Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ: Yʋlʋ nyɑ́, tɛlǝsɩ Mesɛkɩ nɑ Tupɑɑlɩ pǝ yǝlɑɑ nyʋɣʋ tʋ sɔsɔ Kɔkɩ sɩ, mɑɑ kʋlɩ nyɑ́ tɔɔ.
2Mɑɑ cɑɑlɩ-ŋ nɑ ń lɩɩ mɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ tǝnɑ. N kɑ polo nɑ ń yoonɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ pɔ́ɔ́ŋ.
3Mɑɑ yoonɑ-ŋ nɑ nyɑ́ tɔɔʋ pɛlɩ nyɑ́ niŋ mpǝtǝŋ tɑɑ. Nyɑ́ nyǝmɑ́ kɑ lɩɩ nyɑ́ ntɔɣɔŋ tɑɑ nɑ ɑ́ hoti.
4Ɩlɛnɑ pɑ́ kʋ́ nyɑ́ nɑ nyɑ́ yoolɑɑ nɑ nyɑ́ tɑɑpɑlɑɑ sɑmɑɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ pɔ́ɔ́ŋ tɑɑ. Mɑɑ yele nɑ sumɑsɩ nɑ tɑɑlɛ wontu tɔɣɔ-mɛ.
5Tɑɑlɛ kɛ ɩ́ kɑ́ sɩ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ.
6Tɑcɑɑ sɩ, mɑɑ sɔ kɔkɔ kɛ Mɑkɔkɩ tɛtʋ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ yǝlɑɑ cɑɣɑ tǝpɑmm kɛ teŋku nɔɣɔ. Pʋlʋpʋ ɩɩ pɛkǝlǝɣɩ-wɛ. Tǝnɑɣɑ yǝlɑɑ tǝnɑ kɑ́ nyǝnɑ sɩ, mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ Ɩsɔ.
7Mɑɑ hʋ́lɩ́ mɑ hǝtɛ nɑŋŋ wɛɛtʋ kɛ mɑ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ. Mɑ kɑɑ yele nɑ pɑ́ tɑsɑ-mɛɣɛ pilisuɣu. Ɩlɛnɑ piitimnɑɑ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ Ɩsɔ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑŋŋtʋ.
8Yɑɑsinɑɑ mpɛ pɑɑ kɔɔ kɛ́. Hɑlɩ pɑ tɩɩ tɛmɑ cɑɑlʋɣʋ. Kʋyɑkʋ ŋkʋ kʋ tɔm kɛ mɑɑ yɔɣɔtɑɑ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
9Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ́ lɩɩ pɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ. Pɑɑ lu kɔkɔ nɑ pɑ́ nyɑɣɑsɩ pɑ kolontunɑɑ yoou wontu. Pɑɑ kpɑlǝŋ sɔsɔɔŋ nɑ sǝkpeŋ, nɑ tɔɔŋ nɑ nyǝmɑ́. Nmɑntɑɑsɩ sɔsɔɔnsɩ nɑ sǝkpesi, kɑ́ kpɑɑsǝnɑ kɔkɔ ŋkɛ kɑ́ toŋ kɛ pɩɩsɩ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ.
10Ɩ́ kɑɑ tɑsɑ tǝpǝyɑɣɑ cɑɑʋ kɛ tɑɑlɛ. Yɑɑ ɩ́ sɛtɩ-kɛɣɛ hɔtʋɣʋ tɑɑ. Mpi tɔ, yoou wontu kɛ ɩ́ kɑ́ tɑɣɑnǝɣǝnɑ kɔkɔ. Ɩ́ kɑ́ kuu kolontunɑɑ wontu tǝnɑɣɑ. Ɩsɩɩ pɛlɛ pɑɑ kuu mǝ nyǝntʋ tɔ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
11Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ sɩ: Kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ mɑɑ hɑ́ Kɔkɩ kɛ tɛtʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ nɑ pɑ́ pimi-ɩ. Tɛtʋ ntɩ tɩɩ wɛɛ tɔntɑɑ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ kɛ teŋku kʋsǝpʋ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ. Hɑlɩ pǝlɑɑʋ ŋkʋ kɩɩ tǝkɩ mpɑtɔntɑɑ mpɑɑʋ. Tǝnɑɣɑ pɑɑ pi Kɔkɩ nɑ ɩ yoolɑɑ sɑmɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ hɑ lonte ntɛɣɛ hǝtɛ sɩ, Kɔkɩ nɑ ɩ sɑmɑɑ pɑ tɛtɛkǝlɛ.
12Ɩsɔtʋnɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tǝcu kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ́ pi Kɔkɩ-wɛ. Ɩlɛnɑ pǝ́ nyɑɑlɩ tɛtʋ ɑsilimɑ.
13Hɔɣɔlʋɣʋ ŋkʋ kʋ yǝlɑɑ tǝnɑ kɑ́ lɑnɑ pǝ tǝmlɛ ntɛ́. Kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ mɑɑ hʋ́lɩ́ mɑ tǝɣɩ mǝ hɛkʋ nɑ teeli, nɑ mǝ nyʋɣʋ kʋlɩ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
14Pɑɑ lǝsɩ yǝlɑɑ nɑ pɑ́ cɔɔ tɛtʋ kɛ ɩsɔtʋnɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tǝcu, hɛɛsʋɣʋ fɛɩ. Pɑɑ pɛɛkɩ sǝtɑɑ tǝnɑ, nɑ pɑ́ pi-wɛ nɑ pǝ́ nyɑɑlɩ tɛtʋ ɑsilimɑ.
15Pɑɑ cɔɔ tɛtʋ tǝnɑɣɑ tǝpɑɩpɑɩ. Ye pɑ nɑwɑ yʋlʋ kɛ timpi, ɩlɛ pɑ kɑɑ kɑŋmɑɑɣɑ kɛ ɩ tɔɔ. Pintɑɑ kɑ́ tǝŋǝɣɩ nɑ pɑ́ kuuki. Ɩlɛnɑ pɑ́ pukinɑ Kɔkɩ nɑ ɩ sɑmɑɑ pɑ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ piŋ.
16Hɑlɩ pɑɑ yɑɑ ɩcɑtɛ nɑtǝlɩ sɩ Hɑmonɑ. Sɑmɑɑ kɛ pɑ yɑɑ mpʋ nɑ pɑ tɛ́ tɑɑ. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pɩɩ nyɑɑlɩ tɛtʋ ɑsilimɑ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ tɔmɑ-m sɩ: Yʋlʋ nyɑ́, yɑɑ sumɑsɩ nɑ tɑɑlɛ wontu nɑ ń tɛlǝsɩ-tɩ. Tǝ́ lɩɩ pɑɑ timpi, nɑ tǝ́ kɔɔ ɑcimɑ wenɑ mɑ lɑkɩ-tɩ tɔ. Pǝ kɛ́ kɔtɑɣɑ sɔsɔɔŋkɑ kɛ pɔ́ɔ́ŋ tɑɑ kɛ́. Tɩɩ tɔɣɔ nɑntʋ nɑ tǝ́ nyɔɔ cɑlǝm.
18Tɩɩ tɔɣɔ ɑkɑnɑɑ nɑntʋ. Tɩɩ nyɔɔ ɑtɛ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ cɑlǝm. Nyʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɛɣɛ pɑ lɑpǝnɑ kɔtɑɣɑ kɛ ɩwɑɑŋ, nɑ ɩwɛɛsɩ, nɑ pǝŋtʋlʋŋ, nɑ Pɑsɑŋ tɛtʋ nɑɑŋ kʋfɑŋ nim nyǝŋ lonte tɑɑ.

19Wontu kɑ tɔɣɔ nɑntʋ nim nɑ tǝ́ hɑɣɑ. Tɩɩ nyɔɔ cɑlǝm nɑ pǝ́ kʋ-tǝɣɩ sʋlʋm nyǝm. Kɔtɑɣɑ ŋkɑ mɑ lɑkɩ-mɛ tɔ kɑ wule kɛ pɩɩ lɑ mpʋ.
20Wontu ntɩ tɩɩ tɔɣɔ kpɑɣɑnǝŋ nɑ ɩ cɑɣɑlɑɑ, nɑ ɑkɑnɑɑ nɑ yoolɑɑ nɑntʋ nɑ tǝ́ hɑɣɑ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
21Mɑɑ hʋ́lɩ́ mɑ toŋ kɛ piitimnɑɑ tɑɑ. Pɑɑ nɑ́ ɩsǝnɑ mɑ hʋʋkɩ mɑ hʋʋlɛ, nɑ ɩsǝnɑ mɑ hɔŋ pɑ ŋkpɑŋŋ tɔ.
22Pǝ kpɑɣɑʋ nɔɔnɔɔ tɔ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ́ cɛkǝnɑ sɩ, mɑɣɑlɛ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ, hɑlǝnɑ tɑm tɔɔ.
23Piitimnɑɑ kɑ́ cɛkǝnɑ sɩ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ mǝ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ kɛ́ pǝ kuu-mɛ. Ɩ́ tɑ tɔkɩ Ɩsɔ Tɔm kɛ teu, ɩlɛnɑ ɩ́ hɑ-mɛɣɛ siɣile. Ɩ tʋ-mɛɣɛ mǝ kolontunɑɑ niŋ tɑɑ, nɑ pɛlɛ pɑ́ kʋ-mɛ.
24Mɑ hɑ-mɛɣɛ siɣile kɛ́. Mɑ lɑpɑ-mɛ ɩsɩɩ mǝ ɑsilimɑ nɑ mǝ kɑwɑlɑɣɑ wɛɛ tɔ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑ wɛnɑ mɑ hǝtɛ ɩsɛsɛɛmlɛ kɛ́. Mɑɑ wɛɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ pǝtɔɔtǝlɛ. Mɑɑ kɔnɑ Yɑkɔpʋ yǝlɑɑ mpɑ kolontunɑɑ kɑ kuuwɑ tɔ.
26Wɑɑtʋ wei ɩ́ kɑ́ cɑɣɑ mǝ tɛtʋ tɑɑ, nɑ ɩɩ nyɑnnɑ pʋlʋ tɔ. Pǝyele nɔɣɔlʋ kɑɑ wɑkǝlɩ mǝ lɑŋɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ sɔɔ mǝ fɛɛlɛ tɔɔ. Nɑ ɩsǝnɑ ɩ́ tɑɑ tɔkɩ mɑ tɔm kɛ teu tɔ pǝ tɔɔ.
27Mɑɑ lǝsɩ-mɛɣɛ piitimnɑɑ tɑɑ. Mɑɑ cɔɔ mǝ kolontunɑɑ ɑcɑlɛɛ, nɑ mɑ́ kpeɣeli-mɛ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ nyǝnɩ-m Ɩsɔ nɑŋŋtʋ kɛ piitimnɑɑ pɑɣɑlɛ ɩsɛntɑɑ.
28Ɩlɛ ɩ́ kɑ́ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ. Mɑ́ lɑpǝnɑ nɑ pɑ́ kuu-mɛ nɑ pɑ́ tɛɛnɑ. Mɑɑ kpeɣelinɑ-mɛɣɛ mǝ tɛtʋ tɑɑ. Mɑ kɑɑ yele mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋɣʋ tǝnɑ.
29Mɑ kɑɑ tɑsɑ-mɛɣɛ siɣile hɑʋ. Amɑ mɑɑ tʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑɑ kɛ́ mɑ feesuɣu kɛ́. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.