Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 46

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Pǝ tɑɑ tɔɔ tɑɣɑ nɔnɔɣɔ ŋkɑ kɑ wɛnnɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ tɔ, kɑɑ tǝkɩ ḿpʋ́ɣʋ́ tǝmlɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtoso tɑɑ kɛ́. Amɑ pɑɑ tʋlɩ-kɛɣɛ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ nɑ ɩsɔtʋ kʋfɑlʋ kʋyɑkʋ wule.
2Awulumpu sʋʋkǝnɑ ɑwɑlɩ tɔɔ tɑɣɑ tɔɔ ɩlɛnɑ ɩ́ fɑɣɑnɑ kutuluɣu ŋku kʋ kpǝtǝnɑ nɔnɔɣɔ tɔ kʋ tɑɑ. Nɑ ɩ́ sǝŋ nɔnɔkeelɑsɩ tǝnɑɣɑ, sɑɑ wei kɔtǝlɑɑ lɑkɩ ɑwulumpu ɩnɩ ɩ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔ. Nɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ nyǝnsɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ hǝntɩ ɑtɛɣɛ nɔnɔkpete nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ tɛɛ. Pǝ fɛɩ sɩ pɑ́ tǝkɩ nɔnɔɣɔ nɑ pǝ́cɔ́ pǝ tɑɑnɩ.
3Ye pǝ tɑlɑ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ nɑ ɩsɔtʋ kʋfɑlʋ ɑcimɑ. Tɛtʋ yǝlɑɑ kɑ́ kɔɔ nɔnɔkpete cǝnɛ, nɑ pɑ́ sɛɛ-m. Mɑɣɑ Tɑcɑɑ.
4Ɩwɑɑʋ kʋlʋmʋɣʋ nɑ ɩwɛɛsɩ nɑɑtoso, wei ɩ tiili tɑ́ cɑɑmɩ tɔɣɔ, ɑwulumpu kɑ́ lɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. Tɑcɑɑ kɛ ɩ kɑ lɑ kɔtɑɣɑ ŋkɛɣɛ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule.
5Ɩlɛnɑ ɩ́ kɔnɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee kʋhɑʋ. Ɩsɩɩ kiloonɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kɛ ɩwɑɑʋ tɔɔ. Ye pǝ kɑɑsɑ ɩwɛɛsɩ tɔɔ ɩlɛ ɩ kɔnɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee kʋhɑʋ kɛ ɩsǝnɑ ɩ hʋʋ sɩ pǝ mʋnɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ sɔɔsɩ nim liitilinɑɑ nɑɑtoso kɛ tɔɣɔnɑɣɑ pee kiloonɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ tɔɔ.
6Ɩsɔtʋ kʋfɑlʋ ɑcimɑ wule ɩ kɑ lɑ kɔtɑɣɑ kɛ lɑtǝcɛ. Nɑ ɩwɛɛsɩ nɑɑtoso, nɑ ɩwɑɑʋ kʋlʋmʋɣʋ. Pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pɩɩ wɛɛ tɔlɑ nnɑ ɑ tiili tɑ́ cɑɑmɩ tɔ.
7Ɩlɛnɑ ɩ́ tǝnɩ tɔɣɔnɑɣɑ pee kʋhɑʋ ɩsɩɩ kiloonɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ. Pɑɑ lɑtǝcɛ wei nɑ pɑɑ ɩwɑɑʋ ŋku kʋ tɔɔ kɛ ɩ tǝnǝɣɩ mpʋ. Ye pǝ kɑɑsɑ ɩwɛɛsɩ, ɩlɛ ɩ hɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee kɛ ɩsǝnɑ ɩ hʋʋ sɩ pǝ wɛ teu tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tǝnɩ nim liitilinɑɑ nɑɑtoso kɛ tɔɣɔnɑɣɑ pee kiloonɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ tɔɔ.
8Mpɑɑʋ kʋlʋmʋɣʋ kɛ ɑwulumpu kɑ́ tǝŋ nɑ ɩ́ sʋʋ nɑ ɩ́ lɩɩ. Kutuluɣu ŋku kʋ kpǝtǝnɑ nɔnɔɣɔ tɔ, kʋ tɑɑ kɛ́ ɩ kɑ́ fɑɣɑnɑ.
9Wɑɑtʋ wei Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ kɑ́ sʋʋ Ɩsɔ sɛɛʋ kɛ ɑcimɑ kʋyɛɛŋ tɑɑ tɔ. Mpɑ pɑɑ sʋʋnɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ nɔnɔɣɔ nɑ pɑ́ sɛɛ-ɩ tɔ, ilim mpǝtǝŋ tɔɔ nyǝŋkɑ kɛ pɑɑ lɩɩnɑ. Mpɑ pɛlɛ pɑ́ sʋʋnɑ pǝ mpǝtǝŋ tɔɔ nyǝŋkɑ, ɩlɛ pɑ lɩɩnɑ pǝ ntɔɣɔŋ tɔɔ nyǝŋkɑ. Yʋlʋ kɑɑ lɩɩnɑ nɔnɔɣɔ ŋkɑ ɩ sʋʋnɑɑ tɔ, kʋfɑlɑɣɑ kɛ ɩ kɑ́ tǝŋ.
10Awulumpu nɑ tɛtʋ yǝlɑɑ pɑɑ kpɛntǝnɑ sʋʋʋ nɑ pɑ́ kpɛntɩ lɩɩʋ.
11Ye pǝ tɑlɑ ɑcimɑ yɑɑ wɑɑtʋnɑɑ sɔsɑɑ, tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ kɑ́ wɛɛ ɩsɩɩ kiloonɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kɛ́, pɑɑ kɔtɑɣɑ lɑtǝcɛ nɑ pǝ ɩwɑɑʋ ŋku kʋ tɔɔ kɛ́. Ye pǝ kɑɑsɑ ɩwɛɛsɩ ɩlɛ, pɑɑ wei ɩ kɑ́ sɩɩnɑ ɩ kʋhɑʋ tɔɔmǝŋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tǝnɩ nim liitilinɑɑ nɑɑtoso, kɛ tɔɣɔnɑɣɑ pee kiloonɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ tɔɔ.
12Ye ɩsɩɩ ɑwulumpu cɑɑkɩ luɣu kʋlʋmʋɣʋ kɔtɑɣɑ lɑpʋ kɛ Tɑcɑɑ, pɑɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. Yɑɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ nyǝŋkɑ. Pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ tʋlɩ-ɩ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ nɔnɔɣɔ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩ́ hɑ ɩ kʋhɑɑŋ ɩnɩ, ɩsɩɩ pɑ lɑkʋɣʋ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule tɔ. Ye ɩ tɛmɑ tɛɛʋ, ɩlɛ pɑ tǝkɩ nɔnɔɣɔ.
13Pɑɑ ɩfemle nte, pɑɑ lɑ Tɑcɑɑ kɛ pǝnɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ ɩwǝyɑɣɑ ŋkɑ kɑ tiili tɑ cɑɑmɩ tɔɣɔ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. Tɑnɑŋ tɑnɑŋ kɛ pɑɑ lɑkɩ-sɩ.
14Pɑɑ hɑ Tɑcɑɑ kɛ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ tɔtɔɣɔ mʋlʋm mɑɣɑsǝlɑsɩ nɑɑlɛ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ pɑɑ tɑnɑŋ ŋku. Ɩlɛnɑ pɑ́ siti mʋlʋm mpɩ nɑ nim liitilinɑɑ nɑɑlɛ. Pɑɑ ɩfemle nte tǝ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ kʋnɛ, kɩɩ wɛɛ ḿpʋ́ɣʋ́ tɑm tɔɔ kɛ́, kʋ kɑɑ sɩ.
15Pɑɑ tɑnɑŋ ŋkuɣu pɑɑ lɑ ɩwǝyɑɣɑ, nɑ mʋlʋm, nɑ nim kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Ye ɑwulumpu hɑ ɩ nyǝm nɑpǝlǝɣɩ ɩ pǝyɑlɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ, pǝ pǝsɑ pǝyɑlʋ ɩnɩ nɑ ɩ piyɑ piyɑ pɑ nyǝm kɛ tɑm tɔɔ kɛ́.
17Amɑ ye ɑwulumpu cosɑ ɩ nyǝm, nɑ ɩ́ hɑ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ tɔkɩ-wǝɣɩ mpʋ, hɑlǝnɑ ɩ cɛpʋ pǝnɑɣɑ. Ɩlɛnɑ pǝ tɑɣɑnɩ mǝlʋɣʋ kɛ ɑwulumpu nyǝm. Mpi ɑwulumpu hɑwɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ piyɑ tɔ pǝ tike pǝ kɛnɑ pɛlɛ pɑ nyǝm.
18Pǝ fɛɩ sɩ, ɑwulumpu ɩ́ lɛɛkɩ yǝlɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋɣʋ pʋntʋ nyǝm. Ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ nyǝm kɛ ɩ kɑ́ cɛlɑ ɩ pǝyɑlɑɑ. Ɩlɛ Ɩsɔ yǝlɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ kɑɑ hɑtǝlǝnɑ ɩ nyǝm.

19Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ tǝŋnɑ-m tǝsʋʋlɛ nte tǝ wɛ nɔnɔɣɔ kiŋ tɔɔ tɔ. Ɩlɛnɑ tǝ́ sʋʋ kɔtǝlɑɑ kutuluŋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ tǝ kɛɛnɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ kɛ́ kɔtǝlɑɑ lonte. Pɑtǝmɑ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛ lɔlɔ kɛ́ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ.
20Ɩlɛnɑ ɩ́ hʋlɩ-m sɩ: Cǝnɛɣɛ kɔtǝlɑɑ kɑ́ tǝsɩ tɔlɑ nnɑ pɑ lɑpɑ kɔtɑɣɑ sɩ pǝ́ tɑɣɑnɩ pɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔ ɑ nɑntʋ. Tǝnɑ tɔtɔɣɔ pɑɑ tǝsɩ kʋhɑɑŋ. Pɑ tɑɑ lǝsɩ kɔtɑɣɑ nyǝm mpǝɣɩ ɑwɑlɩ tɑɣɑ tɔɔ. Pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ sɑmɑɑ pilisi Ɩsɔ nyǝm.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɩɩnɑ-m ɑwɑlɩ tɔɔ tɑɣɑ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ cɔɔnɑ-m tɑɣɑ ŋkuluŋɑsɩ liɣiti tɑɑ. Pɑɑ ŋkuluŋɑ ŋkɑ kɑɑ wɛnɑ tɑɣɑ kɛ́.
22Nkuluŋɑsɩ tɑɑ tɑɑsɩ nsɩ sɩ wɛ pǝcɔ pǝcɔɣɔ. Sɩ wɑŋ nɑ sɩ tɑɣɑlǝŋ kɛ teitei. Tɑɣɑlǝŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ hiu. Wɑŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ.
23Pɛɛ koluŋɑ cɔɔnɑ pɑɑ tɑɣɑ ŋkɑɣɑ. Ɩlɛnɑ mǝsɑsɩ cɔɔnɑ koluŋɑ ŋkɛ nɑ pǝ́ tɑ́.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ heelɑ-m sɩ, mǝsɑsɩ nsi sɩ tɔɔ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ tǝsǝɣɩ tɔlɑ nnɑ yǝlɑɑ lɑpɑ kɔtɑsɩ tɔ, ɑ nɑntʋ tɔɣɔlɛ.