Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsekiyɛɛlɩ tɑsɑɑ sɩ: Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Ɩsɛɣɛlɩ sɔsɑɑ nɑpǝlɩ pɑ kɔmɑ mɑ kiŋ nɑ pɑ́ cɑɣɑ.
2Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tɔ-m sɩ:
3Yʋlʋ nyɑ́, yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ tɔkɑ pɑ tɩɩŋ tɔm kɛ pɑ lotu tɑɑ kɛ́. Pɑ sɩɩ mpi pǝ sʋsɑ-wɛɣɛ kɑwɑlɑɣɑ tɑɑ tɔɣɔ pɑ kiŋ. Mɑ kɑɑ yele nɑ pɑ́ pɔɔsɩ-m nɑtǝlɩ.
4Mɑɑ tɛlǝsɩ-wɛ sɩ, ye Ɩsɛɣɛlɩ tʋ wei ɩ tɔkɑ ɩ tɩɩŋ tɔm kɛ ɩ lotu tɑɑ. Ye ɩ sɩɩ ɩ kiŋ kɛ mpi pɩɩ sʋsɩ-ɩ kɑwɑlɑɣɑ tɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ pʋntʋ kɔɔ sɩ ɩ yɔɣɔtǝɣǝnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlʋ. Mɑɣɑ Tɑcɑɑ, mɑɑ cɔnɑ pʋntʋ kɛ ɩ lotu tɑɑ tɩɩŋ tuutuumɑ tɔm tɔɔ.
5Ɩlɛnɑ mɑ kʋcɔcɔtʋ ntɩ tǝ pǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑŋɑ. Mpi tɔ, pɑ sɔɔlɑ ɑsilimɑ tɩɩŋ kɛ́ nɑ pɑ́ lɔ-m.
6Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ wɛɛ sɩ, mɑ heeli Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ, pɑ́ lɔ tɩɩŋ nɑ pɑ́ mǝlɩ. Pɑ hɑ́ pɑ́ ɑcɑɑlǝtʋ tǝnɑɣɑ siɣile.
7Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ nɑ pǝ́ kpɛŋnɑ cɑɣɑlɑɑ. Ye wei ɩ́ hɑtǝlǝnɑ-m nɑ ɩ́ tɔkɑ tɩɩŋ tɔm kɛ ɩ lotu tɑɑ. Ye ɩ sɩɩ mpi pɩɩ tusi-ɩ kɑwɑlɑɣɑ tɑɑ tɔɣɔ ɩ kiŋ. Ɩlɛnɑ pʋntʋ kɔɔ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlʋ kiŋ sɩ ɩ pɔɔsǝɣɩ-m tɔm nɑtǝlɩ. Ɩlɛ mɑɣɑ Tɑcɑɑ, mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑɑ cɔnɑ-ɩ.
8Mɑɑ kʋlɩ pʋntʋ tɔɔ. Ɩ tɔm kɑ pǝsɩ yǝlɑɑ kɛ ɩtuule, nɑ mɑ kpiisi-ɩ mɑ yǝlɑɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
9Ye Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ tʋsɑ ɩ tɩ, nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ tɔm nɑtǝlɩ. Mɑɣɑ Tɑcɑɑ mɑ́ tʋsǝnɑ pʋntʋ. Mɑɑ tʋ-ɩ niŋ nɑ mɑ́ kpiisi-ɩ mɑ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑɑ.
10Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ ɩnɩ, nɑ wei ɩ kɔmɑ-ɩ pɔɔsʋɣʋ tɔ pɑ tǝnɑ pɑ wɑkǝlǝnɑ, nɑ pɑ nɑɑlɛ pɑ nyɔɔŋ tɑɑ kɛ́ pɩɩ tɛ.
11Ɩlɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑɑ tɑsɑ tooluɣu nɑ pɑ́ hɑtǝlǝnɑ-m. Pǝ́cɔ́ pɑ kɑɑ pilisi pɑ tɩ, nɑ pɑ kɑwɑlɑɣɑ tǝnɑ. Pɑɑ pǝsɩ mɑ yǝlɑɑ nɑ mɑɑ pǝsɩ pɑ Ɩsɔ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝɣǝnɑ mpʋ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsekiyɛɛlɩ tɑsɑɑ sɩ Tɑcɑɑ heelɑ-m sɩ:
13Yʋlʋ nyɑ́, ye ɩsɩɩ tɛtʋ nɑtǝlɩ tǝ yǝlɑɑ tɑ tɔkɩ mɑ tɔm kɛ teu ɩlɛnɑ pɑ́ pǝntǝnɑ-m. Mɑɑ tʋ pɑ tɔɔ kɛ́ niŋ nɑ mɑ wɑkǝlɩ pɑ tɔɣɔnɑɣɑ tǝsɩɩlɛ. Mɑɑ kɔnɑ-wɛɣɛ nyɔɣɔsɩ, nɑ mɑ́ kpiisi tɛtʋ yǝlɑɑ nɑ tɔlɑ.
14Pɑɑ Nowee nɑ Tɑniyɛɛlɩ nɑ Soopu pɑ tooso pɑɑ wɛnnɑ yǝlɑɑ mpɛ pɑ hɛkʋ. Pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ weesiŋ kɛ pɑ tɑmpɑnɑ tǝŋʋɣʋ kɑ́ wɑɑsɩ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
15Ye mɑ yelɑɑ nɑ tɑɑlɛ wontu ɩsɑɣɑtʋ lɩɩ, tɩɩ kpiisi yǝlɑɑ nɑ pǝ́ yele tɛtʋ kɛ kpɛtɛ. Yǝlɑɑ kɑ wɩɩ tǝ tɑɑ kɛ́ tǝŋnɑʋ kɛ tɑɑlɛ wontu ntɩ tǝ tɔɔ.
16Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ tooso ɩnɩ ɩ́ wɛɛ tɛtʋ tɑɑ. Mɑɣɑ weesuɣu tʋ Tɑcɑɑ, mɑ tuukinɑ mɑ tɩ sɩ pɑ kɑɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ yɑ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ yɑɑ ɑlʋpǝyɑɣɑ. Pɑ nyɔɔŋ tike kɛ pɑɑ yɑ. Tɛtʋ kɑ́ pǝsɩ wʋlɑɣɑ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ fɛɩ tɔ.
17Yɑɑ mɑ yelɑɑ nɑ yoou tii tɛtʋ ntɩ tǝ tɑɑ. Pɑɑ kpiisi yǝlɑɑ nɑ tɔlɑ.
18Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ tooso ɩnɩ ɩ́ wɛɛ tǝ tɑɑ. Mɑɣɑ weesuɣu tʋ Tɑcɑɑ, mɑ tuukinɑ mɑ tɩ sɩ, pɑ kɑɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ yɑ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ yɑɑ ɑlʋpǝyɑɣɑ. Pɑ nyɔɔŋ tike kɛ pɑɑ yɑ.

19Yɑɑ mɑɑ kɔnɑ kʋtɔŋ kɛ tɛtʋ ntɩ tǝ tɑɑ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɑ́ huu pɑ tɔɔ nɑ mɑ́ tʋ-wɛɣɛ sǝm nɑ mɑ́ kpiisi yǝlɑɑ nɑ tɔlɑ.
20Ɩlɛnɑ Nowee nɑ Tɑniyɛɛlɩ nɑ Soopu pɑ́ wɛɛ pɑ hɛkʋ tɑɑ. Mɑɣɑ weesuɣu tʋ Tɑcɑɑ mɑ́ tuukinɑ mɑ tɩ sɩ pɑ kɑɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ yɑ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ yɑɑ ɑlʋpǝyɑɣɑ. Amɑ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ weesiŋ kɛ pɑɑ yɑ pɑ tɑmpɑnɑ tǝŋʋɣʋ tɔɔ.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ, pɑɑ mɑ kɔnɑ Yosɑlɛm yǝlɑɑ tɔɔ kɛ́ wɑhɑlɑnɑɑ sɔsɑɑ mpɛ pɑ liɣiti ɩsɩɩ: Yoou, nɑ nyɔɣɔsɩ, nɑ tɑɑlɛ wontu ɩsɑɣɑtʋ, nɑ kʋsǝkʋ sɩ, pǝ́ kpiisi yǝlɑɑ nɑ tɔlɑ.
22Pɑɑ nɑ mpʋ, pɩɩ kɑɑsɩ yǝlɑɑ mpɑ pɑɑ fiti tɔ. Apɑlʋpiyɑ nɑ ɑlʋpiyɑ kɑ lɩɩ pɑ tɑɑ. Pɑɑ tɑlɑ mǝ kiŋ, ɩ kɑ́ nɑ́ pɑ tɔntɛ nɑ pɑ kʋlɑpǝlɛ. Ɩlɛnɑ pǝ́ hɛɛsɩ mǝ lɑŋɑ kɛ wɑhɑlɑnɑɑ mpɑ mɑ yelɑɑ nɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ Yosɑlɛm tɔ pɑ tɔɔ. Nɑ pǝ tǝnɑ mpi ɩ kɑ́ kɔnɑ tǝ tɑɑ tɔ pǝ tɔɔ.
23Pɩɩ hɛɛsɩ mǝ lɑŋɑ kɛ wɑɑtʋ wei ɩ́ kɑ́ nɑ́ pɑ tɔntɛ nɑ pɑ kʋlɑpǝlɛ tɔ. Ɩlɛ ɩ́ kɑ́ nyɩ sɩ pǝ tɑɣɑ yem tɔɔ kɛ́ mɑ lɑpɑ pǝ tǝnɑ mpi mɑ lɑpɑ tǝ tɑɑ tɔ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.