Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ toŋ tii mɑ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɩ Feesuɣu tɛɛnɑ-m mɑ lǝmɑɣɑsɛɛ tɑɑ tǝleŋŋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋ ponɑ-m tɛtɛkǝlɛ sɔsɔɔlɛ nte mʋwɑ wɑɑsɑɑ tɔ tǝ hɛkʋ tɑɑ.
2Ɩlɛnɑ pǝ́ cɔɔnɑ-m-yɛ nɑ pǝ́ tɑ́. A pɑɣɑlɛ kɑ wɛ sɔɣɔntʋ kɛ́ nɑ ɑ́ wʋlɑɑ.
3Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ pɔɔsɑ-m sɩ: Yʋlʋ nyɑ́, mʋwɑ ɑnɩ ɑ́ pǝsǝɣɩ nɑ ɑ́ kʋlɩ nɑ ɑ́ feesiɣi? Ntɛnɑ mɑ́ cɔ sɩ: Tɑcɑɑ Ɩsɔ, nyɑ́ tike ń nyǝmnɑ.
4Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ-m sɩ: Yɔɣɔtɩ ɑ tɔm. Sɩ mʋwɑ kʋwʋlɛɛ mɛ, ɩ́ nɩɩ Tɑcɑɑ Ɩsɔ tɔm.
5Heeli-yɛ sɩ, mɑɑ tʋ mǝ tɑɑ kɛ́ feesuɣu nɑ ɩ́ feesiɣi.
6Mɑɑ tʋ-mɛɣɛ holɑ nɑ nɑntʋ nɑ tɔnʋɣʋ. Mɑɑ tʋ-mɛɣɛ weesuɣu nɑ ɩ́ feesiɣi. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mʋwɑ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ heelɑ-m tɔ. Ɩlɛ mɑ nɩɩ kɔkɔtɛ nɑtǝlǝɣǝlɛ. Ɩlɛnɑ ɑ́ seliɣi nɑ ɑ́ sʋʋ tǝmɑɣɑ kpǝtǝnɑʋ.
8Mɑ nyǝnɑɣɑ mpʋ, ɩlɛ pǝ tʋ-yɛɣɛ holɑ ntɛ́ nɑ nɑntʋ nɑ́ɑ́ sʋʋ mɑtʋɣʋ. Ɩlɛnɑ tɔnʋɣʋ tɑkɩ tǝ tɔɔ. Ɩlɛ pǝ tɑɑ feesiɣi kɛ́.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ: Yɔɣɔtǝnɑ feesuɣu. Heeli-kʋ sɩ, lɩɩnɑ ɑntulinyɑ hɔɣɔlǝŋ tǝnɑ. Kɔɔ nɑ ń woso heelim kɛ yǝlɑɑ mpɛ pɑ tɔɔ nɑ pɑ́ sʋʋ feesuɣu.
10Mɑ yɔɣɔtɑ teitei ɩsɩɩ Tɑcɑɑ heelɑ-m tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ fé nɑ pɑ́ kʋlɩ nɑ pɑ́ sǝŋ pɑ nɔɔhɛɛ tɔɔ. Pɑɑ kɛ́ yoolɑɑ sɑmɑɑ tuutuumɑ kɛ́.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ-m sɩ: Mʋwɑ ɑnɛ ɑ tɔm nǝɣǝsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nyǝntʋ kɛ́. Pɑ heelɑ-m sɩ mpɛ pɑ lepɑɣɑ. Pɑ mʋwɑ wʋlɑɑ, pɑɑ tɑsǝɣɩ pʋlʋɣʋ tɛɛlʋɣʋ.
12Heeli-wɛ sɩ, Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑɑ kuli mɑ yǝlɑɑ pǝlɑɑŋ nɑ pɑ́ lɩɩ. Mɑɑ mǝŋnɑ-mɛɣɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tɑɑ.
13Mɑɑ kuli mɑ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ pǝlɑɑŋ. Sɑɑ wei mɑɑ lǝsɩ-mɛ tɔɣɔ ɩ́ kɑ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
14Mɑɑ tʋ́ mǝ tɑɑ kɛ́ mɑ feesuɣu. Ɩ́ kɑ́ wɛɛnɑ weesuɣu, nɑ mɑ́ mǝŋnɑ-mɛɣɛ mǝ tɛtʋ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ nyɩ sɩ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ, mɑ yɔɣɔtɑɑ nɑ mɑ́ lɑ́. Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ sɩ:
16Yʋlʋ nyɑ́, kpɑɣɑ tǝhɔɣɔlɑɣɑ. Nmɑɑ kɑ tɔɔ sɩ: Yutɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ kɑwulɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ tɔ. Kpɑɣɑ tǝhɔɣɔlɑɣɑ lɛŋkɑ. Nmɑɑ kɛlɛ kɑ tɔɔ sɩ: Ɩfǝlɑyim nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ kɑwulɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ tɔ.
17Ɩlɛnɑ ń kpɛntɩ-sɩ, nɑ sɩ wɛɛ ɩsɩɩ kʋlʋmɑɣɑ. Pǝ wɛɛ sɩ, sɩ pǝsɩ kʋlʋmɑɣɑ kɛ mɑ niŋ tɑɑ.
18Wɑɑtʋ wei nyɑ́ nyǝ́mɑ kɑ́ pɔɔsɩ-ŋ sɩ, ń sɛɣɛsɩ-wɛɣɛ pǝ hʋwɛɛ,

19ɩlɛnɑ ń cɔ-wɛ sɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ sɩ: Mɑ kpɑkǝɣɩ tǝhɔɣɔlɑɣɑ ŋkɑ kɑ kɛ́ Yosɛɛfʋ, nɑ kɑ wɛ Ɩfǝlɑyim niŋ tɑɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ kɑwulɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ tɔ, pɑ nyǝŋkɑ tɔ. Ɩlɛnɑ mɑ́ kpɛntɩ-kɛɣɛ tǝhɔɣɔlɑɣɑ ŋkɑ kɑ kɛ Yutɑ nyǝŋkɑ tɔ kɑ tɔɔ. Ɩlɛnɑ sɩ pǝsɩ kʋlʋmɑɣɑ kɛ mɑ niŋ tɑɑ.
20Tɔkɩ tǝhɔɣɔlɑsɩ nsi sɩ tɔɔ n ŋmɑɑwɑ mpʋ tɔɣɔ nyɑ́ niŋ tɑɑ, nɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ nɑɑkɩ.
21Ɩlɛnɑ ń tɛlǝsɩ-wɛ sɩ, Tɑcɑɑ, Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑɑ lǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛɣɛ piitimnɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ ɩ́ wɛɛ tɔ. Mɑɑ kpeɣeli-mɛ nɑ mɑ́ mǝŋnɑ-mɛɣɛ mǝ tɛtʋ tɑɑ.
22Mɑɑ kpɛntɩ-mɛɣɛ piitim kʋlʋmǝm kɛ tɛtʋ tɑɑ. Ɩ́ kɑ́ wɛɛnɑ mǝ tǝnɑɣɑ wulɑʋ kʋlʋm kɛ Ɩsɛɣɛlɩ pɔɔŋ tɑɑ. Ɩ́ kɑɑ tɑsɑ piitimnɑɑ nɑɑlɛ yɑɑ kɑwulɑsɩ nɑɑlɛɣɛ wɛɛʋ.
23Ɩ́ kɑɑ tɑsɑ mǝ tǝɣɩ pilisuɣu nɑ piitimnɑɑ tɩɩŋ, yɑɑ pɑ ɑcɑɑlǝtʋ, yɑɑ pɑ kɑwɑlɑsɩ tǝnɑ. Mɑɑ lǝsɩ-mɛɣɛ lonɑ tǝnɑ nnɑ ɑ tɑɑ ɩ́ kɑ wɛɛ nɑ ɩ́ pǝntǝnɑ-m tɔɣɔ. Mɑɑ tɑɣɑnɩ-mɛ nɑ ɩ́ pǝsɩ mɑ yǝlɑɑ, nɑ mɑ́ wɛɛ mǝ Ɩsɔ.
24Mɑ tǝmlɛ tʋ Tɑfiiti kɑ́ lɑnɑ mǝ wulɑʋ. Ɩ́ kɑ́ wɛɛnɑ mǝ tǝnɑɣɑ tiikilu kʋlʋm. Ɩ́ kɑ tǝŋ mɑ kʋtʋtʋtʋ, nɑ ɩ́ tɔkǝɣɩ mɑ kiiŋ nɑ ɩ́ lɑkɩ-ɩ.
25Ɩ́ kɑ́ wɛɛ tɛtʋ nti mɑ hɑwɑ mɑ tǝmlɛ tʋ Yɑkɔpʋ tɔ tǝ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ mǝ cɑɑnɑɑ kɑ cɑɣɑɑ. Ɩ́ kɑ cɑɣɑ tǝ tɑɑ nɑ mǝ piyɑ nɑ́ɑ́ cɑɣɑ tɔtɔ. Pɛlɛ pɑ piyɑ piyɑ kɑ́ cɑɣɑ tɔtɔɣɔ tɑm tɔɔ. Mɑ tǝmlɛ tʋ Tɑfiiti kɑ́ tɔɣɔnɑ mǝ tɔɔ kɛ́ kɑwulɑɣɑ kɛ tɑm tɔɔ.
26Mɑ nɑ-mɛ tɩɩ pɛɛlɩ hɛɛsʋɣʋ nɔɣɔ nɑ kɑ́ wɛɛ tɑm tɔɔ. Ɩlɛnɑ mɑ́ mǝŋnɑ-mɛɣɛ mǝ tɛtʋ tɑɑ, nɑ mɑ́ yele nɑ ɩ́ huki. Nɑ mɑ́ ŋmɑ́ mɑ tǝyɑɣɑ kɛ mǝ hɛkʋ tɑɑ, nɑ kɑ́ wɛɛ tɑm tɔɔ.
27Mɑ tǝcɑɣɑlɛ kɑ́ wɛɛ mǝ hɛkʋ tɑɑ kɛ́. Mɑɑ wɛɛ mǝ Ɩsɔ, nɑ mɩɩ wɛɛ mɑ yǝlɑɑ.
28Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ piitimnɑɑ kɑ́ nyɩ sɩ, mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ. Mɑ́ lɑpǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ mpɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ mɑ tǝcɑɣɑlɛ kɑ́ wɛɛ mǝ hɛkʋ kɛ tɑm tɔɔ.