Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Ezequiel

Ezequiel 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1«Israelpa raynincunapaj gamga wañupacuycho cantanata cantay. Cayno cantay:
2«Mamayquega liyuncunapa chaupinchömi tiyasha. Chaychömi wawancunatapis uywasha.
3Juc wawallantami mas alli gueshpichisha jatun canancama. Cäsata chariyta yachacuycuran. Chaypitanaga runata micuytana gallaycuran.
4Chayno ruraycashantami juc-lä nasyuncuna mayaran. Chaymi uchcuman garpuycur chariran. Nircorga aushiwan Egipto nasyuncama apasha.
5Chaura maman liyonga shuyarayta yamacarna, yarpashanno mana captin jucaj wawantana ruquin churasha.
6Chay liyunpis jatunna carga waquin liyuncunawan iwalna aywaj y cutimoj. Chayno puriycashancho quiquillan cäsacuyta yachacuycuran. Runata micuytapis yachacuycuran.
7Palasyucunachöpis llapanta illgächiran. Siudäcunachöpis tucuy mana allita ruraran. Gaparashpanga pï-maytapis mancharachej.
8Chaura bisïnun marcacunacho tiyajcunaga paypa contranna jatariran. Chaymi trampata churaparan. Chaynöpami uchcuman garpuycur chariran.
9Aushiwan aparcur jaulaman wichgaycusha. Nircorga Babiloniapa rayninmanna apapasha. Babiloniachönami carsilman wichgasha Israel jircacunacho gaparar purejta pipis manana wiyananpaj.
10«Mamayquega casha yacu aywaycajpa läduncho übas lanta alli wayunanpaj, rämasapa caycajnömi. Payga caycaran übaspa sapinta achca yacu ushmashannömi.
11Rämancuna alli wiñar sinchi caran. Chaymi waquin rämancunaga raypa bäranpäraj caranpis. Fiyupa wiñaycällar pucutaycama chayaran. Pï-maypis rejsiran jatun cayninpa, cupösu rämayoj cayninpa.
12Ichanga rabyawan achuriycärir pampaman jitariran. Inti yagamunan caj lädupita wayra shamojna chaquirachiran. Chauraga wayuyninpis shicwacuranna. Sinchi rämancunapis chaquicäcuran. Chaura ninamanna waycuycäriran.
13Cananga chunyaj chaqui parti yacu mana cashanchömi yacunaypita lantaraycan.
14Rämancunapitana nina ratataycaj llojshiycan. Chay ninanami rupaycan chillguipancunatawan, wayuynintaga. Raypa bäranpäno sinchi rämancunaga manami cannachu. «Cayga caycan wañupacuycho cantanami. Chaymi llapan cumliptenga cay cantanata cantangapaj.»