Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, heeli Tiii wulɑʋ sɩ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ, mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ, Tiii wulɑʋ, n hɔŋ nyɑ́ tɩ sɩ, nyɑɣɑlɛ Ɩsɔ. N cɑɣɑ Ɩsɔ tǝcɑɣɑlɛ kɛ teŋkunɑɑ hɛkʋ. Pǝyele nyɑɣɑ yʋlʋ kɛ́ n tɑ kɛ Ɩsɔ. Ɩlɛnɑ ń nyǝnǝɣɩ Ɩsɔ luɣu nyǝntʋ kɛ nyɑ́ nyǝntʋ.
3Tiii wulɑʋ, ń hʋʋkɩ sɩ, n kǝlɑ Tɑniyɛɛlɩ kɛ́.
4Nyɑ́ lǝmɑɣɑsɛɛ nɑ nyɑ́ lɑɣɑtʋ tɔɔ, n kɑɑwɑ wɛnɑʋ. N nyǝkɑ wʋlɑ nɑ liɣitee kɛ nyɑ́ kpɑncooŋ tɑɑ.
5Nyɑ́ lǝmɑɣɑsɛɛ sɔsɔɔnɑ nɑ nyɑ́ tɑɑtǝlɛ tɔɔ, n kɑɑ wɛnɑʋ. Ɩlɛnɑ pǝ́ sʋsɩ-ŋ kɑlɑmpɑɑnɩ tɑɑ.
6Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ, n nyǝnǝɣɩ nyɑ́ tɩ ɩsɩɩ Ɩsɔ kɛ́.
7Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ yele nɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑ kǝlɑ mʋsʋŋ tɔ. Pɑ́ kɔɔ nyɑ́ tɔɔ nɑ pɑ́ sɛtɩ mpi n lɑpǝnɑ nyɑ́ lǝmɑɣɑsɛɛ kʋpɑnɑ ɑnɩ tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ wɑkǝlɩ nyɑ́ teu.
8Mʋsʋŋ sǝm kɛ n kɑ́ sɩ teŋku hɛkʋ tɑɑ. Pɑɑ tisi-ŋ pǝlɑɑʋ tɑɑ.
9Ye nyɑ́ kʋlɑɑ kiŋ, n kɑ yɔɣɔtɩ sɩ n kɛ́ Ɩsɔ. Pǝyele n kɛ yʋlʋ nɑ? N kɛ́ yʋlʋ kɛ́ nyɑ́ kʋlɑɑ niŋ tɑɑ kɛ́, n tɑ kɛ Ɩsɔ.
10N kɑ́ sɩ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ sǝm kɛ kpɑɩ nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ sɩ:
12Yʋlʋ nyɑ́, mɑ kɑwǝyɑɣɑ kɛ Tiii wulɑʋ tɔm. Tʋ-ɩ yontu sɩ, Ɩsɔ lǝmɑɣɑsɛɛ sɔsɔɔnɑ kɑ yelɑɑ kɛ́ nɑ ń wɛɛ wei yǝlɑɑ kɛɛkǝnɑ ɩ tǝmɑ teu sɔsɔɔm tɑɑ nɑ ɩ kɑcɔkɑ tɑɑ tɔ.
13Ɩsɔ tɑɑlɛ Ɩteni tɑɑ kɛ́ Tiii wulɑʋ nyɑ́ n kɑ wɛɛ. N kɑ suuwɑ liɣitee pɛɛ ɑnɩ ɑ tǝnɑ kɛ́. Ɩsɩɩ kʋsɛɛmlɛ cʋntʋ nyǝntɛ nɑ kɑsɑsɑŋɑ tiŋ toŋ nyǝŋ nyǝntɛ nɑ ɑtɔntɔɔtɛ nyǝntɛ nɑ kʋkpɛɛtǝlɛ nɑ pooku nyǝntɛ nɑ nte tǝ wɛ pooku tǝlɛ tɔ nɑ pooku kɑɑluulɑ nyǝntɛ, nɑ tiŋ ɑtɔntɔɔtɛ nyǝntɛ. N tʋkɑɣɑ kɑcɔkɑ wontu nti pɑ lɑpǝnɑ wʋlɑ tɔ. Kʋyɑkʋ ŋku pǝ ŋmɑ-ŋ tɔ kʋ tɔɔ kɛ́ pɑ tɑɣɑnɑ-tɩ.
14Ɩsɔ sɩ: Mɑɑ sɩɩ-ŋ kɛ́ ɩsɩɩ ɩsɔtɑɑ tɑŋlʋ wei ɩ tee kɔkɔ nɑ ɩ́ kɛ́ kentulu tɔ. Mɑ pʋɣʋ nɑŋŋ nyǝŋkʋ tɔɔ kɛ́ n kɑ wɛɛ. Nɑ n tɔŋ pɛɛ wenɑ ɑ mʋɣɩ kɔkɔ tɔ ɑ tɔɔ.
15Hɑtoo wɑɑtʋ wei pɑ lʋlɑ-ŋ tɔɣɔ nyɑ́ tɔntɛ wɛ teu. Hɑlǝnɑ kʋyɑkʋ ŋku pǝ kulɑ nyɑ́ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ tɔ.
16Nyɑ́ tɑɑtǝlɛ tɔɔmǝŋ tɔɔ kɛ́ mʋsʋŋ nɑ ɩsɑɣɑtʋ hɑɣɑ-ŋ*fɑ*. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ pǝsɩ-ŋ yem tʋ, nɑ mɑ́ tɔɣɔnɩ-ŋ Ɩsɔ pʋɣʋ tɔɔ. N kɛ́ ɩsɔtɑɑ tɑŋlʋ kentulu kɛ́. Mɑɑ tɔɣɔnɩ-ŋ pɛɛ wenɑ ɑ teeki kɔkɔ tɔ ɑ tɔɔ. hɑɣɑ-ŋ nɑ ń pǝntɩ. Mɑɑ tɔɣɔnɩ-ŋ mɑ pʋɣʋ tɔɔ. Mɑɑ yele nɑ ɩsɔtɑɑ tɑŋlʋ kentulu nyɑ́ ń sɑɑlɩ yem kɛ́ pɛɛ wenɑ ɑ́ tee kɔkɔ tɔ ɑ tɑɑ.
17N lɑpɑ kɑlɑmpɑɑnɩ kɛ nyɑ́ teu tɔɔ. Nyɑ́ hikuɣu teeli wɑkǝlɑ nyɑ́ lǝmɑɣɑsɛɛ. Mɑɑ pɛtɩ-ŋ ɑtɛ. Mɑɑ yele nɑ ɑwulɑɑ lɛlɑɑ nyǝnɩ-ŋ.
18Nyɑ́ kɑwɑlɑɣɑ pɑɣɑlɛ nɑ nyɑ́ tɑɑtǝlɛ nte tǝ tɑ siɣisi tɔ pǝ lɑpɑ nɑ ń pilisi nyɑ́ nɑ Ɩsɔ mǝ tǝsulle. Mɑɑ lǝsɩ nyɑ́ tɑɑ kɛ́ kɔkɔ ŋkɑ kɑ nyɑkɩ tɔ. Kɑɑ nyɑɣɑ-ŋ, nɑ pǝ́ yele tɔlʋmɑ kɛ ɑtɛɣɛ nyɑ́ nɑlɑɑ tǝnɑ ɩsǝpǝle tɑɑ.

19Sɔɣɔntʋ kɑ pɩɩ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ nyǝmɑ-ŋ piitimnɑɑ tɑɑ tɔɣɔ nyɑ́ nyʋɣʋ tɔɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pɩɩ wɑkǝlɩ-ŋ tɑm tɔɔ kɛ́, nɑ ń pǝsɩ sɔɣɔntʋ pʋlʋ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
21Yʋlʋ nyɑ́, kɛɛsɩ ɩsɛ nɑ Sitɔŋ ɩcɑtɛ tɔɔ. Heeli-tɛɣɛ Ɩsɔ mɑ́ mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ.
22Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑɑ kʋlɩ Sitɔŋ nyǝ́mɑ tɔɔ. Mɑɑ hʋ́lɩ́ mɑ teeli kɛ mǝ hɛkʋ. Mɑɑ hʋʋnɑ-mɛ nɑ mɑ́ hʋ́lɩ́ mɑ tǝnɑŋŋ wɛɛtʋ kɛ mǝ hɛkʋ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣǝlɛ ɩ́ kɑ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
23Mɑɑ tʋ-mɛɣɛ kʋtɔŋ nɑ cɑlǝm kpe mǝ hɑpɛɛ tɔɔ. Lɑɣɑlɛɛ kɑ́ lɩɩnɑ ɩcɑtɛ hɔɣɔlǝŋ tǝnɑ, nɑ sǝtɑɑ hoti tǝ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ: Piitimnɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ tɔ, pɑ kɑɑ tɑsɑ-mɛɣɛ footuɣu. Pǝ́cɔ́ pɑ kɑɑ tɑsɑ-mɛɣɛ sɔpʋ nɑ pɑ́ kɑɑlɩ-mɛ ɩsɩɩ sɔwɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ cɛkǝnɑ sɩ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ sɩ: Mɑɑ lǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛɣɛ timpi timpi ɩ́ yɑwɑ tɔ. Mɑɑ kpeɣeli-mɛ, ɩlɛnɑ mɑ́ hʋ́lɩ́ mɑ tǝnɑŋŋ wɛɛtʋ kɛ mǝ hɛkʋ nɑ piitimnɑɑ nɑ́. Ɩ́ kɑ́ cɑɣɑ tɛtʋ nti mɑ hɑwɑ mɑ tǝmlɛ tʋ Yɑkɔpʋ tɔ tǝ tɑɑ.
26Ɩ́ kɑ́ cɑɣɑnɑ hɛɛsʋɣʋ kɛ tǝnɑ, nɑ ɩ ŋmɑ́ tɛɛsɩ nɑ ɩ tuu lɛsɛŋnɑɑ. Wɑɑtʋ wei mɑɑ hʋʋnɑ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ-mɛ nɑ pɑ́ footiɣi-mɛ tɔ ɩlɛnɑ ɩ́ cɑɣɑnɑ hɛɛsʋɣʋ. Pǝlɛɣɛ ɩ́ kɑ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑlɛ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ.