Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kuuu pǝnɑɣɑ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkɑ. Ɩsɔtʋ nɑɑnʋwɑ nyǝŋ, kʋyɑkʋ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkʋ wule. Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́ tʋ kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Mpi tɔ, kʋ wule kɛ Pɑpiloni wulɑʋ kɑ́ sʋʋ Yosɑlɛm tɑɑ nɑ ɩ́ lɛɛkɩ-tɛ.
3Yɔɣɔtɩ yǝlɑɑ tɔɔ kʋllɑɑ mpɛɣɛ tɔm. Mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ-tɩ sɩ: Tǝsɩ tiyɑɣɑ, tǝsɩ-kɛ nɑ ń pǝlɩ kɑ tɑɑ kɛ́ lʋm.
4Tʋ nɑntʋ cǝɣǝlǝŋ kʋpɑŋ tǝnɑ. Pɑɑ yule pɑɑ hɑmʋɣʋ, nɑ ń suuli mʋwɑ kʋpɑnɑ.
5Kpɑɣɑ kɑlǝkʋ tɑɑ heu kʋpɑmpɑŋ nɑntʋ. Tʋ tɑɑsɩ kɛ sɔsɔm kɛ tiyɑɣɑ tɛɛ, nɑ pǝ́ wɑsɑ teu. Mpi tɔ, pǝ wɛɛ sɩ mʋwɑ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ pɩɩ tɔtɔɣɔ.
6Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ, mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ, yʋlʋkʋlɛ ɩcɑtɛ tɔm wɛ wɑɩyo kɛ́. Tǝ nǝɣǝsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ tɑɑnɩɩsɛ wei kɔkɔtɑɣɑ kpɑwɑ, nɑ ɩ nyɑɑlʋɣʋ nɑ kɑtɛ tɔ. Lǝsɩ tiipile nɑntʋ kɛ cǝɣǝlʋɣʋ cǝɣǝlʋɣʋ. Pǝ tɑɑ sɔɔ pɑɑ kʋlʋmʋɣʋ.
7Mpi pǝ tɔɔ tɔ, yǝlɑɑ mpɑ Yosɑlɛm kʋwɑ tɔ, pɑ cɑlǝm wɛ ɩcɑtɛ hɛkʋ tɑɑ kʋkpɑmʋɣʋ tɔɔ kɛ́ yem. Nɔɣɔlʋ tɑ pǝlɩ-wǝɣɩ ɑtɛ sɩ pɑ́ tɑkɩ-wǝɣɩ tɛtʋ.
8Mɑ cɑɑwɑ sɩ mɑ hʋ́lɩ́ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ nɑ mɑ́ lɛɛtɩ. Ɩlɛnɑ mɑ́ ŋmɩɩsɩ ɩ cɑlǝm kɛ kʋkpɑmʋɣʋ tɔɔ, nɑ mɑ́ yele-wǝɣɩ mpʋ sɩ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ tɑkɩ-wɩ.
9Pǝ tɔɔ kɛ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́, mɑ yɔɣɔtǝɣɩ tǝfoo sɩ: Yʋlʋkʋlɑɑ ɩcɑtɛ ntɛ́ tǝ tɔm wɛ wɑɩyo kɛ́. Mpi tɔ, mɑɑ tʋ́ tǝ tɑɑ kɛ́ kɔkɔ sɔsɑɣɑ.
10Tʋ́ tɑɑsɩ kɛ sɔsɔm nɑ ń tʋ́ kɔkɔ, tǝsɩ nɑntʋ kɛ teu nɑ ń tʋ tuusi pee. Mʋwɑ ɩ́ nyɑɣɑ.
11Tǝnɩ tiipile kpɛtɛ kɛ mɑmɑlɑ tɔɔ nɑ tǝ́ hɑŋ. Tǝ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ ɩ́ sɛɛ, nɑ tǝ ɑsilimɑ hoo tǝ tɑɑ, nɑ tǝ kɔkɔtɑɣɑ nyɑɣɑ.
12Tǝkɑɑsʋɣʋ tǝnɑ wɛ kpɛtɛ kɛ́. Kɔkɔtɑɣɑ kɑɑ lɩɩ yem nɑ pǝ tɑ kɛnɑ kɔkɔ.
13Yosɑlɛm nyǝ́mɑ kɑwɑlɑɣɑ wɛ pɑ ɑsilimɑ tɑɑ kɛ́. Mpi tɔ, mɑ cɑɑkɑɣɑ sɩ mɑ́ hɩɩsɩ pɑ ɑsilimɑ. Amɑ pɑ fɛɩ tǝnɑŋŋ, ɑ kɑɑ tɑsɑ hɩɩsʋɣʋ. Mɑɑ lɑnɑ-wɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ́ hɑlǝnɑ ɑ́ hɛɛ.
14Mɑɣɑ Tɑcɑɑ mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ. Mɑɑ lɑ pǝ tǝnɑɣɑ, mɑ kɑɑ nyɑ́. Pǝyele mɑ kɑɑ wɛɛnɑ pǝtɔɔtǝlɛ, yɑɑ mɑ́ tuli tɑpǝŋ. Pɩɩ hʋʋnɑ-mɛɣɛ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ mǝ tɔntɛ nɑ mǝ tǝmɑ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
16Yʋlʋ nyɑ́, mɑɑ yele nɑ sǝm kɛlɩ wei ɩ hɛɛsǝɣɩ nyɑ́ lɑŋlɛ tɔ. Ɩlɛ pǝ fɛɩ sɩ ń cɑɣɑ lǝyɑɣɑ yɑɑ ń wii, yɑɑ nyɑ́ ɩsǝlʋm ɩ́ tɩɩ lɩɩ.
17Nmɛsɩ nyɑ́ lɑŋwɑkǝllɛ, tɑɑ cɑɣɑ lǝyɑɣɑ. Amɑ te nyɑ́ nyʋɣʋ sɑɑlɑɣɑ, nɑ ń lɛɛ nyɑ́ ntɑŋkpɑlɑ. Tɑɑ tɑkɩ nyɑ́ ɩsɛntɔɔ, pǝyele tɑɑ tɔɣɔ lǝyɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ.
18Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́, tɑnɑŋ tɛɛ kɛ́ mɑ yɔɣɔtɑɣɑnɑ yǝlɑɑ. Ɩlɛnɑ tɑɑnɑɣɑ ŋkɛ kɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ ɑlʋ sɩ. Pǝ femɑ ɩlɛnɑ mɑ́ lɑ́ ɩsǝnɑ Ɩsɔ hʋlɑ-m tɔ.

19Ntɛnɑ yǝlɑɑ pɔɔsɩ-m sɩ, mɑ́ kɛɛsɩ-wɛɣɛ mpi mɑ lɑkɩ mpʋ tɔ pǝ kʋtoluɣu.
20Mpʋɣʋlɛ mɑ cɔ-wɛ sɩ, Tɑcɑɑ heelɑ-m tɔm
21sɩ mɑ́ tɛlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ. Ɩsɔ sɩ: Mɑɑ wɑkǝlɩ mɑ tǝsɛɛlɛ. Ntɛɣɛ pɑ hɔŋnɑ pɑ tɩ nɑ pɑ́ hʋlǝsǝɣǝnɑ lɑŋɑ nɑ pɑ́ sɔɔlɑ-tɛ. Pɑɑ kʋ́ pɑ pɛɛlɑɑ nɑ pɑ pǝyɑlɑɑ mpɑ pǝ yelɑ Yosɑlɛm tɔ.
22Pɑ kɑɑ tɑkɩ pɑ ɩsɛntɔɔ yɑɑ pɑ́ tɔɣɔ lǝyɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ.
23Pɑ kɑɑ hɛtɩ pɑ nyɔɔŋ sɑɑlɑsɩ, yɑɑ pɑ́ wɔɣɔsɩ pɑ ntɑŋkpɑlɑ. Pɑ lɑŋɑ kɑɑ wɑkǝlɩ, yɑɑ pɑ́ wii. Amɑ pɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ kɛ́ pɑɑ nǝɣǝsɩ nɑ pɑ́ wiiki tǝmɑ tɔɔ.
24Ɩsekiyɛɛlɩ mɑɣɑ pɑɑ kɛɛsǝnɑ nɑ pɑ́ lɑ́ teitei ɩsɩɩ mɑ lɑpʋ tɔ. Wɑɑtʋ wei yɑɑsinɑɑ mpɛ pɑɑ lɑ tɔ, pɑɑ nyɩ sɩ Ɩsɔ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ: Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ mɑɑ lǝsɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nte tǝ kɛ́ mǝ kpʋlʋɣʋ tǝtʋlɛ nɑ ɩ́ hʋlǝsǝɣɩ-tɛ nɑ lɑŋɑ tɔ. Lonte ntɛɣɛ ɩ́ kɑ tɛɛlǝɣɩ nɑ ɩ́ hɔŋnɑ mǝ tɩ. Mɑɑ yele nɑ ɩ́ lɑŋ mǝ pǝyɑlɑɑ nɑ mǝ pɛɛlɑɑ tɔtɔ.
26Ɩlɛ kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ wei pǝ sɔɔwɑ tɔ, ɩ kɑ́ se nɑ ɩ́ kɔɔ nɑ ɩ́ kɛɛsɩ-mɛɣɛ-tɩ.
27Wʋlɛ ńtɛ́ tǝ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ mǝ nɔɣɔ kɑ́ kuli nɑ ɩ́ yɔɣɔtǝnɑ wei pǝ sɔɔwɑ tɔ. Ɩ́ kɑɑ tɑsɑ sum ɩsɩɩ kɑmumukɑ. Ɩsekiyɛɛlɩ nyɑɑ wɛɛnɑ ɩsɩɩ kʋhʋlʋm. Ɩlɛnɑ ɩ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ.