Yontu - PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

Illustration of Yontu in PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA

About YONTU NTI PA YOONA ƖSƆ HƎTƐ TƆ TƎ TAKƎLAƔA Kʋtʋlʋtʋ

There is no description for YONTU NTI PA YOONA ƖSƆ HƎTƐ TƆ TƎ TAKƎLAƔA Kʋtʋlʋtʋ yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Yontu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150