Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ESEKIƐRI

ESEKIƐRI 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kuyie nkuù n nɑ̀kɛ́ kɛ tú n kuɔ́ ndikúdɑbònnì Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kpɛ́í.
2Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ dimɔ̀nnì di yɔ̃ do tú dicìrícìrì niiri ndi, kɛ duɔ́ yɛdɑɑyɛ̀ cuokɛ̀ kɛ̀ di bí dì ɔrí kɛ̀ dì ì piú.
3Kɛ pií dicirícìrìbii dìmɑ́ɑ̀ kɛ dìi nɑɑ́ ndicìrícìrìpɑ̀nnì, kɛ́bɛbíí mupĩ́mmù, kɛ́mpĩĩ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ cɑ́ɑ́.
4Kɛ̀ yɛbotɛ̀ɛ keè bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ di kpɛ́í, kɛ́ dì pĩ ntimɑ́tì kɛ́tɔ̃nnɛ́ di ɔ̃nnì kuyĩmpie nkɛ dì kònnɛ̀ Esibiti.
5Kɛ̀ kucìrícìrìyɔ̃kùu yɑ̀ kù pɑ̀ɑ̀mɛ̀mu kù do bɑɑ̀ dɛ̀, kɛ̀ ku yɛ̀mmɛ̀ do bo dɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nɑɑ́ ndɛtetìrɛ̀ kɛ̀ kùu yóu kɛ́túótɛ́ ku birɛ tɛrɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ dicìrícìrìpɑ̀nnì.
6Kɛ̀ dì nfirì yɛcìrícìrɛ̀ dɑɑyɛ̀ cuokɛ̀ kɛ́nɑɑ́ ndicìrícìrìdɑɑ̀ kɛ́bɛbíí mupĩ́mmù kɛ́mpĩĩ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ cɑ́ɑ́.
7Kɛ puɔ̀ nsikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ kɛ puɔ̀ nyɛkpɑ̀ɑ̀tìhɛkɛ̀, kɛ̀ dì kontɛ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ́ mbɛ̀ɛ̀ bo dɛ kó dihɛì.
8Kɛ pĩĩ mbɛkúpobɛ̀ kɛ dɔunɛ̀ kɛ̀ ibotí tɛì yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ fitɛ́ dɛ kó dihɛì kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́cómmú kɛ́ dì dìí nticùɔ̀tì kɛ̀ tìi dì tùɔ̀ti.
9Kɛ̀ bɛ̀ɛ dì tɔ̃nnɛ́ kuyĩmpie nkɛ́kɔtɛ kɛ́ dì duɔ́ mBɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kòo dì tɑnnɛ́ kutɑ̃dènkù miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ keè di tɑmmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
10Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Di yɔ̃ do dò nfínyĩ̀ kó mutie bɛ̀ buɔtí mùmmu mɛniɛ mborɛ̀ kɛ̀ mù pɛí mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ ɑ̃ tifɑ̃ɑ̃̀tì mɛniɛ nsũ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mù borɛ̀,
11Kɛ̀ mu bɑkɛɛ pũntɛ kɛ́yɛ̀ mupóó, kɛ́kpenkɛ kɛ́nɑɑ́ nkukpɑ̀ɑ̀tìpɑ̀ɑ̀ti, kɛ́nhokù kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ ibɑkɛ sɔnyi kɛ̀ i yómmɛ̀ɛ tuɔkɛ yɛwɛtɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mmù bùɔ́ mu bɑkɛ okù mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ sũ̀.
12Kɛ̀ bɛ̀ɛ mù uutɛ́ nɛ̀ kɛmiɛkɛ kɛ́bɔ nkɛtenkɛ̀ kɛ̀ diyiè yìɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkùu mù fùutɛ kɛ̀ mu bɛɛ kpeí kɛ́duoní, kɛ̀ mu bɑku diɛkùu kpeí kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nkù cɔ̀útɛ́.
13Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ mù fìí ntɛtenkpetɛ̀, dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
14Kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mmɑmùu yɛ̀nní mu miɛkɛ kɛ cɔ́u mmu bɑkɛ nɛ̀ mu bɛ. Kubɑku kperíkù tɛ̃́nkɛ í mbo mu ĩ́nkɛ̀ kùù bo nɑɑ́ nkukpɑ̀ɑ̀tìpɑ̀ɑ̀ti. Dikúdɑbònnì ndi fɛsɑ́útìfɛ̀ kpɛri.