Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Ye ɩ́ tɑlǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ kɛ tɛtʋ ɩlɛ ɩ́ lǝsɩ hɔɣɔlʋɣʋ nɑkʋlɩ nɑ ɩ́ hɑ-m. Hɔɣɔlʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɑɣɑlǝŋ kɑ́ wɛɛ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ. Kʋ wɑŋ kɛ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ kɑkpɑsɩ. Ɩlɛnɑ tɛtʋ ntɩ tǝ́ pǝsɩ Ɩsɔ nyǝntʋ tǝkpɑtɑɑ.
2Ɩlɛnɑ ɩ́ cosi ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɛtʋ kɛ tǝ tɑɑ. Tǝ tɑɣɑlǝŋ nɑ tǝ wɑŋ kɑ́ wɛɛ teitei. Pɑɑ kɔŋkɔŋ ŋkuɣu mɛɛtǝlǝnɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (250). Nɑ pǝ́ yele ɩkpɑtɛ nɑ pǝ́ cɔɔ nɑ pǝ́ tɑ́ tɛtʋ ntɩ. Tǝlɛ tǝ wɑŋ kɑ́ wɛɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ hiu nɑ kɑkpɑsɩ.
3Tɛtʋ ntɩ tǝ tɑɑ kɛ́ ɩ́ kɑ́ mɑɣɑsɩ nɑ ɩ́ lǝsɩ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ. Tǝ wɑŋ kɛ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ kɑkpɑsɩ. Tǝnɑɣɑ ɩ́ kɑ́ ŋmɑ́ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ. Lonte ntɛ́ tǝ kɛnɑ lonte kɑtɛ nyǝntɛ.
4Hɔɣɔlʋɣʋ ŋkʋ kʋ kɛ́ Ɩsɔ lonte kɑtɛ nyǝntɛ kɛ́. Pǝ sɩɩ-kʋ nɑ kʋ mpɑɑ kɛ kɔtǝlɑɑ mpɑ pɑ lɑkɩ Tɑcɑɑ tǝmlɛ kɛ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɑɑ tɔɣɔ. Lonte ntɛ́ tǝ tɑɑ tǝnɑɣɑ ɩ́ kɑ́ lǝsɩ lonɑ nnɑ ɑ tɑɑ ɩ́ kɑ́ ŋmɑ́ mǝ tɛɛsɩ nɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɔ.
5Tɛtʋ nti tǝ tɑɣɑlǝŋ wɛ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ, nɑ tǝ wɑŋ kɛ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ kɑkpɑsɩ tɔ tǝ kɛ́ Lefii kɔtǝlɑɑ nyǝntʋ kɛ́. Mpɛ pɑ pɑɑsǝɣǝnɑnɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɑɑ tǝmlɛ kʋpɑntɛ. Pɑɑ wɛɛnɑ tǝ tɑɑ kɛ́ ɑcɑlɛɛ wenɑ ɑ tɑɑ pɑɑ cɑɣɑ tɔɣɔ.
6Ɩlɛnɑ pɑ́ mɑɣɑsɩ tɛtʋ ntɩ tǝ tɑɑ tɔtɔɣɔ ɩtɑɣɑlɑʋ tɔɔ kɛ́ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ nɑ wɑŋ tɔɔ kɛ́ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɑ́ ɩcɑtɛ nte tǝ tɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ́ wɛɛnɑ mpɑɑʋ sɩ pɑ́ cɑɣɑ tɔ.
7Pɑɑ kɑɑsɩ ɑwulumpu kɛ lonte kɛ Tɑcɑɑ tɛtʋ nɑ ɩcɑtɛ nyǝntʋ kɔŋkɔmǝŋ nɑɑlɛ tɔɔ. Tɛtʋ ntɩ tɩɩ kpɑɣɑ hɑtoo Metitelɑnee teŋku kɛ́. Pǝ kpɑɣɑʋ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ, hɑlǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ toŋɑ. Tǝ tɑɣɑlǝŋ kɑ́ wɛɛ teitei nɑ pɑɑ kpekǝle nte tǝ nyǝntʋ.
8Ɩlɛ ɑwulumpiyɑ kɑ́ wɛɛnɑ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ tɛtʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ. Pɑ kɑɑ tɑsɑ Tɑcɑɑ yǝlɑɑ kɛ muɣuluɣu. Pɑɑ yelinɑ tɛtʋ kɑkɑɑsɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulumpiyɑ mɛ ɩ́ tɛlǝsɑ mpǝle. Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ kisi mʋsʋŋ nɑ ŋmɑkǝlʋɣʋ. Ɩ́ tǝŋ tɑmpɑnɑ nɑ kʋsiɣisim. Ɩlɛnɑ ɩ́ yele mɑ yǝlɑɑ wɛnɑʋ kɛ lɛɛkʋɣʋ. Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
10Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ wɛɛnɑ sɑnǝyɑnɑɑ mpɑ pɑ siɣisɑɑ tɔ. Ɩ́ wɛɛnɑ pee nyǝm mɑɣɑsǝlɑɣɑ kʋsiɣisɑɣɑ ŋkɑ pɑ yɑɑ sɩ ɩfɑɑ tɔ, nɑ lʋm nyǝm nyǝŋkɑ kʋsiɣisɑɣɑ ŋkɑ pɑ yɑɑ sɩ pɑɑtɩ tɔ.
11Mɑɣɑsǝlɑsɩ ɩfɑɑ nɑ pɑɑtɩ pɑ tɔɔʋ kɑ wɛɛ teitei kɛ́. Pɑɑ ŋkɑ kɑɑ tɔɣɔ ɩsɩɩ mɑɣɑsǝlɑɣɑ ŋkɑ pɑ yɑɑ sɩ homɛɛ tɔ kɑ hɔɣɔlǝŋ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ. Mɑɣɑsǝlɑɣɑ homɛɛ kɛ pɑɑ kɛɛsǝnɑ ɩsǝnɑ mɑɣɑsǝlɑsɩ nsɩ sɩ tɔkɩ tɔ.
12Pɑ liɣitee nyǝɣǝlʋɣʋ ŋku pɑ yɑɑ sɩ kɛɛlɑɑ tɔ, kʋlɛ kʋ tɔm hiu mɑɣɑnɑ ŋku pɑ yɑɑ sɩ sikǝlɩ tɔ kʋ tɔm kʋlʋm. Ɩlɛnɑ sikǝlǝnɑɑ nɩɩtoso nɑ́ɑ́ mɑɣɑnɑ ŋku pɑ yɑɑ sɩ miini tɔ kʋ tɔm kʋlʋm.
13Ɩsǝnɑ pɑɑ lǝsǝɣɩ pɑ kʋhɑɑŋ tɔɣɔlɔ. Hɔɣɔlǝŋ nɩɩtoso tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ kɛ pɑɑ wei ɩ kɑ́ hɑ ɩ tɔɣɔnɑɣɑ pee nyǝŋkɑ.
14Ye ɩ́ mɑɣɑsǝɣɩ mǝ nim, mɑɣɑsǝlɑɣɑ ŋkɑ pɑ yɑɑ sɩ pɑɑtɩ tɔɣɔ ɩ́ kɑ́ mɑɣɑsǝnɑ. Pɑɑtɩ tɔm nɑɑnʋwɑ lɑkǝnɑ homɛɛ kʋlʋm. Mɑɣɑsǝlɑɣɑ ŋkɑ pɑ yɑɑ koo tɔ, nɑ ŋkɑ pɑ yɑɑ sɩ homɛɛ tɔ sɩ teitei kɛ́. Pɑɑtɩ hɔɣɔlǝŋ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ kɛ ɩ́ kɑ́ lǝsɩ.
15Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑlǝkǝŋ tɑɑ ɩlɛ, heeŋ yɑɑ pǝ́ŋ ŋmʋnʋɣʋ (200) tɑɑ kɛ́ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ lǝsɩ Ɩsɔ kʋhɑʋ kɛ kʋlʋm. Mpi pɑ lǝsǝɣɩ mpʋ tɔɣɔ pɑɑ lɑ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ kɔtɑɣɑ. Yɑɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑɑ tɔ, yɑɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ nyǝŋkɑ sɩ pǝ́ hɩɩsɩ pɑ ɩsɑɣɑtʋ. Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
16Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ yǝlɑɑ tǝnɑ kɑ́ kɔnnɑ kʋhɑʋ ŋkʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ cɛlɑ pɑ tɛtʋ ɑwulumpiyɑ.
17Awulumpiyɑ kɑ́ cɑɑnɑ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔ sɩ wontu nɑ sʋlʋm kʋliisim kɛ ɑcimɑnɑɑ wɑɑtʋ. Ɩsɩɩ ɩsɔtʋ kʋfɑlʋ nɑ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ. Nɑ lɛnnɑ nnɑ ɑ kotiɣi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ. Mpɛ pɑɑ cɑɑnɑ kʋpǝntǝŋ tɑɣɑnʋɣʋ kɔtɑsɩ nɑ kʋhɑɑŋ. Nɑ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔ. Nɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ nyǝŋsɩ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ nyǝnɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ pǝtɔɔtǝlɛ nɑ ɩ́ hɩɩsɩ pɑ ɩsɑɣɑtʋ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Ɩsɔtʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule, pɑɑ lɑ kɔtɑɣɑ kɛ lɑtǝcɛ wei ɩ tiili tɑ́ cɑɑmɩ tɔ. Ɩlɛnɑ pǝ́ nyɑɑlɩ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ ɑsilimɑ.

19Kɔtʋlʋ kɑ́ kpɑɣɑ kɔtɑɣɑ kpǝntɛ ńtɛ́ tǝ cɑlǝm. Nɑ ɩ́ tɑɑ-wǝɣɩ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ nɔnɔɣɔ tɔɔ. Nɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ ŋkuluŋɑsɩ tɑɑ. Nɑ pǝ tɑɑ tɔɔ tɑɣɑ nɔnɔɣɔ tɔɔ.
20Pǝ tɑkɩ ɩsɔtʋ kʋyɑkʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkʋ ɩlɛnɑ pɑ́ lɑ́ mpʋ tɔtɔɣɔ mpɑ pɑ pǝntɑɑ nɑ pɑ tɑ nyɩ yɑɑ pǝ yʋkǝnɑ-wɛ tɔ. Ɩlɛ pǝ kɛɛlɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ ɑsilimɑ ntɛ́.
21Ɩsɔtʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ kʋyɛɛŋ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti wule kɛ pɑɑ tɔɣɔ Tɛɛʋ ɑcimɑ. Kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ kɛ pɑɑ tɔɣɔ ɑcimɑ ɑnɩ nɑ potopotonɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ kʋkʋsʋm fɛɩ tɔ.
22Awulumpu kɑ́ lɑ lɑtǝcɛ kɛ kɔtɑɣɑ kɛ ɑcimɑ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule. Ɩ nɑ ɩcɑtɛ tǝnɑ yǝlɑɑ pɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ tɔɔ kɛ́ ɩ kɑ́ lɑ-kɛ́.
23Pǝ kɑɑsɩ ɩlɛ, ɑcimɑ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ ɩnɩ ɩ tɑɑ tɔtɔɣɔ ɩ kɑ lɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔɣɔ lɑtǝcɛnɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ, nɑ ɩwɑɑŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ pɑɑ kʋyɑkʋ ŋkuɣu pǝŋtʋlʋɣʋ kɛ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ.
24Nɑ ɩ́ hɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee nyǝŋkɑ ɩsɩɩ kiloonɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ sɔɔsɩ nim liitilinɑɑ nɑɑtoso kɛ pɑɑ kɔtɑɣɑ lɑtǝcɛ nɑ ɩwɑɑʋ ŋku kʋ tɔɔ.
25Pǝ tɑkɩ ɩsɔtʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋ kʋyɑkʋ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ ɑcimɑ wule, ɩlɛnɑ ɑwulumpu lɑ kɔtɑɣɑ nɑ kʋhɑʋ kɛ teitei. Ɩsɩɩ ɩ kɑ lɑpʋ Tɛɛʋ ɑcimɑ wɑɑtʋ tɔ. Acimɑ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ ɩ kɑ́ lɑ pɑɑ kʋyɑkʋ ŋkuɣu ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑsɩ kʋlʋmɑsɩ nsɩ. Nɑ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔ. Nɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee nɑ nim pǝ kʋhɑʋ tɔtɔ.