Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsekiyɛɛlɩ tɑsɑɑ sɩ, Tɑcɑɑ heelɑ-m sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, hʋ́lɩ́ Yosɑlɛm kɛ ɩ ɑcɑɑlǝtʋ tɔm.
3Tɛlǝsɩ Yosɑlɛm sɩ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ tɔmɑ sɩ nyɑ́ tǝlɩɩlɛ ntɛ́ Kɑnɑɑŋ tɛtʋ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ pɑ lʋlɑ-ŋ. Nyɑ́ cɑɑ kɛ Amolii tʋ kɛ́, nɑ nyɑ́ too kɛ Hiti tʋ.
4Pɑ tɑ sɛtɩ nyɑ́ cuɣute kɛ nyɑ́ lʋlʋɣʋ kʋyɑkʋ wule. Anɩ pɑ tɑ sɔ-ŋ lʋm sɩ pɑ́ tiiki-ŋ nɑ tɔm nɑ ń lɩɩ. Pǝyele pɑ tɑ tɑkɩ-ŋ pɔɔŋ.
5Nyɑ́ tɔm tɑ lɑ nɔɣɔlʋɣʋ pǝtɔɔtǝlɛ. Nɔɣɔlʋ tɑ wii-ŋ nɑ ɩ́ lɑ-ŋ yɑɑsinɑɑ pɑnɛ pɑ tɑɑ kʋlʋm. Amɑ pɑ lɔ-ŋ tɑwɑ tɑɑ kɛ́ nyɑ́ kʋyɑkʋ kʋlʋlʋɣʋ wule kɛ́. Mpi tɔ, pɑ tɑɑ kpɑɑkɑɣɑnɑ-ŋ kɛ́.
6Mɑ tɛɛkɑɣɑnɑ nyɑ́ kiŋ kɛ́ nɑ mɑ́ keesi n lʋkɩ nyɑ́ cɑlǝm tɑɑ. Ɩlɛnɑ mɑ sɛɛsɩ ɩsǝlɛ sɩ ń wɛɛnɑ weesuɣu kɛ ń wɛɛnɑ weesuɣu. Pɑɑ cɑlǝm wɑɑsɑ nyɑ́ tɔɔ tɔ.
7Ɩlɛnɑ mɑ́ yele nɑ ń lʋlɩ nɑ ń huki sɔsɔm tǝyomyom. N pɩɩwɑɣɑ nɑ ń yɑsǝlɩ nɑ ń te teu. Nyɑ́ hǝlɑ pɑɣɑlɑɑ kɛ́ nɑ nyɑ́ nyɔɔsɩ su. Ɩlɛnɑ ń wɛ kpɛtɛ tǝyǝlǝyǝlɩ.
8Mɑ tɑsɑ nyɑ́ kiŋ kɛ tɛɛnɑʋ, ɩlɛnɑ mɑ́ nɑ́ sɩ, ń tɑpɑ ɑcɑcɑɑlɛ. Ɩlɛnɑ mɑ́ hɔ mɑ cɑpɑ ntompǝle nɑ mɑ́ kenti nyɑ́ tɑpɑkpɛtɛ tɔɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ́ sɩɩwɑ nɔɣɔ sɩ mɑɑ lɑɣɑnɑ nyɑ́ tike. Ɩlɛnɑ mɑ́ nɑ-ŋ tǝ pɛɛlɩ nɔɣɔ nɑ ń pǝsɩ mɑ nyǝŋ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ sɔ-ŋ lʋm, nɑ mɑ́ nyɑɑlɩ cɑlǝm mpi pɩɩ wɑɑsɑ nyɑ́ tɔɔ tɔ. Ɩlɛnɑ mɑ́ sɑɣɑlɩ-ŋ sɔɔsʋŋ nim.
10Ɩlɛnɑ mɑ́ cɛlɛ-ŋ wontu nti pɑ sɔpɑ tɔ, nɑ tɔnʋɣʋ nɔɔhuluŋ kʋpɑŋ, nɑ kponkpontu toŋ nyǝntʋ tɑmpɑlɑ, nɑ pʋʋɣʋ kʋpɑŋkʋ toko sɔsɔ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ tʋ nyɑ́ tɔɔ kɛ́ kɑcɔkɑ wontu. Ɩsɩɩ kpɑsɩ kɛ niŋ tɑɑ, nɑ lɩɩlʋɣʋ kɛ nyɑ́ luɣu tɛɛ.
12Nɑ nyɑ́ mɩɩnɑ tɔɔ kɑcɔkɑ kukuule, nɑ ŋkpɑŋyɑpǝlɑsɩ. Nɑ ntenuɣu kʋpɑŋkʋ kɛ nyɑ́ nyʋɣʋ tɑɑ.
13Nyɑ́ kɑcɔkɑ wontu ntɛ́ wʋlɑ, nɑ liɣitee nyǝɣǝlʋɣʋ. Kususuutu ntɛ́ kponkpontu toŋ nyǝntʋ wontu, nɑ pɔɔŋ kʋpɑŋ, nɑ nti pɑ sɔpɑ tɔ. Nyɑ́ tɔɣɔnɑɣɑ ntɛ́ mʋlʋm kʋpɑm nɑ tɩɩŋ nim. Mpʋ pǝ yelinɑ nɑ ń te sɔsɔm nɑ ń mʋnɑ kɑwulɑɣɑ.
14Ɩlɛnɑ nyɑ́ hǝtɛ yɑɑ piitimnɑɑ tɑɑ kɛ́ nyɑ́ teu mpɩ pǝ tɔɔ. Mpi tɔ, n kɑ tɩɩ tewɑɣɑ tǝkpɑpɑ kɛ kɑcɔkɑ ŋkɑ mɑ́ lɑpɑ-ŋ tɔ kɑ tɔɔ. Mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ: Amɑ Yosɑlɛm n hɔmɑ nyɑ́ tɩ nɑ nyɑ́ teu, nɑ nyɑ́ hǝtɛ yɑɑʋ. N pǝsɑ ɑpɑlɑɑ tǝnɑ ɑlʋ. N hɑ nyɑ́ tǝɣɩ tɛɛlɑɑ tǝnɑ.
16N lǝsɑ nyɑ́ wontu nti tǝ cɔlǝtɑ teu tɔ. Ntǝɣɩ n lɑpǝnɑ kɑcɔkɑ kɛ nyɑ́ tǝfɛɛnlɛnɑɑ, nɑ ń lɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ kɛ pǝ tɔɔ. Yɑɑsi ɩnɩ ɩ tɑkɑ tɑ lɑtɑ. Pǝyele ɩ kɑɑ tɩɩ tɑsʋ lɑpʋ.
17N kpɑɣɑ wʋlɑ nɑ liɣitee nyǝɣǝlʋɣʋ kɑcɔkɑ wontu nti mɑ hɑ-ŋ tɔ, nɑ ń lu tɩɩŋ ɑpɑlʋnyǝŋ, nɑ ń lɑnɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ.
18N kpɑɣɑ nyɑ́ wontu kʋsɔpʋtʋ nti mɑ hɑ-ŋ tɔ, nɑ ń tɑkɩ tɩɩŋ ɩnɩ. N fɛɛnɑ-ɩ mɑ nim nɑ mɑ tulɑɑlʋ.

19Tɔɣɔnɑɣɑ nɑ mʋlʋm kʋpɑm nɑ nim nɑ tɩɩŋ nim kɛ mɑ tɔɔkɑɣɑnɑ-ŋ. Mpǝɣɩ n fɛɛnɑɑ ɩsɩɩ tulɑɑlʋ kʋpɑŋ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
20N kpɑɣɑ nyɑ́ pǝyɑlɑɑ nɑ nyɑ́ pɛɛlɑɑ mpɑ n kɑ lʋlɑ-m tɔ. N hɑ-wɛɣɛ tɩɩŋ sɩ ɩ́lɛ́ ɩ́ tɔɣɔ. Nyɑ́ wɑsɑŋkɑlǝtʋ ntɩ tǝ tɑ tɔɔ kɛlɛ?
21N lɑɑwɑ nyɑ́ pǝyɑlɑɑ, nɑ ń lɑ-wɛɣɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ nɑ tɩɩŋ hǝtɛ tɑɑ.
22Nyɑ́ ɑcɑɑlǝtʋ nɑ nyɑ́ wɑsɑŋkɑlǝtʋ ntɩ tǝ tɑɑ, n tɑ tɔɔsɩ nyɑ́ pǝcɑɑtʋ wɑɑtʋ. Sɑɑ wei n kɑ wɛ kpɛtɛ tǝyǝlǝyǝlɩ nɑ ń lʋkɩ nyɑ́ cɑlǝm tɑɑ tɔ.
23Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Yosɑlɛm, nyɑ́ tǝmɑ ɑsɑɣɛɛ tǝnɑ wɑɑlɩ, nyɑ́ tɔm wɛ wɑɩyo kɛ́ tǝkpɑtɑɑ.
24N ŋmɑwɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ kutuluŋ nɑ tǝfɛɛnlɛnɑɑ kɛ pɑtǝmɑnɑɑ tǝnɑ tɑɑ.
25Pɑɑ mpɑɑʋ ŋku kʋ nɔɣɔ kɛ n ŋmɑwɑ nyɑ́ tǝfɛɛnlɛnɑɑ. N hɑ nyɑ́ tǝɣɩ tɛɛlɑɑ tǝnɑ. N lʋlǝsɑ nyɑ́ wɑsɑŋkɑlǝtʋ, n wɑkǝlɑ nyɑ́ teu.
26N lɑpɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ nɑ Icipiti nyǝ́mɑ mpɑ pɑ kɛ́ nyɑ́ cɔlɔ nyǝ́mɑ ɑlɑɑfǝyɑ nyǝ́mɑ tɔ. N kpɑɑsɑ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ nyɑ́ nyǝsǝm tǝmɑ pɑɣɑlɛ.
27Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kʋlɑ nyɑ́ tɔɔ nɑ tomɑ. Mɑ pɛmɑ-ŋ tɔɣɔnɑɣɑ. Mɑ pɛtɑ-ŋ kolontunɑɑ Filiisi nyǝ́mɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ nyɑ́ wɑsɑŋkɑlǝtʋ tɔm wɛ fɛɛlɛ tɔ, pɑ niŋ tɑɑ.
28N tɑ nyǝɣǝsɩ, ɩlɛnɑ nyɑ́ nɑ Asilii nyǝ́mɑ ɩ́ lɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ tɔtɔ. Pɑɑ nɑ mpʋ nyɑ́ kʋnyɩɩlʋɣʋ tɑ sɩ.
29N wɑlǝsɑ nyɑ́ wɑsɑŋkɑlǝtʋ kɛ Pɑpiloni nyǝ́mɑ tɑɑtǝlɑɑ tɛtʋ tɑɑ. Pɑɑ nɑ mpʋ n tɑ nyǝɣǝsɩ-tɩ.
30Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Amɑ Yosɑlɛm nyɑ́ n wɛnɑ ɩcɑntʋ. N tɔmɑɣɑ ɩsɩɩ wɑsɑŋkɑlɩ sɔsɔ.
31N ŋmɑɑkɑɣɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ kutuluɣu kɛ pɑɑ mpɑɑʋ ŋku kʋ nɔɣɔ kɛ́. N ŋmɑɑkɑɣɑ pǝ tǝfɛɛnlɛ kɛ lonɑ tǝnɑ tɑɑ kɛ́. Pɑ tɑɑ fɛlǝɣɩ-ŋ ɩsɩɩ wɑsɑŋkɑlǝnɑɑ lɛlɑɑ.
32N wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ ɑlʋ wɑsɑŋkɑlɩ wei ɩ kisiɣi ɩ pɑɑlʋ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ ɑpɑlɑɑ kpɑɩ nyǝ́mɑ tɔ.
33Wɑsɑŋkɑlǝnɑɑ tǝnɑ wɛnɑ pɑ kʋhɑʋ kɛ́. Amɑ nyɑ́ mǝlɑɑ kɛ́ nɑ ń hɑɑkɩ nyɑ́ tɑŋnɑɑ kɛ kʋcɔɔŋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɩɩkǝnɑ pɑɑ timpi nɑ pɑ́ kɔŋ nyɑ́ kiŋ.
34Nyɑ́ nɑ wɑsɑŋkɑlǝnɑɑ lɛlɑɑ ɩ́ tɑ́ kɑɑ. Mpi tɔ, nɔɣɔlʋ ɩɩ pɛɛkǝɣɩ-ŋ. Pǝyele nɔɣɔlʋ ɩɩ fɛlǝɣɩ-ŋ pǝ liɣitee. Nyɑ́ mǝlǝnɑ nɑ ń fɛlǝɣɩ ɑpɑlɑɑ kɛ tuluŋɑ.
35Pǝ tɔɔ tɔ, wɑsɑŋkɑlɩ, nɩɩ Tɑcɑɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ.
36Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: N wɑkǝlɑ nyɑ́ wɛnɑʋ nɑ ń hʋlɩ nyɑ́ tɑpɑkpɛtɛ kɛ nyɑ́ tɑŋnɑɑ. Hɑlǝnɑ pǝ kpɛŋnɑ nyɑ́ ɑcɑɑlǝtʋ tɩɩŋ tǝnɑ kɛ wɑsɑŋkɑlǝtʋ tɑɑ, nɑ ń hɑ-ɩ nyɑ́ piyɑ cɑlǝm.

37Pǝ tɔɔ tɔ, mɑɑ koti nyɑ́ tɑŋnɑɑ mpɑ nyɑ́ nɑ-wɛ ɩ nɩɩkɑɣɑ leleŋ tɔɣɔ. Pǝ kpɑɣɑʋ pɑ tǝnɑ mpɑ n sɔɔlɑɑ tɔ, nɑ mpɑ nyɑ́ tɑɑ kpɑɑnɑ tɔ. Mɑɑ kpeɣeli-wɛ nɑ pɑɑ timpi. Pɑɑ kʋlɩ nyɑ́ tɔɔ, nɑ mɑ́ yele nɑ pɑ́ nɑ́ nyɑ́ tɑpɑkpɛtɛ tǝnɑ.
38Mɑɑ hʋʋnɑ-ŋ ɩsɩɩ pɑ hʋʋkʋɣʋnɑ ɑlɑɑ wɑsɑŋkɑlǝnɑɑ, nɑ mpɑ pɑ kʋɣɩ yǝlɑɑ tɔ. Ɩsɛsɛɛmlɛ kɑ́ kpɑ-m nɑ mɑ́ mʋ́ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ mɑ́ lǝsɩ nyɑ́ weesuɣu.
39Mɑɑ tʋ-ŋ pɑ niŋ tɑɑ, nɑ pɑ́ yɔkɩ nyɑ́ wɑsɑŋkɑlǝtʋ kutuluɣu. Pɑɑ wɑkǝlɩ nyɑ́ tǝfɛɛnlɛnɑɑ, nɑ pɑ́ kuu nyɑ́ wontu nɑ pɑ́ kpɑɣɑ nyɑ́ kɑcɔkɑ nyǝntʋ. Ɩlɛnɑ pǝ yele-ŋ kpɛtɛ tǝyǝlǝyǝlɩ.
40Pɑɑ yele nɑ sɑmɑɑ kʋlɩ nyɑ́ tɔɔ. Pɑɑ yɑɣɑ-ŋ pɛɛ, nɑ pɑ́ sɔ-ŋ ŋmɑntɑɑsɩ.
41Pɑɑ nyɑɣɑsɩ nyɑ́ tɛɛsɩ kɛ kɔkɔ, nɑ pɑ́ hʋʋnɑ-ŋ ɑlɑɑ tuutuumɑ ɩsɛntɑɑ. Mɑɑ sɩɩ nyɑ́ wɑsɑŋkɑlǝtʋ kɛ tǝnɑɣɑ. Ɩlɛ n kɑɑ tɑsɑ nɔɣɔlʋɣʋ fɛlʋɣʋ.
42Mɑɑ lɑnɑ-ŋ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ́, hɑlǝnɑ ɑ́ hɛɛ. Ɩlɛnɑ mɑ́ lǝsɩ nyɑ́ ɩsɛsɛɛmlɛ kɛ nyɑ́ tɔɔ. Nɑ nyɑ́ pɑ́ɑ́nɑ́ tɛ, ɑ kɑɑ tɑsɑ huuu.
43Mpi tɔ, ń tɑ tɔɔsɩ nyɑ́ pǝcɑɑtʋ wɑɑtʋ tɔm. N kpɑɑsɑ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ yɑɑsinɑɑ mpɛ pɑ tǝnɑ. Mɑɑ mǝŋnɑ nyɑ́ tɔntɛ ɩsɑɣɑlɛ tǝnɑɣɑ nyɑ́ nyʋɣʋ tɑɑ. Ɩlɛ n kɑɑ tɑsɑ nyɑ́ kɑwɑlɑɣɑ nɑ nyɑ́ ɑcɑɑlǝtʋ ntǝɣɩ lɑpʋ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
44Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ: Atuwɑ tukilɑɑ kɑ́ tukinɑ Yosɑlɛm kɛ ɩtuule sɩ, toto wɛ ɩsǝnɑ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ pɛɛlɔ kpɑkǝɣɩ.
45Yosɑlɛm n kɛ́ nyɑ́ too pɛɛlɔ kɛ́ tǝkpem. Nyɑ́ too ɩnɩ ɩ kisinɑ ɩ pɑɑlʋ nɑ ɩ piyɑ. Ɩ wɛ teitei tɔtɔɣɔ ɩsɩɩ nyɑ́ kɔɣɔnɑɑ mpɑ pɑ kisɑ pɑ pɑɑlɑɑ nɑ pɑ piyɑ tɔ. Pɑ too kɑ kɛ́ Hiti tʋ kɛ́, pɑ cɑɑ kɛ Amolii tʋ.
46Nyɑ́ kɔɣɔ wei ɩ wɛ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ tɔɣɔlɛ Sɑmɑlii nɑ ɩ pɛɛlɑɑ. Nyɑ́ neu wei ɩ wɛ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ tɔɣɔlɛ Sɔtɔm nɑ ɩ pɛɛlɑɑ.
47Pǝ tɑɣɑ pǝcɔ tike kɛ n kɛɛnɑ pɛlɛ pɑ tɔntɛ nɑ pɑ ɑcɑɑlǝtʋ tǝmɑ. Hɑlɩ ń wɑkǝlɑ nyɑ́ tɔntɛ tɑɑ nɑ pǝ́ kǝlɩ-wɛ.
48Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑɣɑ weesuɣu tʋ kɛ́. Yosɑlɛm nyɑ́ neu Sɔtɔm nɑ ɩ pɛɛlɑɑ pɑ tɑ lɑ mpi Yosɑlɛm nyɑnɑ nyɑ́ nyǝ́mɑ ɩ́ lɑpɑ tɔ.
49Nyɑ́ neu Sɔtɔm kɑwɑlɑɣɑ ntɛ́ sɩ, ɩ kɑ wɛ kɑlɑmpɑɑnɩ kɛ́, nɑ ɩ wɛnɑʋ tɔɔwɑ. Ɩ nɑ ɩ pɛɛlɑɑ pɑɑ nǝɣǝsǝɣɩ pʋlʋ. Amɑ ɩ tɑɑ wɑɑsǝɣɩ wɑhɑlɑ tʋ yɑɑ kʋnyɔntʋ.
50Pɑ hɔmɑ pɑ tɩ nɑ pɑ́ lɑ́ ɑcɑɑlǝtʋ nɑ mɑ́ nɑ́, ɩlɛnɑ mɑ́ kpiisi-wɛ.
51Yosɑlɛm, Sɑmɑlii tɑ lɑ nyɑ́ ɩsɑɣɑtʋ hɔɣɔlʋɣʋ. Nyɑ́ ɑcɑɑlǝtʋ kǝlɑ pɑɣɑlɛ kɛ ɩ nyǝntʋ. Acɑɑlǝtʋ tǝnɑ nti n lɑpɑ tɔ, tǝ tɔɔ kɛ́ Sɔtɔm nɑ Sɑmɑlii pɑ pǝsɑ kʋpɑmɑ.
52Nyɑ́ wei nyɑ́ n kʋkɑɣɑ nyɑ́ kɔɣɔ nɑ nyɑ́ neu pɑ tɔm tɔ, ɩsɑɣɑtʋ ntǝɣɩ nyɑ́ pǝsǝnɑ nyɑ́ tǝɣɩ ɑcɑɑlʋɣʋ nɑ pǝ́ kǝlɩ pɛlɛ. Ɩsɑɣɑtʋ ntɩ tǝ fɛɛlɛ kɔmnɑ ntɛɣɛ nyɑ́ tɔɔ. Mpʋ pǝ yekinɑ nɑ pɛlɛ pɑ́ kǝlɩ-ŋ siɣisuɣu. Pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ pǝ liɣiti-ŋ nɑ ń tɔɣɔ fɛɛlɛ. Mpi tɔ, mɑ́ hʋlǝnɑ sɩ pɛlɛ pɑ tewɑ.
53Mɑɑ tɑɣɑnɩ pɑ ɑcɑlɛɛ. Pɑɑ Sɔtɔm nɑ ɩ cɔlɔ ɑcɑlisi. Pɑɑ Sɑmɑlii nɑ ɩ cɔlɔ nyǝŋsɩ. Hɑlɩ mɑɑ tɑɣɑnɩ-ŋ tɔtɔ ɩsɩɩ pɛlɛ.
54Pɩɩ tʋ-ŋ fɛɛlɛ ɩlɛnɑ pǝ́ kpɑɑsɩ nyɑ́ kɔɣɔ nɑ ɩ neu pɑ ɑpɑlʋtʋ.

55Nyɑ́ kɔɣɔ Sɔtɔm nɑ ɩ pɛɛlɑɑ pɑɑ mǝlɩ ɩsɩɩ pɑ wule tɑɑ. Nyɑ́ neu Sɑmɑlii nɑ ɩ́lɛ́ ɩ pɛɛlɑɑ pɑɑ mǝlɩ ɩsɩɩ pɑ wule tɑɑ. Nyɑɣɑ Yosɑlɛm nyɑnɑ nyɑ́ piyɑ ɩ́ kɑ́ mǝlɩ ɩsɩɩ mǝ wule tɑɑ.
56Nyɑ́ neu Sɔtɔm tɔm kɑ wɛnnɑ nyɑ́ nɔɣɔ tɑɑ kɛ́ tɑm kɛ nyɑ́ kɑlɑmpɑɑnɩ wɑɑtʋ.
57Ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ pǝ́ kuliɣi nyɑ́ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ. Nyɑɣɑ pǝ tɑlɑɑ sɩ Ɩtɔm ɑcɑlɛɛ nɑ pǝ cɔlɔ nyǝnɑ pɑ́ woŋɩ-ŋ. Filiisi nyǝnɑ nɑ́ɑ́ tʋʋ-ŋ nɑ pɑ́ footiɣɩ-ŋ pɑɑ hɔɣɔlʋɣʋ ŋku.
58Nyɑ́ kɑwɑlɑɣɑ nɑ nyɑ́ ɑcɑɑlǝtʋ mǝlɑ nyɑ́ nyʋɣʋ tɑɑ kɛlɛ. Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
59Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑɑ lɑ́-ŋ kɛ́ ɩsɩɩ n nyǝnʋɣʋ yem kɛ tuunɑʋ, nɑ ń yɔkɩ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ tɔ.
60Amɑ mɑɑ tɔɔsɩ nɔɣɔ ŋkɑ mɑ́ nɑ-ŋ tǝ pɛɛlɑ nyɑ́ pɛɛlʋtʋ wɑɑtʋ tɔ. Mɑ nɑ-ŋ tɩɩ pɛɛlɩ tɑm tɔɔ nyǝŋkɑ.
61N kɑ́ tɔɔsɩ nyɑ́ tɔntɛ tɔm nɑ fɛɛlɛ kpɑ-ŋ, sɑɑ wei nyɑ́ kɔɣɔnɑɑ nɑ nyɑ́ newɑɑ pɑɑ kɔɔ nyɑ́ kiŋ tɔ. Mɑɑ hɑ-ŋ-wɛ nɑ pɑ́ pǝsɩ nyɑ́ pɛɛlɑɑ. Ɩlɛ pǝ tɑɣɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ tɔɔ.
62Mɑ nɑ-ŋ tɩɩ pɛɛlɩ nɔɣɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ n kɑ́ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
63N kɑ́ tɔɔsɩ tete, nɑ ń kɑ́ nyʋɣʋ nɑ fɛɛlɛ. Pɩɩ liɣiti-ŋ kɛ́, n kɑɑ kuli nɔɣɔ kɛ sɑɑ wei mɑɑ hɩɩsɩ nyɑ́ ɩsɑɣɑtʋ tǝnɑ tɔ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.