Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɛ̃nalɛ si Isaili kíaↄ yã́ musu
2ǹ mɛ: Á daá nↄ̀ↄmusu daɛ fá! À wùlɛ nↄ̀ↄmusu saↄ zãnguo, à a nɛ́ↄ gwà nↄ̀ↄmusu ɛ̀waasoↄ guu.
3À a nɛ́ do gwà, ↄ̃ à kɛ̀ nↄ̀ↄmusu sà bↄlↄ ũ. À pↄ́taitaia dàda, ↄ̃ à gↄ̃̀ gbɛ̃nazĩnsona ũ.
4Kɛ́ buiↄ aà bao mà, aa ɛyↄ̃̀ɛ̀, ↄ̃ à zù ɛpiu. Aa bakàɛ̀ a níu, aa tàaànↄ Egipi bùsuu.
5Kɛ́ nↄ̀ↄmusu dapi è tãmaa a nɛ, yã́ pↄ́ aà wɛ́ dↄi mɛ́ mìdɛ we, ↄ̃ à ɛ̀a à a nɛ́ do dìlɛ lↄ, à kɛ̀ nↄ̀ↄmusu sà bↄlↄ ũ.
6À bɛ̀bɛ ń nↄ̀ↄmusu saↄ nↄ̀ↄmusu sà bↄlↄ ũ. À pↄ́taitaia dàda, ↄ̃ à gↄ̃̀ gbɛ̃nazĩnsona ũ.
7À ń kibɛↄ wìwi, à ń wɛ̃́lɛↄ dàaĩ. Sↄ̃ kɛ̃̀ bùsupideↄgu nↄ̀ↄmusupi pũnaama yã́i.
8Ɔ̃ buiↄ bↄ̀ bùsu pↄ́ liaaiↄ guu, aa mↄ̀ lɛ́lɛiwà. Aa baikpàɛ̀, ↄ̃ à zù ɛ pↄ́ aa yↄ̃̀ɛ guu.
9Wà bakàɛ̀ a níu, wà wáa tã̀ wà aà dàu, ↄ̃ wà tàaànↄ Babɛli kíaɛ. We wà aà dàu kpɛ́u, kɛ́ wasu aà pũnaa ma Isaili bùsu gbɛ̀sĩsĩↄ sↄ̀ↄu lↄo yã́i.
10Á da dɛ lán vɛ̃ɛliwa á kaau. Wa aà pɛ̀ swa saɛ, ↄ̃ à gↄ̃naↄ kɛ̃̀kɛ̃, ↄ̃ swa saɛpi tò à nɛ'ì.
11A gↄ̃napiↄ gbãa kà wà kía gopana kɛò. Lípi lɛsĩ, à gbã̀ zↄ̃̀ luawa, a gbã̀a ń a gↄ̃n dasipiↄ tò wìli kuawào.
12Ɔ̃ wa bìlɛ ń pↄfɛ̃o wa nɛ̀. Gukpɛ ĩ́ana tò à giigàga, ↄ̃ a nɛ́ↄ wòlo. A gↄ̃n gbãapiↄ giigàga, ↄ̃ tɛ́ kũ̀wà.
13Tiasa a pɛa gbáauɛ tↄↄlɛ gii isaideu.
14A gↄ̃n do tɛsɛ̀ à kũ̀ a nɛ́ↄwa. A gↄ̃na pↄ́ a gbãa kà wà kí gopana kɛò kuwà lↄo. Wɛ̃na yã́ɛ, wàli sí lɛ ũ.