Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Ɩsekiyɛɛlɩ

Ɩsekiyɛɛlɩ 38

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ:
2Yʋlʋ nyɑ́, kɛɛsɩ nyɑ́ ɩsɛ nɑ wulɑʋ Kɔkɩ wei ɩ tɔkɩ Mɑkɔkɩ tɛtʋ tɔɔ kɛ́ kɑwulɑɣɑ tɔ ɩ tɔɔ. Tɛlǝsɩ-ɩ mɑ kɑlǝnɑʋ. Ɩnɩ ɩ kɛnɑ Mesɛkɩ nɑ Tupɑɑlɩ pɑ ɑcɑlɛɛ nyʋɣʋ tʋ.
3Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: Mɑɑ kʋlɩ Kɔkɩ tɔɔ. Ɩnɩ ɩ kɛnɑ Mesɛkɩ nɑ Tupɑɑlɩ pɑ nyʋɣʋ tʋ.
4Mɑɑ tʋ ɩ nɔɣɔ tɑɑ kɛ́ kulɑɣɑ. Mɑɑ hɔ ɩ́ nɑ ɩ kpɑɣɑnǝŋ cɑɣɑlɑɑ, nɑ mɑ́ lǝsǝnɑ tomɑ kɛ tɛtʋ tɑɑ. Pɑ kɛ́ yoolɑɑ tuutuumɑ kɛ́. Pɑ suuwɑ wontu kʋpɑntʋ, nɑ pɑ́ tɔkɑ kpɑlǝŋ nɑ lɑɣɑlɛɛ.
5Pɛɛsɩ nɑ Ɩtiyopii nɑ Puti pɑ tɛtʋ yoolɑɑ tǝnɑ. Pɑɑ tɔkɩ kpɑlǝŋ nɑ pɑ́ pɑ́ yoou kɑhusi nɑ pɑ́ tǝŋ Kɔkɩ.
6Komɛɛ tɛtʋ yoolɑɑ, nɑ Pɛtɩ-Tokɑɑmɑ tɛtʋ nyǝ́mɑ kɛ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ. Pɑɑ tǝŋ nyɑ́ wɑɑlɩ, nɑ piitimnɑɑ lɛlɑɑ yǝlɑɑ pɑɣɑlɛ tɔtɔ.
7Tɑɣɑnɩ nyɑ́ tɩ nɑ nyɑ́ sɔɔlʋ pɩɩ. Nyɑ́ nɑ nyɑ́ sɑmɑɑ tuutuumɑ wei ɩ wɛ nyɑ́ wɑɑlɩ tɔ, wɛɛ pɑ nyʋɣʋ tʋ.
8Pǝ wɛɛ pɩɩ kɔɔ, ɩlɛnɑ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ mɑ́ tʋ-ŋ kʋtʋtʋtʋ. N kɑ́ polo nɑ ń wɑtɩ tɛtʋ nti tǝ yǝlɑɑ fitɑ yoou, nɑ pɑ́ lɩɩ piitimnɑɑ pɑɣɑlɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ koti Ɩsɛɣɛlɩ pɔ́ɔ́ŋ wei pɩɩ kpiisɑ hɑtoo lɔŋ, nɑ pǝ́ yele-ɩ kpɛtɛ tɔ ɩ tɔɔ. Yǝlɑɑ mpɑ ɩnɩ pɑɑ lǝsɩ ḿpʋ́ɣʋ́ piitimnɑɑ lɛlɑɑ tɑɑ tɔ, pɑɑ cɑɣɑnɑ pɑ tǝɣɩ tǝkpɑtɑɑ.
9Nyɑnɑ nyɑ́ yoolɑɑ nɑ nyɑ́ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tuutuumɑ ɩ́ kɑ́ tii pɑ tɔɔ kɛ́ ɩsɩɩ tɛʋ heelim, nɑ ɩ́ tɑkɩ pɑ tɛtʋ ɩsɩɩ ɩsɔŋmʋntʋ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ, kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ hʋwɛɛ pɑɣɑlɛ kɑ́ kɔɔ nyɑ́ lǝmɑɣɑsɛɛ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ń mɑɣɑsɩ nyɑ́ tɑɑ kɛ́ ɩsɑɣɑtʋ.
11N kɑ́ mɑɣɑsɩ nyɑ́ tɑɑ sɩ n kpɑɑkɩ yǝlɑɑ mpɑ pɑ cɑɣɑnɑ hɛɛsʋɣʋ tɔ. Pɑ ɑcɑlɛɛ fɛɩ koloosi. Pǝ́cɔ́ pɑ tɑ tǝkɩ-yɛ nɑ mɑŋkuulinɑɑ.
12Nyɑ́ sɩ n kɑ́ tii yǝlɑɑ mpɑ pɑ tɑɣɑnɑ pɑ ncɑɑ kɛ ŋmɑʋ tɔ pɑ tɔɔ nɑ ń kuu pɑ nyǝm. Anɩ pɑ cɑɣɑ pɑ tɛɛsɩ tɑɑ kɛ́ nɑ pɑ́ huki. Pɑ hikɑ kɑlǝkǝŋ nɑ wɛnɑʋ. Pɑ lɩɩ piitimnɑɑ tɑɑ nɑ pɑ́ cɑɣɑ ɑntulinyɑ hɛkʋ tɑɑ.
13Sɑpɑɑ nɑ Tetɑŋ pǝ tɛtʋ yǝlɑɑnɑɑ, nɑ Tɑɑsisi tɑɑtǝlɑɑ nɑ pɑ ɑwulumpiyɑ tǝnɑ kɑ́ pɔɔsɩ-ŋ tɔm. Pɑɑ pɔɔsɩ-ŋ sɩ wontu kuuu tɔɔ kɛ́ n tɑɣɑnɑ nyɑ́ yoolɑɑ nɑ? N kɔmɑ sɩ ń kuuki wʋlɑ nɑ liɣitee nɑ kɑlǝkǝŋ nɑ wɛnɑʋ sɩ, nyɑ́ wontu kukukuutu ɩ tɔɔ sɔsɔm nɑ?
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ-m sɩ: Heeli Kɔkɩ sɩ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ, mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ, kʋyɑkʋ ŋku mɑ yǝlɑɑ kɑ́ cɑɣɑnɑ pɑ tɩ tɔ n kɑ nyɩ.
15Mɑɑ lɩɩ mɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ tǝnɑ. Nɑ mɑ wɑɑlɩ kɛ́ piitimnɑɑ tǝnɑ yoolɑɑ. Pɑ cɑɣɑ pɑ tǝnɑɣɑ kpɑɣɑnǝŋ, nɑ pɑ́ lɑ́ yoolɑɑ sɔsɑɑ.
16Kɔkɩ kɑ́ kɔɔ nɑ ɩ́ tii mɑ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ nɑ ɩ́ tɑkɩ pɑ tɛtʋ ɩsɩɩ ɩsɔŋmʋntʋ. Mpʋ ɩnɩ pɩɩ tɛ nɑ pǝ́ lɑ́ tǝnɑɣɑ wɑɑtʋ. Kɔkɩ kɛ mɑɑ tili nɑ ɩ́ wɑtɩ mɑ tɛtʋ. Ɩlɛnɑ piitimnɑɑ nyɩ sɩ mɑɣɑ Ɩsɔ nɑŋŋtʋ. Nti mɑ cɑɑ sɩ mɑ́ hʋlɩ-wɛ nɑ Kɔkɩ nɔɣɔ tɔɣɔlɛ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Kɔkɩ tɔm kɛ mɑ yɔɣɔtɑɣɑ hɑtoo lɔŋtɑɑ. Mɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ nɔɔsɩ kɛ mɑ yɔɣɔtǝnɑɑ. Pɑ kpɑɑlɑ pɩɩsɩ pɑɣɑlɛ tɑɑ sɩ, mɑɑ tili nɔɣɔlʋ nɑ ɩ́ yoonɑ pɑ yǝlɑɑ.
18Amɑ kʋyɑkʋ ŋku Kɔkɩ kɑ́ kpɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tɔɔ tɔ. Mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ kɑ́ huunɑ-ɩ. Mɑɣɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ, mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ.

19Mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ kɛ mɑ́ tuukinɑ. Tɛtʋ kɑ́ sele kɑtɑtǝlɑɣɑ kɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ kʋ tɑɑ.
20Teŋku tiinɑ nɑ sumɑsɩ nɑ tɑɑlɛ wontu nɑ ɑtɛ kʋtutuutu. Pǝ kpɛnnɑ yǝlɑɑ tǝnɑ mpɑ pɑ wɛ tɛtʋ tɔɔ tɔ. Pɑɑ sele mɑ ɩsɛntɑɑ. Pɔ́ɔ́ŋ nɑ kʋkpɑmǝŋ kʋkʋlʋŋ kɑ́ yɔkɩ nɑ koluŋɑ tǝnɑ hoti ɑtɛ.
21Mɑɑ nyɑɑsɩ-mɛ nɑ yɑɑsinɑɑ pɑɣɑlɛ. Mǝ yoolɑɑ kɑ́ kʋ tǝmɑ. Mɑɣɑ Tɑcɑɑ, mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ.
22Mɑɑ tʋ-mɛɣɛ kʋtɔmǝŋ sɔsɔɔŋ nɑ mǝ yǝlɑɑ sɩ. Mɑɑ yele nɑ tɛʋ sɔsɔɔʋ nɑ tɔmpɛɛ nɑ kɔkɔ pǝ́ nɩɩ mǝ yoolɑɑ, nɑ lɛlɑɑ tuutuumɑ tɔɔ.
23Mɑɑ yele nɑ piitimnɑɑ tuutuumɑ nɑ mɑ sɔsɔɔntʋ nɑ mɑ tǝnɑŋŋ wɛɛtʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ cɛkǝnɑ sɩ mɑɣɑ Tɑcɑɑ.