Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 47

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ mǝlǝnɑ-m Ɩsɔ tǝyɑɣɑ nɔnɔɣɔ, ɩlɛnɑ mɑ́ nɑ́ lʋm lɩɩkǝnɑ nɔnɔɣɔ tɛɛ, nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ. Ɩsɔ tǝyɑɣɑ nɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ kɛ́ lʋm kpeŋɑɣɑnɑ. Ɩlɛnɑ pǝ́ mǝlǝɣǝnɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ, nɑ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɩɩnɑ-m nɑ ilim ntɔɣɔŋ nɔnɔɣɔ. Tǝ kɛɛnɑ ɑwɑlɩ tɔɔ nɔnɔɣɔ ŋkɑ kɑ siɣisinɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ tɔ, nɑ lʋm tɔŋɑ kpente nɑ kɔŋkɔŋ ntɔɣɔŋ nyǝŋkʋ tɔɔ.
3Ɩlɛnɑ ɩ́ mǝŋnɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ, nɑ ɩ́ tɔkɑ ŋmǝnɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑsǝnɑ-kɛɣɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (500) kɛ hɔɣɔlʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɔɔ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ tɛsǝnɑ-m nɑ lʋm. Pǝlɛ pǝ́ sɩɩnɑ mɑ nɔɔsɛ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɑsɑ mɑɣɑsʋɣʋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (500). Ɩlɛnɑ ɩ́ tɛsǝnɑ-m lʋm, nɑ pǝlɛ pǝ sɩɩnɑ mɑ tʋnɑ. Ɩ tɑsɑ mɑɣɑsʋɣʋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (500) tɔtɔ. Ɩ tɑsɑ-m lʋm tɛsǝnɑʋ, ɩlɛnɑ pǝ́ kpɑ mɑ tǝnɑɣɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɑsɑ mɑɣɑsʋɣʋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (500). Ɩlɛ lʋm mpɩ pǝlɛ pǝ kǝlɑ lumɑŋ, mɑ tɑ pǝsɩ tɛsʋɣʋ. Pǝ kɛ́ lɔɔʋ kɛ́, nɑ ye pǝ tɑɣɑ yɑʋ nɔɣɔlʋ kɑɑ pǝsɩ tɛsʋɣʋ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ pɔɔsɑ-m sɩ: Yʋlʋ nyɑ́, n nɑwɑ teu nɑ? Ɩlɛnɑ ɩ́ ponɑ-m kpeeŋɑ nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ-m mǝŋnɑʋ kɛ lɔɔʋ nɔɣɔ.
7Ɩlɛnɑ mɑ́ pɑɑsǝnɑ sɩ, tɩɩŋ nyɑlɑ sɔsɔm kɛ lɔɔʋ ŋkʋ kʋ kʋtemiŋ nɑɑlɛ tɔɔ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ heelɑ-m sɩ: Lɔɔʋ kʋnɛ kʋ lʋm kpeŋ ilim tǝlɩɩlɛ hɔɣɔlʋɣʋ tɔɔ kɛ́. Yɑɑtɑnɩ tɛtɛkǝlɛ kɛ pǝ tǝŋǝɣɩ, nɑ pǝ tiiki teŋku kʋsǝpʋ tɑɑ, nɑ pǝ́ tɑɣɑnǝɣɩ-wɩ.
9Ɩlɛnɑ lʋm tɑɑ weesuɣu nyǝm tǝnɑ wɛɛnɑ weesuɣu, kɛ pɑɑ timpi lɔɔʋ ŋkʋ kʋ lʋm kɑ tɑlɑ tɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ tiinɑ kɑ huki. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, teŋku lʋm kɑ tɑɣɑnɩ. Ye lɔɔʋ ŋkʋ kʋ lʋm ɩ́ tɑlɑ timpi, weesuɣu lɑkɩ kɛ́.
10Pǝ kpɑɣɑʋ hɑtoo Aŋ-Ketii, nɑ pǝ́ polo Aŋ-Aŋkǝlɑyim tɔ. Tiinɑ kpɑlɑɑ kɑ́ tʋɣɩ pɑ puluŋ kɛ́, nɑ pɑ́ leŋ teŋku kʋteŋ tɔɔ. Pɑɑ kpɑ tiinɑ wɑɑnɩ wɑɑnɩ kɛ́ ɩsɩɩ teŋku sɔsɔ tɑɑ.
11Amɑ lʋcɑɣɑm nɑ lɩɩnɑ nɑ́ kɑɑ tɑɣɑnɩ. Pɩɩ pǝsɩ tɔm lonɑ kɛ́.
12Tɩɩŋ kʋlʋlʋŋ wɑɑnɩ wɑɑnɩ kɑ́ nyɔ lɔɔʋ kʋtemiŋ tɔɔ. Ɩ hɑtʋ kɑɑ lontili pɑɑ pǝlee, nɑ ɩ́ lʋlǝɣɩ pee kɛ tɑm tɔɔ. Pɑɑ ɩsɔtʋ wei kɛ pɑɑ kooliɣi ɩ kʋlʋlʋm. Mpi tɔ, tǝsulle tɛɛ kɛ́ lʋm lɩɩkǝnɑ nɑ pǝ́ kpeŋ ɩ tɛɛ. Pɑɑ tɔkɩ ɩ pee kɛ́, nɑ pɑ́ wɑɑsǝɣǝnɑ pɑ tǝɣɩ ɩ hɑtʋ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Tɛtʋ nti pɑɑ tɑlɑ Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ tɔ tǝ toosi ntɔ. Tɔm nɑɑlɛɣɛ pɑɑ cɛlɑ Yosɛɛfʋ kpekǝle nyǝ́mɑ.
14Teitei kɛ́ pɑɑ tɑlɑ-tɩ. Mpi tɔ, mɑ́ yɔɣɔtɑɑ kɛ́ nɑ tuunɑʋ nɑ mɑ́ sɩɩ sɩ, mɑ hɑɑkɩ-tǝɣɩ pɑ cɔsɔnɑɑ. Ɩlɛ tǝ pǝsɑ pɑ kpɑncoou kɛ́.
15Tɛtʋ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ toŋɑ, kpɑkǝɣɩ Metitelɑnee teŋku. Ɩlɛnɑ kɑ́ tǝŋ hɑpǝlɛ nte tǝ tǝŋǝɣǝnɑ Hetǝlɔŋ nɑ Lepo-Hɑmɑtɩ nɑ Setɑtɩ pǝ ɑcɑlɛɛ tɑɑ tɔ.
16Pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ kɑ́ lɩɩ Pelotɑ nɑ Sipǝlɑyim pǝ ɑcɑlɛɛ. Anɩ ɑ wɛnnɑ Tɑmɑsɩ nɑ Hɑmɑtɩ tɛtʋ pǝ hɛkʋ tɑɑ. Nɑ Hɑsɛɛ-Tikoŋ ɩcɑtɛ nte tǝ kpǝtǝnɑ Hɑʋlɑŋ tɛtʋ toŋɑ tɔ.
17Toŋɑ ŋkɛ kɑɑ polo teŋku Metitelɑnee. Hɑlǝnɑ Hɑsɑɑ-Ɩnɑŋ tɛtʋ kɛ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ. Ɩlɛnɑ kɑ́ mǝlɩ Tɑmɑsɩ nɑ Hɑnɑtɩ pɑ tɛtʋ. Ɩsǝnɑ toŋɑ kɑ wɛɛ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ tɔɣɔlɛ.
18Ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ toŋɑ kɑ́ lɩɩ lonte nte tǝ wɛ Tɑmɑsɩ nɑ Hɑʋlɑŋ pɑ hɛkʋ tɔ. Ɩlɛnɑ kɑ́ tǝŋ Yɑɑtɑnɩ tɛtɛkǝlɛ kɛ Kɑlɑɑtɩ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ pǝ hɛkʋ tɑɑ. Kɑɑ polo timpi pɑ yɑɑ sɩ Tɑmɑɑ tɔɣɔ teŋku kʋsǝpʋ. Ɩsǝnɑ toŋɑ kɑ́ wɛɛ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ tɔɣɔlɛ.

19Ilim mpǝtǝŋ tɔɔ toŋɑ ɩlɛ kɑɑ lɩɩ timpi pɑ yɑɑ sɩ Tɑmɑɑ tɔɣɔ Melipɑ lʋm nɑ Kɑtɛɛsɩ pǝ tɛtʋ cɔlɔ. Ɩlɛnɑ kɑ́ mǝlɩ Icipiti tɛtʋ lɔɔʋ. Hɑlǝnɑ Metitelɑnee teŋku. Ɩsǝnɑ toŋɑ kɑ́ wɛɛ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ tɔɣɔlɛ.
20Ilim tǝtʋlɛ tɔɔ nyǝŋkɑ ɩlɛ, teŋku Metitelɑnee kɛlɛ toŋɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ ilim mpǝtǝŋ tɔɔ tɔ, hɑlǝnɑ Lepo-Hɑmɑtɩ kɛ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ. Ɩsǝnɑ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ nyǝŋkɑ kɑ wɛɛ tɔɣɔlɛ.
21Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ nyǝ́mɑ kɛ ɩ́ kɑ́ tɑlɑ tɛtʋ ntɩ.
22Tɛtɛ kɛ́ ɩ́ kɑ́ tɔ́ nɑ ɩ́ tɑlǝnɑ-tɩ. Ɩlɛ ɩ́ tɑɑ sɔɔ mʋʋlɑɑ mpɑ pɑ wɛ mǝ hɛkʋ tɑɑ nɑ pɑ lʋlɑ piyɑ kɛ mǝ tɛtʋ tɑɑ tɔ. Pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ ɩ́ lɑ-wɛɣɛ teitei ɩsɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ hiki pɑ pɑɑ tete kɛ Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ tɑɑ.
23Pɑɑ wei ɩ kɑ́ hiki ɩ pɑɑ tete kɛ Ɩsɛɣɛlɩ kpekǝle nte tǝ tɑɑ ɩ kɑ́ cɑɣɑ tɔ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ sɩɩnɑ mpʋ.