Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - ESEKIEL

ESEKIEL 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israel lohiadia irohe-ahudia ba ladaia ist,
2baoto: Sinamu na daka leona hahinena, leona bogaragidiai; leona natudia bogaragidiai e goru, natuna e ubudia.
3Natuna ta e reḡua, ia na e bada oho bada oho, damuna iabina daladia vada e diba, taunimanima na e anidia.
4Bese idau-idau ia dainai e ko, edia guri ai e abia, igau amo e hakaua lao, Aigupto tanona e laohaia.
5Leona hahinena e diba vada e baia, bona ena helaro vada e boio negana ai, ia ese natuna ta ma e abia, e reḡua; bena ia na e bada oho bada oho.
6Leona bogaragidiai e loa eva-eva; e bada oho bada oho, damuna iabina daladia vada e diba, taunimanima na e anidia.
7Edia gabu aukadia na e habuadia tari, edia hanua na e havahudia; gari ese tano na e butua tao, bona lalonai e nohova taudia iboudiai danu, ena ḡou reḡena dainai.
8Bena bese idau-idau ese ia iabina idoadia e oto hegeḡe; edia huo ai e abia, edia guri ai e abia.
9Mai igauna ida maua ai e udaia, Babulono pavapavana dekena e laohaia, e koua ahu; bena ia gadona na basie kamonai lou, Israel ororodia ai.
10Sinamu na vine auna na heto, vine imeana lalonai, ranu gabuna badibadinai vada e hadoa hanai; huahuana momo e dobi, rigina danu momo, badina be ranu momo dainai.
11Ia badina auka-hereana na pavapava ena dagi auna ai ela; e tubu dae, rigi badadia bogaragidiai; ia sibona atai ai e noke tao, mai rigina momo ida.
12A hari vine auna na badu ai e raḡaia oho, tano ai e tahoa dobi, lai mairiveina ese e hakakoroa, huahuana vada e huhu; ia badina aukana e kakoro, lahi ese e araia ore.
13Harihari ia na tano ḡaḡaena ai vada e hehado hanai, tano kaukauna ai, ranu mase gabuna ai.
14Lahi na ia badina amo vada e dae, rigi bona huahua vada e aradia ore, bena ia lalonai asi badi aukana ta mia, asi dagi auna ta, pavapava ena. Rohe-ahu bunai, e ladaia isi louloumu ḡauna.