Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, kɛɛsɩ ɩsɛ nɑ Seyii pʋɣʋ tɔɔ. Yɔɣɔtɩ nti tɩɩ mɑɣɑnɑ-kʋ tɔ.
3Heeli-kʋ sɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ, mɑɑ kʋlɩ nyɑ́ tɔɔ. Mɑɑ tʋ-ŋ niŋ, nɑ mɑ́ pǝsɩ-ŋ wʋlɑɣɑ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ fɛɩ tɔ.
4Mɑɑ pǝsɩ nyɑ́ ɑcɑlɛɛ kɛ ncɑɑ. Nɔɣɔlʋ kɑɑ wɛɛ. Ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ n nyɩ sɩ mɑ kɛ́ Tɑcɑɑ.
5Mpi tɔ, Seyii nyǝ́mɑ kɑ hɑɣɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ tɑm tɔɔ kɛ́. Hɑlǝnɑ pɑ́ kʋ-wɛɣɛ yoou tɑɑ kɛ́ kʋyɑkʋ ŋku pɛlɛ pɑ tɔntɛ ɩsɑɣɑlɛ pɩɩwɑ teu tɔ.
6Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ weesuɣu tʋ. Mɑɑ tʋ-wɛɣɛ sǝm nɑ pǝ́ lɛɛtɩ-wɛ. Timpi pɑ tɑ kisi lɛlɑɑ kʋɣʋ tɔ, pǝ tɔɔ kɛ́ mpɛ pɑɑ sɩ.
7Mɑɑ kpiisi Seyii pʋɣʋ nyɑ́. N kɑ́ pǝsɩ wʋlɑɣɑ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ fɛɩ tɔ. Mɑɑ kʋ potɑɑ nɑ kɔntɑɑ.
8Mɑɑ sɔɣɔtɩ yoou tɑɑ sǝtɑɑ kɛ pɔɔŋ nɑ pulɑsɩ tɔɔ. Pɑɑ wɛɛ tɛtɛkɑ nɑ lʋmpʋŋ tǝnɑ tɑɑ.
9Mɑɑ kpiisi mɑ yǝlɑɑ tǝnɑ. Pɩɩ yele mǝ ɑcɑlɛɛ kɛ kpɛtɛ kɛ tɑm tɔɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ nyɩ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ.
10Mpi pǝ tɔɔ mɑɑ lɑ mpʋ tɔɣɔlɛ sɩ, ɩ́ mɑpɑ lɑŋlɛ nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ sɩ, mɑ kɑɑ lɛɛkɩ Yutɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ pɑ tɛtʋ, nɑ tǝ́ pǝsɩ mɑ nyǝntʋ. Pǝyele Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ wɛnnɑ tɛtʋnɑɑ mpɛ pɑ tɑɑ.
11Mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ weesuɣu tʋ kɛ́. Pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ wenɑ ɩ́ lɑpǝnɑ-wɛ tɔ, ɑnǝɣɩ mɑɑ lɑnɑ-mɛ nɑ mɑ́ hʋʋnɑ-mɛ. Ɩlɛnɑ mɑ́ hʋ́lɩ́ mɑ tǝɣɩ pɑ hɛkʋ tɑɑ.
12Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ́ kɑ́ nyɩ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ, mɑ nɩɩwɑ kʋtʋɣʋ ŋku ɩ́ tʋʋwɑ Ɩsɛɣɛlɩ pɔ́ɔ́ŋ tɔ. Sɩ pǝ kpiisɑ pɔ́ɔ́ŋ nɑ ɩ́ pǝsɩ mǝ tɔɣɔnɑɣɑ.
13Ɩ́ kpɑɑsɑ mǝ tǝɣɩ mɑ tɔɔ nɑ mǝ kʋyɔɣɔtʋtʋ. Ɩ́ yɔɣɔtɑ-m kɑlɑmpɑɑnɩ tɔmnɑɑ mpɑ tɔ, mɑ nɩɩwɑ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ, mɑɑ kpiisi-mɛ. Tɛtʋnɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ-mɛ tɔ, pɑ lɑŋɑ kɑ́ hʋlʋmɩ.
15Seyii nɑ Ɩtɔm pulɑsɩ mɛ, pɩɩ kpiisi mǝ tɛtʋ tǝnɑ. Mpi tɔ, wɑɑtʋ wei pǝ kpiisɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ nɑ tǝ́ pǝsɩ ncɑɑlɛ tɔ, mǝ lɑŋɑ hʋlʋmɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɑntulinyɑ kɑ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ.