Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Esekiyeli

Annabi Esekiyeli 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wo xa kinikini Isirayila mangɛ suukibae ma yi ki:
2«Wo nga findi yɛtɛ ginɛ fanyi nan na yɛtɛe tagi. A saxi a xa die tagi, a e xuru.
3A naxa a xa di nde ramɔ, a findi sɛnbɛma ra. Na di naxa fata a baloe fende, a mixie yati faxa.
4Ɲamanɛe to a xa fe mɛ, e naxa a suxu e xa gantanyi ra, e a xanin Misira wure ra a ɲɔɛ kui.»
5«Na yɛtɛ ginɛ to a to, a xa fe mu sɔɔnɛyaxi, a naxa a xa di gbɛtɛ tongo, a a findi yɛtɛ sɛnbɛma ra.
6Na di nu a ɲɛrɛma yɛtɛe tagi a sɛnbɛ ma. A naxa fata a baloe fende, a mixie faxa.
7A naxa nee xa tɛtɛe kana, a taakae faxa. Ɲama birin nu bara gaaxu a xa yirindinyi yara.
8Ɲamanɛe man naxa keli a rabilinyi, e naxa e xa yɛlɛe itala, e a suxu gantanyi ra.
9E naxa a raso kulɛ kui wuree ra, e a xanin Babilɔn mangɛ xɔn ma. Mɛnni e naxa a raso geeli kui. A yirindin xui mu mɛ Isirayila geyae fari sɔnɔn.»
10«Wo nga nu luxi nɛ alɔ wɛni bili naxan sixi xure dɛ ra. A nu bogima, a salonyie nu wuya, barima ye nu gbo a yire.
11Salon fanyie nu na a bɛ, naxee fan mangɛ sawuri ra. A nu tixi sansie birin xun ma a xa maite nun a salon wuyaxie xa fe ra.
12Kɔnɔ a bara tala xɔnɛ kui, a rabira bɔxi ma. Sogetede foye naxa a xara, a bogie kana. A salon fanyie naxa lisi, tɛ naxa e gan.
13Yakɔsi a sixi gbengberenyi nan ma, bɔxi xɔrɔxɔɛ, ye mu na dɛnnaxɛ.
14Tɛ bara mini a salonyi nde kui, a a bogie gan. Salon fanyi yo mu na a bɛ sɔnɔn, naxan findima mangɛ sawuri ra.» Kinikini suuki nan na ki naxan bama nimisɛ kui.