Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mpʋɣʋlɛ mɑ nɩɩwɑ Tɑcɑɑ mɑpɑ kɑpukɑ sɔsɑɣɑ sɩ: Ɩcɑtɛ ŋkpɑŋʋɣʋ hɔntɑɑ tǝnɑ ɩ́ kɔɔ. Pɑɑ wei ɩ́ tɔkɩ ɩ yoou wontu nti ɩ kɑ wɑkǝlǝnɑ-wɛ tɔ nɑ ɩ́ kɔɔ.
2Ɩlɛnɑ mɑ́ nɑ́ ɑpɑlɑɑ nɑɑtoso lɩɩnɑ ɩsɔtɑɑ nɔnɔɣɔ. Ilim ntɔɣɔŋ hɔɣɔlʋɣʋ kɛ pɑ lɩɩnɑɑ nɑ pɑ́ tɑlɑ. Nɑ pɑɑ wei ɩ́ tɔkɑ ɩ wontuɣu ŋku ɩ kɑ́ wɑkǝlǝnɑ tɔ. Pɑ tɑɑ kɑ wɛ ɑpɑlʋ nɔɣɔlʋ, nɑ ɩ́ suuwɑ kpoŋkpontu toŋ nyǝntʋ wontu, nɑ ɩ́ lɛɛwɑ ŋmɑɑlɑɣɑ kɛ ɩ tɑmpɑlɑ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ́ kɔɔ nɑ ɩ́ sǝŋ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ cɔlɔ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ teeli kʋlɑ ɩsɔtɑɑ tɑŋlʋ nɔɣɔlʋ wei ɩ tɔɔ ɩ kɑ wɛɛ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ polo kutuluɣu nɔnɔkpete. Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɑɑ ɑpɑlʋ wei ɩ kɑ suu kpoŋkpontu toŋ nyǝntʋ wontu nɑ ɩ́ lɛɛ ŋmɑɑlɑɣɑ kɛ ɩ tɑmpɑlɑ tɔɔ tɔ.
4Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Polo Yosɑlɛm ɩcɑtɛ hɛkʋ tɑɑ. Yʋsɩ yǝlɑɑ mpɑ pɑ tɔkɩ wɑhɑlɑ nɑ pɑ́ mɔlǝɣɩ ɑcɑɑlǝtʋ tǝnɑ nti lɛlɑɑ lɑkɩ tɔ tǝ tɔɔ tɔ, pɑ tokuŋ tɑɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ heelɑ lɛlɑɑ nɑ mɑ́ nɩɩkɩ sɩ: Ɩ́ tǝŋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ wɑɑlɩ, nɑ ɩ́ kʋ́ yǝlɑɑ. Ɩ́ tɑɑ wɛɛnɑ pɑ pǝtɔɔtǝlɛ. Pǝyele ɩ́ tɑɑ hʋlɩ-wɛɣɛ suulu.
6Ɩ́ kʋ́ nɑ ɩ́ kpiisi kʋkpɑtǝlɑɑ, nɑ ɩfepiyɑ, nɑ pɛɛlɑɑ, nɑ piyɑ, nɑ ɑlɑɑ. Amɑ ɩ́ tɑɑ kpǝtǝnɑ mpɑ pɑ tokuŋ tɑɑ wɛ kʋyʋsʋm tɔ. Ɩlɛ ɩ́ cɑɑlǝnɑ mɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ cɑɑlǝnɑ ɑpɑlɑɑ sɔsɑɑ mpɑ pɑ cɑɣɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ nɔnɔɣɔ tɔ.
7Ɩ́ suuli mɑ tǝyɑɣɑ kɛ sǝtɑɑ nɑ pǝ́ kpɛnnɑ tɑɑsɩ tɔɔ. Mɑ tǝyɑɣɑ ɩ́ pilisi, ɩ́ lɩɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lɩɩwɑ nɑ pɑ́ sʋʋ ɩcɑtɛ nɑ pɑ́ kʋɣɩ tǝ tɑɑ yǝlɑɑ nɑ pɑ́ puki.
8Pɑ tɔŋɑ kʋɣʋ nɑ mɑ sǝŋɑ mpʋ. Ɩlɛnɑ mɑ́ hoti mɑ ɩsɛntɔɔ, nɑ mɑ́ mɑ́ kɑpukɑ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ, n mʋɣʋ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ kɑtɑtǝlɑɣɑ nɑ Yosɑlɛm tɔ, n cɑɑ ń kpiisi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pǝ kɑɑsɑɑ tɔ pɑ tǝnɑ nɑ?
9Ntɛnɑ ɩ́ cɔ-m sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ pɑ ɩsɑɣɑtʋ kǝlɑ tɔɔʋ. Tǝ yɑɣɑtɑɑ kɛ́. Yʋlʋkʋlɛ sunɑ tɛtʋ tɑɑ, kʋsiɣisim lɑpʋ fɛɩ ɩcɑtɛ tɑɑ. Mpi tɔ, pɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ ntɛ́ sɩ Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ lɔ tɛtʋ, mɑɑ nɑɑkɩ pʋlʋ.
10Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kɑɑ wɛɛnɑ pɑ pǝtɔɔtǝlɛ. Yɑɑ mɑ́ hʋ́lɩ́-wɛɣɛ suulu. Mɑɑ mǝŋnɑ pɑ nyɔɔŋ tɑɑ kɛ́ pɑ tǝmɑ.
11Mpʋɣʋlɛ ɑpɑlʋ wei ɩ suu kpoŋkpontu toŋ nyǝntʋ wontu nɑ ɩ́ lɛɛ ŋmɑɑlɑɣɑ kɛ ɩ tɑmpɑlɑ tɔɔ tɔ. Ɩ́lɛ́ ɩ cɔwɑ sɩ mɑ lɑpɑ nti n kɑ tʋ-m tɔ.