Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ pɔɔsɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ sɩ:
2Pepe tɔɔ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tukiɣi ɩtuule sɩ, cɛcɛnɑɑ sɑlɑ lɛsɛŋ ɑkɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ piyɑ kelɑ nyǝŋ?
3Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ tuunɑʋ sɩ, pǝ fɛɩ sɩ pɑ́ tɑsɑ ɩtuule ntɛɣɛ tukuɣu kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ.
4Mɑ tǝnnɑ yǝlɑɑ tǝnɑ weesiŋ. Pɑɑ cɛcɛnɑɑ nyǝŋ, pɑɑ piyɑ nyǝŋ. Wei ɩ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔ, ɩnɩ ɩ kɑ́ sǝnɑ pǝ sǝm.
5Ye ɩsɩɩ yʋlʋ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ, nɑ ɩ́ lɑkɩ kʋpɑntʋ nɑ ɩ́ siɣisɑɑ.
6Ɩɩ tɔkɩ lɑɑtʋ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ pulɑsɩ tɔɔ. Ɩɩ luŋiɣi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɩɩŋ. Ɩɩ wɑkǝlǝɣɩ ɩ tɔɣɔntǝlɛ ɑlʋ. Ɩɩ kpǝtǝɣǝnɑ ɑlʋ kɛ ɩ ɑsilimɑ kʋyɛɛŋ tɑɑ.
7Ɩɩ muɣuliɣi, ɩɩ ŋmɩɩlǝɣɩ. Ɩ fɛlǝɣɩ ɩ kǝmɑ. Ɩ hɑɑkɩ nyɔɣɔtʋnɑɑ kɛ tɔɣɔnɑɣɑ, nɑ mpɑ pɑ wɛ kpɛlɑ tɔɣɔ kʋtɑkǝm.
8Ɩɩ kǝntǝɣɩ ɩ liɣitee sɩ ɩ́ hiki kɑsǝyɑɣɑ yɑɑ kɑwɑɑɣɑ. Ɩɩ lɑkɩ mpi pǝ tɑ siɣisi tɔ. Amɑ yǝlɑɑ nɑɑlɛ ɩ lɑpɑ tɔm, ɩ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ kɛ tǝ tɑɑ kɛ́.
9Ɩlɛnɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ mɑ kiiŋ, nɑ ɩ́ lɑkɩ mɑ kʋtʋtʋtʋ nɑ kʋpɑntʋ. Ɩlɛ ɩnɩ ɩ siɣisinɑ ntɛ́. Yʋlʋ ɩsɩɩ mpʋ wɛɛkǝnɑ weesuɣu kɛ́. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
10Ye ɩsɩɩ pǝ tɛ yʋlʋ pǝyɑɣɑ kɛ́ ŋmɩɩlʋ nɑ kɑ́ kʋɣɩ yǝlɑɑ. Yɑɑ kɑ lɑpɑ yɑɑsinɑɑ pɑnɛ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ.
11Kɑ kisɑ kɑ cɑɑ ɩkpɑtɛ kɛ tǝŋʋɣʋ, nɑ kɑ tɔkɩ lɑɑtʋ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ pɔɔŋ tɑɑ. Kɑ wɑkǝlɑ kɑ tɔɣɔntǝlɛ ɑlʋ.
12Kɑ muɣuliɣi wɑhɑlɑ nyǝ́mɑ nɑ kʋnyɔntʋnɑɑ, nɑ kɑ́ ŋmɩɩlǝɣɩ. Pǝ́cɔ́ kɑɑ fɛlǝɣɩ kɑ kǝmɑ. Kɑ luŋiɣi tɩɩŋ wei ɩ kɛ́ ɑcɑɑlǝtʋ kɛ mpʋ tɔ.
13Ye yʋlʋ ɩsɩɩ mpʋ kǝntǝɣɩ ɩ liɣitee nɑ ɩ́ pɛɛkǝɣɩ kɑwɑɑɣɑ, yɑɑ kɑsǝyɑɣɑ. Ɩ hʋʋkɩ sɩ ɩ kɑ́ wɛɛnɑ weesuɣu nɑ? Aɑɩ, yoo. Ye ɩ lɑpɑ ɑcɑɑlǝtʋ ntɩ tǝ tǝnɑ. Pǝ wɛɛ sɩ ɩ ɩsɑɣɑtʋ ɩ́ mǝlɩ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ nɑ ɩ́ sɩ.
14Ye ɩsɩɩ yʋlʋ wɛnɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ, nɑ ɩ́ nɑɑkɩ ɩsɑɣɑtʋnɑɑ mpɑ ɩ cɑɑ lɑkɩ tɔ pɑ tǝnɑ. Ɩlɛ ɩ tɑ tǝŋ ɩ ɩkpɑtɛ.
15Ɩ kisɑ lɑɑtʋ tɔɣɔnɑɣɑ tɔɣɔʋ kɛ pɔɔŋ tɔɔ. Ɩɩ luŋiɣi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɑcɑɑlǝtʋ tɩɩŋ. Pǝyele ɩɩ wɑkǝlǝɣɩ ɩ tɔɣɔntǝlɛ ɑlʋ.
16Ɩɩ muɣuliɣi nɔɣɔlʋ, ɩɩ ŋmɩɩlǝɣɩ. Ɩɩ mʋɣɩ kǝmlɛ tʋ pʋlʋɣʋ tɔlʋmɑ. Ɩ hɑɑkɩ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ nyɔɣɔtʋnɑɑ, nɑ ɩ́ hɑɑkɩ wontu kɛ mpɑ pɑ wɛ kpɛtɛ tɔ.
17Ɩɩ lɑkɩ ɩsɑɣɑtʋ. Ɩɩ pɛɛkǝɣɩ kɑwɑɑɣɑ yɑɑ kɑsǝyɑɣɑ. Ɩ tɔkǝɣɩ mɑ kʋtʋtʋtʋ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ mɑ kiiŋ. Pʋntʋ wɛɛkǝnɑ weesuɣu kɛ́, ɩɩ sǝkɩ ɩ cɑɑ ɩsɑɣɑtʋ sǝm.
18Ɩ cɑɑ muɣulinɑ nɑ ɩ́ ŋmɩɩlɩ, nɑ ɩ́ lɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ ɩ yǝlɑɑ hɛkʋ. Ɩnɩ ɩ kɑ sǝnɑ ɩ ɩsɑɣɑtʋ sǝm.

19Ɩ́ pɔɔsǝɣɩ sɩ, pepe tɔɔ kɛ́ pǝyɑlʋ ɩɩ sǝkɩ cɛcɛ ɩsɑɣɑtʋ sǝm? Mpi tɔ, ɩlɛ ɩ tǝŋɑ tɑmpɑnɑ kɛ́. Ɩ lɑpɑ kʋsiɣisim nɑ ɩ́ tɔkɩ mɑ kiiŋ tǝnɑ nɑ ɩ́ lɑkɩ. Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ wɛɛnɑ weesuɣu kɛ́.
20Yʋlʋ wei ɩ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔ ɩnɩ ɩ kɑ sǝnɑ. Pǝyɑlʋ kɑɑ sɩ cɛcɛ ɩsɑɣɑtʋ sǝm. Pǝ́cɔ́ cɛcɛ nɑ́ kɑɑ sɩ pǝyɑlʋ nyǝntʋ sǝm. Siɣisilu tɔkɩ ɩ siɣisuɣu fɔɔtɔ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩsɑɣɑʋ nɑ́ɑ́ tɔɣɔ ɩ ɩsɑɣɑtʋ nyǝŋ.
21Ye ɩsɑɣɑʋ lɔwɑ ɩ ɩsɑɣɑtʋ nti ɩ lɑpɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔkǝɣɩ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ nɑ ɩ́ lɑkɩ kʋsiɣisim. Ɩ kɑ́ wɛɛnɑ weesuɣu kɛ́, ɩ kɑɑ sɩ.
22Pɑɑ sɔɔ ɩ kɑwɑlɑɣɑ tǝnɑ tɔɔ kɛ́. Ɩ kɑ wɛɛnɑ weesuɣu kɛ ɩsǝnɑ ɩ tǝŋɑ tɑmpɑnɑ tɔ pǝ tɔɔ.
23Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ sɩ, pǝ tɑɣɑ ɩsɑɣɑʋ sǝm kɛ mɑ sɔɔlɑɑ. Amɑ sɩ ɩ́ lɑɣɑsɩ tɔntɛ kɛ́ nɑ ɩ́ wɛɛnɑ weesuɣu.
24Ye siɣisilu lɔwɑ ɩ siɣisuɣu nɑ ɩ́ lɑ kɑwɑlɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kɛɛnɑ ɩsɑɣɑʋ ɑcɑɑlǝtʋ, ɩ kɑɑ wɛɛnɑ weesuɣu tɔtɔ. Ɩsɔ kɑ́ sɔɔ ɩ siɣisuɣu tɔɔ kɛ́. Mpi tɔ, ɩ hɑ ɩ tǝɣɩ kɑwɑlɑɣɑ nɑ kʋpǝntʋɣʋ tɑɑ kɛ́. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ kɑ sɩ.
25Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ Tɑcɑɑ mpɑɑʋ tɑ siɣisi. Ɩlɛ mɑ pɔɔsǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ, pǝ tɑɣɑ mpɛ pɑ mpɑɑʋ tɑ siɣisinɑ mɑ nyǝŋkʋ kɛ?
26Ye siɣisilu lɔwɑ ɩ siɣisuɣu nɑ ɩ́ lɑ kɑwɑlɑɣɑ nɑ ɩ́ sɩ kɑ sǝm. Ɩsɑɣɑtʋ nti ɩ lɑpɑ mpʋ tɔ tǝ sǝm kɛ ɩ sǝpɑ.
27Ye ɩsɑɣɑʋ yelɑ ɩ ɩsɑɣɑtʋ nti ɩ lɑpɑ tɔ, nɑ ɩ́ tǝŋ tɑmpɑnɑ nɑ siɣisuɣu. Ɩ kɑ wɛɛnɑ weesuɣu.
28Ye ɩ nɑwɑ sɩ ɩ wɑkǝlɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ lɑɣɑsɩ, ɩ kɑ́ wɛɛnɑ weesuɣu kɛ́, ɩ kɑɑ sɩ́.
29Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔŋ sɩ Tɑcɑɑ mpɑɑʋ tɑ siɣisi. Ɩlɛ pǝ tɑɣɑ mpɛ pɑ mpɑɑʋ tɑ siɣisinɑ mɑ nyǝŋkʋ kɛ?
30Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ mɑɑ hʋʋnɑ pɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ wei ɩsɩɩ ɩ tɔntɛ wɛɛ tɔ. Mpʋ tɔ, pɑɑ wei ɩ́ yele ɩ kɑwɑlɑɣɑ ŋkɑ ɩ lɑkɩ tɔ, nɑ ɩ́ lɑɣɑsɩ. Pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ mǝ ɩsɑɣɑtʋ yele nɑ ɩ́ le.
31Ɩ́ lɔ mǝ kɑwɑlɑɣɑ tǝnɑɣɑ pooluŋ. Ɩ́ lɑɣɑsɩ lǝmɑɣɑsǝlɛ kʋfɑtɛ nɑ hʋwɛɛ kʋfɑnɑ. Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ kɑ sɔɔlɩ sǝm?
32Ɩsɔ Tɑcɑɑ sɩ, mɑ tɑ sɔɔlɩ ɑsɑɣɑɑ sǝm. Pǝ tɔɔ tɔ, ɩ́ lɔ mǝ ɩsɑɣɑtʋ nɑ ɩ́ lɑɣɑsɩ nɑ ɩ́ wɛɛnɑ weesuɣu.