Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ tɔmɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ sɩ: Yʋlʋ nyɑ́ kpɑɣɑ hʋnʋɣʋ nɑ ń looli nyɑ́ nyʋɣʋ nɑ nyɑ́ tɑntʋɣʋ. Ɩlɛnɑ ń cɑɑ sɑnǝyɑ nɑ ń mɑɣɑsɩ nyɔɔsɩ nɑ ń tɑlɑ-sǝɣɩ hɔɣɔlǝŋ pɑɣɑlɛ.
2Wɑɑtʋ wei nyɑ́ hǝntʋɣʋ kʋyɛɛŋ ɩ́ tɛmɑ, ɩlɛ ń kuu hɔɣɔlʋɣʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ nɑ ń wɔ kɔkɔ kɛ ɩcɑtɛ hɛkʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ń kuu hɔɣɔlʋɣʋ nɑɑlɛ nyǝŋkʋ nɑ ń lo-sǝɣɩ nyɑ́ lɑɣɑtɛ nɑ ń cɔɔnɑ ɩcɑtɛ. Ɩlɛnɑ ń tɑsɑ hɔɣɔlʋɣʋ tooso nyǝŋkʋ kɛ kuuu tɔtɔ, nɑ ń ŋmɩɩsɩ nɑ heelim kpɑɣɑ. Ɩlɛnɑ mɑ́ kpɛɛ mɑ lɑɣɑtɛ nɑ mɑ́ tʋ sɩ wɑɑlɩ.
3Ɩlɛnɑ ń cosi sɩ tɑɑ kɛ́ pǝcɔ, nɑ ń hɔkɔ nyɑ́ tokonɑɑ ntompee.
4Pǝyele ɩlɛnɑ ń cosi sɩ tɑɑ kɛ́ pǝcɔ, nɑ ń wɔ kɔkɔ tɑɑ, nɑ sɩ́ nyɑɣɑ. Tǝnɑɣɑ kɔkɔ kɑ́ lɩɩnɑ nɑ kɑ́ nyɑɣɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Yosɑlɛm wei, mɑɑ sɩɩwɑ piitimnɑɑ nɑ pɑ tɛtʋ hɛkʋ tɑɑ tɔ, mpi ɩ kɑ tɛɛsǝnɑ tɔɣɔlɛ.
6Mpi tɔ, Yosɑlɛm nyǝ́mɑ wɑkǝlɑ mɑ kiiŋ nɑ mɑ kʋtʋtʋtʋ. Pɑ kʋ pɑ tɩ tɔm nɑ pǝ kǝlɩ ɩsɩɩ mpɑ pɑ cɔɔnɑ-wɛ tɔ. Mpi tɔ, pɑ kisɑ mɑ kiiŋ. Pɑ tɑ tǝŋ mɑ kʋtʋtʋtʋ.
7Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Timpi pɑ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑ pǝ́ kǝlɩ piitimnɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ-wɛ tɔ, pǝ́cɔ́ pɑ kisɑ mɑ kʋtʋtʋtʋ nɑ mɑ kiiŋ tɔkʋɣʋ nɑ pɑ tǝŋ piitim lɛmpɩ nyǝntʋ tɔ,
8mɑ lɑŋlɛ tɑ hɛɛnɑ-wɛ. Mɑɑ hʋʋnɑ-wɛɣɛ piitimnɑɑ mpɛ pɑ ɩsɛntɑɑ.
9Yosɑlɛm nyǝ́mɑ lɑkɑsɩ kǝlɑ ɑcɑɑlǝtʋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ hɔ pɑ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ ɩsǝnɑ tɔ, too tɔ, mɑ tɑ hɔntɑ mpʋ. Pǝyele mɑ kɑɑ tɩɩ tɑsʋ ḿpʋ́ɣʋ́ hɔm.
10Pǝ tɔɔ kɛ́ cɛcɛnɑɑ kɑ tɔɣɔ pɑ piyɑ, nɑ piyɑ nɑ́ɑ́ tɔɣɔ sɩ cɑɑnɑɑ kɛ Yosɑlɛm tɑɑ. Ye pǝ kɑɑsɑ pɑ pʋlʋ, mɑ yele nɑ heelim yɑsɩ-wǝɣɩ pɑɑ timpi. Ɩsǝnɑ mɑɑ hʋʋnɑ-wɛ tɔɣɔlɛ.
11Tɑcɑɑ sɩ: Mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ weesuɣu tʋ kɛ́. Timpi pɑ pilisɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nɑ pɑ tɩɩŋ nɑ pɑ ɑcɑɑlǝtʋ tǝnɑ tɔ, mɑ kɑɑ tɑsɑ-wɛɣɛ nyɩɩlʋɣʋ, yɑɑ mɑ́ wɛɛnɑ pɑ pǝtɔɔtǝlɛ, yɑɑ mɑ hʋlɩ-wɛɣɛ suulu.
12Yosɑlɛm yǝlɑɑ hɔɣɔlǝŋ tooso tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ kɑ́ sǝnɑ yʋlʋkʋsǝkʋ nɑ nyɔɣɔsɩ. Pɑɑ kʋ hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ kɛ yoou tɑɑ kɛ́ pǝ cɔɔnɑʋ ɩcɑtɛ tɔ. Ɩlɛnɑ pǝ kɑɑsɩ hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ, ɩlɛnɑ mɑ yele nɑ heelim yɑsɩ-kʋ, nɑ pǝ́ ponɑ pɑɑ timpi. Ɩlɛnɑ mɑ́ tʋ pɑ wɑɑlɩ nɑ lɑɣɑtɛ.
13Mɑɑ mʋ-wɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́. Mɑɑ yele nɑ ɑ kpɑnɑ ɑ tɩ nɑ mɑ́ lɛɛtɩ-wɛ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ pɑɑ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ-wɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
14Mɑɑ yele nɑ ɩcɑtɛ pǝsɩ kpɛtɛ. Tɩɩ pǝsɩ mpusi pʋlʋɣʋ piitimnɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ-wɛ tɔ, nɑ tɛɛlɑɑ pɑ ɩsɛntɑɑ.
15Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ mɑɑ hʋʋnɑ-wɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ. Mɑɑ hɔ pɑ ŋkpɑŋʋɣʋ nɑ toŋ. Pǝyele pɑɑ pǝsɩ mpusi nɑ fɛɛlɛ pʋlʋpʋ, mpi lɛlɑɑ kɑ nyǝnǝɣǝnɑ tɔ. Pɩɩ sʋsɩ piitimnɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ-wɛ tɔɣɔ wɑtʋ. Mɑɣɑ Tɑcɑɑ mɑ́ yɔɣɔtǝɣǝnɑ mpʋ.
16Mɑɑ tɔ́-wɛɣɛ nyǝmɑ́ sɔtʋ nyǝnɑ wenɑ ɑ kɛ́ nyɔɣɔsɩ tɔ, nɑ pɑ́ sɩ́. Ɩlɛnɑ mɑ́ yele nɑ pǝ́ kpiisi-wɛ. Mpi tɔ, mɑɑ sɔɔsɩ nyɔɣɔsɩ kɛ pɑ wɑhɑlɑnɑɑ tɔɔ. Mɑɑ yɔkɩ pɑ tɔɣɔnɑɣɑ tǝsɩɩlɛ.
17Mɑɑ yele nɑ nyɔɣɔsɩ nɑ tɑɑlɛ wontu ɩsɑɣɑtʋ lɩɩ-wɛ. Pɑɑ lɑŋ piyɑ. Yʋlʋkʋsǝkʋ nɑ yoou kɑ wɑkǝlɩ-wɛ. Mɑɣɑ Tɑcɑɑ, mɑ́ yɔɣɔtǝɣǝnɑ.