Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Esekiel

Esekiel 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1God i tokim mi long singim dispela singsing sori bilong sori long tupela king bilong Israel.
2Mama bilong yu i gutpela laion tru. Em i stap namel long ol laion man, na em i lukautim ol pikinini bilong en na ol i kamap bikpela.
3Wanpela pikinini man bilong en i kamap gutpela yangpela laion. Mama i lainim em long pasin bilong painim abus, na bihain em i kamap laion bilong kaikai man.
4Ol man bilong planti kantri i harim tok long pasin bilong dispela laion. Ol i kam wokim hul long graun na laion i pundaun long hul. Ol i putim huk long wasket bilong en na pulim em i go long kantri Isip.
5Mama i wetim em longpela taim tru tasol pikinini i no kam bek gen. Orait em i makim narapela pikinini man na em tu i kamap gutpela yangpela laion.
6Em i kamap bikpela pinis na em i raun wantaim ol arapela laion, na em i lainim pasin bilong painim abus. Em i kamap laion bilong kaikai man.
7Em i save long ol strongpela haus bilong ol na em i go bagarapim ol taun bilong ol birua. Em i save singaut strong moa yet na olgeta man i save pret.
8Ol man bilong olgeta kantri nabaut i kam bilong pait long dispela laion. Ol i opim umben bilong ol na ol i holimpas em.
9Ol i hukim em na pulim em i go. Ol i kalabusim em insait long wanpela bokis, na ol i bringim em i go long king bilong Babilon. Ol i putim em long strongpela kalabus na em i no inap ranawe i go bek long ol maunten bilong Israel. Na ol manmeri i no inap harim gen singaut bilong en.
10Mama bilong yutupela i wankain olsem yutupela. Em i olsem diwai wain ol i planim klostu long wara. Na diwai i kamap bikpela na i gat planti han na i karim planti pikinini.
11Ol han bilong dispela diwai i strongpela na ol i kamap olsem ol stik ol king i save holim. Diwai i kamap longpela tru na klostu i holim skai. Olgeta manmeri i lukim em i longpela tru na i gat planti han na lip.
12Tasol ol man i kros na kamautim em na tromoi em i go daun long graun. Na hatpela win i kam long hap sankamap na i mekim olgeta pikinini bilong en i drai. Ol man i brukim olgeta han bilong diwai na ol han i drai na ol i kukim long paia.
13Nau ol i kisim dispela diwai i go long ples drai tru na ol i planim long graun i no gat wara.
14Paia i kamap long dispela diwai na i kukim olgeta han na pikinini bilong en. Na i no gat wanpela strongpela han i stap bilong kamap olsem ol stik ol king i save holim. Dispela em i singsing sori. Na ol i bin singim planti taim.