Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kuuu pǝnɑɣɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkɑ ɩsɔtʋ kɑkpɑsɩ nyǝŋ kʋyɑkʋ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkʋ wule, Ɩsɛɣɛlɩ sɔsɑɑ tɑɑ nɑpǝlɩ kɔmɑ. Pɑ mɑɣɑnɑ-m sɩ pɑ cɑɑkɩ pɑ́ nyɩ Ɩsɔ luɣu nyǝntʋ.
2Ntɛnɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ heeli-m sɩ:
3Ɩsekiyɛɛlɩ pɔɔsɩ Ɩsɛɣɛlɩ sɔsɑɑ sɩ, mɑɣɑ ɩ́ kɔmɑ nɑʋ nɑ? Mɑ tuuki sɩ mɑ kɛ́ weesuɣu tʋ kɛ́. Mɑ kɑɑ yele nɑ ɩ́ nɑ́-m. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ tɑsɑ-m heeluɣu sɩ: Ye n cɑɑ n hʋʋnɑ-wɛɣɛ, n hʋʋnɑ-wɛ, ɩlɛ heeli-wɛɣɛ pɑ cɑɑnɑɑ ɑcɑɑlǝtʋ tǝmɑ.
5Heeli-wɛ sɩ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ, kʋyɑŋku mɑ lǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ tɔ mɑ kpɑɑsɑ niŋ nɑ mɑ́ sɩɩ Yɑkɔpʋ tǝyɑɣɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ nɔɣɔ nɑ mɑ tuu. Mɑ hʋlɑ-mɛɣɛ mɑ tǝɣɩ Icipiti tɛtʋ tɑɑ. Mɑ heelɑ-mɛ nɑ ɩsǝlɛ kʋsɛɛmlɛ sɩ, mɑɣɑlɛ mǝ Cɑɑ Ɩsɔ.
6Kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ mɑ kpɑɑsɑ niŋ nɑ mɑ́ heeli-mɛ nɑ tuunɑʋ sɩ, mɑɑ lǝsɩ-mɛɣɛ Icipiti tɛtʋ tɑɑ. Mɑɑ ponɑ-mɛɣɛ tɛtʋ nti mɑɑ cɔɔwɑ nɑ tǝ́ kǝlɑ teu tɔ tǝ tɑɑ. Tǝ tɑɑ kɛ́ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ kʋpɑntʋ tǝnɑ tɔɔlɑ yem tǝhɔ.
7Hɑlǝnɑ mɑ heeli-mɛ sɩ, ɩ́ lɔ́ ɑcɑɑlǝtʋ nti ɩ́ nyǝnǝɣɩ nɑ tǝ́ hɔŋ-mɛ tɔ. Ɩ́ tɑɑ pilisi mǝ tɩ nɑ Icipiti tɩɩŋ. Mɑɣɑlɛ mǝ cɑɑ Ɩsɔ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ́ kisɑ-m nɩɩnɑʋ nɑ ɩ́ kʋlɩ mɑ tɔɔ. Mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ lɔ ɑcɑɑlǝtʋ nti tǝ hɔŋ-mɛ tɔ. Pǝ́cɔ́ ɩ́ tɑ lɔ Icipiti tɩɩŋ. Ɩlɛnɑ mɑɑ hiki hʋwɛɛ sɩ, mɑɑ lɑnɑ-mɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ Icipiti tɛtʋ tɑɑ tǝnɑɣɑ, hɑlǝnɑ ɑ hɛɛ.
9Pɑɑ nɑ mpʋ mɑ hǝtɛ tɔɔ kɛ́ mɑ lɑpɑ mpʋ sɩ, pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ pǝ́ wɑkǝlɩ-tɛɣɛ piitimnɑɑ mpɑ pɑ hɛkʋ ɩ́ wɛɛ tɔ. Pǝ́cɔ́ mpɛ ɩnɩ pɑ hɛkʋ kɛ mɑ hʋlɑ-mɛɣɛ mɑ tɩ. Ɩlɛnɑ mɑ́ lǝsɩ-mɛɣɛ Icipiti tɛtʋ tɑɑ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ lǝsɑ-mɛɣɛ Icipiti tɛtʋ tɑɑ. Mɑ tiikɑ-mɛɣɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ fɛɩ cɑɣɑʋ tɔ.
11Mɑ sɛɣɛsɑ-mɛɣɛ mɑ kiiŋ. Mɑ hʋlɑ-mɛɣɛ mɑ kʋtʋtʋtʋ nti pǝ wɛɛ sɩ, yʋlʋ ɩ́ tɔkɩ nɑ ɩ́ wɛɛnɑ weesuɣu tɔ.
12Mɑ hɑ-mɛɣɛ kʋyɛɛŋ kʋhɛɛsǝŋ sɩ, pǝ́ hʋ́lɩ́ sɩ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ mɑ́ sɩɩnɑ-mɛ nɑ mǝ mpɑɑ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ kʋlɑ mɑ tɔɔ kɛ́ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ. Ɩ́ kisɑ mɑ kiiŋ kɛ tǝŋʋɣʋ. Ɩ́ lɔ mɑ kʋtʋtʋtʋ nti yʋlʋ kɑ tǝŋ nɑ ɩ́ wɛɛnɑ weesuɣu tɔ. Ɩ́ wɑkǝlɑ mɑ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ tǝnɑŋnɑŋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ hʋʋwɑ mɑ tɑɑ sɩ, mɑɑ mʋ-mɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ tǝsǝɣǝsǝɣɩ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ tǝnɑ, nɑ mɑ kpiisi-mɛ.
14Pɑɑ nɑ mpʋ mɑ hǝtɛ tɔɔ kɛ́ mɑ lɑpɑ mpʋ. Pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ pǝ́ wɑkǝlɩ-tɛɣɛ piitimnɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ mɑ lǝsɑ-mɛɣɛ Icipiti tɛtʋ tɑɑ tɔ.
15Wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ tǝnɑɣɑ mɑ kpɑɑsɑ niŋ nɑ mɑ́ tuu sɩ, mɑ kɑɑ ponɑ-mɛɣɛ tɛtʋ kʋpɑntʋ nti mɑɑ hɑ-mɛ tɔ tǝ tɑɑ. Tɛtʋ ntɩ tǝ tɑɑ kɛ tɔɣɔnɑɣɑ kʋpɑŋkɑ nɑ kʋpɑntʋ tǝnɑ tɔɔlɑɑ tǝhɔ.
16Mpi tɔ, ɩ́ lɔwɑ mɑ kʋtʋtʋtʋ nɑ ɩ́ kisi mɑ kiiŋ kɛ tǝŋʋɣʋ. Ɩ́ wɑkǝlɑ mɑ kʋyɛɛŋ kʋhɛɛsǝŋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩ́ nyɔkǝlǝnɑ mǝ tɩɩŋ kʋlɑlɑɑŋ kɛ́.
17Amɑ mɑ lɑpɑ mǝ pǝtɔɔtǝlɛ sɩ, mɑ́ tɑɑ kpiisi-mɛ. Ɩlɛ mɑ tɑ wɑkǝlɩ-mɛɣɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ heelɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ piyɑ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ sɩ, ɩ́ tɑɑ tǝŋ mǝ cɑɑnɑɑ kiiŋ. Ɩ́ tɑɑ tǝŋ pɑ kʋtʋtʋtʋ, nɑ ɩ́ pilisi mǝ tɩ nɑ pɑ tɩɩŋ.

19Mɑɣɑlɛ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ, ɩ́ tǝŋ mɑ kiiŋ. Ɩ́ pɑɑsǝnɑ mɑ kʋtʋtʋtʋ, nɑ ɩ́ lɑkɩ-tɩ.
20Ɩ́ nyǝnɩ mɑ kʋyɛɛŋ kʋhɛɛsǝŋ kɛ mɑ nyǝŋ. Kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ hʋlǝɣǝnɑ mɑ́ nɑ-mɛ tɑ hɛkʋ sɩ, yǝlɑɑ ɩ́ nyɩ sɩ, mɑɣɑlɛ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ.
21Ɩlɛnɑ mɩɩ kʋlɩ mɑ tɔɔ, ɩ́ tɑ tǝŋ mɑ kiiŋ. Pǝ́cɔ́ ɩ́ tɑ pɑɑsǝnɑ yɑɑ ɩ́ tǝŋ mɑ kʋtʋtʋtʋ nti yʋlʋ kɑ tǝŋ nɑ ɩ́ hiki weesuɣu tɔ. Ɩ́ wɑkǝlɑ mɑ kʋyɛɛŋ kʋhɛɛsǝŋ. Ntɛnɑ mɑ́ hʋʋ mɑ tɑɑ sɩ, mɑɑ lɑnɑ-mɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́, hɑlǝnɑ ɑ́ hɛɛ.
22Pɑɑ nɑ mpʋ mɑ hǝtɛ tɔɔ, mɑ kpɑ mɑ tɩ sɩ, pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ pǝ́ wɑkǝlɩ, mɑ hǝtɛ. Pǝ tɑɑ wɑkǝlɩ-tɛɣɛ piitimnɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ mɑɑ lǝsɑ-mɛɣɛ Icipiti tɛtʋ tɑɑ tɔ.
23Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ tɑsɑ niŋ kpɑɑsʋɣʋ nɑ mɑ́ tuu wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ sɩ, mɑɑ yɑsɩ-mɛɣɛ tɛtʋnɑɑ kpɑɩ nyǝntʋ yǝlɑɑnɑɑ tɑɑ.
24Mpi tɔ, ɩ́ tɑɑ lɑkɩ mɑ kʋtʋtʋtʋ. Pǝyele ɩ́ lɔɔkɩ mɑ kiiŋ. Ɩ́ wɑkǝlǝɣɩ mɑ kʋyɛɛŋ kʋhɛɛsǝŋ. Ɩ́ kɛɛsɑ mǝ ɩsɛ nɑ mǝ cɑɑnɑɑ tɩɩŋ kʋlɑlɑɑŋ tɔɔ.
25Mɑ tʋnɑ-mɛɣɛ kʋtʋtʋtʋ nti tǝ fɛɩ teu tɔ. Kiiŋ ɩnɩ ɩɩ hɑɑkɩ-mɛɣɛ weesiŋ.
26Ɩlɛnɑ mɑ yele nɑ ɩ́ hɑɑkɩ mǝ kɑncɑɑlɑɣɑ piyɑ kɛ mǝ tɩɩŋ nɑ pǝ pilisiɣi-mɛ. Mɑɑ tʋ-mɛɣɛ sɔɣɔntʋ sɔsɔɔntʋ kɛ́ sɩ, ɩ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
27Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ sɩ: Yʋlʋ nyɑ́, heeli Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ mǝ cɑɑnɑɑ wɑkǝlǝnɑ-m kɛ́. Mpi tɔ, pɑ kisɑ mɑ nyǝntʋ kɛ tɔkʋɣʋ.
28Mɑ tiikɑ-wɛ nɑ mɑ́ ponɑ-wɛɣɛ tɛtʋ nti mɑɑ yɔɣɔtǝnɑ tuunɑʋ sɩ, mɑɑ hɑ-wɛ tɔ tǝ tɑɑ. Pɑ tɑlɑ tǝnɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ nɑ́ pulɑsɩ kʋkʋlɑsɩ tǝnɑ, nɑ hɔtʋ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ fɛɛnǝɣɩ nɑ pɑ́ lɑkɩ kɔtɑsɩ nsi sɩ kʋsǝɣɩ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ tɔ. Pɑ wɔpɑ pɑ tulɑɑlʋnɑɑ, nɑ pɑ́ liisiɣi pɑ sʋlʋm.
29Ntɛnɑ mɑ́ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Tǝfɛɛnǝlɛ nte tǝ tɑɑ kɛ́ ɩ́ puki mpʋ? Pǝ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔɣɔ pɑ hɑ lonɑ ɑnɩ sɩ, tǝfɛɛnǝlɛnɑɑ nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-yɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
30Tɛlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: Pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ pilisi mǝ tɩ, ɩsɩɩ mǝ cɑɑnɑɑ. Yɑɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ mǝ ɑcɑɑlǝtʋ tɩɩŋ nɑ ɩ́ lɑɣɑsǝɣɩ.
31Timpi ɩ́ pilisiɣinɑ mǝ tǝɣɩ mǝ tɩɩŋnɑɑ kɛ hɑlǝnɑ sɑŋɑ tɔɣɔlɛ, mǝ kʋcɔɔŋ hɑʋ tɑɑ, nɑ ɩsǝnɑ ɩ́ lɑkɩ mǝ piyɑ kɛ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔ. Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ hʋʋkɩ sɩ, mɑɑ yele nɑ ɩ́ yɔɣɔtǝnɑ-m? Tɑcɑɑ Ɩsɔ tuuki sɩ: Mɑ kɑɑ yele nɑ ɩ́ yɔɣɔtǝnɑ-m.
32Ɩ́ kɑɑ nɑ mpi ɩ́ tɛɛlǝɣɩ tɔ. Mpi tɔ ɩ́ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ, ɩ́ cɑɑ sɩ, ɩ́ wɛɛ ɩsɩɩ piitim, yɑɑ tɛtʋ lɛntɩ yǝlɑɑ kpekɑ. Ɩ́ cɑɑ ɩ́ luŋ tʋɣʋ nɑ pǝlɛ.
33Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ, mɑ tuuki sɩ mɑɑ tɔɣɔ mǝ tɔɔ kɛ́ kɑwulɑɣɑ nɑ toŋ sɔsɔɔŋ. Mɑɑ mʋ-mɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
34Mɑɑ lǝsɩ-mɛɣɛ piitimnɑɑ tɑɑ. Mɑɑ lǝsɩ-mɛɣɛ tɛtʋnɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ ɩ́ kɑ́ yɑwɑ tɔ. Mɑɑ kpeɣeli-mɛ nɑ mɑ toŋ sɔsɔɔŋ, nɑ mɑ́ mʋ-mɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
35Ɩlɛnɑ mɑ ponɑ-mɛɣɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ hɑtǝlǝnɑ piitimnɑɑ, nɑ mɑ́ hʋʋnɑ-mɛ nɑ tǝ nyǝnǝɣɩ tǝmɑ.
36Teitei ɩsɩɩ mɑ hʋʋnɑ mǝ cɑɑnɑɑ kɛ Icipiti wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑɑ hʋʋnɑ-mɛ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.

37Mɑɑ cɑɑlɩ-mɛ nɑ ɩ́ wɛɛ mɑ kɑlǝkʋ. Ɩ́ kɑ́ tɔkɩ mɑ nɑ-mɛ tɑ́ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ.
38Mɑɑ lǝsɩ mǝ tɑɑ kɛ́ mpɑ pɑ kʋlɑ mɑ tɔɔ nɑ pɑ́ tɑ́ nɩɩnɑ-m tɔ. Nɑ mɑ́ lǝsɩ-mɛɣɛ tɛtʋnɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ ɩ́ cɑɣɑɑ tɔ. Amɑ ɩ́ kɑɑ mǝlɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
39Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ pɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ wei ɩ́ polo nɑ ɩ́ luŋ ɩ tɩɩŋ. Amɑ pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ́ kɑ́ nɩɩnɑ-m. Ɩ́ kɑɑ tɑsɑ mɑ hǝtɛ wɑkʋlʋɣʋ nɑ mǝ kʋcɔɔŋ nɑ mǝ tɩɩŋ.
40Mɑ pʋɣʋ nɑŋŋ nyǝŋkʋ sɔsɔɔŋkʋ tɔɔ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ mɛ mǝ tǝnɑ ɩ wɛ tɛtʋ tɑɑ tɔ, ɩ́ kɑ́ lɑ-m tǝmlɛ. Tǝnɑɣɑ mɑɑ mʋ-mɛɣɛ teu. Mɑɑ pɛɛkɩ mǝ kʋhɑɑŋ nɑ mǝ kʋhɑlǝm kɑncɑɑlɑɣɑ kʋlʋlʋm, nɑ pǝ tǝnɑ mpi ɩ́ kɑ́ hɑ-m tɔ.
41Mɑɑ mʋ-mɛɣɛ teu, ɩsɩɩ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɑ sɔɔsʋŋ wɛ teu tɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ mɑɑ lǝsɩ-mɛɣɛ tɛtʋnɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ mɑɑ yɑsɑ-mɛɣɛ piitimnɑɑ hɛkʋ tɔ, nɑ mɑ́ kpeɣeli-mɛ. Ɩlɛnɑ piitimnɑɑ nɑ́ sɩ mɑɣɑ Ɩsɔ nɑŋŋtʋ.
42Wɑɑtʋ wei ɩnɩ mɑɑ kɔnɑ-mɛɣɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ nti mɑɑ kpɑɑsɑ niŋ nɑ mɑ́ tuu sɩ, mɑɑ hɑ-tǝɣɩ mǝ cɑɑnɑɑ tɔ, tǝ tɑɑ tɔɣɔ ɩ́ kɑ́ nyɩ sɩ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ.
43Tǝnɑɣɑ ɩ́ kɑ́ tɔɔsɩ mǝ tɔntɛ nɑ mǝ lɑkɑsɩ tǝnɑ nsi ɩ́ pilisinɑ mǝ tɩ tɔ sɩ tɔm. Ɩlɛnɑ ɩ́ nyǝɣǝsɩ mǝ tǝɣɩ ɑcɑɑlǝtʋ tǝnɑ nti ɩ́ lɑpɑ tɔ tǝ tɔɔ.
44Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑ hǝtɛ tɔɔ kɛ́ mɑɑ lɑ. Mɑ kɑɑ kɛɛsǝnɑ mǝ tɔntɛ ɩsɑɣɑlɛ nɑ mǝ lɑkɑsɩ nsi sɩ fɛɩ teu tɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ́ nyɩ sɩ, mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.