Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 48

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ nyǝ́mɑ hǝlɑ ntɔ, nɑ pɑ tɛtʋnɑɑ. Tɑŋ kpekǝle nyǝ́mɑ tɛtʋ wɛ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ kɛ́. Tǝ mɑlɑ hɑpǝlɛ nte tǝ tǝŋǝɣǝnɑ Hetǝlɔŋ nɑ Lepo-Hɑmɑtɩ nɑ Hɑsɑɑ-Ɩnɑŋ pǝ tɛtʋnɑɑ tɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ pǝ polo Tɑmɑsɩ, nɑ Hɑmɑtɩ pǝ tɛtʋnɑɑ cɔlɔ. Ɩlɛnɑ kɑ́ polo kɑ́ lɩɩ ilim tǝlɩɩlɛ toŋɑ. Hɑlɩ Metitelɑnee teŋku nɑ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ.
2Tɑŋ tɛtʋ nɑ́ tǝŋɑ ilim kɛ ɩtɑɣɑlɑʋ tɔɔ kɛ́, hɑlǝnɑ Asɛɛ kpekǝle nyǝntʋ.
3Asɛɛ tɛtʋ ɩtɑɣɑlɑʋ tɔɔ kɛ́ Nɛfǝtɑli nyǝntʋ wɛɛ.
4Ɩlɛnɑ Mɑnɑsee tɛtʋ nɑ́ɑ́ wɛɛ Nɛfǝtɑli nyǝntʋ ɩtɑɣɑlɑʋ tɔɔ.
5Ɩfǝlɑyim tɛtʋ wɛ Mɑnɑsee nyǝntʋ ɩtɑɣɑlɑʋ tɔɔ kɛ́.
6Ɩlɛnɑ Lupɛŋ tɛtʋ nɑ́ɑ́ wɛɛ Ɩfǝlɑyim nyǝntʋ ɩtɑɣɑlɑʋ tɔɔ.
7Ɩlɛnɑ Yutɑ tɛtʋ kɛ Lupɛŋ nyǝntʋ ɩtɑɣɑlɑʋ tɔɔ.
8Pǝ kpɑɣɑʋ Yutɑ tɛtʋ ɩtɑɣɑlɑʋ tɔɔ kɛ́ ilim tǝlɩɩlɛ nɑ pǝ tǝtʋlɛ tɔ, ɩ́ kɑ́ kɑɑsɩ tɛtʋ nɑ tǝ tɑɣɑlǝŋ wɛɛ teitei ɩsɩɩ pɑɑ kpekǝle nte tǝ nyǝntʋ. Tǝ tɑɣɑlǝŋ kɑ́ wɛɛ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɑ́ tǝ hɛkʋ tɑɑ kɛ́ Ɩsɔ nɑ yǝlɑɑ pɑ tǝsulle.
9Tɑcɑɑ tɛtʋ tɑɣɑlǝŋ kɑ́ wɛɛ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ. Tǝ wɑŋ kɛ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ.
10Tɛtʋ hɔɣɔlʋɣʋ ŋku pɑ cɛlɑ kɔtǝlɑɑ tɔ, kɩɩ tɑɣɑlɩ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ kɛ́. Pǝ kpɑɣɑʋ ilim tǝlɩɩlɛ nɑ pǝ polo pǝ tǝtʋlɛ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ kɑkpɑsɩ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ ilim ntɔɣɔŋ nɑ pǝ mpǝtǝŋ tɔ. Nɑ ɩ́ sǝŋsɩ Ɩsɔ nɑ yǝlɑɑ pɑ tǝsulle kɛ hɛkʋ tɑɑ.
11Tɛtʋ hɔɣɔlʋɣʋ ŋkʋ, kɩɩ pǝsɩ Sɑtɔkɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɔtǝlɑɑ mpɑ pɑ kpɑ kɔtʋɣʋ tɔ pɑ nyǝntʋ kɛ́. Pɑ lɑpɑ Tɑcɑɑ tǝmlɛ kɛ teu kɛ́. Pɑ tɑ lɑ ɩsɩɩ Lefii nyǝ́mɑ mpɑ pɑ lɔwɑ Ɩsɔ kɛ́ wɑɑtʋ wei Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ toolɑɑ tɔ.
12Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑɑ hɑ-wɛɣɛ kelikɑ nɑŋŋ nyǝŋkɑ. Nkɑ pɑ cosɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɛtʋ tɔɔ kɛ́ Lefii nyǝ́mɑ toŋɑ kiŋ tɔ.
13Lefii nyǝ́mɑ nyǝntʋ kɑ́ wɛɛ teitei kɛ́ ɩsɩɩ kɔtǝlɑɑ nyǝntʋ. Tǝ tǝnɑ tǝ tɑɣɑlǝŋ kɑ́ wɛɛ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ. Tǝ wɑŋ kɛ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ kɑkpɑsɩ.
14Pǝ fɛɩ sɩ yʋlʋ ɩ́ lɑɣɑsɩ tɛtʋ ntɩ nɑ pʋlʋ. Yɑɑ ɩ́ pɛɛtɩ-tɩ, yɑɑ ɩ́ kɛɛ-tǝɣɩ nɔɣɔlʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, tǝ kǝlɑ tɛtʋ tǝnɑɣɑ sɔsɔɔntʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ. Mpi tɔ, tǝ kɛ́ Tɑcɑɑ nyǝntʋ tɔ se.
15Tɛtʋ kɑ́ kɑɑsɩ Ɩsɔ nyǝntʋ cɔlɔ tǝnɑ. Tǝ wɑŋ wɛ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ. Tǝlɛ tǝ tɑ kɛ Ɩsɔ nyǝntʋ. Ɩcɑtɛ nyǝntʋ kɛ́ sɩ yǝlɑɑ ɩ́ cɑɣɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ ŋmɑ́ ɩcɑtɛ kɛ hɛkʋ tɑɑ.
16Tǝ tɑɣɑlǝŋ nɑ tǝ wɑŋ kɑ́ wɛɛ teitei kɛ́. Mɛɛtǝlǝnɑɑ iyisi nɑɑlɛ nɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (2250) kɛ́ pɑɑ kɔŋkɔŋ ŋku.
17Pɑɑ yele ɩkpɑtɛ nɑ tǝ́ cɔɔnɑ ɩcɑtɛ nɑ tǝ́ tɑ́. Tǝ wɑŋ kɑ́ wɛɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu nɑ kɑkpɑsɩ (125).
18Pɩɩ kɑɑsɩ Tɑcɑɑ tɛtʋ tɔɔ kɛ́ hɔɣɔlʋɣʋ. Kʋ tɑɣɑlǝŋ kɛ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ kɑkpɑsɩ, nɑ ɩcɑtɛ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ. Nɑ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ kɑkpɑsɩ tɔtɔɣɔ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ. Tɛtʋ ntɩ tǝ tɑɑ kɛ́ pɑɑ hiki tɔɣɔnɑɣɑ nɑ pɑ cɛlɑ ɩcɑtɛ yǝlɑɑ.

19Pɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ kpekǝle tʋ wei ɩ wɛ ɩcɑtɛ tɑɑ te. Ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ hɑlɑ-tɩ.
20Tɑcɑɑ tɛtʋ nɑ ɩcɑtɛ nyǝntʋ, pǝ kʋkpɛntʋɣʋ tǝnɑ tɑɣɑlǝŋ nɑ pǝ wɑŋ wɛ teitei kɛ́. Pɑɑ kɔŋkɔŋ ŋkuɣu kilomɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ.
21Pɩɩ kɑɑsɩ ntiɣi Ɩsɔ tɛtʋ nɑ ɩcɑtɛ nyǝntʋ hɛkʋ tɑɑ tɔ, ɑwulumpu nyǝntʋ ntɛ́. Tɩɩ pɔ ḿpʋ́ɣʋ́ nɑ tǝ́ tǝŋ lɛntǝnɑɑ. Tǝ tɑɣɑlǝŋ kɑ́ wɛɛ kilomɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ. Tɩɩ yoosinɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ toŋɑ. Ɩlɛnɑ tǝ́ polo Metitelɑnee teŋku kɛ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ. Tɑcɑɑ tɛtʋ nɑ tǝsulle kɑ́ wɛɛ tɛtʋ nti tǝ wɛnɑ tǝ pɑɑ kɛ mpʋ tɔ, tǝ hɛkʋ tɑɑ kɛ́.
22Lefii nyǝ́mɑ tɛtʋ nɑ ɩcɑtɛ pɩɩ fɑɣɑ ɑwulumpu tɛtʋ kɛ hɔɣɔlǝŋ nɑɑlɛɣɛ. Tɩɩ tǝŋ Yutɑ tɛtʋ nɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ, nɑ Pɛncɑmɛɛ nyǝntʋ nɑ pǝ mpǝtǝŋ tɔɔ.
23Kpekɑ lɛnnɑ nɑ ɑ tɛtʋnɑɑ ntɔ cǝnɛ. Pɛncɑmɛɛ tɛtʋ tǝnɑɣɑ ntɛ́ pǝ kpɑɣɑʋ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ toŋɑ tɔ. Nɑ pǝ́ polo Metitelɑnee teŋku nɑ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ tɔ.
24Pɛncɑmɛɛ nyǝntʋ tǝŋɑ ilim kɛ ɩtɑɣɑlɑʋ tɔɔ kɛ́. Tǝ kɔŋkɔŋ tɑɑ kɛ́ Simiyɔŋ tɛtʋ wɛɛ.
25Ɩsɑkɑɑ nyǝntʋ kɛ Simiyɔŋ nyǝntʋ kɔŋkɔŋ tɑɑ.
26Nɑ Sɑpulɔŋ tɛtʋ kɛ Ɩsɑkɑɑ nyǝntʋ kɔŋkɔŋ tɑɑ.
27Nɑ Kɑtɩ nyǝntʋ kɛ Ɩsɑkɑɑ tɛtʋ kɔŋkɔŋ tɑɑ.
28Kɑtɩ nyǝ́mɑ toŋɑ ŋkɑ kɑ wɛ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ tɔɣɔlɛ tɛtʋ toŋɑ. Nkɛ kɑ kpɑɣɑnɑ Tɑmɑɑ kɛ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ. Ɩlɛnɑ kɑ́ polo Melipɑ nɑ Kɑtɛɛsɩ tɛtʋ lʋm cɔlɔ. Pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ kɑ́ tǝŋ Icipiti lɔɔʋ hɑlǝnɑ Metitelɑnee teŋku.
29Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑɑ tɑlɑ Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ kɛ tɛtʋ nɑ tɛtɛ tɔʋ. Pɑɑ kpekǝle nte tɩɩ wɛɛnɑ tǝ lonte kɛ tɛtʋ tɑɑ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ sɩɩnɑ mpʋ.
30Ɩsǝnɑ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ nɔnɔɔsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ kɑ́ wɛɛ tɔɣɔlɔ. Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kpekɑ hǝlɑ kɛ pɑɑ hɑ pɑɑ nɔnɔɣɔ ŋkɑ. Koluŋɑ tɑɣɑlǝŋ kɑ́ wɛnnɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ kɛ́ mɛɛtǝlǝnɑɑ iyisi nɑɑlɛ nɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (2250). Koluŋɑ ŋkɛ kɑ tɔɔ kɑ wɛɛ nɔnɔɔsɩ tooso. Lupɛŋ nɔnɔɣɔ nɑ Yutɑ nyǝŋkɑ nɑ Lefii nyǝŋkɑ.
32Ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ hɔɣɔlʋɣʋ koluŋɑ tɑɣɑlǝŋ kɑ́ wɛɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ iyisi nɑɑlɛ nɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (2250). Koluŋɑ ŋkɛ kɑ tɔɔ kɑ wɛɛ nɔnɔɔsɩ tooso tɔtɔ. Yosɛɛfʋ nɔnɔɣɔ nɑ Pɛncɑmɛɛ nyǝŋkɑ nɑ Tɑŋ nyǝŋkɑ.
33Ilim mpǝtǝŋ tɔɔ koluŋɑ tɑɣɑlǝŋ kɑ́ wɛɛ teitei kɛ́ ɩsɩɩ lɛŋsɩ. Koluŋɑ ŋkɛ kɑ nɔnɔɔsɩ kɑ wɛɛ tooso. Simiyɔŋ nɔnɔɣɔ, nɑ Ɩsɑkɑɑ nyǝŋkɑ nɑ Sɑpulɔŋ nyǝŋkɑ.
34Ilim tǝtʋlɛ tɔɔ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɣɑlǝŋ kɑ́ wɛɛ teitei kɛ́ nɑ lɛlǝŋ. Koluŋɑ ŋkɛ kɑ nɔnɔɔsɩ kɑ́ wɛɛ tooso tɔtɔ. Kɑtɩ nɔnɔɣɔ, nɑ Asɛɛ nyǝŋkɑ, nɑ Nɛfǝtɑli nyǝŋkɑ.
35Ɩcɑtɛ koluŋɑ tǝnɑ tɑɣɑlǝŋ kpɛntɑ mɛɛtǝlǝnɑɑ iyisi pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɑɑnʋwɑ (9000). Pǝ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔɣɔ pɑɑ hɑ ɩcɑtɛ kɛ hǝtɛ sɩ: Tɑcɑɑ wɛ cǝnɛ.