Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ yʋlʋ nǝɣǝsǝlɛ ńtɛ́ tǝ tɔmɑ-m sɩ: Yʋlʋ nyɑ́, sǝŋ nyɑ́ nɔɔhɛɛ tɔɔ nɑ mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ-ŋ.
2Pǝ yɔɣɔtǝnɑ-m tɔmnɑɑ mpɛ tɔɣɔ Feesuɣu sʋʋ mɑ tɑɑ, nɑ kʋ́ yele nɑ mɑ́ sǝŋ mɑ nɔɔhɛɛ tɔɔ. Ɩlɛnɑ mɑ́ nɩɩ wei ɩ yɔɣɔtɑɣɑnɑ-m tɔ ɩ tɔm.
3Wenti ɩ yɔɣɔtɑɣɑnɑ-m tɔɣɔlɛ sɩ: Yʋlʋ nyɑ́ mɑ tiliɣi-ŋ Ɩsɛɣɛlɩ ɑsɑɣɑɑ mpɑ pɑ kʋlǝɣɩ mɑ tɔɔ tɔ pɑ kiŋ. Pɑnɑ pɑ cɑɑnɑɑ pɑ wɑkǝlǝnɑ-m kɛ́. Pɑɑ hɑlǝnɑ sɑŋɑ ɩsǝntɔ.
4Yǝlɑɑ mpɛ pɑ kɛ́ kpɑŋkpɑntʋnɑɑ kɛ́ nɑ pɑ nyɑmɑ nɑ kpɩɩsǝŋ. Polo pɑ kiŋ nɑ ń heeli-wɛ sɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ
5pɑ kɛ́ ɑsɑɣɑɑ kɛ́. Ɩlɛ pɑɑ pɑ nɩɩkɩ yɑɑ pɑɑ nɩɩkɩ, pɑ kɛ́ tɔɔ kʋllɑɑ kɛ́. Pɑɑ cɛkǝnɑ sɩ ɑsɑɣɑɑ wɛ pɑ hɛkʋ.
6Tɑɑ nyɑnɑ yǝlɑɑ mpɛ, yɑɑ pɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ. Pɑɑ pɑ wɛ-m ɩsɩɩ sɔwɑ yɑɑ pǝcɛsɩ, pǝ fɛɩ sɩ ń nyɑnɑ ɑsɑɣɑɑ mpɛ pɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ yɑɑ pɑ yɑɑsi.
7Pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ ń heeli-wɛɣɛ mɑ tɔm té, ye pɑ nɩɩwɑ yɑɑ pɑ tɑ nɩɩ, pɑ kɛ́ ɑsɑɣɑɑ kɛ́.
8Nɩɩ nti mɑ heeliɣi-ŋ tɔ. Tɑɑ lɑ ɩsɑɣɑʋ ɩsɩɩ ɑsɑɣɑɑ mpɛ. Hɑɑ nyɑ́ nɔɣɔ nɑ ń tɔɣɔ mpi mɑɑ cɛlɛ-ŋ tɔ.
9Mɑ nyǝnɑɣɑ mpʋ, ɩlɛ mɑ nɑwɑ niŋ ntɛ́ nɑ ɩ́ siɣisinɑ-m, nɑ ɩ tɑɑ nɑ tɑkǝlɑɣɑ hɔʋlɛ.
10Ntɛnɑ pǝ hɛtɩ-kɛɣɛ mɑ ɩsɛntɑɑ tǝnɛ ɩnɩ, nɑ pǝ́ ŋmɑɑ kɑ tɑɑ nɑ kɑ wɑɑlɩ kɛ́ lɑŋwɑkǝllɛ tɔm. Nɑ kʋnyɔwiinɑ nɑ mɔlɑ tɔm kɛ pǝ tɑɑ tɔtɔ.