Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kuuu pǝnɑɣɑ nɑɑtoso nyǝŋkɑ. Ɩsɔtʋ nɑɑtoso nyǝŋ kʋyɑkʋ kɑkpɑsɩ nyǝŋkʋ. Mɑ nɑ Yutɑ sɔsɑɑ tǝ wɛ mɑ tɛ́ nɑ tǝ́ cɑɣɑɑ. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ toŋ tii mɑ tɔɔ.
2Mɑ nyǝnɑɑ ɩlɛ, mɑ nɑ́ pʋlʋɣʋlɛ, nɑ pǝ ɩsɛntɑɑ ɩsɩɩ yʋlʋ. Pǝ kpɑɣɑʋ ɩ tǝnɑɣɑ nɑ pǝ́ tii tɔ, pǝ kɛ́ kɔkɔ kɛ́. Pǝ mǝlɑ kpɑʋ tɔ, pǝ tee kɔkɔ kɛ́ ɩsɩɩ pɑ sotɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ.
3Ɩlɛnɑ yʋlʋ ɩnɩ ɩ́ kʋsɩ niŋ tɑkɑ, nɑ ɩ́ kpɑ mɑ nyʋɣʋ nyɔɔsɩ. Mpʋɣʋlɛ Feesuɣu kpɑɣɑ-m toosee tɑkɑ tɑɑ. Kʋ tɛɛnɑ-m Yosɑlɛm kɛ nɔnɔɣɔ ŋkɑ kɑ wɛ ilim ntɔɣɔŋ tɔ kɑ kiŋ. Tǝnɑɣɑ pɑɑ sɩɩwɑ tʋɣʋ ŋku kʋ kʋsǝɣɩ Tɑcɑɑ ɩsɛsɛɛmlɛ tɔ.
4Ɩlɛnɑ mɑ́ nɑ́ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ teeli. Ɩsɩɩ mɑɑ tɛmɑ-ɩ nɑʋ kɛ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ tɔ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ tɔmɑ-m sɩ: Yʋlʋ nyɑ́ kʋsɩ ɩsɛ nɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ. Mɑ kʋsɑ ɩsɛ nɑ mɑ́ nyǝnɩ tǝnɑ tɔɔ, ɩlɛ mɑ nɑ́ ɩsɛsɛɛmlɛ tʋɣʋ kʋlɑlɑɑʋ ŋkʋɣʋlɛ, tǝnɑɣɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nɔnɔɣɔ.
6Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ-m sɩ: N nɑwɑ ɑcɑɑlǝtʋ nti Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑkɩ sɩ mɑ hɑtǝlǝnɑ mɑ tǝyɑɣɑ tɔ? Amɑ n kɑ nɑ ɑcɑɑlǝtʋ sɔsɔɔntʋ lɛntɩ tɔtɔ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ ponɑ-m Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɣɑ ɩsɔtɑɑ nyǝŋkɑ nɔnɔɣɔ kiŋ. Mɑ nyǝnɑɑ ɩlɛnɑ mɑ́ nɑ́ pʋ́ʋ́ɣʋ́ kɛ koluŋɑ tɔɔ.
8Kɛlɛnɑ ɩ tɔ-m sɩ: Yʋlʋ nyɑ́ tʋlɩ koluŋɑ kɛ pʋ́ʋ́ɣʋ́. Ɩlɛnɑ mɑ tʋlɩ-kʋ.
9Ntɛnɑ ɩ́ tɔ-m sɩ: Sʋʋ nɑ ń nɑ ɑcɑɑlǝtʋ nti pɑ lɑkɩ cǝnɛ tɔ.
10Mɑ sʋʋwɑ ɩlɛnɑ mɑ́ mɑɣɑnɑ pɑ lǝsɑ koluŋɑ tɔɔ kɛ́ wontu nti tǝ tuuki tǝ lotu tɔɔ tɔ. Nɑ wontu lɛntɩ nti tǝ kɛ́ ɑcɑɑlǝtʋ tɔ. Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɩɩŋ tǝnɑ kɑ wɛ pǝ tɑɑ.
11Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɔsɑɑ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ sǝŋɑ fotoonɑɑ mpɛ pɑ ɩsɛntɑɑ. Nɑ pɑ tɑɑ kɛ́ Sɑfɑŋ pǝyɑlʋ Yɑsɑniyɑ. Nɑ pɑɑ wei ɩ tɔkɑ tulɑɑlʋ cofolo kɛ ɩ niŋ tɑɑ, nɑ nyɔɔsɩ kʋlǝɣɩ ɩsɔtɑɑ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ: Yʋlʋ nyɑ́ ń nɑwɑ mpi mpi Ɩsɛɣɛlɩ sɔsɑɑ mpɛ pɑɑ wei ɩ lɑkɩ ɩ kutuluɣu tɑɑ nɑ ɩ nǝɣǝsǝnɑ fotoonɑɑ pɑnɛ tɔ? Pɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ ntɛ́ sɩ: Tɑcɑɑ lɔwɑ tɛtʋ, ɩlɛ ɩɩ nɑɑkɩ-tʋ.
13Ntɛnɑ ɩ́ tɑsɑ sɩ: N kɑ́ nɑ́ ɑcɑɑlǝtʋnɑɑ sɔsɔɔntʋ lɛntɩ nti pɑ lɑkɩ tɔ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ ponɑ-m Tɑcɑɑ tǝyɑɣɑ nɔnɔɣɔ, kɛ ilim ntɔɣɔŋ hɔɣɔlʋɣʋ tɔɔ. Ɩlɛnɑ mɑ́ mɑɣɑnɑ ɑlɑɑ cɑɣɑɑ nɑ pɑ́ wiiki tʋɣʋ ŋku pɑ yɑɑkɑɣɑ sɩ, Tɑmusi*fɑ* tɔ kʋ sǝm. pɑ ponɑ pɑ tɛ. Yǝlɑɑ tɔŋ sɩ tʋɣʋ ŋkʋ kʋ kɛɛsǝɣɩ nɑ kʋ sǝkɩ sɑɑ wei pɑ́ tɛŋ kʋmtʋ tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ tɑɣɑnɩ-kʋɣʋ lʋlʋɣʋ kɛ toomɑɣɑ wɑɑtʋ. Alɑɑ tɔŋnɑ-kʋɣʋ wiiu ntɛ́ cǝnɛ sɩ kʋ sǝpɑ.
15Ɩlɛnɑ Ɩsɔ tɔ-m sɩ: N kɑ́ nɑ́ ɑcɑɑlǝtʋ sɔsɔɔntʋ lɛntɩ nti tǝ kǝlɑ tǝnɛ tɔ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ sʋʋnɑ-m Tɑcɑɑ tǝyɑɣɑ tɑɣɑ pǝ tɑɑ nyǝŋkɑ tɔɔ kɛ́ nɔnɔɣɔ nɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ pɑ hɛkʋ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ mɑ mɑɣɑnɑ ɑpɑlɑɑ nɑpǝlǝɣɩ hiu nɑ kɑkpɑsɩ. Apɑlɑɑ mpɛ pɑ hɑwɑ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ kɛ siɣile, nɑ pɑ́ nyǝnǝɣǝnɑ tɛʋ kite tɔɔ, nɑ pɑ́ sɛɛkɩ ilim.
17Ntɛnɑ ɩ́ tɔ-m sɩ: Acɑɑlǝtʋ nti Yutɑ nyǝ́mɑ lɑkɩ cǝnɛ ɩsǝntɔ tɔ pǝcɔɣɔlɛ? Pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ suuli mʋsʋŋ kɛ tɛtʋ nɑ pɑ́ kpɑɑsǝɣɩ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ? Nyǝnɩ ɩsǝnɑ pɑ kpɑɑsʋɣʋ tʋɣʋ pǝliŋɑsɩ kɛ pɑ mɩɩnɑ kiŋ tɔ?
18Mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑɑ lɑnɑ-wɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ́. Mɑ kɑɑ hʋlɩ-wɛɣɛ suulu. Wɑɑtʋ wei pɑɑ kiisinɑ nɔɔsɩ sɔsɔɔnsɩ kɛ mɑ ŋkpɑŋŋ tɑɑ tɔ, mɑ kɑɑ nɩɩ.