Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ lɩɩnɑ-m ɑwɑlɩ tɔɔ tɑɣɑ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ ponɑ-m kutuluŋ wei ɩ wɛ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ tɔ. Koluŋɑ nɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ wɑɑlɩ kutuluɣu pǝ kiŋ ntɛ́.
2Ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ kutuluŋ ɩnɩ, ɩ tɑɣɑlǝŋ kɑ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ kɛ́. Ɩ wɑŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ hiu nɑ kɑkpɑsɩ.
3Kutuluɣu ŋkʋ kʋ hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ nyǝnɑɣɑ, ɩkpɑtɛ nte tǝ wɑŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ tɔɣɔ. Tǝlɛ tǝ cɔɔ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ kʋ hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ nɑ́ɑ́ nyǝnǝɣɩ ɑwɑlɩ tɔɔ tɑɣɑ kumte. Kʋ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluŋ ɩnɩ ɩ tooso, ɩ wɛnɑ sɑkɑsɩ kɛ tǝmɑ tɔɔ kɛ́.
4Pǝ tɑɑ tɔɔ tɑɣɑ hɔɣɔlʋɣʋ tɔɔ kɛ mpʋŋ ɩsɛntɑɑ, ɩkpɑtɛ nɑtǝlɩ tǝ wɛɛ nɑ tǝ wɑŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ kɑkpɑsɩ. Tǝ tɑɣɑlǝŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ. Ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ kɛ́ kutuluŋ ɩnɩ ɩ nɔnɔɔsɩ kɑ wɛnnɑɑ.
5Ɩsɔtɑɑ kutuluŋ sɛkɑ wɑŋ kɛ pǝtɛɛ nyǝŋ. Mpi tɔ, sɑkɑsɩ ŋmɩɩsɑ-ɩ kɛ́, nɑ pǝ́ kǝlɩ hɛkʋ tɑɑ nyǝŋ, nɑ pǝtɛɛ nyǝŋ.
6Kutuluɣu ŋkʋ kʋ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluŋ tooso, kɑ wɛnɑ sɑkɑsɩ kɛ tǝmɑ tɔɔ kɛ́. Ɩlɛ pɑ tɑ tʋ-ɩ ɑkelenɑɑ ɩsɩɩ kutuluŋ lɛlǝŋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ kutuluŋ ŋmɩɩnɑ ḿpʋ́ɣʋ́ ɑtɛ tɔɔ nɑ pǝ́ kpɑɑkɩ.
7Mpʋŋ ɩnɩ ɩ koloosi nsi sɩ wɛnnɑ ɑwɑlɩ tɔɔ tɑɣɑ tɔɔ hɔɣɔlʋɣʋ tɔ, sɩ tɑɣɑlǝŋ kɑ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ hiu nɑ kɑkpɑsɩ kɛ́.
8Mpi tɔ, kutuluŋ ɩnɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ tɑɣɑlǝŋ kɑ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ hiu nɑ kɑkpɑsɩ kɛ́. Ɩlɛnɑ kutuluŋ wei ɩ wɛnnɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ hɔɣɔlʋɣʋ tɔ ɩ tɑɣɑlǝŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ.
9Kutuluŋ ɩnɩ ɩ pǝtɛɛ kɑ wɛ nɔnɔɣɔ nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ. Ye n lɩɩnɑ ɑwɑlɩ tɔɔ tɑɣɑ tɔɔ nyǝŋkɑ, ŋkɛɣɛ n sʋʋkǝnɑ.
10Tɑɣɑ koluŋɑ tǝcɑɑllɛ kɛ nɔnɔɣɔ ŋkɛ kɑ wɛɛ. Kutuluŋ kɑ wɛ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ, nɑ ɩ́ nyǝnǝɣɩ koluŋɑ. Nɑ kutuluɣu ŋku kʋ wɛ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ wɑɑlɩ tɔ.
11Ɩkpɑtɛ nɑtǝlɩ tɩɩ wɛ kutuluŋ ɩnɩ ɩ kiŋ. Kutuluŋ ɩnɩ ɩ́ sǝŋʋɣʋ nɑ ɩ wɑŋ nɑ ɩ tɑɣɑlǝŋ nɑ ɩ nɔnɔɔsɩ, kɑ nǝɣǝsǝnɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ nyǝŋ kɛ́.
12Mpʋ tɔtɔɣɔ pɩɩ wɛɛ, nɑ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ kutuluɣu nɔnɔɔsɩ. Timpi ɩkpɑtɛ ntɛ tǝ cɑɑlɑɑ tɔɣɔ nɔnɔɣɔ kɑ wɛɛ. Nɑ kɑ́ nyǝnǝɣɩ Ɩsɔ nɑ yǝlɑɑ pɑ tǝsulle koluŋɑ. Ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ kɛ́ pɑ sʋʋkɑɣɑnɑ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ heelɑ-m sɩ, ilim ntɔɣɔŋ nɑ pǝ mpǝtǝŋ tɔɔ kutuluŋ wei ɩ nyǝnǝɣɩ tɑɣɑ tɔ ɩ kɛ́ Ɩsɔ nyǝŋ kɛ́. Kɔtǝlɑɑ mpɑ pɑ sʋʋkɩ Ɩsɔ kutuluŋ tɑɑ tɔ, ɩ tɑɑ kɛ́ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ tɔɣɔ Ɩsɔ tɔɣɔnɑɣɑ. Ɩ tɑɑ tɔtɔɣɔ pǝ wɛɛ sɩ, pɑ́ sɩɩ Ɩsɔ nyǝm. Ɩsɩɩ kʋhɑʋ nɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ pɑ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ tɔ. Nɑ tɑɣɑnʋɣʋ nyǝŋkɑ. Mpi tɔ, pǝ kɛ́ Ɩsɔ lonte kɛ́.
14Ye kɔtǝlɑɑ mpɑ pɑ lɑɑlɑɑ nɑ pɑ́ sʋʋ Ɩsɔ lonte tɑɑ tǝnɑ. Pǝ fɛɩ sɩ pɑ́ lɩɩnɑ tɑɣɑ tɔɔ nɔnɔɣɔ. Pǝ wɛɛ sɩ, pɑ́ yele tǝnɑɣɑ wontu nti pɑ suuwɑ nɑ pɑ́ lɑnɑ Tɑcɑɑ tǝmlɛ tɔɣɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ suu lɛntɩ nɑ pɑ́ polo timpi sɑmɑɑ kotɑɑ tɔ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ tɛmɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɑɑ tɔɔ kɛ́ mɑɣɑsʋɣʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ yɑɑ-m nɑ tǝ́ lɩɩnɑ ilim tǝlɩɩlɛ nɔnɔɣɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ nɑɑlɩ mɑɣɑsʋɣʋ kɛ ɩkpɑtɛ nte tǝ cɔɔnɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɔ.
16Cɑmlʋɣʋ kɛ ɩ mɑɣɑsɑɣɑnɑ. Nkʋɣʋ ɩ nyǝmnɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɣɑlǝŋ. Hɔɣɔlʋɣʋ ŋkʋ kɩɩ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (250).
17Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ mɑɣɑsɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ hɔɣɔlʋɣʋ. Nɑ pǝ mpǝtǝŋ tɔɔ nyǝŋkʋ, nɑ pǝ tʋtʋlɛ nyǝŋkʋ. Ɩlɛnɑ pǝ tɑɣɑlǝŋ lɩɩ kʋlʋm. Pɑɑ hɔɣɔlʋɣʋ ŋkuɣu mɛɛtǝlǝnɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (250).
20Ɩsǝnɑ ɩ mɑɣɑsɑ koluŋɑ ŋkɑ kɑ cɔɔnɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɔ, kɑ kɔŋkɔmǝŋ liɣiti tɔɣɔlɛ. Koluŋɑ ŋkɛ kɑ tɑɣɑlǝŋ nɑ kɑ wɑŋ kɑ wɛ teitei kɛ́. Pɑɑ kɔŋkɔŋ ŋkuɣu mɛɛtǝlǝnɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (250). Koluŋɑ ŋkɛ kɑɑ fɑɣɑnɑ yǝlɑɑ tǝnɑ tǝcɑɣɑlɛ nɑ Ɩsɔ nyǝntɛ.