Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ: Yʋlʋ nyɑ́ kpɑɣɑ tɛtʋ piliki*fɑ*. Sɩɩ-ɩ nyɑ́ ɩsɛntɑɑ nɑ ń pɩɩ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ. fotoonɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ Ɩsɔ sɩ Ɩsekiyɛɛlɩ ɩ lǝsɩ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ fotoo kɛ piliki tɔɔ.
2Hʋ́lɩ́ sɩ, pɑ tɑmɑ-tɛ nɑ pɑ́ ŋmɑ́ koloŋɑ tɑkɑ sɩ, pɑ lɛɛkǝɣǝnɑ-tɛ. Pɑ lomɑ hɑpǝlɛ kɛ ɩcɑtɛ koluŋɑ kite. Pɑ sikɑɑ nɑ pɑ́ cɔɔnɑ-tɛ. Ɩlɛnɑ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑ-tɛɣɛ kotɑɣɑ.
3Kpɑɣɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋtǝsʋɣʋ ŋku kʋ wɛ tǝtɑŋlɑŋ tɔ. Kɑɣɑ-kʋ, ɩsɩɩ ɩcɑtɛ koluŋɑ kɛ nyɑ́ nɑ-tɛ mǝ hɛkʋ. Kɛɛsɩ ɩsɛ nɑ tǝ tɔɔ nɑ pǝ́ lɛɛkɩ-tɛ. Ɩlɛ nyɑɑ lɛɛkǝnɑ-tɛ. Mpi pǝ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ kʋhʋlʋm tɔɣɔlɛ.
4Hǝntɩ nyɑ́ mpʋtʋ tɔɔ, nɑ ń tǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ nyɑ́ tɔɔ. N kɑ sǝɣǝlɩ pɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ kʋyɛɛŋ wei n kɑ hǝntɩ mpʋ tɔ ɩ tɑɑ.
5Mɑɑ yele nɑ ń wɛɛ tǝnɑɣɑ kʋyɛɛŋ nɑɑnʋwɑ fɛɩ nɑsǝlɛ (390). Kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ wɛnnɑ ɩsɩɩ pɩɩsɩ nsi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔ. Ɩsǝnɑ ń kɑ́ sǝɣǝlɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɣɔlɛ.
6Ye n tɛmɑ mpʋ, ɩlɛ n kɛɛsɩ kɔŋkɔŋ ntɔɣɔŋ nyǝŋkʋ tɔɔ. N kɑ sǝɣǝlɩ Yutɑ nyǝ́mɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ kʋyɛɛŋ nɩɩlɛ. Kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ kɛnɑ pɩɩsɩ nɩɩlɛ wei Yutɑ nyǝ́mɑ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔ.
7Pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ ń kɛɛsɩ ɩsɛ nɑ Yosɑlɛm wei pɑ lɛɛkɑ mpʋ tɔ ɩ tɔɔ. Ń kɑ hʋlɩ-tɛɣɛ niŋ kpɛtɛ, nɑ ń heeli-tɛɣɛ nti tɩɩ kɔɔ tɔ, nɑ ń kɑlǝnɑ-tɛ nɑ Tɑcɑɑ nɔɣɔ.
8Ɩlɛnɑ mɑ́ hɔkɔ-ŋ ŋmɩɩsɩ, ń tɑɑ pǝsɩ nɑ ń kɛɛsɩ kɔŋkɔŋ kɛ wɑɑtʋ wei ń kɑ cɑɣɑ tǝnɑ tɔ.
9Cɑɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee nyǝŋkɑ piitim liɣiti nɑ soonɑ piitim nɑɑlɛ. Ɩlɛnɑ ń siti pǝ tǝnɑ nɑ ń lɑkɩ tɔɣɔnɑɣɑ. Nyɑ́ tɔɣɔnɑɣɑ ntɛ́ kʋyɛɛŋ nɑɑnʋwɑ fɛɩ nɑsǝlɛ (390) wei ń kɑ hǝntɩ kɔŋkɔŋ kʋlʋmʋɣʋ tɔɔ tɔ.
10Cɑcɑɑsɩ ŋmʋnʋɣʋ nɑ hiu (220) kɛ n kɑ mɑɣɑsǝɣɩ pɑɑ ɩfemle nte, nɑ ń tɔkɩ. Mpi ń kɑ́ tɔkɩ wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ tɔɣɔlɛ.
11Pɑɑ mɑɣɑsɩ lʋm mpi n kɑ́ nyɔɔ pɑɑ ɩfemle nte tɔɣɔ. Pɩɩ wɛɛ pɑɑ ɩfemle nte liitili kʋlʋm.
12N kɑ́ lɑ nyɑ́ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ́ ɩsɩɩ tinte tɑkɑ. Yǝlɑɑ pʋntʋ huwɑ kɛ n kɑ tɑɣɑnǝnɑ kɔkɔ nɑ ń tǝsɩ nyɑ́ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ yǝlɑɑ tǝnɑ ɩsɛntɑɑ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ, teitei kɛ́ ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ́ tɔɣɔ tɔɣɔnɑɣɑ ɑsilimɑ nyǝŋkɑ. Piitimnɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ mɑɑ yele nɑ pɑ́ polo tɔ tǝnɑɣɑ pɑɑ tɔɣɔ-kɛ.
14Ɩlɛnɑ mɑ́ɑ́ yɔɣɔtɩ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ, hɑtoo mɑ pǝcɑɑtʋ hɑlǝnɑ sɑŋɑ mɑ tɑ pilisi mɑ tɩ. Mɑ tɑ tɔɣɔ pʋlʋpʋ kʋsǝpǝm yɑɑ mpi pǝ kpɑwɑ nɑ pǝ cǝlɩ tɔ. Pǝyele ɑsilimɑ kpǝntɛ nɑtǝlɩ tǝ nɑntʋɣʋ tɑ sʋʋtɑ mɑ nɔɣɔ tɑɑ.
15Ɩlɛnɑ Ɩsɔ cɔ-m sɩ: Mɑɑ lɑɣɑsɩ-ŋ nɑɑpʋntʋ nɑ ń tɑɣɑnǝnɑ-tǝɣɩ kɔkɔ nɑ ń lɑ tǝ tɔɔ kɛ́ tɔɣɔnɑɣɑ, pǝ kɑɑ wɛɛ yǝlɑɑ pʋntʋ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɑsɑ-m heeluɣu sɩ: Yʋlʋ nyɑ́ mɑɑ yɔkɩ tɔɣɔnɑsɩ tǝsɩɩlɛ kɛ Yosɑlɛm tɑɑ. Pɑɑ mɑɣɑsǝɣɩ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ pɑ́ tɔkǝnɑ nǝɣǝsɛɛ, nɑ pɑ́ mɑɣɑsǝɣɩ lʋm nɑ pɑ́ nyɔɔkǝnɑ lɑŋwɑkǝllɛ.
17Pɑɑ lɑŋ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ lʋm. Pɩɩ nɩɩ-wɛ nɑ pɑ tɑsǝnɑ pɑ ɩsɛ kɛ pɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ.