Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ-m sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, pɔɔsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ: Wɑɑtʋ wei mɑ tisiɣi yoou kɛ tɛtʋ nɑtǝlɩ tǝ tɑɑ tɔ. Tǝ yǝlɑɑ kpɑɑkɩ pɑ tɑɑ kɛ feŋlu kɛ́.
3Sɑɑ wei ɩ́lɛ́ ɩ nɩɩkɩ yoou tɑŋ, ɩlɛnɑ ɩ́ hʋlɩ tutuɣu nɑ ɩ́ heeli yǝlɑɑ.
4Yʋlʋ ɩ́ nɩɩwɑ tutuɣu nɑ ɩ́ tɑ pɑɑsǝnɑ nɑ kolontu tuti-ɩ nɑ ɩ́ kʋ-ɩ. Ɩ sǝm tɔm mǝlǝɣɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́.
5Ɩ liɣituɣu kʋnɑ-ɩ. Mpi tɔ, ɩ nɩɩwɑ kpɑɑlʋɣʋ. Ɩlɛ ɩ tɑ kenɑ-wɩ. Ye ɩ kɑ pɑɑsǝnɑɑ, hɑlɩ ɩ kɑ yɑpɑ ɩ weesuɣu.
6Amɑ ye feŋlu nɑwɑ yoou nɑ ɩ́ tɑ́ hʋlɩ tutuɣu nɑ yǝlɑɑ nɩɩ, ɩlɛnɑ yoou kʋ nɔɣɔlʋ. Ɩlɛ pǝ kɛ́ feŋlu ɩsɑɣɑtʋ kɛ́. Ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ sǝtʋ sǝm mǝlǝɣɩ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ: Nyɑɣɑ mɑ kpɑ feŋlu sɩ ń tɛlǝsǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ ɑsolɑnɑɑ. Pǝ wɛɛ sɩ, ń nɩɩ mɑ tɔm nti tǝ lɩɩkǝnɑ mɑ nɔɣɔ tɑɑ tɔ. Tɛlǝsɩ-wɛɣɛ-tɩ.
8Ye ɩsɩɩ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ, ɩsɑɣɑʋ kɑ sɩ. Ɩlɛnɑ nyɑɑ kisi-ɩ tɛlǝsʋɣʋ sɩ, ɩ́ lɑɣɑsɩ tɔntɛ. Ɩsɑɣɑʋ ɩnɩ ɩ kɑ́ sɩ yɑɑ. Ɩlɛ nyɑ́ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ ɩ sǝm mǝlǝɣɩ.
9Amɑ ye mɑ kpɑɑlɑ ɩsɑɣɑʋ ɩnɩ nɑ ɩ́ kisi lɑɣɑsʋɣʋ. Ɩsɩɩ ɩ sǝpɑ, ɩ ɩsɑɣɑtʋ ntɩ tǝ tɔɔ. Amɑ pǝ kɑɑ wɛɛ nyɑ́ tɔm.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ: Yʋlʋ nyɑ́, pɔɔsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ ɩsɩɩ ɩ́ yooki yontu sɩ, mǝ ɩsɑɣɑtʋ nɩɩ-mɛ nɑ tǝ́ yeki nɑ ɩ́ tɛŋ tɑɑsɩ nɑ? Hɑlǝnɑ ɩ́ pɔɔsǝɣɩ mǝ tɩ sɩ ɩsǝnɑɣɑ ɩ́ kɑ́ hikinɑ weesuɣu?
11Heeli-wɛ sɩ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ weesuɣu tʋ kɛ́. Mɑ tɑ sɔɔlɩ sɩ ɩsɑɣɑʋ ɩ́ sǝnɑ ɩ ɩsɑɣɑtʋ. Amɑ mɑ cɑɑ kɛ́ sɩ ɩ́ lɑɣɑsɩ tɔntɛ nɑ ɩ́ hiki weesuɣu. Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ yele mǝ mpɑɑʋ ɩsɑɣɑʋ nɑ ɩ́ mǝlɩ. Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ sɔɔlɑ sǝm?
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ: Yʋlʋ nyɑ́, heeli mɑ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ, ye siɣisilu sʋʋ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ. Ɩ kʋpɑntʋ kʋpǝntʋ kɑɑ wɑɑsɩ-ɩ ɩ ɩsɑɣɑtʋ kʋyɑkʋ wule. Pǝyele ɩsɑɣɑʋ ɩsɑɣɑtʋ nɑ́ kɑɑ wɑkǝlɩ-ɩ kʋyɑŋku ɩ yeki-tɩ tɔ. Nɑ ye tɑmpɑnɑ tǝŋlʋ sʋʋwɑ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ. Pǝ kɑɑ kenti ɩ weesuɣu tɔɔ sɩ, ɩ kɑ nɩɩnɑ Ɩsɔ kɛ́ lɔŋ.
13Ye mɑ heelɑ siɣisilu sɩ, ɩ kɑ́ wɛɛnɑ weesuɣu. Ɩlɛnɑ ɩ́ sʋʋ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ kɛ ɩ siɣisuɣu tɔɔ. Mɑɑ sɔɔ ɩ siɣisuɣu mpɩ pǝ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ sɩ́ ɩsɑɣɑtʋ nti ɩ lɑpɑ mpʋ tɔ tǝ tɔɔ.
14Ye mɑ heelɑ ɩsɑɣɑʋ sɩ ɩ kɑ́ sɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ lɔ ɩ ɩsɑɣɑtʋ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ. Ye ɩ lɑkɩ kʋsiɣisim, ɩ kɑɑ sɩ.
15Ye ɩ mǝlǝnɑ mpi ɩ kɑ kpɑɣɑ tɔlʋmɑ tɔ, nɑ mpi ɩ ŋmɩɩlɑɑ tɔ. Ye ɩ kisɑ ɩsɑɣɑtʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔkɩ kiiŋ wei ɩ hɑɑkɩ weesuɣu tɔ, ɩ kɑɑ sɩ. Amɑ ɩ kɑ́ wɛɛnɑ weesuɣu kɛ́.
16Pɑ kɑɑ tɔɔsɩ ɩ kʋpǝntǝŋ wei ɩ kɑ lɑpɑ tɔ ɩ tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ tɔɔ. Mpi tɔ, ɩ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ nɑ ɩ́ lɑkɩ kʋsiɣisim kɛ́. Ɩ kɑ́ wɛɛnɑ weesuɣu.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ: Mɑ yǝlɑɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ, mɑ mpɑɑŋ tɑ siɣisi. Ɩlɛ pɑ nyǝŋ tɑ siɣisinɑ.
18Ye siɣisilu yelɑ ɩ siɣisuɣu nɑ ɩ́ lɑkɩ ɩsɑɣɑtʋ, ɩ kɑ́ sɩ pǝ sǝm.

19Ye ɩsɑɣɑʋ lɔwɑ ɩ ɩsɑɣɑtʋ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ. Ye ɩ lɑkɩ kʋsiɣisim ɩ kɑ́ wɛɛnɑ weesuɣu kɛ pǝ tɔɔ.
20Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ tɔŋ sɩ, Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ mpɑɑʋ tɑ siɣisi. Ɩlɛ mɑɑ hʋʋnɑ pɑɑ mǝ tɑɑ wei kɛ́ ɩsɩɩ pʋntʋ tɔmɑ tɔ.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kuuu pǝnɑɣɑ, nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ, ɩsɔtʋ nɑɑnʋwɑ nyǝŋ kʋyɑkʋ kɑkpɑsɩ nyǝŋkʋ wule. Yosɑlɛm tʋ nɔɣɔlʋ ɩ fitɑɑ, nɑ ɩ́ kɔɔ Ɩsekiyɛɛlɩ mɑ́ mɑ kiŋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ heeli-m sɩ: Pɑ lɛɛkɑ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ.
22Amɑ Tɑcɑɑ kɑ tɛmɑ-m hɑʋ kɛ tomɑ kɛ tɑɑnɑɣɑ. Ɩ tʋ mɑ nɔɣɔ tɑɑ kɛ́ ɩ tɔm, nɑ pǝ́cɔ́ kʋfeŋ tɑnɑŋ nɑ selu ɩnɩ ɩ́ kɔŋ. Sɑɑ wei ɩ kɔmɑ tɔ mɑ tɑ kɛ kɑmumukɑ tɔtɔ. Mɑ pǝsǝɣɩ nɑ mɑ́ yɔɣɔtɩ.
23Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ-m sɩ:
24Yǝlɑɑ mpɑ pɑ wɛ Yosɑlɛm ncɑɑ tɑɑ tɔ pɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ Apǝlɑhɑm nɑɑ wɛ ɩ tike kɛ́. Pɑɑ nɑ mpʋ Tɑcɑɑ tɑ kisi-ɩ tɛtʋ tǝnɛɣɛ hɑʋ. Kɑcɑŋfɑnɑ tɑ mpɑ tɑ kǝlɑ pɑɣɑlɛ tɔ?
25Pǝ tɔɔ tɔ, heeli-wɛ sɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ tɔmɑ sɩ: Ɩ́ tɔkɩ nɑntʋ nti pɑ tɑ lɛntɩ tɔ. Ɩ́ lɑɑkɩ tɩɩŋ nɑ ɩ́ kʋɣɩ yǝlɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɛɛlǝɣɩ sɩ mǝ tǝnnɑ tɛtʋ nɑ?
26Anɩ mǝ yoou wontu kɛ ɩ́ tɛɛlǝɣɩ. Ɩ́ lɑkɩ ɑcɑɑlǝtʋ nɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ nɑ mǝ tɔɣɔntǝlɛnɑɑ ɑlɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ hʋʋkɩ sɩ mǝ tǝnnɑ tɛtʋ nɑ?
27Heeli-wɛ sɩ: Mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ tɔmɑ sɩ mɑ kɛ́ weesuɣu tʋ kɛ́. Yoou kɑ kʋ mpɑ pɑ wɛ ncɑɑ tɑɑ tɔ. Mpɑ pɛlɛ pɑ wɛ tɑwɑ tɑɑ tɔ pɑɑ pǝsɩ tɑɑlɛ wontu tɔɣɔnɑɣɑ. Mpɑ pɑ wɛ hɔtʋ tɑɑ nɑ kʋkpɑmǝŋ pɔɔŋ tɑɑ tɔ, pɛlɛ pɑɑ sǝnɑ kʋsǝkʋ.
28Mɑɑ kpiisi tɛtʋ, nɑ tǝ́ pǝsɩ wʋlɑɣɑ nyǝntʋ. Tǝ toŋ wei tǝ yǝlɑɑ lɑkɑɣɑnɑ kɑlɑmpɑɑnɩ tɔ, ɩ kɑ sɑɑlɩ yem. Ɩsɛɣɛlɩ pɔ́ɔ́ŋ kɑ́ wɛɛ ɩsɩɩ pɑ lɔ-ɩ. Nɔɣɔlʋ kɑɑ tɑsɑ ɩ tɑɑ kɛ́ kpɑʋ.
29Mɑɑ kpiisi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɛtʋ, nɑ tǝ́ pǝsɩ wʋlɑɣɑ nyǝntʋ. Pɩɩ hɔ mǝ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ ɑcɑɑlǝtʋ nti ɩ́ lɑpɑ tɔ tǝ tɔɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ.
30Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ: Yʋlʋ nyɑ́, yǝlɑɑ yɔɣɔtǝɣǝnɑ ntɛɣɛ mɑ tɔm. Pɑ tǝŋǝɣɩ koloosi, nɑ kutuluŋ nɔnɔɔsɩ. Pɑɑ wei nɑ ɩ tɑɑpɑlʋ kɛ́, nɑ pɑ́ heeliɣi tǝmɑ sɩ: Tǝ́ polo tǝ́ nɩɩ Tɑcɑɑ tɔm.
31Ɩlɛnɑ pɑ́ kotiɣi nyɑ́ kiŋ sɩ pɑ nɩɩkɩ mɑ Tɔm. Amɑ pɑɑ lɑkɩ nti n yɔɣɔtǝɣɩ tɔ. Mpi pǝ wɛ-wɛɣɛ teu nɑ pɑ́ cɑɑkɩ tɔɣɔ pɑ lɑkɩ.
32Ɩsɔ wɛ-wɛɣɛ ɩsɩɩ yonyoolu kʋpɑŋ wei ɩ yontu wɛ leleŋ, nɑ pɑ́ mɑkɩ wontu kɛ teu tɔ. Pɑ nɩɩkɩ ɩ tɔm yɑɑ, pɑɑ lɑkɩ-tɩ.
33Wɑɑtʋ wei sɑlǝkɑnɑɑ pɑnɛ pɑɑ kɔɔ tɔ. Pǝyele pɑ tɩɩ kpɛɣɛtɑ kɔntɛ kɛ́. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ cɛkǝnɑ sɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɑ wɛ mǝ hɛkʋ.