Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ-m sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, tɔɔ kʋllɑɑ hɛkʋ tɑɑ kɛ́ n wɛɛ. Pɑ wɛnɑ ɩsɛ pɑɑ nɑɑkɩ pʋlʋ. Pǝyele pɑ wɛnɑ ŋkpɑŋŋ, pɑɑ nɩɩkɩ nɑtǝlɩ. Mpi tɔ, pɑ kɛ́ ŋkpɑntɛɛlǝŋ nyǝ́mɑ kɛ́.
3Yʋlʋ nyɑ́, tɑɣɑnɩ nyɑ́ wontu. Tɔ mpɑɑʋ kɛ ilim nɑ pǝ ɩsǝlɛ kɛ pɑ ɩsɛntɑɑ. Lɩɩ timpi n wɛ mpʋ tɔ nɑ ń lɑɣɑsɩ tǝfɑtɛ. Ntɑnyɩ pɑɑ nɑ́ sɩ pɑ kɛ́ tɔɔ kʋllɑɑ.
4Lǝsɩ nyɑ́ wontu kɛ ilim tɑɑ, ɩsɩɩ mpɑɑ tɔntʋ nɑ pɑ́ nɑɑkɩ. Ɩlɛnɑ ń tɛɛ tɔntɛ kɛ tɑɑnɑɣɑ, ɩsɩɩ pɑ kuukuɣu yǝlɑɑ kɛ yoou tɑɑ tɔ.
5Tʋlɩ ɩcɑtɛ koluŋɑ kɛ pɑ ɩsɛntɑɑ, nɑ ń lǝsɩ nyɑ́ wontu nɑ tǝnɑ.
6Ɩlɛnɑ ń sǝɣǝlɩ-tɩ nɑ ń lɩɩ ɑhoo. Tɑkɩ nyɑ́ ɩsɛntɔɔ, tɑɑ nyǝnɩ ɑtɛ. Mɑ cɑɑ kɛ́ sɩ ń wɛɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ kʋhʋlʋm mpi pɩɩ kpɑɑlɩ-wɛ tɔ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ lɑpɑ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ heelɑ-m tɔ. Mɑ lɩɩ ilim tɑɑ kɛ́, nɑ mɑ wontu ɩsɩɩ mpɑɑ tɔntʋ. Ɩlɛnɑ tɑɑnɑɣɑ mɑ́ tʋlɩ koluŋɑ kɛ pʋ́ʋ́ɣʋ́ nɑ niŋ. Nɑ mɑ́ lǝsɩ-tǝɣɩ ɑhoo tɑɑ nɑ mɑ́ hɔɣɔlɩ nɑ pɑ́ nɑɑkɩ-m.
8Tɛʋ femɑ ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tɔ-m sɩ:
9Yʋlʋ nyɑ́, tɔɔ kʋllɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɛ, ɩsǝntɔ pɑ kɑɑ lɑŋɩ-ŋ pɔɔsʋɣʋ sɩ pepeɣe n lɑkɩ mpʋ?
10Ɩlɛ cɔ-wɛ sɩ: Tɑcɑɑ kpɑɑlǝɣǝnɑ Yosɑlɛm wulɑʋ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ tǝnɑ tɔ.
11Heeli-wɛ sɩ n kɑ pǝsɩ kʋhʋlʋm mpi pǝ hʋlǝɣɩ-wɛ sɩ pɑɑ kuu-wɛ tɔ. Nti n lɑpɑ tɔ, ntɩ tɩɩ mɑɣɑnnɑ-wɛ. Kolontunɑɑ kɑ kuu-wɛ nɑ pɑ́ tɛɛnɑ yomle.
12Pɑɑ tʋlɩ ɩcɑtɛ koluŋɑ kɛ pʋ́ʋ́ɣʋ́. Pɑ wulɑʋ kɑ́ lɩɩ ɑhoo, nɑ ɩ́ hɔɣɔlɑ ɩ wontu nɑ ɩ́ tɑkɑ ɩ ɩsɛntɔɔ sɩ ɩ tɑɑ nɑ tɛtʋ.
13Tɑcɑɑ sɩ mɑɑ nyǝpɩ-ɩ puluɣu nɑ mɑ́ kpɑ-ɩ kʋ tɑɑ. Mɑɑ ponɑ-ɩ Pɑpiloni nyǝ́mɑ tɛtʋ tɑɑ, ɩ kɑɑ nɑ. Pǝyele tǝnɑɣɑ ɩ kɑ́ sɩ.
14Ɩlɛnɑ mɑ́ yɑsɩ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ-ɩ nɑ pɑ́ sǝŋnɑ-ɩ tɔ. Mɑɑ yɑsɩ pɑ tɑŋlɑɑ nɑ pɑ yoolɑɑ kɛ pɑɑ le.
15Mɑɑ yɑsɩ-wɛɣɛ piitimnɑɑ tɑɑ kɛ́ tɛtʋ pɑɣɑlɛ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ pɑɑ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
16Amɑ mɑɑ yele nɑ pɑ tɑɑ ɑpɑlɑɑ nɑpǝlɩ pɑ́ fiti yoou, nɑ nyɔɣɔsɩ nɑ kʋtɔŋ. Pɛlɛ pɑɑ tɛlǝsǝnɑ piitimnɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ pɑɑ polo tɔɣɔ pɑ ɑcɑɑlǝtʋ tɔm. Ɩlɛnɑ pɑ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
18Yʋlʋ nyɑ́, tɔɣɔ nyɑ́ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ seluɣu, nɑ ń nyɔɔ nyɑ́ lʋm nɑ sɔɣɔntʋ nɑ seluɣu.

19Tɛlǝsɩ tɛtʋ yǝlɑɑ sɩ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ tɔm sɩ, pɑɑ tɔɣɔ pɑ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ sɔɣɔntʋ nɑ pɑ́ nyɔɔ pɑ lʋm nɑ seluɣu. Mpi tɔ, pɑɑ kpiisi pɑ tɛtʋ tǝnɑ, nɑ tǝ tɑɑ nyǝm tǝnɑ kɛ tǝ tɑɑ yǝlɑɑ mʋsʋŋ tɔɔ.
20Pɑɑ yɔkɩ ɑcɑlɛɛ sɔsɔɔnɑ nnɑ ɑ tɑɑ yǝlɑɑ suwɑ tɔ nɑ pɑ́ kpiisi tɛtʋ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣǝlɛ pɑɑ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ pɔɔsɑ-m sɩ:
22Yʋlʋ nyɑ́, pepe tɔɔ kɛ́ pǝ pǝsɑ yǝlɑɑ kɛ ɩtuule sɩ: Kʋyɛɛŋ tɛɛkɩ yem nɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ nɑwɑ ntiɣi toosee tɑkɑ tɑɑ tɔ tɩɩ lɑkɩ?
23Mpʋ tɔ, heeli-wɛ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ mɑɑ sɩɩ tǝnɑɣɑ kɛ ɩtuule ntɛ́ tǝ tɔm kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ. Kʋyɛɛŋ tɔŋɑ kɔntɛ, toosee tɑkɑ tǝnɑ kɑ́ lɑ kɛ́ ɩsɩɩ pɑ nɑɑkʋɣʋ-yɛ tɔ.
24Mpi tɔ, pɑ kɑɑ tɑsɑ pɔpɔtʋ toosee tɑkɑ kɛ toosuɣu. Yɑɑ pɑ́ nɑɑkɩ tɔm kʋtʋsʋtʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ.
25Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ kɑɑ su. Ye mɑ yɔɣɔtɑ nti tɩɩ lɑ kɛ́, tǝ kɑɑ leeli. Tɔɔ kʋllɑɑ mɛ, mɑɑ yɔɣɔtɩ tɔm nɑ tǝ́ lɑ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
26Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
27Yʋlʋ nyɑ́, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ nyɑ́ toosee ɩɩ lɑkɩ ɩsɩɩ n toosuɣu tɔ. Pǝyele mɑ tɔmnɑɑ mpɑ n kpɑɑlǝɣɩ tɔ, tǝ tɑ kɛ nɔɔnɔɔ nyǝntʋ.
28Pǝ tɔɔ tɔ, tɛlǝsɩ-wɛ sɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́, mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ, mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ yoosuɣu kɑɑ wɛɛnɑ wɑɑtʋ. Tɩɩ yoosi kɛ́ ɩsɩɩ mɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.