Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Feesuɣu ponɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑɣɑ ilim tǝlɩɩlɛ nɔnɔɣɔ. Ɩlɛnɑ mɑ́ mɑɣɑnɑ ɑpɑlɑɑ hiu nɑ kɑkpɑsɩ kɛ tǝnɑ. Mɑ nɑwɑ pɑ tɑɑ kɛ́ Asuu pǝyɑlʋ Yɑsɑniyɑ nɑ Penɑyɑ pǝyɑlʋ Pelɑtiyɑ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ-m sɩ: Yʋlʋ nyɑ́, yǝlɑɑ mpɛ pɑ mɑɣɑsǝɣǝnɑ kɑwɑlɑɣɑ tɔm nɑ pɑ tɑsǝɣɩ lɑɣɑtʋ ɩsɑɣɑtʋ kɛ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tǝnɛ tǝ tɑɑ.
3Pɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ ntɛ́ sɩ pɑ kɑɑ tɑsɑ kutuluŋ ŋmɑʋ hɑlɩ pǝ́ polo lɑɑsɑɣɑ tɔɔ. Ɩcɑtɛ pǝsǝnɑ ɩsɩɩ tiipile, nɑ tɑɣɑlɛ nɑntʋ.
4Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ wɛɛ sɩ yʋlʋ pǝyɑɣɑ mɑ́, mɑ yɔɣɔtɩ nti mɑ nɑwɑ pɑ tɔɔ tɔ.
5Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ Feesuɣu tii mɑ tɔɔ nɑ kʋ tɔ-m sɩ yɔɣɔtɩ sɩ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ, mɑ nyǝmɑ mǝ tɑɑ hʋwɛɛ.
6Ɩ lʋlǝsɑ yʋlʋkʋlɛ kɛ ɩcɑtɛ tǝnɛ tǝ tɑɑ. Ɩ́ suulɑ sǝtɑɑ kɛ hɑpɛɛ tɔɔ.
7Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ mǝ sǝtɑɑ mpɑ ɩ́ suulɑ tǝ tɑɑ tɔɣɔlɛ nɑntʋ, nɑ tǝ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ tiipile. Ɩlɛnɑ pɑ́ lǝsɩ-mɛ nɑ pɑ́ tɛɛnɑ.
8Mɑɑ yele nɑ lɑɣɑtɛ nte tǝ tɔm wɛ-mɛɣɛ sɔɣɔntʋ tɔ tǝ́ kɔɔ mǝ tɔɔ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtǝɣǝnɑ mpʋ.
9Mɑɑ lǝsɩ-mɛɣɛ ɩcɑtɛ tɑɑ, nɑ mɑ́ tʋ-mɛɣɛ kpɑɩ nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ. Mɑɑ hʋʋnɑ-mɛɣɛ.
10Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ toosi tɔɔ kɛ́ mɑɑ hʋʋnɑ-mɛ, nɑ mɑ́ yele nɑ pɑ́ kʋ-mɛ nɑ lɑɣɑtɛ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
11Ɩcɑtɛ tǝnɛ tǝ kɑɑ pǝsɩ mɛ ɩsɩɩ tiipile. Mɛ mǝ kɑɑ pǝsɩ ɩsɩɩ tǝ tɑɑ nɑntʋ. Amɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ toŋɑ tɔɔ kɛ́ mɑɑ hʋʋnɑ-mɛ.
12Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ kɑ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ. Ɩ́ tɑ́ tǝŋ mɑ kʋtʋtʋtʋ. Pǝ́cɔ́ ɩ tɑ́ tɔkɩ mɑ kiiŋ. Amɑ piitimnɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ-mɛ tɔ, pɑ nyǝntʋ kɛ ɩ tǝŋǝɣɩ.
13Wɑɑtʋ wei mɑ tɔŋɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋɣʋ kɛ mpʋ tɔɣɔ Penɑyɑ pǝyɑlʋ Pelɑtiyɑ sǝpɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ hotɑ mɑ ɩsɛntɔɔ nɑ mɑ́ mɑ́ kɑpukɑ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ, Ɩsɔ. N kɑ kʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ mpɑ pǝ kɑɑsɑɑ tɔ?
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ-m sɩ:
15Yʋlʋ nyɑ́, nyɑ́ yǝlɑɑ mpɑ pɑ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ nɑ nyɑ́ tɛɛtʋnɑɑ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ tɑsǝɣɩ lɑɣɑtʋ kɛ mpɑ kolontunɑɑ kuuwɑ tɔ sɩ pɑ́ sɑɑlɩ tǝnɑ. Mpi tɔ, tɑɣɑ Tɑcɑɑ hɑwɑ tɛtʋ tǝnɛ sɩ tǝ́ pǝsɩ tɑ́ nyǝntʋ.
16Pǝ tɔɔ tɔ, tɛlǝsɩ-wɛ sɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́, mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Pɑɑ mɑ yɑsɑ-wɛɣɛ tɛtʋ pɑɣɑlɛ tɑɑ, nɑ pɑ wɛɛ pooluŋ kɛ piitimnɑɑ hɛkʋ tɔ, mɑ wɛ pɑ kiŋ kɛ tǝnɑɣɑ, ɩsɩɩ mɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ.
17Pǝ tɔɔ kɛ́ n kɑ́ heeli-wɛ sɩ: Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́, mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ mɑɑ kpeɣeli-mɛɣɛ piitimnɑɑ tɑɑ. Mɑɑ mǝŋnɑ-mɛɣɛ timpi pɩɩ yɑsɑ-mɛ tɔ, nɑ mɑ́ hɑ-mɛɣɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ.
18Tǝnɑɣɑ ɩ́ kɑ́ polo nɑ ɩ́ kʋ́ tɩɩŋ kʋlɑlɑɑŋ nɑ ɑcɑɑlǝtʋ tǝnɑ.

19Mɑɑ tʋ-mɛɣɛ lǝmɑɣɑsǝlɛ kʋlʋmtǝlɛ nɑ hʋwɛɛ kʋfɑnɑ. Mɑɑ lǝsɩ mǝ nyɑmɑ wenɑ ɑ wɛ ɩsɩɩ pɛɛ tɔ, nɑ mɑ́ tʋ-mɛɣɛ nyɑmɑ kʋpɑnɑ.
20Ɩlɛnɑ ɩ́ tǝŋ mɑ kʋtʋtʋtʋ, nɑ ɩ́ tɔkɩ mɑ kiiŋ. Ɩ́ kɑ́ pǝsɩ mɑ yǝlɑɑ, nɑ mɑ́ɑ́ pǝsɩ mǝ Ɩsɔ.
21Amɑ mpɑ pɑ sɔɔlɑ tɩɩŋ nɑ pɑ ɑcɑɑlǝtʋ tɔ, mɑɑ mǝŋnɑ pɑ tǝmɑ kɛ pɑ nyɔɔŋ tɑɑ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ hɛtɑ keŋ, nɑ pɔpɔlɛɛ tʋ pɑ wɑɑlɩ. Nɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ teeli wɛ pɑ tɔɔ kɛ́ ɩsɔtɑɑ.
23Ɩsɔ teeli kʋlɑ ɩcɑtɛ tɑɑ nɑ ɩ́ polo pʋɣʋ ŋku kʋ wɛ ɩcɑtɛ ilim tǝlɩɩlɛ tɔ kʋ tɔɔ.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ Feesuɣu kpɑɣɑ-m mɑ lǝmɑɣɑsɛɛ tɑɑ. Ɩlɛnɑ kʋ ponɑ-m Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ kpɑwɑ tɔ pɑ cɔlɔɣɔ Pɑpiloni. Ɩlɛnɑ mɑ toosee tɑkɑ sɩɩ tǝnɑɣɑ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ kɛɛsɑ mpɑ kolontunɑɑ kuu mpʋ tɔɣɔ tǝ tǝnɑ nti Tɑcɑɑ hʋlɑ-m tɔ.