Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, kɛɛsɩ ɩsɛ nɑ Amoni nyǝ́mɑ tɛtʋ tɔɔ. Yɔɣɔtɩ ɩsɑɣɑtʋnɑɑ mpɑ pɑɑ mɑɣɑnɑ-wɛ tɔ, pɑ tɔm.
3Tɛlǝsɩ-wɛ sɩ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ ɩ́ woŋɑɑ nɑ ɩ́ kpɑlǝsɩ kʋyɑŋku mɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ wɑkǝlɑɑ tɔ. Ɩ́ kpiisɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ. Kolontunɑɑ kuu Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ tɛɛnɑ.
4Mɑɑ yele nɑ ilim tǝlɩɩlɛ nyǝ́mɑ tɔɣɔ mǝ tɛtʋ. Pɑɑ siki pɑ tǝsʋʋlɛnɑɑ nɑ pɑ́ kɑ́ pɑ kɑlǝkǝŋ. Pɑɑ tɔɣɔ mǝ tɛtʋ kʋlʋlʋm, nɑ pɑ́ nyɔɔ mǝ nɑɑlǝm.
5Mɑɑ pǝsɩ mǝ ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ Lɑpɑɑ kɛ yooyoonɑɑ tǝtɔɣɔlɛ. Mǝ tɛtʋ tǝnɑ kɑ pǝsɩ heeŋ tǝhɛɛsǝlɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
6Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ, mǝ lɑŋlɛ hɛɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ wɑhɑlɑnɑɑ. Ɩ́ woŋɑɑ nɑ ɩ́ ŋmɑɑlɩ nɑ ɩ́ footi-wɛɣɛ kɑtɑtǝlɑɣɑ.
7Mɑɑ tʋ-mɛɣɛ niŋ nɑ mɑ́ yele nɑ piitimnɑɑ lɛlɑɑ lɛɛkɩ mǝ nyǝm tǝnɑ. Mɑɑ kpiisi-mɛ tǝkpɑtɑɑ kɛ́ tɛtʋnɑɑ lɛlɑɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
8Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ Ɩsɔ tɔmɑ sɩ: Mowɑpʋ nɑ Seyii pǝ nyǝ́mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ, Yutɑ yǝlɑɑ wɛ teitei kɛ́ ɩsɩɩ piitim lɛmpɩ nyǝ́mɑ. Pɑ tɑ pɑɣɑtɩ.
9Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ yele nɑ kolontunɑɑ tii ɑcɑlɛɛ nnɑ ɑ wɛ Mowɑpʋ tɛtʋ toŋɑ tɔɔ tɔ ɑ tɔɔ. Anɩ ɑ kentinɑ pɑ tɔɔ. Pɑɑ yɔkɩ-yɛɣɛ kʋlʋm kʋlʋm. Pɑɑ ɑ tɑɑ wenɑ ɑ kǝlɑ teu tɔ, ɩsɩɩ Pɛtɩ-Yesimɔtɩ, nɑ Pɑɑlɩ-Meyɔŋ, nɑ Kiliyɑtɑyim.
10Mɑɑ yele nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ tɔntɑɑ tɔɣɔ Mowɑpʋ*fɑ* nyǝ́mɑ tɛtʋ. Ɩsɩɩ pɑ tɔɣɔʋ Amɔŋ nyǝ́mɑ nyǝntʋ tɔ. Hɑlɩ nɔɣɔlʋ kɑɑ kɔɔ ɩ́ tɔɔsɩ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ mɛ mǝ tɔɔ.
11Mɑɑ tǝŋ siɣisuɣu kɛ́ nɑ mɑ́ lɑnɑ-mɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ tɔmɑ sɩ: Ɩtɔm nyǝ́mɑ mɛ mǝ tɑsǝkǝlɛ ntɛ́, lɛɛtʋɣʋ mpi ɩ́ lɛɛtɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔ.
13Mɑɑ tʋ-mɛɣɛ niŋ. Mɑɑ kʋ́ yǝlɑɑ nɑ wontu. Pɩɩ kpiisi-mɛɣɛ pǝ kpɑɣɑʋ Temɑŋ ɩcɑtɛ, hɑlǝnɑ Tetɑŋ nyǝntɛ tɔ.
14Mɑɑ yele nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɛɛtɩ Ɩtɔm nyǝ́mɑ mɛ nɑ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́. Ɩlɛnɑ ɩ́ cɛkǝnɑ mɑ lɛɛtʋɣʋ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ tɔmɑ sɩ: Mpi pǝ tɔɔ tɔ. Filiisi nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ tɑɣɑnɑ mǝ lɛɛtʋɣʋ. Ɩ́ lɛɛtɑ Yutɑ nyǝ́mɑ, ɩ́ nyǝnɑ-wɛɣɛ yem. Ɩ́ pɛɛkɑɑ sɩ ɩ́ kpiisi-wɛ nɑ tɑɑ hɑŋɑɣɑ tɑm nyǝŋkɑ.
16Tɑcɑɑ Ɩsɔ sɩ, mɑɑ tʋ́ Filiisi nyǝ́mɑ mɛɣɛ niŋ. Mɑɑ kpiisi mǝ tǝnɑ mpɑ ɩ́ lɩɩnɑ Kɑfǝtɔɔ tɛtʋ nɑ ɩ́ cɑɣɑ teŋku nɔɣɔ tɔ.
17Mɑɑ lɛɛtɩ-mɛɣɛ sɔsɔm, nɑ mɑ́ hɔ mǝ ŋkpɑŋŋ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́. Wɑɑtʋ wei mɑɑ lɑ-mɛɣɛ mpʋ tɔɣɔ ɩ́ kɑ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.