Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ nyǝnɑɣɑ mpʋ, ɩlɛnɑ mɑ́ nɑ́ ɩsɔtɔnʋɣʋ kɛ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ*fɑ* nyʋɣʋ tɑɑ. Nɑ pʋlʋpʋ ɩsɩɩ kumte, nɑ tǝ nyǝnʋɣʋ tɑɑ wɛ ɩsɩɩ liɣitee pǝlɛ pooku nyǝntɛ. pɛlɛ pɑ wɛ lonɑ pɑɣɑlɛ tɑɑ. Ɩlɛnɑ pǝ kɑɑsɩ Selɑfɛŋnɑɑ. Ɩsɑyii 6:2-3 tɑɑ tike kɛ pɑ yɔɣɔtɑ pɑ tɔm.
2Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ heeli ɑpɑlʋ wei ɩ suu kpoŋkpontu toŋ nyǝntʋ wontu tɔ sɩ: Polo pɔpɔlɛɛ nnɑ ɑ wɛ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ tɛɛ tɔ. Cosi kɔkɔ mɑmɑlɑ wenɑ ɑ wɛ tǝnɑ tɔ nɑ ɑ su nyɑ́ niŋ, nɑ ń ŋmɩɩsɩ-yɛɣɛ ɩcɑtɛ tɑɑ. Ntɛnɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ́ tɛɛ mɑ ɩsɛntɑɑ tǝnɛ ɩnɩ.
3Wɑɑtʋ wei ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ polɑ mpʋ tɔ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ wɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ntɔɣɔŋ hɔɣɔlʋɣʋ tɔɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩsɔŋmʋntʋ su Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɣɑ ɩsɔtɑɑ nyǝŋkɑ tɔɔ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ teeli kʋlɑ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ mpɛ pɑ tɔɔ nɑ ɩ́ polo Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɔnɔɣɔ, nɑ ɩ́ su tɑɣɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩsɔŋmʋntʋ su Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ.
5Ntɛnɑ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ keŋ kɔkɔtɛ nɩɩ mpʋ, ɩsɩɩ Ɩsɔ tomɑ tǝnɑ tʋ yɔɣɔtɑɣɑ. Hɑlǝnɑ tɑɣɑ ɑwɑlɩ tɔɔ nyǝŋkɑ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ ɑpɑlʋ wei ɩ suu kpoŋkpontu toŋ nyǝntʋ wontu tɔ sɩ: Polo ń hee kɔkɔ kɛ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ kiŋ kɛ pɔpɔlɛɛ tɛɛ. Ɩlɛnɑ ɑpɑlʋ polo nɑ ɩ́ sǝŋ pɔpɔlɛɛ kiŋ.
7Tǝnɑɣɑ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ mpɛ pɑ tɑɑ lɛlʋ kʋsɑ niŋ, nɑ ɩ́ hee kɔkɔ nɑ ɩ́ tʋ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ niŋ tɑɑ. Ɩ mʋwɑ ɩlɛnɑ ɩ lɩɩ.
8Pʋlʋpʋnɑɑ kɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋ ŋkpɑlɑsɩ tɑkɑ kɛ́ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ mpɛ pɑ keŋ tɛɛ.
9Mɑ nyǝnɑɣɑ mpʋ, ɩlɛnɑ mɑ́ nɑ́ pɔpɔlɛɛ liɣiti kɛ́ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ kiŋ. Pɑɑ wei ɩ kiŋ nɑ ɩ pɔpɔtɛ, nɑ ɑ nyǝnʋɣʋ tɑɑ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ liɣitee pǝlɛ nte tǝ wɛ ɑtɔntɔɔtɛ tɔ.
10A liɣitiɣi mpʋ ɑ kɑ wɛnɑ wɛɛtʋ kʋlʋmtʋ kɛ́. Pɑɑ pɔpɔtɛ nte tǝ nǝɣǝsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ tǝ wɛ lɛntɛ tɑɑ.
11A kʋlǝɣɩ tɔntɛ tɔ, ɑ́ cɑɑkɩ sɩ ɑ́ mǝŋnɑ hɔɣɔlǝŋ liɣiti ɩnɩ ɩ tɑɑ ŋku kʋ tɔɔ ɑ tʋɣʋtǝɣɩ kɛ́ ɑɑ kɛɛsǝɣɩ. Nɑ ɑ́ mǝlǝɣǝnɑ hɔɣɔlʋɣʋ ŋku ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ nyɔɔŋ siɣisinɑɑ nɑ pɑ́ hɔŋ-yɛ tɔ, ɑɑ kɛɛkɩ.
12Tʋlʋŋɑsɩ wɑɑsɑ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ mpɛ pɑ tǝnɑɣɑ tǝwisiwisi nɑ sɩ mʋɣɩ kɔkɔ. Pǝ kpɑɣɑʋ pɑ sikɑ nɑ pɑ ŋkpɑlɑsɩ nɑ pɑ keŋ tɔ. Nɑ pǝ́ wɑɑsɩ pɔpɔlɛɛ ɑnɩ ɑ liɣiti nɑ pǝ́ cɔɔ nɑ pǝ́ tɑ tɔ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ nɩɩwɑ pɑ hɑ pɔpɔlɛɛ ɑnǝɣɩ hǝtɛ sɩ kɑcuculɑɣɑ.
14Pɑɑ wei ɩ ɩsɛntɑɑ kɑ wɛnɑ pǝ mpɑɑ kɛ́. Kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ɩsɛntɑɑ kɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ ɩsɔtɑɑ tɑŋlʋ. Nɑɑlɛ nyǝŋ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ yʋlʋ. Tooso nyǝŋ ɩsɛntɑɑ nɑ́ wɛ ɩsɩɩ tɔɣɔlɑɣɑ. Ɩlɛnɑ liɣiti nyǝŋ ɩsɛntɑɑ nɑ́ɑ́ nǝɣǝsǝnɑ hɛkǝlɛ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ mpɛ pɑ kʋlɑɑ nɑ pɑ́ tɛɛ ɩsɔtɑɑ. Pɑɑ wɛ teitei kɛ́ nɑ wontu nti mɑɑ nɑwɑ Kepɑɑ pɔɣɔ nɔɣɔ tɔ.
16Wɑɑtʋ wei pɑ tɛɛkɩ tɔ, pɑ pɔpɔlɛɛ ɑnɩ ɑ tǝŋǝɣɩ-wɛɣɛ. Pɑɑ pɑ hɛtɑ pɑ keŋ sɩ pɑ kʋlǝɣɩ, pɑ pɔpɔlɛɛ tǝŋǝɣɩ-wɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́.
17Ye pɑ sǝŋǝɣɩ ɑ sǝŋ, nɑ pɑ́ kʋlǝɣɩ, ɩlɛ pɑ kpɛnnɑ-yɛ. Mpi tɔ, wontu lǝmɑɣɑsɛɛ kɑ wɛ pɔpɔlɛɛ ɑnɩ ɑ tɑɑ tɔtɔɣɔ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ teeli kʋlɑ nɔnɔkpete, nɑ pǝ́ mǝlɩ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ tɔɔ.

19Ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ hɛtɑ pɑ keŋ kɛ́ nɑ pɑ́ kʋlɩ tɛtʋ tɔɔ kɛ́ mɑ ɩsɛntɑɑ nɑ pɑnɑ pɑ pɔpɔlɛɛ pɑ tɛɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ polo pɑ́ sǝŋ Tɑcɑɑ tǝyɑɣɑ nɔnɔɣɔ nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ. Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ teeli wɛ pɑ tɔɔ kɛ́ ɩsɔtɑɑ.
20Pɑ kɛ́ wontu nti mɑɑ nɑwɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ tɛɛ kɛ́ Kepɑɑ pɔɣɔ nɔɣɔ tɔɣɔ. Ɩlɛnɑ mɑ́ cɛkǝnɑ sɩ pɑ kɛ́ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ.
21Pɑɑ wei ɩ kɑ wɛnɑ ɩsɛntɑɑ kɛ tɔm liɣiti kɛ́, nɑ keŋ liɣiti. Nɑ pɑɑ wei kɛ́ yʋlʋ ŋkpɑlɑsɩ.
22Pɑ ɩsɛntɑɑ kɑ nǝɣǝsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ mpɑ mɑ nɑwɑ Kepɑɑ pɔɣɔ nɔɣɔ tɔ, pɑ mɑɣɑmɑɣɑ. Pɑɑ wei ɩ siɣisɑ ɩsǝnɑ tɔ ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ siɣisɑɑ.