Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ: Yʋlʋ nyɑ́, yɔɣɔtɩ nti tɩɩ mɑɣɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ pɔ́ɔ́ŋ tɔ. Heeli-ɩ sɩ ɩ́ nɩɩ Tɑcɑɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ.
2Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, kolontunɑɑ woŋɑ-mɛ nɑ pɑ́ kpɑlǝsɩ. Ɩ́ tɔmɑ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ lɔŋtɑɑ pɔ́ɔ́ŋ pǝsɑ mǝ nyǝŋ.
3Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ cɑɑkɩ sɩ, mɑ heeli Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ. Mɑ nɑwɑ sɩ pɑɑ timpiɣi yǝlɑɑ nyɩɩlǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ pɔ́ɔ́ŋ. Hɑlǝnɑ piitimnɑɑ kpɑɩ nyǝ́mɑ lɛɛkɩ-ɩ. Pɑ tʋʋkǝnɑ-mɛ nɑ pɑ́ woŋiɣinɑ-mɛɣɛ pǝ tɔm.
4Tɛlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ pɔ́ɔ́ŋ kɛ mɑ tɔm. Pɔ́ɔ́ŋ ɩ́ nɩɩ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ nɔɔsɩ sɩɩʋ tɔm. Mɑ sɩɩwɑ mɑ nɔɔsɩ nsǝɣɩ pulɑsɩ, nɑ lɔɔŋ, nɑ tɛtɛkɑ. Pɑɑ ncɑɑ nɑ ɑcɑlɛɛ, nnɑ yǝlɑɑ lɩɩwɑ nɑ pɑ́ lɔ tɔ. Pǝ wɑɑsɑ piitimnɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ-mɛ nɑ pɑ́ woŋ-mɛ tɔɣɔ.
5Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ, mɑ wɛnɑ mɑ yǝlɑɑ ɩsɛsɛɛmlɛ kɛ́. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ yɔɣɔtǝɣǝnɑ piitimnɑɑ nɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ tǝnɑ. Mǝ hɑnɑ mǝ tǝɣɩ mɑ tɛtʋ nɑ ɩ́ kuu tǝ kʋlʋlʋm nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ. Ɩ́ nyǝnǝɣɩ-m yem kɛ́.
6Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ wɛɛ sɩ mɑ́ yɔɣɔtɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tɔm. Mɑ́ heeli pɔɔŋ nɑ pulɑsɩ nɑ lɔɔŋ nɑ tɛtɛkɑ kɛ mɑ tɔm. Mɑɣɑ Tɑcɑɑ, Ɩsɔ, mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ, ɩsɛsɛɛmlɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ kɛ mɑ yɔɣɔtǝɣǝnɑ. Mpi tɔ, piitimnɑɑ kʋtʋɣʋ wɛ mǝ tɔɔ.
7Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ, mɑ yɔɣɔtǝɣǝnɑ tuunɑʋ, sɩ piitimnɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ, pɛlɛ pɑɑ tɔɣɔ fɛɛlɛ kɛ mpʋ tɔtɔ.
8Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ mǝ pɔ́ɔ́ŋ tɑɑ tɩɩŋ kɑ́ nɛɣɛtɩ nɑ ɩ́ lʋlɩ-wɛɣɛ pee. Mpi tɔ, yɑɑsinɑɑ mpɛ pɑ kpɛɣɛtɑɑ kɛ́.
9Mɑɑ pɑɑsǝnɑ-mɛ nɑ mɑ́ feŋ mǝ tɔɔ. Mɑɑ hɑlɑ mǝ tɛtʋ nɑ mɑ́ tuu.
10Mɑɑ yele nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ mǝ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ yǝlɑɑ huki sɔsɔm, nɑ ɩ́ mǝlɩ ɑcɑlɛɛ tɑɑ. Mpi tɔ, mɑɑ yele nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ ŋmɑʋ kɛ mpi pɩɩ yɔkɑɑ tɔ.
11Yǝlɑɑ nɑ tɔlɑ kɑ́ huki pɑɑ timpiɣi. Pɑɑ wɛɛ pɑɣɑlɛ nɑ pɑ́ wɛɛnɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ. Pɑɑ huki tɛtʋ tɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ pɩɩ wɛʋ tɔ. Mɑɑ sɔɔsɩ-mɛɣɛ tɛtʋnɑɑ nɑ pǝ́ kǝlɩ ɩsɩɩ lɔŋtɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ kɑ nyɩ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ.
12Mɑɑ yele nɑ mɑ yǝlɑɑ mɛ ɩ́ tɔ́ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ pɑɑ timpi. Tɛtʋ kɑ́ pǝsɩ mǝ nyǝntʋ. Mǝ piyɑ kɑɑ tɑsɑ sǝm kɛ tǝ tɑɑ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Piitimnɑɑ lɛlɑɑ tɔŋ mɛ sɩ ɩ́ kɛ́ yʋlʋtɔɣɔlɑɑ. Ɩ́ pɛmɑ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ mǝ piitim kɛ piyɑ.
14Pǝ tɔɔ tɔ, ɩ́ kɑɑ tɑsɑ yǝlɑɑ kɛ tɔɣɔʋ. Pǝ́cɔ́ ɩ́ kɑɑ tɑsɑ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ mǝ piitim kɛ piyɑ pɛm. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
15Mɑ kɑɑ yele nɑ ɩ́ tɑsɑ nɩɩʋ kɛ piitimnɑɑ kʋtʋɣʋ. Pǝyele pɑ kɑɑ tʋ-mɛɣɛ fɛɛlɛ. Pǝ́cɔ́ pɑ kɑɑ tɑsɑ mǝ piitim kɛ kʋɣʋ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
17Yʋlʋ nyɑ́, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ mǝ tɔntɛ nɑ mǝ lɑkɑsɩ pilisɑ mǝ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ ɩ kɑ́ wɛɛ tɔɣɔ. Ɩsɩɩ ɑlʋ ɑsilimɑ kɛ ɩ ɩsɔtʋ nɑʋ wɑɑtʋ.
18Tǝnɑɣɑ mɑ mʋ-mɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́. Mpi tɔ, ɩ́ kʋwɑ yǝlɑɑ kɛ tɛtʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ pilisi-tɩ nɑ tɩɩŋ.

19Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ hʋʋnɑ-mɛ ɩsɩɩ mǝ tɔntɛ nɑ mǝ tǝmɑ wɛɛ tɔ. Ɩlɛnɑ mɑ́ yɑsɩ-mɛɣɛ piitimnɑɑ tɑɑ kɛ́ tɛtʋnɑɑ tɑɑ.
20Ɩ́ tɑlɑ piitimnɑɑ mpɛ pɑ tɛ́, ɩlɛnɑ ɩ́ wɑkǝlɩ mɑ hǝtɛ nɑŋŋ wɛɛtʋ. Hɑlǝnɑ yǝlɑɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: Tɑcɑɑ yǝlɑɑ kɛ́. Ɩ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ pɑ lɩɩnɑɑ.
21Ɩlɛnɑ mɑ́ mɑɣɑsɩ sɩ, mɑ́ tɑɣɑnɩ timpi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tʋʋ mɑ hǝtɛ kɛ piitimnɑɑ lɛlɑɑ tɛ́ tɔ.
22Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ wɛɛ sɩ, mɑ́ heeli Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ. Tɑcɑɑ, Ɩsɔ, yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: Pǝ tɑɣɑ mǝ tɔɔ kɛ́ mɑ lɑkɩ mpi mɑ cɑɑ lɑpʋ tɔ. Amɑ mɑ hǝtɛ tǝnɑŋŋ wɛɛtʋ, nti ɩ́ wɑkǝlɑ wɑɑtʋ wei ɩ kɑ wɛ piitimnɑɑ lɛlɑɑ tɛ́ tɔ, tǝ tɔɔ kɛ́.
23Ɩ́ wɑkǝlɑ mɑ hǝtɛ sɔsɔɔlɛ kɛ piitimnɑɑ tɑɑ. Ɩlɛ mɑɑ tɑɣɑnɩ-tɛ. Wɑɑtʋ wei mɑɑ tɑɣɑnɩ-tɛ nɑ mǝ nɔɣɔ nɑ ɩ́ nɑɑkɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
24Mɑɑ lǝsɩ-mɛɣɛ piitimnɑɑ tɑɑ, nɑ tɛtʋnɑɑ tɑɑ nɑ mɑ́ mǝŋnɑ-mɛɣɛ mǝ tɛ.
25Mɑɑ yɔɣɔlɩ mǝ tɔɔ kɛ́ lʋm nɑŋŋ nyǝm, nɑ ɩ́ wɛɛ tǝnɑŋŋ. Mɑɑ nyɑɑlɩ mǝ ɩsɑɣɑtʋ tǝnɑ nɑ tǝ́ hɩɩsɩ. Mɑɑ lǝsɩ tɩɩŋ kʋlɑlɑɑŋ tǝnɑɣɑ mǝ hɛkʋ tɑɑ.
26Mɑɑ tʋ-mɛɣɛ nyɑmɑ kʋfɑnɑ. Mɑɑ tʋ́ mǝ tɑɑ kɛ́ lǝmɑɣɑsǝlɛ kʋfɑtɛ. Mɑɑ lǝsɩ mǝ nyɑmɑ wenɑ ɑ wɛ ɩsɩɩ pɛɛ tɔ, nɑ mɑ́ tʋ́-mɛɣɛ nyɑmɑ kʋpɑnɑ.
27Mɑɑ tʋ mɑ lǝmɑɣɑsǝlɛ kɛ mǝ tɑɑ. Mɑɑ yele nɑ ɩ́ tɔkɩ mɑ kʋtʋtʋtʋ nɑ mɑ kiiŋ.
28Ɩ́ kɑ cɑɣɑ tɛtʋ nti mɑ hɑwɑ mǝ cɑɑnɑɑ tɔ tǝ tɑɑ. Ɩ́ kɑ wɛɛ mɑ yǝlɑɑ nɑ mɑɑ wɛɛ mǝ Ɩsɔ.
29Ɩlɛnɑ mɑ́ kpiisi mǝ ɑsilimɑ tǝnɑ. Mɑɑ yele nɑ mǝ tɔɣɔnɑɣɑ lʋlɩ teu. Nyɔɣɔsɩ kɑɑ tɑsɑ-mɛɣɛ lɩɩʋ.
30Mɑɑ yele nɑ tɩɩŋ kʋlʋlʋm huki. Tɛtʋ kɑ́ lʋlɩ tɔɣɔnɑɣɑ. Ɩlɛ ɩ́ kɑɑ tɑsɑ nyɔɣɔsɩ fɛɛlɛ kɛ tɔɣɔʋ kɛ piitimnɑɑ tɑɑ.
31Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ Ɩ́ kɑ tɔɔsɩ mǝ tɔntɛ ɩsɑɣɑlɛ tɔɔ. Ɩ́ kɑ tɔɔsɩ mǝ lɑkɑsɩ nsi sɩ fɛɩ teu tɔ sɩ tɔɔ. Ɩlɛnɑ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ nyǝɣǝsɩ mǝ tɩ. Mpi tɔ, ɩ́ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑ ɑcɑɑlǝtʋ.
32Ɩ́ nyɩ sɩ pǝ tɑɣɑ mǝ tɔɔ kɛ́ mɑ lɑkɩ mpʋ. Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mǝ tɔntɛ fɛɛlɛ ɩ́ kpɑ-mɛ nɑ ɩ́ kɑ́ nyɔɔŋ.
33Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Kʋyɑkʋ ŋku mɑɑ kpiisi mǝ ɩsɑɣɑtʋ tɔ. Mɑɑ kʋsɩ mǝ ncɑɑ nɑ mǝ ɑcɑlɛɛ huki.
34Tɛtʋnɑɑ mpɑ pɩɩ wɑkǝlɑɑ nɑ tɛɛlɑɑ nɑɑkɩ tɔ. Pɑɑ tɑɣɑnɩ-wɛɣɛ hɑlǝm.
35Hɑlɩ yǝlɑɑ kɑ́ tɔ sɩ, tɛtʋ nti pɩɩ wɑkǝlɑɑ tɔ, tǝ pǝsɑ ɩsɩɩ Ɩsɔ tɑɑlɛ Iteni. Nɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ pɑɑ yɔkɑɑ nɑ ɑ́ pǝsɩ ncɑɑ tɔ, pɑ tɑɣɑnɑ-yɛ nɑ ɑ́ pǝsɩ koloosi ɑcɑlɛɛ nɑ yǝlɑɑ cɑɣɑ.
36Nɑ piitimnɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ-mɛ tɔ, pɑɑ nɑ́ sɩ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ mɑ tɑɣɑnɑ ŋmɑʋ kɛ mpi pɩɩ yɔkɑɑ tɔ. Mɑ tuu mpi pɩɩ wɑkǝlɑɑ tɔ. Mɑɣɑ Tɑcɑɑ, mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ, mɑɑ lɑ ɩsɩɩ mɑ yɔɣɔtɑɑ tɔ.

37Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑɑ yele tɔtɔ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ yɑɑ-m sɩ mɑ́ wɑɑsɩ-mɛ. Mɑɑ cɔ-mɛ nɑ mɑ́ yele nɑ ɩ́ huki ɩsɩɩ tɔlɑ kɛ kɑlǝkʋ tɑɑ.
38Yǝlɑɑ kɑ́ su ɑcɑlɛɛ ncɑɑ tɑɑ kɛ teitei, ɩsɩɩ kɑlǝkǝŋ wei pɑ hɑ Ɩsɔ tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ pukinɑ-ɩ Yosɑlɛm kɛ ɑcimɑ sɔsɔɔnɑ wɑɑtʋ. Ɩlɛ ɩ́ kɑ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.