Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kuuu pǝnɑɣɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋm nyǝŋkɑ. Ɩsɔtʋ tooso nyǝŋ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule. Tɑcɑɑ tɔmɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, pɔɔsɩ Icipiti wulɑʋ nɑ ɩ sɑmɑɑ mpɑ pɑ tɔɔ ɩ tɔkɩ kɑwulɑɣɑ tɔ sɩ, ɑweɣe mɑ́ kɛɛsǝnɑ-wɛɣɛ pɑ toŋ sɔsɔɔŋ tɔm tɑɑ?
3Pɑ nǝɣǝsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ Silii nyǝ́mɑ. Pɛlɛ pɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ Lipɑŋ tʋɣʋ sɔsɔɔʋ ŋku kʋ kʋlɑ sɔsɔm tɔ. Kʋ piliŋɑsɩ tewɑɣɑ nɑ sɩ́ tokiɣinɑ ɩsɔŋmʋntʋ nɑ sɩ́ wɛnɑ ɩsotom kʋpɑm.
4Lʋmnɑɑ kɑ pɩɩsǝnɑ tʋɣʋ ŋkʋ. Pʋ́ʋ́ɣʋ́ sɔsɔɔʋ sɛɛlɑɑ lʋm yekinɑ nɑ kʋ pɩɩ. Sɛɛlɑɑ mpɛ pɑ pusi lʋm kpeŋɑɣɑnɑ timpi tʋɣʋ ŋkʋ kʋ wɛɛ tɔ.
5Pǝ tɔɔ kɛ́ kʋ kǝlɑ tɩɩŋ lɛlǝŋ tǝnɑɣɑ kʋŋkʋlʋmǝŋ. Kʋ piliŋɑsɩ hɛlɑ teu nɑ sɩ́ lɔ́ tǝkpimm, kɛ lʋm sɔsɔɔm mpi pɩɩ yelɑɑ nɑ kʋ́ pɩɩ tɔ pǝ tɔɔ.
6Kʋ piliŋɑsɩ tɔɔ kɛ́ sumɑsɩ tǝnɑ tʋkɑɣɑ sɩ tɑnɑ. Tɑɑlɛ wontu tǝnɑ nɑ lʋlǝɣɩ kʋ tɛɛ. Nɑ piitimnɑɑ tuutuumɑ nɑ́ɑ́ wɛ́ kʋ ɩsotom tɑɑ.
7Kɩɩ kʋlɑ tʋɣʋ kɛ́ nɑ kʋ́ tewɑ, nɑ kʋ piliŋɑsɩ hɛlɑ teu. Mpi tɔ, lʋm sɔsɔɔm tɑɑ kɛ́ kʋ lilɑ kɑmɑ.
8Pɑɑ Ɩsɔ tɑɑlɛ mɑɣɑmɑɣɑ tɑɑ tʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɑ tɛɛ-kʋ. Nɑkʋlɩ kʋ piliŋɑsɩ ɩɩ kɛɛsǝɣǝnɑ kʋ nyǝŋsɩ kɛ pɑɑ teu tɔm tɑɑ, yɑɑ pʋlʋpʋ tɑɑ.
9Mɑ tʋ-kʋɣʋ piliŋɑsɩ kʋpɑmpɑnsɩ kɛ́. Hɑlǝnɑ mɑ tɑɑlɛ Iteni tɑɑ tɩɩŋ tǝnɑ lɑkɑɣɑ-kʋɣʋ ɩsɛsɛɛmlɛ.
10Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ Ɩsɔ sɩ: Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ́ yɔɣɔtǝɣɩ pǝnɛntɑɑ sɩ, tʋɣʋ ŋkʋ kʋ pɩɩwɑ, hɑlǝnɑ kʋ́ kɑlǝsǝnɑ ɩsɔŋmʋntʋ. Ɩlɛnɑ kʋ kɑlɑmpɑɑnɩ pɩɩkɩ nɑ ɩ́ puki.
11Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ lɔ-kʋ. Mɑ tʋ́-kʋɣʋ wulɑʋ wei ɩ kǝlɑ toŋ kɛ tɛtʋ tɑɑ tɔ ɩ niŋ tɑɑ. Ɩ́lɛ́ ɩ́ lɑnɑ-kʋɣʋ ɩsǝnɑ kʋ ɩsɑɣɑtʋ wɛɛ tɔ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ mʋʋlɑɑ mʋsʋŋtʋnɑɑ sɔsɑɑ sɛtɑ-kʋ nɑ pɑ́ lɔ. Kʋ piliŋɑsɩ nɑ kʋ ɑkpɑɑ pɛlɑɑ nɑ sɩ́ hoti tɛtʋ tǝnɑ tɛtɛkɑ nɑ pulɑsɩ tɑɑ. Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ tǝnɑ mpɑ pɑ cɑɣɑ kʋ ɩsotom tɑɑ tɔ, pɛlɛ pɑ́ lɩɩ nɑ pɑ́ sé.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ sumɑsɩ wɑɑnɩ wɑɑnɩ piitimnɑɑ cɑɣɑ kʋ tɑɑʋ tɔɔ. Tɑɑlɛ wontu nɑ́ tɑwɑ tǝ lonɑ kɛ kʋ piliŋɑsɩ tɛɛ.
14Pǝ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ, tɩɩŋ wei tɛʋ nɩɩkɩ teu, nɑ lʋm tɑkɩ-ɩ nɑ ɩ́ pɩɩkɩ nɑ ɩ́ kɑlǝsǝɣǝnɑ ɩsɔŋmʋntʋ tɔ, ɩ́ tɑɑ sɑ ɩ tǝɣɩ ɩ kʋŋkʋlʋmǝŋ tɔɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, tɩɩŋ nɑ yǝlɑɑ pǝ tʋ́-wɛɣɛ sǝm kʋlʋmǝm kɛ́. Pɑɑ tɛ nɑ pɑ́ sɑɑlɩ yem nɑ pɑ́ sʋʋ ɑtɛtǝlɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ mpɑ pɑ hǝntɑ tǝnɑ tɔ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ, kʋyɑŋkʋ tʋɣʋ sɔsɔɔʋ sʋʋ ɑtɛtǝlɛ tɑɑ tɔ, mɑ tʋ́ kʋŋmɑŋmɑm tǝnɑɣɑ lǝyɑɣɑ tɑɑ kɛ́. Nɑ mɑ́ sǝŋsɩ tɛtʋ tɛɛ sɛɛlɑɑ tǝnɑɣɑ kʋ tɔɔ, pɑɑ tɑsǝɣɩ kpem. Mɑɑ yele nɑ sǝkpɛtʋɣʋ nyɑlɑ Lipɑŋ pɔɔŋ tɔɔ, nɑ tɩɩŋ tǝnɑ lontili.
16Wɑɑtʋ wei mɑ yelɑɑ sɩ tʋɣʋ kʋnɛ kʋ́ hoti nɑ kʋ́ tii ɑtɛtǝlɛ tɑɑ kɛ́ lɛlɑɑ kiŋ tɔ. Piitimnɑɑ nɩɩwɑ kʋ hotuɣu mpɩ, ɩlɛnɑ sɔɣɔntʋ kpɑ-wɛ nɑ pɑ́ seliɣi. Ḿpʋ́ɣʋ́ Iteni tɑɑlɛ tɩɩŋ kʋpɑmpɑŋ, nɑ Lipɑŋ nyǝŋ wei lʋm tɑkɑɣɑ teu nɑ ɩ́ wɛ ɑtɛtǝlɛ tɑɑ tǝnɑ tɔ, ɩ lɑŋɑ hɛɛwɑ.
17Pɑ tǝnɑ pɑ wɛnnɑ ɑtɛtǝlɛ tɑɑ tǝnɑɣɑ mpɑ pɑ sǝpǝnɑ lɑɣɑtɛ tɔ pɑ kiŋ. Mpɛ ɩnɩ pɑ wɑɑsɑɣɑnɑ-kʋ nɑ pɑ́ wɛ kʋ ɩsotom tɑɑ kɛ́ piitimnɑɑ tɑɑ.
18Ɩsɔ tɑɑlɛ Iteni tɑɑ tʋɣʋ nɑkʋlɩ kɩɩ kɛɛsǝɣǝnɑ tʋɣʋ ŋkʋɣʋ sɔsɔɔntʋ nɑ teu. Pɑɑ nɑ mpʋ, mɑɑ tusi-kʋ nɑ kʋ́ sʋʋ tɛtʋ tɛɛ. Nɑ kʋ nɑ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ, nɑ yoou kʋ́ mpɑ tɔ pɑ́ cɑɣɑ. Ɩsǝnɑ Icipiti wulɑʋ nɑ ɩ wɑɑlɩ sɑmɑɑ pɑɑ tɛɛsǝnɑ tɔɣɔlɛ. Mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.