑ wei ɩ niŋ tɑɑ pɑ tʋ-tɛ tɔ, ɩ tɑ kɔntɑ kɛ́.
33Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ sɩ: Tɛlǝsɩ Amoni nyǝ́mɑ kɛ tɔm ɩsɑɣɑtʋ nti Ɩsɔ Tɑcɑɑ, mɑ́, mɑ yɔɣɔtɑ pɑ yɑɑsi wei ɩ tʋʋkɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ ɩ tɔɔ tɔ. Heeli-wɛ sɩ: Lɑɣɑtɛ wɛɛ, nɑ tǝ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ tǝ́ kʋ-mɛ. Pɑ sotitɑ-tɛ sɩ, tǝ́ teeki kɔkɔ nɑ tǝ́ kʋ́ kɑtɑtǝlɑɣɑ.
34Wɑɑtʋ wei mǝ tɑŋɑ toosee kʋkpeɣee, nɑ kʋtɛlǝsǝtʋ pɔpɔtʋ nyǝntʋ tɔ. Lɑɣɑtɛ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ, tǝ́ sɛtɩ wɑɑlɩ lɩɩlɑɑ nɑ ɩsɑɣɑlɑtɑɑ pɑ nyɔɔŋ. Pɔpɔtʋ fɛɩ leleŋ, mǝ tɔntɛ ɩsɑɣɑlɛ tǝnɑɣɑ wɑɑtʋ tɑpǝnɑ ntɔ.
35Ɩ́ mǝlǝnɑ mǝ lɑɣɑlɛɛ kɛ ɑ suɣulɑ tɑɑ. Mɑɑ hʋʋnɑ-mɛɣɛ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ pǝ ŋmɑ-mɛ tɔ.
36Mɑɑ mʋ-mɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ. Mɑɑ woso-yɛɣɛ mǝ tɔɔ ɩsɩɩ kɔkɔ. Mɑɑ tʋ-mɛɣɛ ɑsɑɣɑɑ mpɑ pɑ nyǝ́mɑ wɑkǝlʋɣʋ tɔm tɔ pɑ niŋ tɑɑ.

37Mǝ cɑlǝm kɑ́ kpe tɛtʋ tɑɑ. Kɔkɔ kɑ nyɑɣɑ-mɛ nɑ pɑ́ sɔɔ mǝ tɔɔ. Mpi tɔ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ, mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ.