Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, wii Tiii ɩcɑtɛ tɔɔ sɩ:
3Hei, Tiii, nyɑ́ wei n wɛ teŋku nɔɣɔ, nɑ nyɑ́ nɑ teŋku tɑɑ tɛtʋnɑɑ pɑɣɑlɛ ɩ́ lɑkɩ tɑɑtǝlɛ tɔ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: N tɔŋɑɣɑ sɩ n tewɑ tǝmɑmmɑm ɩlɛ?
4Nyɑ́ toosi ntɛ́ hɑtoo teŋku hɛkʋ tɑɑ. Nyɑ́ sɑɑkǝlɑɑ sɑɑkɑ-ŋ teu kɛ́.
5Senii pʋɣʋ tɩɩŋ kʋpɑŋ kɛ ɩ́ sɑɑkǝnɑ kpɩɩlʋɣʋ. Ɩ́ cɑɑ Lipɑŋ tɩɩŋ kʋpɑŋ nɑ ɩ́ lɑ́ tesikɑ sɔsɑɣɑ.
6Pɑsɑŋ tɛtʋ tɩɩŋ kʋpɑŋ kɛ ɩ́ sɑɑkɑ kpɩɩlǝŋ lɔɣɔlɑsɩ nsi pɑ hɑtǝɣǝnɑ lʋm tɔ. Ɩ́ sɑɑkɑ kʋcɑcɑɣɑŋ nɑ Kǝlɛɛkɩ tɛtʋ tɩɩŋ nɑ ɩ́ tʋ pǝ tɔɔ kɛ́ tuu kelɑ*fɑ*. sɔsɔɔm kɛ́.
7Icipiti kpoŋkpontu toŋ nyǝntʋ kɛ ɩ́ lʋʋnɑ mǝ kpɩɩlǝŋ pɔɔŋ nɑ ɩ́ sɔ. Mǝ pɔɔŋ ɩnǝɣɩ pɑ nyǝŋnɑ-mɛɣɛ pooluŋ. Sipili tɛtʋ pɔɔŋ wei pɑ sɛɛsɑɑ nɑ pɑ́ lii ɑkpɑɑyɑlɑ tɔɣɔ ɩ́ tɑkɑ mǝ kɑtɑɑtɑɣɑ wontu tɔɔ.
8Sitɔŋ nɑ Alǝfɑtɩ pǝ ɑcɑlɛɛ yǝlɑɑ ntɛ́ mǝ kpɩɩlǝŋ sɑɑlɑɑ. Tiii nyǝntɑɑ sɔsɑɑ ntɛ́ kpɩɩlʋɣʋ pɑɑsǝnlɑɑ.
9Pipǝlɔsɩ ɩcɑtɛ yǝlɑɑ mpɑ pɑ nyǝ́mɑ niŋ tǝmɑ lɑpʋ nɑ pɑ́ wɛ cɑŋǝm kɛ teu tɔ. Mpɛ pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ kpɩɩlʋɣʋ pɔɣɔlʋɣʋ kɛ tɑɣɑnʋɣʋ. Teŋku kpɩɩlǝŋ sɔsɔɔŋ kɔŋɑɣɑ mǝ tɛɣɛ. Ɩ tɑɑ yǝlɑɑ yɑkɩ mǝ kɑtɑɑtɑɣɑ wontu.
10Pɛɛsɩ nɑ Lutɩ nɑ Puti pǝ yoolɑɑ lɑkɑɣɑ nyɑ́ yoolɑɑ kɛ tǝmlɛ. Mpɛ pɑ pusɑɣɑnɑ kpɑlǝŋ nɑ yoou kɑhusi kɛ tǝsikilenɑɑ tɑɑ. Mpʋ pǝ kʋsɑɣɑnɑ nyɑ́ nyʋɣʋ.
11Mǝ mɑɣɑmɑɣɑ mǝ yoolɑɑ nɑ Alǝfɑtɩ ɩcɑtɛ yǝlɑɑ pɑ feŋɑɣɑnɑ mǝ koloosi. Nɑ Kɑmmɑtɩ yǝlɑɑ nɑ́ɑ́ feŋiɣi ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluŋ. Ɩ́ pusɑɣɑ mǝ kpɑlǝŋ kɛ koluŋɑ ŋkɑ kɑɑ cɔɔnɑ-mɛ tɔ kɑ tɔɔ kɛ́. Pɛlɛ pɑ lɑkɑɣɑnɑ nɑ mǝ teu sɔɔsǝɣɩ.
12Tiii, nyɑ́ nɑ Tɑɑsisi tɛtʋ nyǝ́mɑ ɩ́ lɑkɑɣɑnɑ tɑɑtǝlɛ. Mpi tɔ, n kɑ wɛnɑ kʋpɛɛtǝm kɛ tuutuumɑ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ pɛɛtǝɣǝnɑ-ŋ liɣitee nyǝɣǝtʋ, nɑ nyǝɣǝlʋɣʋ nɑ kʋsɛɛmʋɣʋ nɑ kʋhʋlʋmʋɣʋ sǝlǝpɑ nyǝŋkʋ.
13Hɑlɩ Tiii nyɑ́ nɑ Kǝlɛɛsɩ nɑ Tupɑɑlɩ nɑ Mesɛkɩ pǝ tɛtʋ yǝlɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ lɑkɑɣɑ tɑɑtǝlɛ. Pɛlɛ pɑ lɑɣɑsɑɣɑnɑ-mɛɣɛ yomɑɑ nɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ wontu.
14Tokɑɑmɑ nyǝ́mɑ nɑ́ kɔŋɑɣɑnɑ kɛɛkɛnɑɑ kpɑɣɑnǝŋ nɑ ɑsewɑ nyǝŋ. Nɑ kpɑŋɑsɩ cɑmnɑnɑɑ*fɑ* nɑ pɑ́ pɛɛtǝɣǝnɑ-mɛ. pǝ́ lʋlɩ mpi tɔ.
15Mǝ nɑ Tetɑŋ tɛtʋ nyǝ́mɑ ɩ́ lɑkɑɣɑnɑ tɑɑtǝlɛ. Nɑ tɛtʋnɑɑ mpɑ lʋm cɔɔnɑɑ tɔ pɑ pɑɣɑlɛ nyǝ́mɑ tɔtɔ. Pɛlɛ pɑ fɛlǝɣɩ-mɛɣɛ tuuŋ kelɑ nɑ tɑɑsɩ kʋkpɛɛtɑsɩ nɑsǝlɩ.
16Ɩtɔm nyǝ́mɑ yɑkɑɣɑ mǝ wontu pɑɣɑlɛ kɛ́, nɑ pɑ́ fɛlǝɣɩ-mɛɣɛ liɣitee pɛɛ tiŋ ɑtɔntɔɔtɛ nɑ kʋsɛɛmlɛ, nɑ pɔɔŋ wei pɑ lii ɑkpɑɑyɑlɑ tɔ. Nɑ wei pɑ sɔpɑ tɔ, nɑ kpoŋkpontu toŋ nyǝntʋ pɔɔŋ, nɑ pɔɣɔlɑsɩ.
17Yutɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ pǝ yǝlɑɑ pɛɛtɑɣɑnɑ-mɛɣɛ tɔɣɔnɑɣɑ pee kɛ́, nɑ tɩɩŋ nɑ nim, nɑ kɔɔlɛ.
18Tɑmɑsɩ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ yɑkɑɣɑ mǝ wontu pɑɣɑlɛ nɑ mǝ kʋwɛnɑm pɑɣɑlɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ fɛlǝɣɩ-mɛɣɛ Hɛlǝpɔŋ nyǝ́mɑ sʋlʋm, nɑ Sɑhɑɑ nyǝ́mɑ heeŋ hʋntʋ.
19Hɑtoo Usɑlɩ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ tɑŋ nɑ Yɑfɑŋ pɑ piitimnɑɑ pɑ yɑkɑɣɑ mǝ kiŋ nɑ pɑ pɛɛtǝɣǝnɑ-mɛɣɛ nyǝɣǝlʋɣʋ ŋku pɑ lupɑ tɔ. Nɑ tulɑɑlʋ nɑ nyɩɩtʋ sɔɔsʋŋ nyǝntʋ.
20Kpɑɣɑnǝŋ pɔɔŋ kɛ Tetɑŋ nyǝ́mɑ pɛɛtɑɣɑnɑ-mɛ.
21Mǝ nɑ Lɑɑlupunɑɑ nɑ Ketɑɑ tɛtʋ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ ɩ́ lɑkɑɣɑnɑ tɑɑtǝlɛ, pɛlɛ pɑ yɑkɑɣɑ mǝ wontu nɑ pɑ́ fɛlǝɣɩ-mɛɣɛ ɩwɛɛsɩ, nɑ heeŋ nɑ pǝŋtʋlʋŋ.
22Mǝ nɑ Sɑpɑ tɑɑtǝlɑɑ, nɑ Lɑkǝmɑ nyǝ́mɑ ɩ́ tɑɑtɑɣɑɑnɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑɣɑsǝɣɩ-mɛ nɑ tulɑɑlʋnɑɑ kʋpɑmpɑmɑ, nɑ liɣitee pɛɛ wɑɑnɩ wɑɑnɩ, nɑ wʋlɑ.
23Mǝ nɑ Hɑlɑŋ nɑ Kɑnne nɑ Ɩteni pɑ ɑcɑlɛɛ yǝlɑɑ ɩ́ lɑkɑɣɑnɑ tɑɑtǝlɛ. Hɑlǝnɑ Sɑpɑ nɑ Asuu nɑ Kilimɑtɩ pɑ ɑcɑlɛɛ nyǝ́mɑ tɔtɔ.
24Ɩ́ pɛɛtɑɣɑnɑ-wɛɣɛ kɑcɔkɑ wontu. Nɑ wontu nti pɑ lii ɑkpɑɑyɑlɑ tɔ. Nɑ nti pɑ sɔpɑ tɔ. Nɑ pɔɔŋ wei pɑ pɔɔkɩ ɑtɛ tɔ ɩ kʋcɔlɔcɔlǝŋ, nɑ ŋmɩɩsɩ nsi pɑ lʋʋ teu tɔ.
25Tiii kɑtɑɑtɑɣɑ wontu kɛ Tɑɑsisi kpɩɩlǝŋ sǝɣǝlɑɣɑ. Wontu kɑ su mǝ tɛɣɛ ɩsɩɩ kpɩɩlʋɣʋ kɛ teŋku tɑɑ.
26Mǝ kpɩɩlǝŋ sɑɑlɑɑ ponɑ-mɛɣɛ teŋku lumɑŋ tɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ ilim tǝlɩɩlɛ heelim wɑkǝlɩ-mɛɣɛ tǝnɑ.
27Mǝ kʋwɛnɑm, nɑ mǝ kɑtɑɑtɑɣɑ, nɑ mǝ kʋpɛɛtǝm, nɑ mǝ kpɩɩlǝŋ sɑɑlɑɑ, nɑ ɩ tǝmɑ lɑtɑɑ, nɑ mpɑ pɑ pɑɑsǝɣǝnɑ-ɩ nɑ pɑ tɑɣɑnǝɣɩ-ɩ tɔ. Mǝ tɑɑtǝlɑɑ nɑ mǝ yoolɑɑ mpɑ pɑ wɛ mǝ tɛ nɑ mǝ sɑmɑɑ tǝnɑ. Pɑɑ hoti teŋku lumɑŋ tɑɑ kɛ́ kʋyɑkʋ ŋku ɩ́ kɑ hoti tɔ.
28Kpɩɩlǝŋ sɑɑlɑɑ kɑ́ wii nɑ teŋku nɔɣɔ cɑɣɑlɑɑ nɑ́ɑ́ seliɣi.
29Ɩ sɑɑlɑɑ tǝnɑ kɑ́ lɩɩ pɑ kpɩɩlǝŋ tɑɑ, nɑ ɩ tɑɑ tǝmɑ lɑtɑɑ tǝnɑ tii ɑtɛ.
30Ɩ́ kɑ́ wii Tiii ɩcɑtɛ tɔm nɑ lɑŋwɑkǝllɛ sɔsɔɔlɛ. Ɩ́ kɑ́ pǝlɩ mǝ nyɔɔŋ tɑɑ kɛ́ tɛtʋ, nɑ ɩ́ pilimi tɔlʋmɑ tɑɑ.
31Ɩ́ kɑ́ looli mǝ nyɔɔŋ, nɑ ɩ́ suu mǝ lǝyɑɣɑ wontu nti tǝ wɛ ɩsɩɩ fɔlǝtɔnɑɑ tɑkɑ tɔ. Ɩ́ kɑ́ wii mǝ ɩcɑtɛ tɔɔ, nɑ lɑŋwɑkǝllɛ sɔsɔɔlɛ.
32Ɩ́ kɑ́ wii lǝyɑɣɑ wulɑ nɑ lɑŋpǝsǝlɛ sɔsɔɔlɛ. Ɩ́ kɑ mɑ lɑŋwɑkǝllɛ kɑwǝyɑɣɑ sɩ: Tiii ɩcɑtɛ nyɑ́ n tɑɑ fɛɩnɑ sɑɑlɑ. Amɑ nɔɔnɔɔ pǝ wɑkǝlɑ-ŋ teŋku hɛkʋ tɑɑ.
33Wɑɑtʋ wei nyɑ́ tɔɣɔnɑsɩ lɩɩkɑɣɑnɑ teŋku tɑɑ tɔ, piitimnɑɑ pɑɣɑlɛ kɛ pǝ cɑlǝsɑɣɑ. Nyɑ́ kʋwɛnɑm nɑ nyɑ́ tɑɑtǝlɛ kɑtɑtǝlɑɣɑ tɔɔ, ɑtɛ ɑwulɑɑ sʋʋ toŋ.
34Nɔɔnɔɔ teŋku tɔɣɔ Tiii ɩcɑtɛ nɑ tǝ kɑtɑɑtɑɣɑ wontu. Pǝ kpɛŋnɑ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ kotiɣi tǝ tɑɑ tɔ.
35Teŋku nɔɣɔ yǝlɑɑ tǝnɑ wɛ sɔɣɔntʋ sɔsɔɔntʋ tɑɑ. Pɑ ɑwulɑɑ seliɣi nɑ pɑ ɩsɛntɑɑ wɑkǝlɑɑ.
36Piitimnɑɑ tɑɑtǝlɑɑ kɑ́ kpɛɛtǝɣɩ nyɔɔŋ nɑ sɔɣɔntʋ kɛ Tiii tɔm. Mpi tɔ, mpi pǝ mɑɣɑnɑ-tɛ tɔ pǝ tɔm wɛ sɔɣɔntʋ. Pǝ wɑkǝlɑ-tɛɣɛ tɑm tɔɔ kɛ́.