Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, heeli Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ yǝlɑɑ sɩ, mǝ tɛtʋ tǝnɑ tǝnɑɣɑ kɔŋ kɛlɛ.
3Mǝ tomle tɑlɑɑ kɛlɛ nɔɔnɔɔ. Mɑɑ mʋ-mɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́. Mɑɑ kɛɛsǝnɑ mǝ mpɑɑŋ nɑ mɑ́ hʋʋnɑ-mɛ. Mɑɑ sʋkɩ-mɛɣɛ mǝ ɑcɑɑlǝtʋ tǝnɑ.
4Mɑ kɑɑ wɛɛnɑ mǝ pǝtɔɔtǝlɛ. Yɑɑ mɑ hʋlɩ-mɛɣɛ suulu kɛ pɑɑ pǝ́cɔ́. Amɑ mǝ tɔntɛ nɑ mǝ ɑcɑɑlǝtʋ tǝmɑ wenɑ ɩ́ lɑkɑɣɑ tɔɣɔ pɩɩ fɛlɩ-mɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.
5Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ, wɑhɑlɑ ɩkpɑmlɛ kɔŋ ɩ́ tɑ nɑtɑ ɩ tɑkɑ.
6Pǝ tɛmɑɣɑlɛ mpusi kɑntǝkɑɣɑ nyǝŋ kɔŋnɑ ntɛ́. Ɩ kɑ tii mǝ tɔɔ. Hɑlɩ ɩ tɑpǝnɑ ntɛ́.
7Tɛtʋ yǝlɑɑ wɑɑtʋ tɑpɑ. Lɑŋwɑkǝllɛ kʋyɑkʋ kpɛɣɛtɑɑ. Lɑŋhʋlʋmlɛ kɑkiisɑsɩ tɛmɑ pɔ́ɔ́ŋ tɑɑ.
8Nɔɔnɔɔ kɛ́ mɑɑ mʋ-mɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́. Mɑ kɑɑ yele nɑ pǝ leeli. Mɑɑ hʋʋnɑ-mɛɣɛ mǝ tɔntɛ nɑ mǝ ɑcɑɑlǝtʋ tɔɔ nɑ mɑ lɛɛtɩ-mɛ.
9Mɑ kɑɑ wɛɛnɑ mǝ pǝtɔɔtǝlɛ. Yɑɑ mɑ́ hʋlɩ-mɛɣɛ suulu kɛ pɑɑ pǝ́cɔ́. Mɑɑ hʋʋnɑ-mɛɣɛ mǝ tɔntɛ nɑ mǝ ɑcɑɑlǝtʋ tɔɔ nɑ mɑ́ lɛɛtɩ-mɛ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ. Mɑ́ mɑkǝnɑ-mɛ.
10Hʋʋlɛ kʋyɑkʋ tɑɣɑnǝɣǝnɑ ntɛɣɛ kʋ tɩ. Kʋ kɛ́ wɑkǝlʋɣʋ nyǝŋkʋ kɛ́. Mʋsʋŋ tɔŋɑ tɔɔʋ, nɑ kɑlɑmpɑɑnɩ nɑ́ɑ́ hʋlǝɣɩ ɩ tɩ.
11Mʋsʋŋ wɛ kɛ ɩsɩɩ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ ŋku pɑ hɔŋnɑ mǝ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ mǝ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ tɔ. Pʋlʋ tɑ kɑɑsɩ-mɛ. Kɔkɔtɛ tɛmɑ, ɩ́ fɛɩ pɑɣɑlɛ tɔtɔ. Nɔɣɔlʋ ɩɩ tɑsǝɣɩ-mɛɣɛ wiiu.
12Wɑɑtʋ tɔŋnɑ kɔntɛ. Wei ɩ yɑkɩ tɔ ɩ tɑɑ yɔɔlɩ. Pǝyele pɛɛtʋlʋ lɑŋlɛ nɑ́ɑ́ tɑɑ wɑkǝlɩ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ mʋ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ pɑ tǝnɑɣɑ.
13Pɑɑ pɛɛtʋlʋ wɛnɑ ɩ weesuɣu ɩ kɑɑ nɑ ɩ kʋpɛɛtǝm. Mpi tɔ, nti pɑ nɑwɑ toosee tɑkɑ tɑɑ nɑ pɑ́ kɛɛsɩ yǝlɑɑ mɛ mǝ wɑkǝlʋɣʋ tɔɔ tɔ, tǝ lɑkɩ kɛ́ tɩɩ sɑɑlǝɣɩ. Mǝ ɩsɑɣɑtʋ nti ɩ́ lɑkɩ tɔ tǝ tɔɔ, mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ kɑɑ wɛɛnɑ weesuɣu.
14Pɑɑ hʋlɩ ɑkɑntǝlɛ nɑ sɔɔlʋ pɩɩ. Amɑ nɔɣɔlʋ kɑɑ polo yoou. Mpi tɔ, yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ mɑ mʋnɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
15Yoou wɛ ɑwɑlɩ kɛ́, nɑ nyɔɣɔsɩ nɑ kʋtɔŋ kɛ tǝyɑɣɑ tɑɑ. Ye wei ɩ́ kpɑwɑ tɑɑlɛ, pɑ kʋ-ɩ yoou tɑɑ. Wei ɩ́ sɑɑlɑ ɩcɑtɛ tɑɑ, kʋtɔŋ nɑ nyɔɣɔsɩ kʋ-ɩ.
16Ɩlɛnɑ mǝ tɑɑ mpɑ pǝ sɔɔwɑ tɔ ɩ́ seeki nɑ ɩ́ kpɑɑkɩ pɔɔŋ nɑ sɔɣɔntʋ ɩsɩɩ tɛtɛkɑ tɑɑ ɑlukukunɑɑ. Ɩ́ kɑ mɔlǝɣɩ mǝ kɑwɑlɑɣɑ tɔɔ kɛ́.
17Mǝ ŋkpɑlɑsɩ kɑ susi yem kɛ́ tomɑ fɛɩ, nɑ mǝ tʋnɑ mɑkɩ tǝmɑ.
18Ɩ́ kɑ suu lǝyɑɣɑ wontu kɛ́ ɩsɩɩ fɔlǝtɔnɑɑ tɑkɑ, nɑ sɔɣɔntʋ ɑnɑɑm pɩɩ-mɛ. Ɩ́ kɑ looli mǝ nyɔɔŋ nɑ fɛɛlɛ tǝcʋkɩɩ.

19Ɩ́ kɑ lɔ mǝ liɣitee kɛ hɑpɛɛ tɔɔ. Mǝ wʋlɑ kɑ pǝsɩ-mɛɣɛ mpusi pʋlʋ. Mǝ liɣitee nɑ mǝ wʋlɑ kɑɑ yɑ-mɛɣɛ Tɑcɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kʋyɑkʋ wule. Ɩ́ kɑɑ wɛɛnɑ mpi ɩ́ kɑ tɔɣɔ nɑ ɩ́ hɑɣɑ, yɑɑ ɩ́ kʋnɑ mǝ kʋnyɩɩlǝŋ tɔ. Mpi tɔ, mpʋ pǝ pɛtǝnɑ-mɛɣɛ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ.
20Mǝ kɑcɔkɑ wontu kɛ mǝ lɑŋɑ kɑ́ hɛɛnɑɑ. Mǝ wontu ntǝɣɩ ɩ́ lupǝnɑ mǝ ɑcɑɑlǝtʋ tɩɩŋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ yele nɑ ɩ́ lɩɩ-tǝɣɩ luɣu. Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
21Mɑɑ pɛtɩ-tǝɣɩ cɑɣɑlɑɑ niŋ tɑɑ. Atɛ yǝlɑɑ ɑsɑɣɑɑ kɑ kuu-tɩ nɑ pɑ́ pilisi-tɩ.
22Mɑɑ hɑ-mɛɣɛ siɣile, nɑ pɑ́ pilisi mɑ tǝyɑɣɑ. Nmɩɩlɑɑ kɑ sʋʋ kɑ tɑɑ nɑ pɑ́ kuu mɑ wɛnɑʋ.
23Ɩ lu ɑlukpɑlɑ. Mpi tɔ, yʋlʋkʋlɛ suwɑ tɛtʋ. Mʋsʋŋ nɑ́ su ɩcɑtɛ tɑɑ.
24Mɑɑ kɔnɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑ kǝlɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔ. Pɑɑ lɛɛkɩ mǝ tɛɛsɩ, nɑ mɑ́ sɩɩ tǝnɑɣɑ kɛ kɑlɑmpɑɑnɩ nyǝ́mɑ toŋ. Pɑɑ pilisi mǝ lonɑ kɑtɛ nyǝnɑ.
25Wɑkǝlʋɣʋ kɔŋ nɑ ɩ́ pɛɛkǝɣɩ nyʋɣʋ yɑpʋ ɩɩ nɑɑkɩ.
26Wɑhɑlɑnɑɑ tǝnǝɣɩ tǝmɑ tɔɔ kɛ́. Lɑɑpɑɑlǝnɑɑ ɑsɑɣɑɑ tɔm kɛ ɩ́ nɩɩkɩ pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku. Nɑ ɩ́ pɔɔsǝɣɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ sɩ, pɛlɛ pɑ́ yɔɣɔtɩ nti pǝ hʋlɑ-wɛ tɔ. Kɔtǝlɑɑ nɑ́ tɑ́ nyɩ kiiu. Sɔsɑɑ nɑ́ fɛɩnɑ lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ nɑpǝlɩ.
27Wulɑʋ nɑ wɛ lǝyɑɣɑ tɑɑ kɛ́, nɑ sɔɣɔntʋ nɑ́ɑ́ pɩɩ ɑwulumpiyɑ. Ɩlɛnɑ tɛtʋ yǝlɑɑ nɑ́ɑ́ seliɣi. Tɑcɑɑ sɩ: Mɑɑ lɑ-mɛɣɛ ɩsɩɩ mǝ tɔntɛ wɛɛ tɔ, nɑ mɑ́ hʋʋnɑ-mɛ ɩsɩɩ ɩ́ mʋnɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ nyɩ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ.